Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 202 sõna

работа с детьми » lastele suunatud raamatukoguteenindus

рабочая карта » suuremas või väiksemas mahus vajalikke andmeid sisaldav kaart, mis on aluseks uute kaartide koostamisel

рабочая станция » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

рабочая таблица классификации » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

радиопьеса » raadio kaudu kuulamiseks esitatav näidend

развалившийся переплёт

развернутый титульный лист » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

развернуть пиктограмму » ikooni aknaga asendama

развлекательная литература » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

развлекательное чтение » puhkuseks ja lõbustuseks ilma teadmiste hankimise ja eneseharimise eesmärgita lugemine

развлекательный журнал » ajaviiteks ja lõbustuseks määratud ajakiri, nt pildiajakiri

разворот » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

разворотный титул » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

разворотный титульный лист » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

разговорник » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

разграничитель » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

раздел » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

разделитель » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

разделитель » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

раздельная пагинация » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

размер » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

размножение » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

разнозчик » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

разнос » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

разошедшаяся книга » raamat, mille trükk on otsas

разрешающая способность » kujutise kvaliteedi näitaja; printeri ja skanneri puhul mõõdetakse punktides tolli kohta rõht- ja püstsuunas (nt 300x300 dpi), kuvaril pikselites rõht- ja püstsuunas (nt 800x600 pikselit)

разрешение к печатание » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

разрешение к печати » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

разрозненный экземпляр » komplektist lahus üksik eksemplar: irdköide, irdanne, irdnumber, irdvihik

разрозненный экземпляр » komplektist lahus üksikeksemplar

разрядка » sõre kiri, mille puhul sõna v lause esiletõstmiseks trükilaos tähtede vahele jäetakse ülejäänud tekstiga võrreldes laiemad vahed

рамочный рассказ » jutustus, mille alguses ja lõpus on kirjeldatud, kes, kus, millal ja kuidas jutustas selle loo

раритет » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

раскраска » jooniste, kaartide jm käsitsi värvimine, tavaline XVIII ja XIX saj trükistes

распаковывать » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

распашная вклейка » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

распашная иллюстрация » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

распашной вкладной лист » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

распашной титул » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

распашной титульный лист » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

распечатка » printeri abil valmistatud püsikoopia

распечатка » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

расписывание статей » artiklite jm väljaande osade bibliografeerimine

распознавание знаков » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

распознавание образов » kuju, vormi v piirjoonte tuvastamine automaatsete vahenditega

распологать по алфавиту » tähestiku järjestuses järjestama

расположение

распределенная база данных » füüsiliselt eri paikades asuv tervikuna näiv andmebaas

распределенная вычислительная сеть » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

распределенная обработка » andmetöötlus, kus andmete sisestus, väljastus, töötlemine ja salvestus ning juhtimine on osaliselt v täielikult jaotatud võrgu tööjaamade vahel

распределенная сеть » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

распроданная книга » raamat, mille trükk on otsas

распространение информационной технологии » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

распространение книг » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

рассказ » keskmise pikkusega proosateos

рассказ с продолжением » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

рассказ ужасов

расстав » painduv koht raamatu selja- ja kaaneköite vahel

расставлять » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

расстановка

расстановка » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

расстановка книг » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

расстановка фонда » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

расстановочный индекс » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

растр » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

растровое клище » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

расширенное издание » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

расширенный поиск » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

расшифрировать » krüptogrammi avatekstiks taastama

реальный каталог » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

ревизионная корректура » viimane korrektuur enne trükkimist

ревизионный лист » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

региональная библиография » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

региональная сеть » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

регистрационная библиография » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

регистрационная картотека читателей » raamatukogu lugejate andmeid sisaldav kartoteek või andmebaas

регистрационная карточка читателя » formular lugeja registreerimiseks

регистрационная плата

регистрационный библиографический указатель » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

регистрационный номер читателя » lugejat identifitseeriv (ka lugejapileti ja lugejakaardi) number

регистрационный стол » lett või laud lugejate registreerimiseks

регистрационный учёт » teavikute esmane registreerimine, nt ajakirja registreerimiskaardil

регистрация читателей

редактирование » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

редактирование библиотечного каталога » kataloogi läbivaatamine koos selles vajalike paranduste (täienduste, muudatuste, eemalduste) tegemisega

редактировать » andmeid edasisteks operatsioonideks ette valmistama, nt ümber paigutama, lisama v vormingut muutma

редактор » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

редактор языка » käsikirja keeleline toimetaja

редакционная коллегия » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

редакционная статья » ajalehe- v ajakirjaartikkel, mis väljendab toimetuse arvamust

редакционный совет » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

редакция » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

редакция » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

редкая книга » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

режим » seadme v programmi tööviis

режим вставки » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

режим диалога » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

резервировать » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

резервный фонд » kogu, millest täiendatakse kasutuskogu

результат поиска » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

резьба на дереве » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud piki puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

резюме » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

рейтер » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

рейтеркартотека » ratsuritega märgistatud perfokaartidest koosnev kartoteek

рейтерная карта » ratsuritega märgistatav perfokaart

рекаталогизация » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

реклама книги

рекламация » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

рекламная манжетка » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

рекламное издание » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

рекламное приложение » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

рекламный плакат книг » raamatut reklaamiv plakat

рекламный экземпляр » tutvustuseks mõeldud eksemplar

рекомендательная аннотация » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

рекомендательная библиография » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

рекомендательное библиографическое пособие » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

рекомендательный библиографический указатель » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

ректо » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

релевантность » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

релиз » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

рельефная печать » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

рельефно-точечный шрифт » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

рельефное тиснение » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

ремарк » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

реплика » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

репозитарий » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

репозитарная библиотека » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

репозиторий » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

репортаж » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

репрессивная цензура » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

репринт » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

репрография » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

репродукция » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

реставрировать » kulunud v vigastatud teavikut taastama

рестарт » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

ретроспективная библиография » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

ретроспективная каталогизация » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

ретроспективный библиографический указатель » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

ретроспективный поиск » mingil teemal minevikus avaldatud info otsing

ретросрективное перенесение данных » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

реферат » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

реферативная библиография » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

реферативная информация » informatsioon referaatide kujul

реферативная картотека » referaadiga varustatud kaartidest koosnev kartoteek

реферативное издание » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

реферативное обслуживание » mingil teemal ilmunud, tavaliselt teaduslike tööde lühikokkuvõtete pakkumine

реферативный библиографический указатель » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

реферативный журнал » mingi ala referaate avaldav ajakiri

реферативный сборник » referaatide kogumik eraldi raamatuna

реферативный указатель литературы » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

референт по отраслям » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

реферировать

рецензент » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

рецензионный экземпляр » arvustamiseks saadetav eksemplar

рецензировать » vaatlema ja analüüsima, arvustavalt hindama ning selle põhjal retsensiooni kirjutama

рецензия » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

речь » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

римские цифры » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

рисунок » sirkli v joonlauata käsitsi pliiatsi, tuši, söe, kriidiga vm tehtud pilt, võib olla koloreeritud

рисунок итальянским карандашом » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

рисунок карандашом » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

рисунок мелом » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

рисунок пастелью » pastellkriitidega tehtud joonistus

рисунок пером » joonistus sulega ja tindi v tušiga

рисунок тушью » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

рисунок углем » pehme puusöega tehtud joonistus

рифмовая хроника » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

роман » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

роман в стихах » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

романист » romaane kirjutav kirjanik

романы для женщин » eelkõige naislugejatele suunatud ajaviitekirjandus

роскошное издание » kaunilt kujundatud trükis

роскошное издание » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

роскошный переплет » kaunilt kujundatud köide

роскошный эксемпляр » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

роскошный эксемпляр » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

ротапринт » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

ротапринтное издание » rotaprindil trükitud trükis

ротатор » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

ротационная машина » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

ротационная печатная машина » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

ротационная печать » trükkimine rotomasinal

рубрика » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

рубчик » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

руководстве чтение » raamatukoguhoidja pakutav teenus, kus soovitatakse kindlaid raamatuid või autoreid, tuginedes lugeja varasematele lugemiseelistustele, eesmärgiga toetada lugeja arengut ning tõsta lugemiskultuuri

руководство » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

руководство » operatiivselt kuvatav abiteave, nt programmi kasutusjuhend

руководство чтением » sihikindel pedagoogiline tegevus lugemise sisu ja iseloomu, kirjanduse valiku ja selle mõistmise mõjutamiseks raamatukogu tegevuse eri vormide ja meetodite vahendusel

рукописная карта » käsitsi joonistatud kaart, mida säilitatakse originaalina

рукописная книга » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

рукописное письмо » käsitsi kirjutatud kiri

рукопись » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

рукопись на карточках » originaalkäsikiri kaartidel, nt bibliograafianimestik

рулетка » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

рулонная бумага » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

рулонная пленка » rulliks keritud filmilint

рулонный микрофильм » rullina hoitav mikrofilm

руна » soome ja karjala rahvalaul

ручной набор » trükilao kokkupanemine käsitsi

ручной переплет » raamatule käsitsi valmistatud köide

ручной поиск » mehhaaniline otsing

рыцарский роман » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018