Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 139 sõna

на правах рукописи » piiratud kasutajaskonnale mõeldud trükis (nt dissertatsioonide autoreferaadid, õppejõudude loengute konspektid), mida ei retsenseerita ega levitata müügivõrgus. Trükisel on harilikult märge 'käsikirja õigustes'.

набирать » trükivormi tekstiosa (ladu) koostama

набор » ladumine; ladumise tulemus

набор без шпон » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

набросок » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

наглядное пособие » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

надзаголовок » teaviku tiitellehel pealkirjast kõrgemal asetsevad andmed (väljaandva asutuse v organisatsiooni nimi vm)

надпись под картой » maakaardi allservas raamis esitatud kaardi tiitel

надстрочная цифра » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

название » iga omaette tiitliga teavik

накладка » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

накладная » dokument (akt, arve, saateleht), mille alusel võetakse raamatukogus vastu v antakse üle teavikuid

наклонный шрифт » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

накопитель » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

накопитель » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

наличие » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

наличность » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

написание » ajalooliselt kujunenud õigekirjatava

написсанное » kirjutatu

написспнное вручную » käsitsi kirjutatud kiri

напоминание » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

направление письмо » kirjamärkide järgnevus kirjutamisel, nt vasakult paremale, paremalt vasakule v ülalt alla

направляющая буква » täht teatmeteose lehekülje ülaserval tähestiku järgi otsimise hõlbustamiseks

направляющее слово » sõna sõnaraamatu leheküljetiitlis sõnade leidmise hõlbustamiseks

народная книга » sisult, kujunduselt ja hinnalt laiale lugejaskonnale määratud raamat; eriti XVIII ja XIX saj välja antud õpetliku ja ajaviitelise sisuga lugemisvara

народная молва » rahvaloominguline jutustus

народная песня » rahvaloominguline luuleteos

народное сказание » rahvaloominguline jutustus

нарушение авторского права » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

наследние » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

настенная карта » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

настольное издательство » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

научная библиография

научная библиотека » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

научная информация

научная книга » teadusliku sisuga raamat

научная литература » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

научная фантастика » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

научно-вспомогательная библиография

научно-информационная библиография » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

научно-методический центр » raamatukogusid metoodiliselt juhendav raamatukogu (vm asutus), kus töötavad metoodikud ning kelle poole võib pöörduda juhenduse ja nõuannete saamiseks

научно-популярная книга » populaarteadusliku sisuga raamat

научно-популярная литература » üldarusaadavas vormis teadust tutvustav kirjandus

научное издание » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

научное общество » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

научное произведение » teadusliku uurimistöö tulemusena valminud teos: artikkel, väitekiri, monograafia vm

научное редактирование » teadustöö trükkitoimetamine järgides selle sisu, vormistuse jm vastavust teadusnõudeile

научный доклад » teadusliku uurimistöö tulemusi tutvustav ettekanne

научный журнал » teadusalane ajakiri

научный редактор » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

национальная библиография » ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikute bibliograafia

национальная библиотека » riigi keskne teaduslik universaalraamatukogu, kes hangib, säilitab ja teeb kättesaadavaks sellel maal, selle rahva keeles, selle maa kohta ilmunud ja selle maa autorite avaldatud väljaandeid; on ühtlasi rahvusbibliograafia keskuseks

национальное информационное достояние » kõik mingi riigi territooriumil kasutatavad infoallikad

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

начало поиска » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

начало установления авторского права » autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud(avaldatud, üldsusele suunatud) teostele hetkel, mil teos on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja kopeerimist või fikseerimist võimaldavas vormis

начальная загрузка » operatsioonisüsteemi arvuti muutmällu laadima ja käivitama; personaalarvuti alglaadib end iga kord pärast sisselülitamist

начальное комплектование » esmane komplekteerimine raamatukogu avamiseks

начитанность » lugemise, kirjanduse tundmise ulatus

неавтономный » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

неаппаратные средства » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

небеллетристическая литература » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

неграмотный » kirjaoskamatu

недатированное издание » ilumisaja andmeteta väljaanne

недокументальная копия » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

недостаток информации » infovajadust rahuldava informatsiooni puudumine

независимый » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

незаконная перепечатка » teose trükkimine või paljundamine autori loata

неисправность » programmi täitmisel v riistvara rikkest tekkinud tõrge arvutisüsteemi töös

некролог » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

некрологическая заметка » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

нелегальная литература » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

нелегальное издание » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

немая обложка » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

немузыкальная звукозапись » mittemuusikalise heli jäädvustus, nt audioraamat

ненумерованная страница » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

ненумерованный лист » ilma numbrita leht raamatus, kus lehed on nummerdatud

необработанная информация » töötlemata informatsioon

необрезанные поля » lõikamata raamatuploki serv

неофициальное издание » mitteametlikus korras avaldatud seadus vm dokument

непереплетанная книга » lahtistes poognates raamat

непериодическое издание » ühekordselt ilmuv väljaanne

неполный комплект » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

непристойная литература » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

неровный обрез » lõikamata raamatuploki serv

несамостоятельная библиография » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

несвязанный » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

неудовлетворённый заказ

неформатная книга » mõõtmetelt tavaraamatust suurem trükis, mis ei mahu riiulisse

нечетная страница » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

нигерский сафьян » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

нижная орнаментированная лента » lehekülje allservas asuv ehisliist

нижнее поле » lehekülje tühi serv teksti all

нижний обрез » raamatuploki lõigatud allserv

нижный каптал » raamatuploki allserva kinnitatud kaptaal

нижняя сторонка » raamatu lõpus olev kaas

новая литература

новелла » väike proosateos, mis on keskendatud ühele sündmusele ja tavaliselt üllatusliku lõpuga

новеллетта » väike novell, pisipala

номер » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

номер » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

номер выпуска » andeis v vihikutena ilmunud teose andele antud järjenumber

номер выпуска подсерии » köite (ande, vihiku) järjenumber allsarja nummerduses

номер выпуска серии » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

номер дублета » nummerdatud väljaande igale eksemplarile märgitud number; sama trükise eksemplaridele antavad numbrid, et eristada arvestusüksusi

номер издания » number, mis osutab, mitmenda (kordus)trükiga on tegemist

номер листа » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

номер листа » lehtede järjestuse number

номер опуса » helilooja teose v väikeste teoste kogu järjekorranumber

номер тома » mitmeköitelise teose v jadaväljaande köitele antud number

номер экземпляра » nummerdatud väljaande igale eksemplarile märgitud number; sama trükise eksemplaridele antavad numbrid, et eristada arvestusüksusi

номерный каталог » kataloog, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

номинал » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

номинал издания » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

номинальная цена » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

нонпарель » 6-punktine (2,265 mm) trükikiri

норма » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

нормативный документ » tegevusjuhiseid (reegleid, juhtnööre) sätestav dokument (standard, tehnoeeskiri)

нормативный словарь » kehtivate normide kohast keelt esitav sõnaraamat

нормативный титул » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

нормвтивно-технические и технические документы » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

носитель данных » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

носитель информации » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

носитель информации » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

нота » märk, millega tähistatakse heli vältust ja kõrgust

нотация » märgisüsteem mingi kindla ala mõistete tähistamiseks; nt muusika, male, UDK vm notatsioon

нотное издание » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

нотный фонд » noote sisaldav kogu; võib sisaldada ka käsikirjalisi noote

нотография » noote loetlev bibliograafia

нотопечатание » nootide trükkimine vastavate trükimärkidega

ноты » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

нулевой меридиан » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

нумерационная картотека » kartoteek, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

нумерационная расстановка фонда » paigutus teavikute järjenumbrite (liigisisene number, kronoloogilis-järjenumbriline jms) järgi

нумерационный каталог » kataloog, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

нумерация » teavikute v nende osade järgnevuse ja hulga näitamiseks antud numbrid (osadele, lehekülgedele, eksemplaridele vm)

нумерация листов » raamatu poognate nummerdamine signatuuride abil

нумерованное издание » väljaanne, mille eksemplarid (vahel osa tiraažist) on nummerdatud; tavaliselt on trükiarv ja kasutajaskond piiratud

нумерованный экземпляр » väljaandja poolt nummerdatud eksemplar (nt ametkondlik väljaanne)

нумеровать страницы » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018