Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 85 sõna

угловатый корешок » täisnurkse profiiliga köiteselg

угловые скобки » nooleotsakujulised sulud < >

удаленная база данных » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

удаленная работа » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

удаленный » omane failidele, seadmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

удаленный доступ » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

удалять » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

УДК

удобочитаемость » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

удовлетворённый заказ

удостоверить » isiku v protsessi identsust kontrollima ja tõendama, nt parooli abil

уездная библиотека

узкий термин » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

узорный форзац » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

узорчатый обрез » raamatuploki kaunistatud lõige

УИС » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

указатель » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

указатель » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

указатель » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

указатель авторов » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

указатель библиографических пособий » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

указатель библиографических ссылок » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

указатель географических названий » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

указатель заглавий » teoste pealkirju loetlev register trükises v andmebaasis

указатель запрещенных книг » ametivõimude koostatud loetelu keelustatud trükistest

указатель имен » trükises v andmebaasis esinevate nimede (isiku-, koha-, kollektiivinimede) register

указатель ключевых слов » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

указатель коллективов » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

указатель литературы » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

указатель литературы определённого периода » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

указатель местной печати » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

указатель на книжном обрезе » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

указатель первых строк » luuletuste (laulude) esimeste värsside tähestikloetelu

указатель учреждений » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

указатель фильмов » filmide bibliograafia, nimestik

указка » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

указывающий прибор » sümboli v kursori ekraanil liigutamiseks kasutatav instrument

украшенный инициал » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

улучшенное издание » kaunilt kujundatud trükis

умение читать » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

универсальная библиография » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

универсальная библиотека » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

универсальная десятная классификация

универсальный библиографический указатель » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

универсальный библиотечный фонд » kõigilt ainealadelt teavikuid sisaldav kogu

университетская библиотека » kõrgkooliraamatukogu, mille põhifunktsiooniks on teenindada üliõpilasi, õppejõude, teadureid ja spetsialiste ülikoolides

унифицированное заглавие » teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

упаковывать » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

упорядочивать » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

управление данными » andmetele juurdepääsu andvad, salvestust sooritavad ning sisend-väljund-operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis

управление данными

управление документооборотом » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

управление информацией » informatsiooni hankimise, korraldamise, töötlemise, säilitamise, kättesaadavaks tegemise ja jagamise protsesside juhtimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja väliskeskkonna teguritega kohanemiseks

управление фондом » kogude koostamise, täiendamise, hooldamise ja kasutamisega seotud tegevused

управленческая информационная система » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

управляемое запросами читателей комплектование » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

управляющий симбол » märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab juhtfunktsiooni, nt edastusmärk, vormingumärk; mõnikord esitatud graafiliselt

условное заглавие » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

условные разделительные знаки » kirjemärgistuseks kasutatavad märgid

условный печатный лист » trükise mahu arvestusühik: trükipoogen formaadis 60x90 cm

устав » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

устанавливать » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

устаревшая литература » teaduse, tehnika, tootmise ja ühiskonna arengust mahajäänud teosed, esijoones tarbe- ja tootmist käsitlevad raamatud

устная справка » suuliselt esitatud vastus päringule

устный запрос » suuliselt (isiklikult v telefoni teel) esitatud päring

устройство » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

устройство ввода » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

устройство вывода » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

уточняющий библиографический поиск » täpsustav (korduv) bibliograafiaotsing

утренная газета » hommikuti ilmuv ajaleht

уценённая книга » nominaalhinnast odavamalt müügil olev raamat

уценённый экземпляр » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

учебная библиотека

учебная книга » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

учебная литература » raamatud jm väljaanded, mis on koostatud õppimiseks ja õpetamiseks: õpikud, õppekavad, metoodikavahendid jne

учебник » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

учебное наглядное пособие » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

учебный словарь » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

ученые записки » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

учёт выдачи

учёт фонда » kogude suuruse ja koostise statistika

учётная единица фонда » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

учетно-издательский лист » trükise mahu mõõtühik kirjastustöö arvestamiseks: peale autori(te) loomingu läheb arvesse ka tiitelleht, sisukord, toimetaja eessõna, leheküljenumbrid, reklaam jne

учетно-регистрационная библиография » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

учетный каталог » arvelevõetavate ja kustutatavate teavikute arvestuse kataloog raamatukogus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018