Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 59 sõna

ЭВМ-хозяйн » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

эдитционная техника » käsikirja trükiks ettevalmistamise võtted, meetodid ja viisid

экземпляр » sama trükise iga üksik teisik

экземпляр для выдачи на дом

экземпляр с посвящением » autori pühendusega eksemplar

экземплярность » teavikute keskmine eksemplaride arv nimetuse kohta raamatukogus

экономико-географическая карта » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

экономическая карта » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

экран » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

эксемпляр для пользования в библиотеке » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

эксемпляр с автографом » omakäelise tekstiga eksemplar

эксклюзивный переплёт » eriti hinnaline ja kvaliteetne köide

экслибрис » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

экслибрисист » eksliibriste koguja ja uurija

экслибристика » eksliibriste kogumine ja uurimine

экспертная система » teadmussüsteem, mis aitab eksperdi tasemel lahendada teatava valdkonna v rakendusala probleeme

экспликация » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

экстренный выпуск » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

эктипография » pimedate kirja reljeeftrükk

электрoнный каталог » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

электрографическая печать » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

электрографическое копирование » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

электрография » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

электронная библиотека » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

электронная информация » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

электронная почта » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

электронная публикация » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

электронная таблица » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

электронное издание » levitamiseks määratud e-dokument

электронное хранилище » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

электронный документ » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

электронный журнал » ajakiri e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

электронный поиск » otsing arvuti abil

электронный ресурс » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

элемент библиографического описания » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

элемент данных » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

элемент растра » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

элементы книги » raamatu elemendid: lehed, kaaned, selg, eeslehed jm

эльзевир » kirjastajate ja trükkalite Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI-XVIII saj elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud raamat

эмигрантская литература » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

эмпауэрмент читателя » raamatukogukasutaja suutlikkuse kujundamine ja arendamine

эмуляция » andmetöötlussüsteemi kasutamine teise andmetöötlussüsteemi imiteerimiseks: imiteeriv süsteem võtab vastu samu andmeid, täidab samu programme ja saab samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

энциклопедия » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

эпиграмма » pilkeluuletus, lühike satiiriline luuletus

эпиграф » raidkiri, pealiskiri

эпиграфика » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

эпилог » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

эпимикрокарта » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

эпистолография » kirjakirjutamiskunst; kirjakirjutamisjuhiste kogu

эпитафия » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

эпитет » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

эпитома » suurema teose väljavõte v kokkuvõte; mingi ala lühiülevaade

эпопея » suur eepiline teos, nt eepos, romaanisari vm

эпос » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

эссе » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

эстоника » Eestit (maad, loodust, rahvast, ajalugu, kultuuri, keelt jne) ja eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed trükised ning eestlaste ja Eestist pärit v Eestiga seotud autorite mitte-eestikeelsed tööd vaatamata sisule

этикетка » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

этимологический словарь » sõnade päritolu seletav sõnastik

эфемериды » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018