Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 251 sõna

обеспечивающие программные средства » tarkvara v programm, mis aitab välja töötada, hooldada v kasutada muud tarkvara, nt andmebaasihaldur

обзор » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

обзор литературы » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

обладатель авторских прав » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

область библиографического описания » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

область выходных данных » kirjeala, mis sisaldab teavet väljaande ilmumiskoha, -aja, väljaandja, ka trükkimise kohta

область заглавия и сведений об ответственности » kirje põhiala, mis on vältimatu teaviku identifitseerimiseks; hõlmab pealkirja ja selle täiendandmeid, individuaal- v kollektiivautorite, toimetajate jt teose loomises osalenud isikute ja kollektiivide andmeid

область обслуживания » kohustusliku lugejateeninduse ala — geograafiline v administratiivne üksus, nt linn, küla, õppeasutus

область примечании » kirjeala, mis sisaldab teistes alades puuduvaid lisaandmeid

область серии » kirjeala, mis sisaldab andmeid sarja kohta

обложечная бумага » raamatu v brošüüri kaanteks kasutatav paber v kartong 80-300 g/m²

обложечная иллюстрация » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

обложечное заглавие » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

обложечный титул » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

обложка » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

обложка с формировкой » kantidega kaas, mille servad ulatuvad üle raamatuploki

обмен информацией » info edastamine ja vastuvõtt

обмен данными » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

обменный фонд » vahetuseks määratud teavikute kogu

обменный экземпляр » teiste raamatukogude v asutustega vahetamiseks mõeldud eksemplar

обнаружение ошибок » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

обобщенный текст » meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides

обозначение формата » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

обозрение » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

оборот страницы » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

оборот титульного листа » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

оборотная сторона листа » trükipoogna teisena trükitud külg

оборотная страница » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

оборотный словарь » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

оборотный титул » tiitellehe pöördel olevad andmed

оборудование » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

обрабатывать » teavikuid arvele võtma, kataloogima, liigitama ja tehniliselt vormistama

обработка данных » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

обработка информации » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

обрамленная повесть » jutustus, mille alguses ja lõpus on kirjeldatud, kes, kus, millal ja kuidas jutustas selle loo

обратная связь » kasutaja hinnang raamatukoguteenusele, mida kogutakse teenuse paremaks muutmiseks

обращаемость фонда » mingi perioodi jooksul toimunud laenutuste ja raamatukogu teavikute arvu suhe

обращать » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

обрез » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

обрез книги » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

обрезанный эксемпляр » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

обрезгобель » höövelseade, raamatuploki servade lõikamiseks köitmisel

обрезка книги » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

обрезка книги » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

обрезка книжного блока » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

обслуживание на дому » eriteeninduse liik: (nt liikumisvõimetute) lugejate teenindamine kodus

обслуживание читателей » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

обучение читателей » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

общая библиография » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

общая карта » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

общая методика библиографии » bibliograafiameetodite (võtete) kogum

общая ссылка » viide mittekasutatavalt märksõnalt v kirjepealdiselt teisele, kus leidub otsitav andmestik, lüh: vt

общая часть библиографического описания » koondkirje algusosa, mis sisaldab üldandmeid mitmeosalise teaviku kohta

общая часть сводного описания » koondkirje algusosa, mis sisaldab üldandmeid mitmeosalise teaviku kohta

общая энциклопедия » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

общегеографичекая карта » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

общедоступная библиотека » kõigile kasutamiseks avatud raamatukogu

общее » kõiki v paljusid ainevaldkondi käsitlevad teosed

общее информационное пространство » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

общественно-политическая литература » poliitikat käsitlev kirjandus

общество библиотекарей

общество книги » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

общество любителей книги » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

общие определители » UDK abitabelites esitatud notatsioonisümbolid põhimõtteliselt kõikides liikides korduda võivate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks

общие определители времени » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse daatumeid, ajalooperioode, kestust, geoloogilisi ja arheoloogilisi ajastuid jms

общие определители лиц и личных характеристик » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse isikuid ja isikute rühmi mingi rolli või ühendava tunnusjoone alusel

общие определители материалов » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse materjale ja koostisosi, millest esemed ja tooted on valmistatud

общие определители места » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse paiknevust, kohta üldiselt, kõige sagedamini maailmajagusid, riike ja riikide haldusüksusi

общие определители отношений¸ процессов и операций » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse mõistetevahelisi suhteid ning üldisi protsesse ja tegevusi

общие определители рас¸ народов¸ этнических групп и национальностей » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse rahvuslikke või etnilisi aspekte

общие определители свойств » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse nähtuste omadusi ja tunnuseid

общие определители формы документов » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku laadi, välistunnuseid, käsitluse laadi, žanri, lugejamäärangut jms

общие определители языка » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku keelt

общий » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

общий термин » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

общий тираж » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

общий указатель » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

объединение в сеть » võrguks v võrguga ühendamine

объединенное библиографическое описание » kirje, milles teaviku põhikirjele on lisatud andmed kordustrükkide ja tõlgete, äratrükkide, selle teose referaatide, retsensioonide jm kohta

объединенное описание » kirje, milles teaviku põhikirjele on lisatud andmed kordustrükkide ja tõlgete, äratrükkide, selle teose referaatide, retsensioonide jm kohta

объединять » andmekogumeid kokku liitma

объем » lehekülgede, lehtede v veergude arv väljaandes

объём издания » lehekülgede, lehtede v veergude arv väljaandes

объем издания » raamatu vm trükise suurus trükipoognais v lehekülgedes

объем книги » raamatu (trüki-, arvestus- v autori-) poognate, lehtede v lehekülgede arv

объявление » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

объявление о книги » kuulutus, mis teatab raamatu(te) ilmumisest v pakub neid

объяснение знаков » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

обязательный экземпляр » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

обязательный элемент » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

оглавление » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

ограничение выдачи » ettekirjutus, mille kohaselt teaviku kasutamist selle suure nõudluse, erilise väärtuse vm tõttu ajaliselt v ruumiliselt kitsendatakse

ограниченное пользование » teaviku(te) kasutamine arvestades kindlaksmääratud kitsendusi (nt ainult kohapeal kasutamiseks, alla laadimine ja kopeerimine keelatud jms)

ограниченный доступ » kindlaksmääratud kitsendustega juurdepääs infole

ограничитель » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

однокрасочная печать » trükkimine ühe värviga, musta v mõne teisega

однотомник » teos, mis on raamatuna ühes köites

однотомное издание » teos, mis on raamatuna ühes köites

одобренное издание » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

океанографичекая карта » maailmamere füüsikalisi, keemilisi, geoloogilisi ja bioloogilisi protsesse ning nähtusi kujutav kaart

оклад » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

окладной переплет » ohtrasti kaunistatud metallkaantega köide, käibel eriti XIV ja XV saj

окно » kindlapiiriline ekraaniosa, milles on näha töötav programm v dokument v kataloogi, disketi vms sisu

окно меню » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

окончательное издание » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

окраска переднего обреза » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

окрашенный обрез » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

октав » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

октаво » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

октодецимо » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

олеография » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

омографы » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

омонимы » samakujulised eritähenduslikud sõnad, nt matt (vaibake) ja matt (läiketa)

омофоны » sõnad, mis kirjutatakse erinevalt, kuid häälduvad ühesuguselt, nt ball ja pall

он-лайн » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

онлайновая база данных » interneti, veebi kaudu toimuv, seal asuv andmebaas

ономастический словарь » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

ономатологический словарь » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

онтология » informaatikas: mingi valdkonna jaoks oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega, millega modelleeritakse valdkonna teadmust masinloetaval kujul

опалограф » paljundusaparaat, milles tõmmis saadakse mattklaasplaadilt, kuhu on kirjutatud erilise tušiga

оперативное обслуживание » erakorraline infovajaduste kiirendatud rahuldamine

оперативное совытие » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

оперативный фонд » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

операционная система » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

опечатка » trükiteksti sattunud viga

описание изобретения » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

описание под автором » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

описание под заглавием » pealdiseta kirje, mille esimeseks elemendiks on pealkiri

описание под заголовком » bibliokirje, mille esimene element on pealdises

описание под коллективным автором » kirje, mille pealdises on asutuse, organisatsiooni vm nimetus (mitte isikunimi) kollektiivautorina

описательная каталогизация » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse kirjeldavad andmed ja sisukirjeldusse mittepuutuvad otsielemendid

описательный библиографический указатель » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

описка » kirjalikku teksti sattunud viga

опистограф » käsikiri v trükis, mis on kirjutatud v trükitud papüüruse, pärgamendi, paberi kahele küljele

определители » UDK tabelites esitatud notatsioonisümbolid paljudes liikides korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, liigitamisel lisatakse põhiindeksile

опрос читателей » lugejauuringu meetod: lugejaarvamuste ja muude andmete kindlakstegemine ankeet- vm küsitluse teel

оптитческая копия » optilise menetluse teel valmistatud koopia (filmist, fotost, tekstist jm)

оптический диск » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

оптический диск » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

оптический диск » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

оптическое распознавание симболов » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

опубликовать » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

опус » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

орган » trükis (tavaliselt ajaleht v ajakiri), mis kuuludes mingile parteile, ühingule, asutusele vm peegeldab selle seisukohti ja tegevust

орган печати » trükis (tavaliselt ajaleht v ajakiri), mis kuuludes mingile parteile, ühingule, asutusele vm peegeldab selle seisukohti ja tegevust

организация библиотечного каталога » kataloogi ülesehitus, struktuur

организация каталога » kataloogi ülesehitus, struktuur

организация фонда » kogu nõuetekohast funktsioneerimist ja säilimist kindlustav arvestus, tehniline töötlus, paigutus, hoid jms

оригинал » algupärane väljaanne, algdokument

оригинал » teos oma algkeeles, nii nagu autor on selle kirjutanud; vastand tõlkele

оригинальная графика » graafiline looming, mille kavand, trükiplaat ja võimalikult ka trükkimine on teostatud kunstniku enda poolt (kohandus „Kunstileksikonist“)

оригинальная каталогизация » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

оригинальное клише » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

оригинальный текст » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

ориенталия » Idamaade (ja nende kohta käiv) kirjandus

ориентированный на пользователя » inimestele hõlbus ja mugav kasutada, nt graafiline kasutajaliides

ориентировочная цена » enne väljaande ilmumist teatatud ligikaudne hind

ориентиры » suunavad tähised raamatukogus orienteerumiseks

орнамент » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

орнаментированная лента » kitsas graafiline ornament teksti ees, lõpus v servadel

орографическая карта » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

ортодром » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

ортофото » fotogramm-meetrilisel töötlemisel teisendatud aerofoto, kus on kõrvaldatud reljeefist ja kaldenurgast tingitud moonutused

орфографический словарь » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

орфологический словарь » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

орфоэпический словарь » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

ОС » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

осводожение » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

основная карточка » kataloogikaart teaviku põhikirje ja raamatukogulike märgetega

основная таблица » liigitustabel, mis sisaldab süstemaatiliselt korrastatud loetelu liigitussüsteemi pealiikidest ja nende alljaotistest

основное библиографическое описание » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

основное описание » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

основной источник » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

основной каталог » lugejatele mõeldud tähestikuline märksõna- v liigikataloog, mille täienduseks võivad olla erikataloogid

основной текст » teose tekst ilma eessõna, märkuste jm lisaosadeta

основной фонд » raamatukogu keskne ja suurim kogu

основные услуги » raamatukogu traditsioonilised teenused (laenutamine, teadistus, nõustamine)

особая пагинация » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

остаток тиража » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

отбор » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

ответ на библиографический запрос » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

ответственный редактор » trükise (eriti perioodikaväljaande) väljaandmise eest vastutav isik

отдел » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

отдел абонемента » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

отдел комплектования

отдел литературы по искусству » spetsialiseeritud osakond, mis korraldab lugejate teenindamist kunstiväljaannetega

отдел музыки » raamatukogu osakond muusikakirjanduse, nootide ning heli- ja videosalvestiste jaoks

отдельная пагинация » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

отдельное приложение » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

отдельное приложение » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

отдельный лист » raamatusse kuuluv lahtine leht

отдельный листок » raamatule lisatud eraldi leht: tabel, skeem, maakaart vm

отдельный номер » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

отдельный оттиск » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

отзыв » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

отказ » lugeja tellimuse täitmatajätmine juhul, kui teavikut raamatukogus ei ole, teavik on välja laenutatud vm põhjusel

отказ компьютера » riistvara rikkest tingitud arvutitöö katkemine

открытое письмо » publitsistlik esinemine ajalehes, ajakirjas vm, et selle kaudu juhtida üldsuse tähelepanu millelegi ja väljendada oma seisukohta selle kohta

открытые данные » kõigile vabalt kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud, nt avatud teadusandmed

открытый доступ к фонду » teavikute avariiulitele paigutamise ja vastava teeninduse viis

открытый текст » krüpteerimata tekst v andmed

отливная форма » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

отменять » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

отменять » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

отображать » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

отпечаток » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

отраслевая библиография » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

отраслевая библиотека » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

отраслевая газета » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

отраслевая литература » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

отраслевая энциклопедия » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

отраслевой библиографический список » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

отраслевой библиографический указатель » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

отраслевой библиотечный фонд » erialateavikute kogu

отраслевой журнал » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

отраслевой фонд » erialateavikute kogu

отраслевой читальный зал » mingi(te)le eriala(de)le (nt tehnika, meditsiin jne) spetsialiseeritud lugemissaal vastava kogu ja teenindusega

отрезок микрофильма » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

отрывной календарь » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

отрывок » osa, tükk mingist teosest v teavikust

отстав » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

отступ » tühi ruum taandrea alguses

отступ сверху » tühi ruum raamatu osa, peatüki vm jaotise alguslehekülje ülaosas, vahel kunstiliselt kujundatud

отступная строка » tekstilõigu esimene rida, mis on vasakult mõne täheruumi võrra järgmistest lühem

отсылка » viide mittekasutatavalt märksõnalt v kirjepealdiselt teisele, kus leidub otsitav andmestik, lüh: vt

оттиск » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

оттискивать » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

отчество » isa nimi isikunime osana

отчет по итогам мониторинга » info- või meediaseire protsessis tellijale regulaarselt edastatav kindlat ajavahemikku hõlmav ülevaade

офеня » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

официальная газета » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

официальное издание » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

официальный перевод » võimalikult täpne tõlge, mis on saanud kinnituse ametlikelt organeilt, nt seaduste jm juriidiliste dokumentide tõlked

оформление библиотечного каталога » kataloogi sisuline ja vormiline kujundus: välisvormistus ja sisevormistus

оформление выдач » laenutuste ülesmärkimine laenutussüsteemi kohaselt

оформление каталога » kataloogi sisuline ja vormiline kujundus: välisvormistus ja sisevormistus

оформление книг » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

оформление обложки

оформлять возврат

офорт » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

офсетная бумага » tugeva liiminguga vähedeformeeruv trükipaber ofsettrüki jaoks, 70-200 g/m²

офсетная печать » lametrükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükivormilt paberile elastse kattega silindri abil, nt kummi-, pleki-, rotaprinditrükk

охват целевой аудитории » raamatukogu kasutavate inimeste osakaal sihtrühma(de)s

охрана фонда » kogu terviklikkuse kindlustamine; meetmed teavikute varguse, rikkumise, kaotamise jms vastu

оцифрованный » analoogobjektist digiteerimise teel saadud

оцифровать » analoogandmeid digitaalkujule viima

очерёдность выдачи » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

очерк » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

очерк » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

ошибка » kirjalikku teksti sattunud viga

ошибка ввода » sisestamisel tehtud viga

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018