Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 153 sõna

табель-календарь » tabelina esitatud kalendaariumiga kalender

таблица » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

таблица классификации » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

таблица определителей » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

табулатура » noodimärgistik XIV sajandist, kasutas märke, tähti ja numbreid

тавтограмма » luuletus, ütlus vm, mille kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega

тавтология » samasõnasus, sama sõna v sama tähendusega sõna tarbetu kordus, nt katseline eksperiment, visuaalne vaatlus

тайная типография » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

тайнопись » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

тактильная книга » nägemispuudega inimeste, põhiliselt laste, jaoks käsitööna valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte; raamatu valmistamiseks kasutatakse väga erinevaid materjale (tekstiili, puitu, nahka, lõnga, metalli, kive, aga ka mitmesuguseid tehismaterjale
Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii tava- kui ka punktkirjas teksti.

талмуд » usuliste, eetiliste ja juriidiliste eeskirjade kogu juutidel

тахиграфия » antiikajal kasutatud kiirkiri

твердый переплет » kõvade kaantega köide

театральная программа » leht v brosüür andmetega teatrietenduse kohta: teos, lavastaja, osalised jne

тезаурус » 1. sõnastik, mis taotleb keele sõnavara ammendada
2. mõisteline sõnastik
3. deskriptoreid ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks

тезис » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

текст » mõtete kirjalik väljendus

текст » andmed märkide, sümbolite, sõnade, fraaside, lõikude, lausete, tabelite vm märgistruktuuride kujul, mille tõlgendamine põhineb mingi loomuliku v tehiskeele tundmisel

текст на клапане суперобложки » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

текстовое поле » teksti jaoks ettenähtud väli

текстовый редактор » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

текстология » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

текущая библиография » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

текущее комплектование » raamatukogu pidev täiendamine

текущий библиографический указатель » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

текущий номер » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

текущий указатель литературы » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

телекоммуникация » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

телеконференция » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

телематика » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

телесвязь » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

телефакс » kaugside kaudu saadud koopia

телефонная книга » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

телефонная справка » telefoni teel edastatud teadis

телефонный запрос » telefoni teel esitatud päring

телонисним » autori nime lõpptäht v lõpptähed pseudonüümina

тематическая библиографическая справка » vastus teemapäringule

тематическая библиография » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

тематическая выставка

тематическая информация

тематическая карта » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

тематическая предметная подрубрика

тематическая предметная рубрика

тематическая расстановка фонда » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

тематический библиографический поиск » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

тематический библиографический указатель » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

тематический запрос » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

тематический обзор СМИ » eri meediakanalites leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

тематический поиск » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

тематический указатель » ainealade, teemade järgi korraldatud register

теория библиографии » bibliograafia kui tegevusala teoreetiline käsitlus

теория информации » informatsiooni kvantitatiivsete omadustega tegelev teadusharu

термин » erialakeele kindla tähendusega sõna

терминaл выдачи и возврата книг » teavikute laenutamist ja tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

терминaл книговозврата » teavikute tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

терминaл книговыдачи » teavikute laenutamist võimaldav iseteenindusterminal

терминал » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

терминал пользователя » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

терминологический словарь » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

терминология » oskussõnaõpetus; terminite kogum, oskussõnavara

терминология библиотечного дела

термографическое копирование » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

термографическое печатающее устройство » printer, milles märgid tekitatakse kuumade elementide toimega termotundlikule paberile v värvi sulatamisega värvilindilt tavalisele paberile

термография » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

термокопия » termograafia teel saadud koopia

терция » 16-punktine trükikiri

тетбеш » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

тетрадь » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

тетралогия » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

техника копирования » tehnika, mille käigus dokumendi koopia on tehtud originaaliga samaaegselt, kasutades selleks õhukest spetsiaalset dokumendi lehtede vahele paigutatud kopeerpaberit. Koopia tekib kas pliiatsi survel või trükimasinas trükkides.

техника связи » andmeid kandvate signaalide edastuse ja vastuvõtu meetodid ja menetlused
Märkus: selles tähenduses ei soovitata kasutada terminit 'kommunikatsioonitehnoloogia'

техника чтения » meetodid ja võtted raamatute teksti kiireks ja heaks vastuvõtuks (omandamiseks)

техническая библиотека » tehnikakirjanduse raamatukogu

техническая журнал » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

техническая литература » tehnikat (tehnikaalasid) käsitlev kirjandus

техническая обработка » osa raamatukogutöötlusest, millega kujundatakse raamat raamatukogu jaoks: tembeldamine, inventarinumbri ja kohaviida märkimine, etikettimine jne

технические средства » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

технические средства защиты авторских прав » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

технические установки библиотеки » raamatukogutöö hõlbustamiseks mõeldud spetsiaalsed vahendid

технический редактор » trükise trükitehnilise kujundamisega tegelev toimetaja

техническое обеспечение » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

техническое редактирование » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

тильда » diakriitik, laineline märk tähe kohal, nt eesti õ; sõnastikes asendusmärgina: raamat, ~u, ~ut, ~ute, ~uid

тип библиотеки

тип книги

типовое заглавие » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

типовой каталог » mingi raamatukogutüübi jaoks koostatud teavikute näidisloetelu

типограф » trükinduse spetsialist

типографист » trükinduse spetsialist

типографически оформленная обложка » tüpograafiliste vahenditega kujundatud kaas

типографический пункт » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

типография » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

типография » trükiste valmistamise oskus

типографская корректура » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

типографская краска » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

типографская марка » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

типографский знак » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

типология библиотек » õpetus, mille järgi raamatukogud jaotatakse tüüpidesse nende koostise, ülesannete, lugejate, alluvuse jm alusel

типология изданий » õpetus, mille alusel raamatud jaotatakse tüüpidesse nende väljaandmisviisi, otstarbe, ülesehituse vm tunnuse alusel

типология читателей » lugejate klassifitseerimine nende omaduste järgi

тираж » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

тире » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

тиснение » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

тиснение золотом » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

титлоним » pseudonüümina kasutatud tiitel v ametinimetus

титул » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

титул на корешке суперобложки » raamatu kaaneümbrise seljaosale trükitud andmed

титул на переднем обрезе » eeslõikele kirjutatud tiitel

титул на суперобложке » kaaneümbrisele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

титул оригинала » algupärase väljaande tiitellehe tekst

титул серии » lisatiitel sarjaandmetega

титульная виньетка » tiitellehele trükitud vinjett

титульная страница » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

титульный лист » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

тканевой переплет » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

товарный знак » tootja tähis tootel v pakendil

толковый словарь » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

том » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

том-указатель » mitmeköitelise väljaande, nt entsüklopeedia sisu avav eraldi köide registritega

томовой каталог » raamatukujuline trükikataloog

топографическая карта » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

топографический каталог » kataloog, milles kirjed on järjestatud kohaviitade, teavikute paigutuse järgi riiuleil

топонимический словарь » kohanimede sõnastik

торговый каталог » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

торширование » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

торшированный обрез » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

точка » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

точка доступа » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

точка растра » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

точка с запятой » kirjavahemärk ; , kasutusel ka kirjemärgina

трагедия » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

традуктионим » varjunimi, mis on saadud nime tõlkimisel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Kreutzwald = Ristmets

трактат » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

транзакция » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

транскрибировать » kopeerima andmeid ühelt andmekandjalt teisele, neid vajadusel konvertides; nt transkribeerima bibliograafiakirjeid paberkandjalt magnetkettale

транскрипция » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

транслитерация » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

трафаретная печать » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

требник » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

требование на возврат » teaviku tagastamise teade, mis enne tagastuskuupäeva saadetakse lugejale

требовательный листок » formular laenusoovi vormistamiseks

трема » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

третичная информация » esmas- ja teisest infot vahendav info(bibliograafiad, annotatsioonid, referaadid)

трехмесячный журнал » neli korda aastas ilmuv ajakiri

три точки » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

триграф » ühe hääliku tähistus kolme tähega, nt saksa sch

трилогия » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

триптих » kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

труды » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

тряпичная бумага » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

ТСЗАП » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

туристская карта » teemakaart turistile vajalike andmetega, näiteks majutus, toitlustus, vaatamisväärsused, matkarajad

тюремная библиотека

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018