Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 172 sõna

магнитная карточка для копирования » maksevahend koopiate valmistamiseks kaardiga töötava koopiamasinaga

магнитная линта » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

магнитный диск » magnetkihiga kaetud lame ümarplaat, mille ühele v mõlemale küljele saab talletada andmeid

магнитооптический диск » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

магнитофонная лента » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

макет » tulevase trükise v selle osa näidis

максима » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

макулатура » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

малая форма графики » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

малотиражное издание » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

манжетка книги » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

манифест » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

манускрипт » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

марашка » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

маргиналия » 1. märkus raamatu valgel äärel, ääremärkus
2. esseistika väikevorm: lühikirjutis, mõttekild v kommentaar

маргинальная цифра » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

маргинальный заголовок » veerisele trükitud pealkiri

марокен » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

мартирология » pühakute ja märtrite loetelu koos nende lühikeste elulugudega

маршрутизатор » funktsionaalüksus marsruutimiseks

маскированное издание » illegaalselt avaldatud väljaanne (nt raamat, ajakiri), mis on peidetud legaalselt ilmunud väljaandesse (nt viimase kaante, tiitel- ja lõpppoognate vahele)

маскированное издание » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

массовая библиотека » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

массовое издание » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

мастерская » praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi

мастерская » tööruum koos seadmetega, mida raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks

математические знаки » sümbolid matemaatiliste tehete kirjapanekuks

материальное культурное наследие » inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjust tekkinud esemed ja paigad, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus

матерчатый переплет » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

матобеспечение » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

матрикул » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

матрица » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

матричное печатающее устройство » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

матроним » ema nimi isikunime osana

машинная графика » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

машинная каталогизация » kataloogimine arvuti abil

машинно-читаемый » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

машинный » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

машинный набор » trükilao valmistamine ladumismasina abil

машинный перевод » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

машинный переплет » masinate abil valmistatud köide vastandina käsitsiköitele

машинопись » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

машиночитаемая библиография » elektrooniliselt avaldatud ning arvuti abil kasutatav bibliograafia

машиночитаемый » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

маюскул » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

МБА » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

МД » magnetkihiga kaetud lame ümarplaat, mille ühele v mõlemale küljele saab talletada andmeid

медиа » keskkond, kus toimub infoedastus, info avaldamine ja/või massikommunikatsioon

медиатека » kogu mitmel viisil salvestatud tekste, pilte ja helisid, mille taasesitamine toimub tehniliste seadmete abil (nt filmid, heliplaadid jt); koht eelnimetatu hoidmiseks ja kasutamiseks.

медицинская библиотека

межбиблиотечный абонемент » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

международная библиография » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

международное стандартное библиографическое описание для нотных ресурсов » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

международный абонемент

международный библиографический указатель » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

международный книгообмен

международный межбиблиотечный абонемент

международный стандартный музыкальный номер » noodiväljaandele antud 13kohaline number, mis aitab väljaannet identifitseerida ja kergendab selle tellimist ning levitamist

международный стандартный номер книги » Rahvusvaheline raamatu standardnumber; kümnekohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISBN. ISBN identifitseerib ainuliselt teose ühe trüki, mille on välja andnud üks teatud kirjastaja. ISBNi annab rahvuslik ISBNi agentuur ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil
EVS-ISO 2108. (ISBD)

международный стандартный номер сериального издания » Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber; kaheksakohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISSN. ISSN koos võtmepealkirjaga identifitseerib ainuliselt ühe jadaväljaande või lõimväljaande (vt ISSN Manual). ISSNi annab ISSN Võrk (ISSN Network) ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil EVS-ISO 3297. (ISBD)

междустрочие » tühi ruum ridade vahel

мелкопечатное издание » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

мелованная бумага » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

меловая бумага » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

мелотипия » nootide trükkimine vastavaist trükimärkidest laotud trükivormiga

мемориальная библиотека » raamatukogus omaette koguna hoitav isikule, ühingule, asutusele kuulunud (raamatu)kogu

мемориальное издание » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

мемориальный экземпляр » tuntud isiku omanikutunnusega (nt nimemärk) eksemplar

мемориальный экземпляр » väljaande väärindatud eksemplar, mida saab seostada konkreetse isiku või isikutega pühenduse, signeeringu, omanikumärkmete, eksliibrise, sissekleebitud lisamaterjalide vms kaudu

мемуары » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

меню » valikuvõimaluste loetelu, mille kuvab andmetöötlussüsteem ja millest kasutaja saab valida käivitatava toimingu

местная база данных » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

местная библиография » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

местное издание » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

место издания » teose ilmumise koht

место печатания » trükise trükkinud trükikoja asukoht

место печати » trükise trükkinud trükikoja asukoht

метаданные » olemasolevate andmete sisu, kvaliteeti, seisundit, päritolu ja muid omadusi kirjeldavad andmed

металлический переплет » ohtrasti kaunistatud metallkaantega köide, käibel eriti XIV ja XV saj

метка » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

методика библиографии » bibliograafiameetodite (võtete) kogum

методист » raamatukoguhoidjate täienduskoolituse ja/või raamatukoguhoidjate kutsetegevuse juhendamise alal töötav raamatukoguhoidja

методическая консультация » metoodilise juhendamise üksikjuhtum; õpetus ja soovitus, kuidas talitada mingil juhtumil

методическая литература » kirjandus mingi aine õpetamise, teadusliku töö meetodite, mingi tootmisala v töö meetodite kohta

методическое руководство » raamatukoguhoidjate nõustamine ja õpetamine, kuidas üht või teist tööülesannet täita või mingis töös talitada

методология библиографии » õpetus, käsitlus bibliograafiameetoditest, bibliograafiatöö organiseerimisest jms

методология поиска » otsivõtmete kasutamise ja otsingu teostamise plaan

метономазия » nime muutmine (nt pseudonüümiks) tõlkimise teel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Holzmann = Xylander

метрополка » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

меццотинто » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

микро-ЭВМ » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

микрография » palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine

микроиздание » mikrovormis väljaanne

микрокарта » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

микрокарточка » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

микрокаталог » kataloog mikrokandjal

микрокомпьютер » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

микрокопирование » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

микрокопия » originaali vähendatud koopia mikrovormina

микрополоса » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

микропроекционный аппарат » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

микропроцессор » protsessor, mille elemendid on vähendatud üheks v mitmeks integraallülituseks

микропубликация » mikrovormis väljaanne

микрофильм » mikrokujutist kandev film, mikrovormi liik; ka selleotstarbeline fotomaterjal

микрофильмография » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

микрофиша » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

микроформа » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

микрофото » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

микрофотография » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

микрофотокопирование » mikrofilmide valmistamine

мимеограф » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

мини-ЭВМ » funktsionaalselt mikroarvuti ja suurarvuti vahepealne digitaalarvuti

миниатор » raamatute kirjutaja ja maalija keskajal

миниатюра » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

миниатюрная книга » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

миникомпьютер » funktsionaalselt mikroarvuti ja suurarvuti vahepealne digitaalarvuti

минускул » väike täht vastandina suurtähele

миньон » 7-punktine trükikiri

мировая литература » kõigi rahvaste kõigi aegade kirjandus kokku vastandina rahvuskirjandustele

миссяль » 48-punktine trükikiri

миттель » 14-punktine trükikiri

МЛ » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

мнемоническое имя » meelespidamise hõlbustamiseks objektile antud lühem nimi

мнимый автор » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

многокрасочная печать » trükkimine mitme värviga

многооконнсть » akende kasutamine eri andmete korraga kuvamiseks v eri rakenduste juhtimiseks

многопользовательский » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

многотиражка » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

многотомник » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

многотомное издание » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

многотомное произведение » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

многоточие » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

многоцветная печать » trükkimine mitme värviga

многоязычное издание » mitmes keeles tekstiga väljaanne

многоязычный словарь » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

моделирование имитация » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

модель » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

модель данных » andmete struktureerimise viis andmebaasis

модель рельефа » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

модель фонда » kogu koostise adekvaatne esitus (matemaatiline, graafiline, skemaatiline, kirjeldav)

модем » seade v programm, mis võimaldab edastada digitaalsignaale analoogtelefoniliinide kaudu

модуль » tark- v riistvara suhteliselt sõltumatu koostisosa

мозаичный переплет » nahkköide, mille kujunduses on kasutatud mosaiiki

молитвенник » palvetekstidega raamat

молодежная литература » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

молодежный журнал » ajakiri, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on määratud eelkõige noortele

монастырский переплет » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

монитор » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

мониторинг информации » eelnevalt määratud infoallikates avaldatud info regulaarne väljaselgitamine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

мониторинг СМИ » meediakanalite kaudu üldsusele kättesaadava info regulaarne kindlakstegemine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

монография » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

монодрама » ühe kõneleva tegelasega näidend

монолог » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

монотип » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

монотипия » 1. graafikatehnika, mille puhul metall-, klaas-, vm plaadile kantakse õlivärvidega pilt, millest saadakse üksainus tõmmis
2. selles tehnikas graafikateos

монтировать » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

морская карта » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

морфология книги » raamatuteaduse osa, mis uurib raamatute füüsilist ehitust ja teksti paigutust

мотив чтения » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

мотто » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

мраморная бумага » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

мраморный обрез » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

музей книги » muuseum, mis kogub, korraldab ja uurib raamatuid jm trükiseid

музыкальная библиотека

музыкальная звукозапись » muusikalise heli jäädvustus

музыкальный отдел » raamatukogu osakond muusikakirjanduse, nootide ning heli- ja videosalvestiste jaoks

музыкальный фонд » muusikaliste helisalvestiste ja/või nooditrükiste korrastatud kogu

мультимедиа » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

мышь » laual libistatav nuppudega osutusseadis

мягкий лак » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

мягкий переплет » painduvate kaantega köide

мягкий переплет с напуском » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018