Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 53 sõna

цветная вклейка » raamatusse kleebitud tahvel mitmevärvilise kujutisega

цветная литография » värviline litograafia

ЦВЗ » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

целевое назначение издание » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

целевой язык » keel, millesse tõlgitakse

целостность данных » andmete omadus, mis näitab, et neid ei ole volitamatult muudetud ega hävitatud

цельный переплет » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

цена книги » hind, mille eest raamat müüakse-ostetakse; hinnad võivad olla erinevad: alandatud, eeltellimis-, antikvariaadi-, oksjoni- jne hind

цензор » tsenseeriv ametnik

цензура » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

цензурная дата » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

цензурный экземпляр » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

ценник » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

центр библиографии » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

централизированное комплектование » teavikute keskne hankimine (nt haruraamatukogudele keskraamatukogu kaudu jne)

централизованная каталогизация » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

централизованное составление библиографических описаний » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

центральная библиотека » haruraamatukogusid administratiivselt ja majanduslikult juhtiv keskne raamatukogu

центральная библиотека » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

центральный каталог » kataloog, mis hõlmab kesk- ja haruraamatukogude koostist

церковная библиотека

церковная книга » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

цикл поиска » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

цикл разыскания » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

цинкография » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis söövitatakse happekindla lakiga kaetud tsinkplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

циркуляр » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

циркулярное письмо » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

циркумфлекс » diakriitik, katusekujuline märk tähe kohal

цитата » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

цитированное произведение » teos, millest on võetud tsitaat; ladinakeelne lühend op. cit. (opus citatum)

цифра » märk arvu märkimiseks kirjas

цифровая выставка » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

цифровая грамотность » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

цифровая карта » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

цифровая клавиатура » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

цифровая компетентность » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

цифровая пагинация » lehekülgede järjestuse määramine numbritega

цифровая подпись » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

цифровое изображение » digiteeritud või digitaalseadmes loodud pilt

цифровое культурное наследие » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

цифровое хранилище » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

цифровой » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

цифровой архив » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

цифровой водяной знак » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

цифровой документ » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

цифровой идентификатор объекта » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

цифровой индекс » ainult numbreist koosnev liigiindeks

цифровой носитель » andmekandja (nt CD, DVD, diskett, kõvaketas), millele on salvestatud andmed digitaalkujul

цифровой объект » digitaalsel kujul esitatud terviklik andmekogum

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

цифровой ресурс » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

цифровые гуманитарные науки » humanitaarteaduse ja infotehnoloogia kokkupuutevaldkond, mille eesmärk on arendada digikogude ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamist humanitaarteaduslikus uurimis- ja õppetöös

цифровые данные » andmed, mis on esitatud arvude 0 ja 1 jadadena ehk binaarkujul ehk digitaalkujul

цицеро » 12-punktine trükikiri (4,513 mm)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018