Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 126 sõna

файл » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

факсимиле » trükise, käsikirja või joonise originaali sisu, vormi ja välimuse võimalikult täpne koopia

факсимильная перепечатка » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

факсимильное издание » faksiimilena avaldatud trükis

факсимильный переплет » köide, mis täpselt jäljendab esialgset (kirjastus)köidet

факсимильный титул » trükise varasema trüki faksiimilena esitatud tiitel

факсимильный экземпляр » käsikirja, pildi, trükise originaali täpse jäljendi — faksiimile eksemplar

фактовая литература » tõeliselt toimunut kirjeldavad teosed: mälestused, elulood, päevikud, kirjad, reisikirjad, reportaažid, kroonikad jm

фактографическая база данных » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

фактографическая информация » teaduse, tehnika ja muude valdkondade fakte esitav informatsioon

фактографическая справка » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

фактографический запрос » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

фактографический поиск » otsing fakti(de) kindlakstegemiseks

факультативный элемент » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

факультетская библиотека

фальц » painduv koht raamatu selja- ja kaaneköite vahel

фальцовка » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

фамилия » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

фантастика » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

фантастическая литература » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

фанфарный переплет » XVI saj lõpul ja XVII saj levinud iluköide, kaunistatud ovaalse keskme ümber keerduvate joonte ja väänkasvudega

фармакопея » ravimite valmistamise, säilitamise ja kontrollimise viise esitav ametlik käsiraamat

фасет » omadus või aspekt, mille alusel dokumenti liigitada

фасетная классификация » mitmeaspektiline liigitus, mis põhineb fassettidel

фасетная формула » kindlaksmääratud kord fassettide järjestamiseks liigituse vormistamisel

фасетный анализ » meetod, mille käigus tehakse kindlaks teatud valdkonna kesksed mõisted ja nendevahelised suhted

фацеция » naljatlev jämedavõitu lugu, eriti renessansiajastul

фельетон » satiirilise v humoristliku laadiga kirjutis ajakirjanduses

фигурные скобки » kaartega sulud { }

физико-географическая карта » teemakaart, mis kujutab üldistatult, leppemärkide abil maakera v selle osa maastikusfääri

физический » seotud tegeliku teostuse v asukohaga, nt füüsiline ketas, füüsiline kirje

фиктивный автор » teosele märgitud väljamõeldud autor

филиал » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

филигран » vastu valgust nähtav kujutis paberis

фильм » ekraaniteos

фильмография » filmide bibliograafia, nimestik

фильмотека

фильтр » filtreeriv seade v programm; filtreerimisreeglistik

флексографическая печать » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

флексография » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

фолиант » suureformaadiline, poolkaustas raamat

фолиация » lehtede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

фолиация » paberipoogna kaheks murdmine; raamatu lehtede nummerdamine

фолио » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

фолклор » rahva pärimuslik suuline vaimulooming: rahvalaulud, muinasjutud, muistendid, naljandid, mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud

фолксономия » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

фонд » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

фонд абонемента

фонд аудиовизуальных документов

фонд вторичных документов

фонд газетных вырезок

фонд диссертаций

фонд для пользования в библиотеке » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

фонд дублетов

фонд звукозаписей

фонд изоизданий

фонд картографических документов » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

фонд книгохранилища

фонд краевеческой литературы » paikkonda käsitlevate teavikute kogu; kodulookirjanduse kogu

фонд магнитофонных лент » helilinte sisaldav kogu

фонд мелкопечатных изданий

фонд местных изданий

фонд микрокопий

фонд микрофильмов

фонд микрофиш

фонд музейных предметов » kirjeldatud ja arvelevõetud esemete (nt mälestusmedalid) kogu

фонд музыки » muusikaliste helisalvestiste ja/või nooditrükiste korrastatud kogu

фонд особово хранения » kogu (teavikud), mida hoitakse erilistes temperatuuri, niiskuse jm tingimustes

фонд открытого доступа » lugejaile vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega kogu

фонд первичных документов

фонд периодики » perioodikaväljaannete (ajalehed, ajakirjad jmt) kogu

фонд периодических изданий » perioodikaväljaannete (ajalehed, ajakirjad jmt) kogu

фонд промышленных каталогов

фонд редких книг

фонд рукописей

фонд специального хранения » moraalseil, ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel piiratud kasutamisega kogu

фонд справочных изданий » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

фонд стандартов

фонд учебных изданий

фонд читального зала

фонетическая транскрипция » teaduslik häälduspärane kirjaviis

фонетический словарь » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

фонограмма » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

фонодокумент » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

фонотека

фонт » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

фонт » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

форзац » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

форзацная бумага » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

формальная предметная подрубрика

формальная предметная рубрика

формальная расстановка фонда » paigutus formaalse tunnuse (mõõtmed, inventarinumber, autori nimi ja teose pealkiri, keel jne) järgi

формат » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

формат » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

формат бумаги » paberipoogna pikkus ja laius, nt 70x90 cm

формат листа » paberilehe (trükipoogna) suurus

форматировать » vormingut looma v kohandama; erijuhul: ketast salvestuseks ette valmistama

форматная расстановка фонда » teaviku mõõtmetest (kõrgus, laius) lähtuv paigutus

формирование фонда » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

формуляр книги » raamatu andmetega (kohaviit, autor, pealkiri) kaart, kuhu märgitakse laenutusandmed

формуляр читателя » lugejaandmetega kaart lugejakartoteegis laenutuste vormistamiseks

фортитул » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

форточка » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

фото » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

фотографическая система выдачи » laenutussüsteem, mille puhul laenutusandmed salvestatakse spetsiaalse kaamera abil mikrofilmile

фотографическое копирование » koopiate valmistamine fotograafilisel teel

фотокопирование » koopiate valmistamine fotograafilisel teel

фотокопия » fotograafilisel teel valmistatud koopia

фотонабор » trükilao valmistamine fotograafiamenetluste abil

фотоснимок » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

фототека

фототипия » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

фрагмент » osa, tükk mingist teosest v teavikust

фразеоним » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

фрактура » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

французский переплет » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

фрасеологический словарь » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

френоним » pseudonüüm, mis osutab autori mingile omadusele, nt Ninatark

фронтиспис » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

фундаментальная библиотека » juhtiv raamatukogu ühe süsteemi (asutuse) raamatukogude seas

функциональная клавиша » eriklahvid F1-F12, mille tähendus sõltub programmist

функциональный блок » teatud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara-, tarkvara- v nende ühismoodustis

футарк » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

футляр » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

футляр книги » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

фэнтези » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis sisaldavad maagiat, üleloomulikkust, imetegelasi, -sündmusi, -seiklusi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018