Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 348 sõna

сага » islandi muistendite rahvusvaheliselt levinud nimetus; germaani muistne kangelaslaul

самиздат » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

самое большое фолио » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

самообразовательное чтение » lugemine eneseharimise eesmärgil, autodidaktiline lugemine

самообслуживание » raamatukogu kasutamine raamatukogutöötaja vahenduseta

самоучитель » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

сатинированная бумага » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

сафьян » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

сафьяновой переплет » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on safian

сбой компьютера » riistvara rikkest tingitud arvutitöö katkemine

сбор данных » asjassepuutuvate andmete eraldamine teatavast toimingust v operatsioonist selle käigus, nt laenutuste registreerimisel osa andmete eraldamine statistikanäitajate arvutamiseks

сборник » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

сборник » eri autorite töödest koosnev kindla suunitlusega kogumik

сборник рефератов » referaatide kogumik eraldi raamatuna

сборник статей » artiklid raamatuna v jätkväljaande ühe andena

сборник стихов » ühte raamatusse koondatud luuletused

сборник упражнений » väljaanne, mis õppevahendina sisaldab harjutusi ja ülesandeid mingi aine omandamiseks

сборный лист » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

сборный лист карты » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

сведение о выдаче » andmed laenutatud teaviku, laenaja ja tagastuse kohta

сведение относящиеся к заглавию » Sõna, fraas või märgirühm, mis esineb koos väljaande põhipealkirjaga ja allub sellele. Pealkirja täiendandmed esinevad ka koos teiste pealkirjadega, alludes neile (nt rööppealkirjade, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- või allseeriapealkirjade juurde kuuluvad täiendandmed). Pealkirja täiendandmed täpsustavad, selgitavad või täiendavad pealkirja, mille juurde nad kuuluvad. Samuti võivad nad osutada väljaande või selles sisalduvate teoste tüübile, sisule, iseloomule vms või selgitada väljaande loomise motiive ja põhjust. Termin hõlmab ka alapealkirju ja ülapealkirju, kuid mitte teisendpealkirju (nt seljapealkirjad), mis asuvad väljaandes mujal kui kehtestatud andmeallikas. (ISBD)

сведения об ответственности » kirjeelemendid, mis loetlevad autorid, koostajad, toimetajad jt teaviku koostamisest osa võtnud isikud

свернуть объект в пиктограмму » akent ikooniga asendama

сверхтиражные экземрляры » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

световая кнопка » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

световое перо » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

световой карандаш » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

свиток » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

свобода печати » õigus vabalt väljendada oma vaateid ja arvamusi trükisõnas

свободный перевод » algtekstist suuremate v väiksemate kõrvalekalletega tõlge

свод законов » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

сводка » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

сводная аннотация » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

сводная библиография » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

сводное библиографическое описание » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

сводное оглавление » ajakirja mitme aastakäigu v mitmeköitelise teose sisukord

сводный каталог » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

сводный номер » suurema mahu ja mitme numbriga tähistatud jadaväljaande üksus, nt number 6-8

сводный указатель » mitme eri registri ühendamisel saadud register

связанный » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

сдвоенная пагинация » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

сдвоенный выпуск » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

сдвоенный номер » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

сеанс » terviklik töötsükkel, nt sidusotsingul v andmesides

седец » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

седиль » diakriitik, konksuke tähe all, nt prantsuse ja portugali keeles

секретная литература » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

сексто » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

секстодесимо » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

сельская библиотека

сельская библиотека » maal asuv raamatukogu

сельскохозяйственная библиотека

семейный журнал » üldsisuline mitmesuguste kirjutiste ja piltidega ajakiri, mis pakub midagi kõigile pereliikmeile

семинар » praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi

семинарская библиотека

сенсационный роман

сентенция » mõttetera, vaimukas mõte

серая литература » kindlale kasutajateringile määratud kirjandus, ei levitata raamatukaubanduse kaudu

сервер » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

серебряный обрез » raamatuploki hõbetatud lõige

сериальное издание » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

сериальное издание » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

серийное издание » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

серийное издание » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

серийное описание » kirje sarja kohta

серийные данные » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

серия » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

серия статей » ajakirjas vm avaldatud sari artikleid, mis on omavahel seotud sisu jätkuvuse v muuga

сетевое издание » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

сетевое обслуживание » teenus, mida pakutakse ja kasutatakse (avalike) andmesidevõrkude, enamasti Interneti kaudu

сетевой бландмауер » funktsionaalüksus kohtvõrgu kaitseks volitamatu sissetungi eest

сетевой компьютер » kõvakettata arvuti, mis laadib iga kord enne töö alustamist vajaliku tarkvara serverist

сетчатое клище » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

сеть » sõlmede ja neid ühendavate harude kogum

сеть передачи данных » andmesidet võimaldav vahendite kogum

сеть ЭВМ » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

сжатый набор » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

сжимать » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

сигла библиотеки » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

сигнал » andmete esituseks kasutatav füüsikalise suuruse variatsioon andmeedastuses

сигнальная вклейка » varguste takistamiseks raamatusse kleebitav magnetriba, mis kontrollväravas kutsub esile helisignaali

сигнальный экземпляр » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

сигнатура » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

сигнированный экземпляр » autori allkirjaga eksemplar

сидероним » mingi taevakeha nimetusest saadud pseudonüüm

симбол » mõiste graafiline esitus, mille tähendus sõltub kontekstist; koosneb ühest v mitmest märgist

симбол-заполнитель » märk täidise moodustamiseks

синистрография » kirjutamine suunaga paremalt vasemale

синопсис » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

система библиотечных каталогов » ühe v mitme raamatukogu kataloogid, mis koordineeritult peegeldavad raamatukogu(de) koostist

система выдачи » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

система защиты книги » abinõude kogum, mis takistab raamatute vargust raamatukogust; kitsamas tähenduses selle ülesandega elektrooniline süsteem

система кодирования » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

система комманда » täielik kogum käske, millest protsessor aru saab

система обеспечения бесопасности » abinõude kogum inimeste julgeoleku ja vara säilimise tagamiseks

система обработки информации » ühest või mitmest andmetöötlussüsteemist jt seadmetest, nt büroo- ja sideseadmetest koosnev süsteem, mis sooritab infotöötlust

система подбора информации » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

система управления базой данных » tarkvarasüsteem andmebaaside loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks

система учета выдаваемых на абонементе книг » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

система фондов » ühe v mitme raamatukogu omavahel seotud ja üksteist täiendavate koordineeritult koostatud ja kasutatav fondide kogum

систематизировать » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

систематическая библиография » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

систематическая расстановка фонда » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

систематический библиографический указатель » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

систематический вспомогательный указатель » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

систематический каталог » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

систематический указатель литературы » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

системная плата » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

системная поддержатка » süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine

системное программное обеспечение » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

системы управления библиографической информацией » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

скадывание » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

сказание » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

сказка » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

сканер » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

сканировать » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

сквозная нумерация » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

складень » rohkemast kui kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

складывающаяся вклейка » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

скобки » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

скоропись » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

скорость передачий » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

скорость чтения » näitaja, mis iseloomustab, kui kiiresti suudetakse lugeda: mitu sõna v tähte mingis ajavahemikus

скриний » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

скрипторий » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

скрытый рисунок на переднем обрезе » eeslõikemaaling, mis on nähtav alles raamatu avamisel, kui lehed pisut üksteiselt nihkuvad

слайд » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

слепая отсылка » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

слепое тиснение » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

сливать » andmekogumeid kokku liitma

словарная бумага » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

словарная статья » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

словарный каталог » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

словарь » raamatukujuline sõnastik

словарь антонимов » vastandsõnade sõnastik, vastandliku tähendusega sõnu paariti loetlev sõnastik

словарь в иллюстрациях » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

словарь идиомов » mingi keele püsiühendeid jm omapärasusi seletav ja/või tõlkiv sõnaraamat

словарь иностранных слов » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

словарь неологисмов » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

словарь новых слов » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

словарь омонимов » homonüüme paaride v rühmadena loetlev sõnastik

словарь паронимов » häälikuliselt lähedaste, kuid erineva tähendusega sõnade sõnastik, nt teade-teate, teade-teatme

словарь полиглот » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

словарь рифм » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

словарь синонимов » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

словарь сокращений » lühendeid ja nende täissõnastuses vasteid loetlev sõnastik

словарь языка писателя » mingi kirjaniku kasutatud sõnavara loetlev sõnastik

словник » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

слово » keele mõisteline algüksus

слово за сдовом » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

сложный индекс » indeks, mis on saadud põhitabelite indeksi kombineerimisel määraja(te)ga

служебник » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

служебное издание » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

служебное устройство » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

служебный каталог » raamatukogu sisetöödeks kasutatav kataloog

случайный номер » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

случайный том » üks eraldi köide mitmeköitelisest väljaandest

смешанное размещение фонда » kogu paigutamine kaht v enamat paigutusviisi koos kasutades

смешанный индекс » nii tähtedest kui numbritest koosnev liigiindeks

снабжать этикеткой » etiketiga varustama

сниженная цена » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

сноска » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

соавтор » kollektiivteose üks autoreid

собака -слушатель » registreeritud teraapiakoer, keda kasutatakse laste lugemis- ja suhtlemisoskuse parandamise programmis

собака для чтения » registreeritud teraapiakoer, keda kasutatakse laste lugemis- ja suhtlemisoskuse parandamise programmis

собиратель книг » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

собрание (коллекция) карт » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

собрание автографов

собрание произведений искусства » originaaltaieste kogu

собрание сочинений » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

собранные сочинения » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

собственное имя » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

совершать плагиат » teis(t)e isiku(te) teksti, uurimistulemusi, ideid või loomingut enda omana esitama

совместимость » seadmete v programmide võime töötada koos v asendada üksteist

совместная база данных » andmebaas, mida koostab ja kasutab mitu asutust (nt raamatukogu)

совместное использование » asjade või teenuste kasutamise viis nende ühiseks tarbimiseks, jagamiseks, laenamiseks või rentimiseks, selle asemel, et neid omada. Jagada ja ühiselt kasutada võib infosüsteeme, andmekogusid, väljaandeid, asju, ruume, teenuseid, teadmisi, oskusteavet

содержание » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

содержание » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

содержание информации

соединение » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

сокращение » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

сокращенное заглавие » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

сокращенное заглавие газеты » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

сокращенное заглавие журнала » lühend ajakirja pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

сокращенное издание » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

сокращенное описание » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

сокращенный перевод » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

сонет » 14-realine kindla vormiga luuletus

сообщение » lühiteade ajakirjanduses

сообщение » teadaanne, teatamine millestki

сообщение об ошибке » arvutisüsteemi tekitatud teade tarkvara vea v riistvara rikke kohta

сопроводительный материал » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

соредактор » isik, kes koos teis(t)ega on kogumiku, ajakirja vm toimetajaks

сортировалная спица » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

сортировать » üksusi etteantud kriteeriumide järgi rühmitama

состав библиотеки » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

состав фонда » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

состав читателей » raamatukogu kasutajate jaotumus mingite tunnuste alusel

составитель » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

составление библиографического описания » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

составная фамилия » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

составное имя » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

составной индекс » indeks, mis on saadud põhitabelite indeksi kombineerimisel määraja(te)ga

сотрудник » koostöö tegija ajalehele, ajakirjale vm väljaandele

социальные медиа » inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkonnad, mille sisu loovad kasutajad ise virtuaalsete kogukondade ja suhtlusvõrgustikena (nt Facebook, Twitter, Youtube, blogid)

социология книги » raamatute levikut, kasutamist, lugemise mõju jm uuriv sotsioloogia haru

социология чтения » sotsioloogia haru, mis uurib trükisõna osa ühiskonnas

сочинение » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

сочинение » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

специализированная газета » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

специализированное издательство » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

специализированный журнал » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

специалист по информации » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

специалист-отраслевик » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

специальная библиография » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

специальная библиотека » raamatukogu, millel on kindlaksmääratud lugejaskond ja sellele vastava koostisega kogu, nt lasteraamatukogu, kirikuraamatukogu, pimedate raamatukogu

специальная страница » ühel teemal v ühe lugejarühma jaoks koostatud lehekülg ajalehes v ajakirjas

специальное заглавие » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

специальное издание » teose erilise kujundusega, teatud tähtpäevaks vm poolest tavalisest erinev väljaanne

специальное обслуживание » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

специальные виды технической документации » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

специальные определители » notatsioonisümbolid ühe liigi piires korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, esitatud selle liigi alguses, mille alaliikides neid võib kasutada

специальные услуги » raamatukogu põhiteenuseid täiendavad (tavaliselt tasulised) lisateenused, nt tõlketeenus, ruumide üürimine

специальный выпуск » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

специальный знак » kirjamärk, mis pole täht, number ega tühimärk, nt kirjavahemärk, protsendimärk, matemaatiline sümbol

специальный каталог » ühe laadi, eriotstarbelise kogu kataloog, nt noodi-, patendi-, perioodika-, lugemissaalikataloog

специальный номер » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

специальный фонд » põhikogu kõrval esinev kogu (rariteedi-, auvise-, graafika-, arhiiv- jt kogud)

специальный читальный зал » lugemissaal, mille kogu, sisustuse ja teeninduse määrab mingi kindel kasutajaskond, otstarve vm eripära, nt teavikute laad

спецификация » koondkirje osa, mis järgneb üldosale ja sisaldab andmeid mitmeosalise teaviku üksikosade kohta

спиральное скрепление » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

спиральное шитье » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

списание » vananenud, liigsete, ebaprofiilsete jms teavikute eemaldamine kogust ja kogude arvestusest

списание литературы

списанный экземпляр » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

список библиографических пособий » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

список запрещенных книг » ametivõimude koostatud loetelu keelustatud trükistest

список иллюстраций » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

список литературы » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

список новых поступлений » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

список обменной литературы » vahetuseks mõeldud teavikute loetelu, nt raamatuvahetusnimestik, dublettide vahetusnimestik

список опечаток » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

список по обменному фонду » vahetuseks mõeldud teavikute loetelu, nt raamatuvahetusnimestik, dublettide vahetusnimestik

список предметных рубрик » märksõnade korrastatud loetelu

список слов » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

список сокращений » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

список фильмов » filmide bibliograafia, nimestik

список цитированной литературы » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

сплошная нумерация » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

сплошная пагинация » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

способ работы » seadme v programmi tööviis

способ чтения » lugemise meetod, mis sõltub teksti laadist, lugemise eesmärgist, lugeja ettevalmistusest jm

справочная карточка » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

справочная книга » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

справочная литература » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid: entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad jne

справочная работа » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

справочник » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

справочник » väiksem kitsa ulatusega teatmeteos

справочно-библиографическая работа » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

справочно-библиографическая служба » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

справочно-библиографический аппарат » teatmeandmete kogu (kataloogid, kartoteegid, bibliograafiad, teatmekogu jmt) raamatukogus

справочно-библиографическое обслуживание » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

справочно-библиографическое обслуживание » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

справочно-информационная служба » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

справочно-информационное обслуживание » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

справочно-информационное обслуживание » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

справочное издание » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

справочный аппарат книги » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

справочный фонд » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

спрос на информацию » väljendatud vajadus informatsiooni järele

спрос на литературу » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

спуск » tühi ruum raamatu osa, peatüki vm jaotise alguslehekülje ülaosas, vahel kunstiliselt kujundatud

средник » veerge eraldav tühi ruum

средство поиска

срок возврата

срок действия авторского права » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

срок пользования » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

ссылка » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

ссылка » viide allika leheküljele

ссылка на источник » kasutatud andmestiku (allika) näitamine tekstis, joonealuse märkusena, viiteloetelus

ссылка на фамилию » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

ссылка при помощи номера » allikaviide teose numbrile viiteloetelus, nt 53, 221 (viidatud teos 53, lehekülg 221)

ссылка при помощи сокращения » viide allika pealkirja lühendi abil, nt EE 9, lk 666

ссылочная база данных » teaduspublikatsioonide viidatavust jälgida võimaldav bibliograafia- ja/või referaatandmebaas

ссылочная библиография » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

ссылочная карточка » viitega kataloogikaart

стандарт » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

старая книга » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

старинная карта » enne maa-ala täpset topograafilist mõõdistamist valmistatud kaart (Euroopas ca enne 1800).

старинная карта » oma esialgse operatiivse tähenduse kaotanud kaart, mis pakub huvi ajaloolisest seisukohast

старопечатная книга » trükikunsti algusaegadel (kuni 1550) trükitud raamat; vene raamat kuni ilmaliku kirja kasutuselevõtuni XVIII saj algul

старый номер » jadaväljaande eelviimane või varasem number

статистика библиотечного обслуживания читателей » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

статистика выдачи » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

статистика комплектования » komplekteerimise käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

статистика печати » trükitoodangut arvestav statistika

статистический ежегодник » aasta kohta statistilist andmestikku ja ülevaadet esitav raamat

статья » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

стационарий » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

стационарная библиотека

стационарный фонд

стеллаж

стеллаж » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

стенд » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

стенограмма » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

стенография » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

стереотип » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

стереотипное издание » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

стигмоним » pseudonüüm kolme punkti kujul

стилет » terava otsaga krihvel kirjutamiseks kivile, vahatahvlile vm materjalile Vana-Kreekas ja -Roomas

стимул чтения » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

стирать » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

стих » luulerida, luuleteose üks rida

стихометрия » värsside (ridade) nummerdus, eriti kasutusel klassikaliste teoste trükkimisel

стихотворение » salmiline lühike luuleteos

стихотворение в прозе » väike lüüriline pala proosavormis

стихотворная хроника » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

стоимость подписки

столбец » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

страноведческая библиография » mingi maa kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

стратегия информационной деятельности » tegevuskava ühiskonna või organisatsiooni informatiseerimiseks

страховая копия » originaali kaotsimineku v kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

страховой фонд » unikaalsete ja kõige väärtuslikumate teavikute kindlustuskoopiate ja/või dublettide kogu

строка » teksti osa, mille moodustavad samale joonele kirjutatud v trükitud tähed, numbrid jm märgid

строка данных » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

строфа » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

строчная буква » väike täht vastandina suurtähele

струйный принтер » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

структура данных » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

структура издания » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

структура фонда » kogu vormiline ja sisuline ülesehitus

судовой журнал » kindlavormiline laevapäevik

суммарный учёт фонда » arvestus teavikute saadetise kaupa (hulgiarvestusraamatus, arvutifailis)

супер ЭВМ » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

суперобложка » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

суперэкслибрис » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

сухая игла » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

сфальцованная карта » kokkuvolditud kaart

схема » kartograafias: lihtsustatud joonis, mis kirjeldab objektide asukohta üksteise suhtes, näiteks metrooskeem, turismiskeem

схема » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

схема записи » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

схематическая карта » lihtsustatud kaart

сценарий » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

считывать » võtma andmeid mäluseadmest v andmekandjalt

считывать » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

сшитье внакидку » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

сшитье проволокой » trükise poognate traadiga kinnitamine seljalt v küljelt

съемный переплет » klamberseadisega ühendatud lehed hõlpsasti lahtivõetava köitena

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018