Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 223 sõna

и-знак » märk &, ladina "et" (ja) lühend

игла для сортировки » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

игральные карты » kartonglehekesed neile trükitud kujutistega kaardimängudeks

идентификатор » üks v mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi vm objekti tuvastamiseks v nimetamiseks; võib tähistada ka objekti teatud omadusi

идентификатор цифрового объекта » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

идеографический словарь » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

идеологический словарь » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

идиоматический словарь » mingi keele püsiühendeid jm omapärasusi seletav ja/või tõlkiv sõnaraamat

иероним » pühaks peetud nimi pseudonüümina

избирательное распределение информации » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

избранное » mingi kavatsusega välja valitud kogu, valimise tulemus, nt novellivalimik

избранные произведения » autori teoseist tehtud valimik, sisaldab tavaliselt parima ja olulisima osa

избранные сочинения » autori teoseist tehtud valimik, sisaldab tavaliselt parima ja olulisima osa

избыточная информация » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

известие » teadaanne, teatamine millestki

известия » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

извлечение » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

издавать » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

издание » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

издание » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

издание автора » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

издание без перемен » kordustrükk, milles ei ole tehtud muudatusi (peale vigade parandamise)

издание в выпусках » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

издание для детей » teose lastele kohandatud väljaanne, nt Eno Raua "Kalevipoeg"

издание на правах рукописи » piiratud kasutajaskonnale mõeldud trükis (nt dissertatsioonide autoreferaadid, õppejõudude loengute konspektid), mida ei retsenseerita ega levitata müügivõrgus. Trükisel on harilikult märge 'käsikirja õigustes'.

издание ограниченного пользования » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

издание первой руки » teose esimene trükiväljaanne

издание по случаю » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

издание последней руки » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

издание с большими полями » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

издание с выпущенными предосудительными местами » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

издание с нумерованным тиражом » väljaanne, mille eksemplarid (vahel osa tiraažist) on nummerdatud; tavaliselt on trükiarv ja kasutajaskond piiratud

издание с параллельным текстом » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

издание с пропусками предосудительных мест » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

издатель » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

издатель » trükiste jm publikatsioonide väljaandmisega tegelev isik v institutsioon

издательская аннотация » kirjastuses koostatud annotatsioon tiitellehe pöördel, kaaneümbrisel, kirjastuskataloogis vm

издательская библиография » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

издательская деятельность » trükiste jm publikatsioonide väljaandmine

издательская корректура » kirjastuses loetav korrektuur

издательская марка » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

издательская обложка » kirjastusköite kaas

издательская продукция » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

издательская серия » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

издательский библиографический указатель » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

издательский договор » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

издательский знак » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

издательский каталог » kirjastuse väljaannete nimestik

издательский переплет » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

издательский план » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

издательский портфель » kirjastuses olevad ja toimetatavad käsikirjad

издательско-книготорговая библиография » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

издательское дело » kirjastamine majandusharuna

издательское право » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

издательство » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

изложение » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

измененное заглавие » teosele antud uus pealkiri, nt kordustrükis

изображение на экране » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

изобразительная открытка » postkaart pildiga (joonistus, foto, reproduktsioon vm)

изобразительный плакат » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

изографика » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

изоиздание » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

изречение » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

изучение книги » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

изучение фонда » kogu analüüs bibliograafilise, analüütilise, sotsioloogilise, statistilise vm meetodi abil

изучение читателей

изучение чтения » uuring, millega selgitatakse lugemise sisu (kirjanduse valik) v nõudlust raamatute järele (eelistused ja soovid)

икона » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

иконография » maastike, isikute, sündmuste vms kunstiliste kujutiste (maal, skulptuur, foto vm) loetlemine, kirjeldamine, uurimine; vastav bibliograafia, nimestik, loetelu

ИКТ » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

иллюминатор » vanade käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistaja

иллюминирование » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

иллюстратор » raamatu vm teksti juurde illustratsioone valmistanud kunstnik, illustreerija

иллюстрация » teksti selgitav v kaunistav pilt, joonis, foto vm

иллюстрированная карта » kaart, millel on leppemärkide asemel kasutatud objektide pilte

иллюстрированная картотека » (piltidega) illustreeritud kaartidest koosnev kartoteek

иллюстрированное издание » illustratsioonidega väljaanne

иллюстрированный журнал » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

иллюстрированный каталог » piltidega illustreeritud kataloog lastele

иллюстрированный титульный лист » kunstilise kujundusega tiitelleht

иллюстрированный форзац » illustratsioonidega vm kunstilise kujundusega eesleht

иллюстрировать » teksti illustratsioonidega varustama

именная ссылка » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

именная ссылка » viide nimelt nimele (isikud, organisatsioonid), nt kataloogis

именной вспомогательный указатель » trükises v andmebaasis esinevate isikunimede register

именной разделитель » vahekaart, mille väljel on isikunimi

именной разделитель на полках » tähestikpaigutusel raamatute vahele asetatav viit autori nimega

именной указатель » trükises v andmebaasis esinevate nimede (isiku-, koha-, kollektiivinimede) register

именной указатель » trükises v andmebaasis esinevate isikunimede register

имитация кожи » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

импрессум » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

имя автора » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

имя ЭВМ » hostile antud nimi (aadress), mis eristab teda teistest võrku ühendatud arvutitest

ин-сексто » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

ин-фолио » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

инвентаризировать » teavikuid inventariraamatus (arvutifailis) registreerima nende varaliseks arvestamiseks ja inventarinumbri omistamiseks

инвентарная книга » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

инвентарная расстановка фонда » paigutus inventarinumbrite järjestuses

инвентарный номер » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

инверсия » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

индекс » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

индекс шифра » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

индексировать » 1. raamatut, andmebaasi vms registritega varustama 2. liigitustabelite järgi liigiindeksit määrama ja seda teavikule või bibliokirjesse märkima 3. teavikute sisu ja vormi kokkuvõtlikult mingis indekseerimiskeeles väljendama (liigitama ja/või märksõnastama)

индексировать » andmebaasi registrit koostama

индивидуальный абонемент » laenutus üksikisikule

индивидуальный абонент » üksikisik, kes laenab raamatukogust teavikuid

индивидуальный автор » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav isik, kes on loonud teose kas üksi v koostöös teistega

индивидуальный учёт фонда » arvestus üksikteavikute kaupa inventariraamatus, arvestuskataloogis, arvutifailis jm

индикативный реферат » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

индикатор » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

индикатор » mingit sündmust v olekut näitav vahend v andmeelement; MARC-vormingus muutpikkusega välja algul paiknev andmeelement, mis interpreteerib v täiendab välja andmeid

индикатор » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

индустрия содержания » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

инициал » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

инкунабула » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

инкунабулистика » raamatuteaduse osa, mis uurib inkunaableid ja XV saj trükikunsti

иностранное слово » keele struktuurile võõras sõna

инструкция » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

инсценировка » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

интеллектуальная собственность » üldmõiste, mis tähistab õigusi inimese loometegevuse tulemustele (kunsti- ja kirjandusteostele, kaubamärkidele, leiutistele jm)

интервью » ajakirjandusžanr, milles käsitletakse teemat küsimuste ja vastuste vormis

интерлиньяж » tühi ruum ridade vahel

интернациональная библиография » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

Интернет » ülemaailmne võrgustik, mis kasutab andmeedastuseks ühtset protokollistikku

интернет вещей » interneti kaudu ühendtud asjade (objektide) võrk, kus esemed vahetavad üksteise ja inimesega infot ja täidavad teatud ülesannet; esemed võivad olla näiteks nutitelefonid, köögitehnika, autod, meditsiiniseadmed, hooned jms

интерфейс » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

интерфейс пользователя » tugiprogramm v operatsioonisüsteemi laiend, mis tekstiliste ja graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist

интерфолирование » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

информативность » väärtus, mis on seotud dokumentides leiduva informatsiooniga ja selle kasutamisega uurimisallikana

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

информативный реферат » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

информатизация » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

информатик

информатика » teadus, mis hõlmab meetodite ja tehniliste lahenduste loomist informatsiooni töötlemiseks; varasemal ajal ka infoteadus

информационная безопасность » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

информационная библиография » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

информационная грамотность » teadmised ja oskused, kuidas infovajadust tunnetada, informatsiooni tulemuslikult otsida, kriitiliselt hinnata ja valida ning eetiliselt ja õiguslikult kasutada

информационная деятельность » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamise valdkond

информационная индустрия » elektrooniliste andmete ja teadustehniliste toodete valmistamine, müük, vahendus ja neid puudutavad teenused

информационная инфраструктура » inimesed, protsessid, menetlused, vahendid, rajatised ja tehnoloogiad, mis toetavad informatsiooni loomist, kogumist, töötlemist, kasutamist, edastamist, säilitamist ja hävitamist

информационная культура » organisatsiooni infojuhtimise ja -kasutamisega seotud väärtuste, hoiakute, normide ja käitumisviiside kogum. Mõistet kasutatakse ka üksikindiviidi ja ühiskonna tasandil

информационная наука » sotsiaalteadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja kasutamist, selgitades välja gruppide ja indiviidide infopädevuse, infovajaduse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu tegureid ja seaduspärasusi sotsiaal-kultuurilises kontekstis. Hõlmab ka raamatukoguteaduse, raamatuteaduse, bibliograafia-, dokumendi- ja arhiiviteaduse

информационная политика » riiklik tegutsemine informatsioonile juurdepääsu võimaldamiseks teatud piirkonnas või riigis

информационная потребность » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

информационная практика » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

информационная работа » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamise valdkond

информационная свобода » igaühe õigus ilma takistusteta vastu võtta, töödelda ning edastada üldiseks kasutuseks mõeldud informatsiooni. Väljendub avaliku teabe ligipääsetavuses, tsensuuri puudumises, sõna- ja väljendusvabaduses, piirangutes jälitustegevusele ning eraelu puutumatuse kaitses.

информационная сеть » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

информационная система » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

информационная служба » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

информационная служба » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

информационная справка » vastus päringule

информационная среда » erinevatel kandjatel informatsioon ja seda koguvad, töötlevad, salvestavad ja vahendavad isikud, organisatsioonid ja süsteemid

информационная технология » informatsiooni automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja menetlused

информационная точка » Infoabi pakkuv väike infokeskus, nt turismiinfo punkt, äriinfo punkt. Tegemist võib olla ka infootsingut võimaldava seadmega.

информационная услуга » kasutaja infovajaduse rahuldamiseks toimuva tegevuse, infoteeninduse tulemus

информационная усталость » informatsiooni sisust või selle mahust tulenev ebaadekvaatset reaktsiooni ja valeotsuseid põhjustav psüühiline seisund

информационная ценность » väärtus, mis on seotud dokumentides leiduva informatsiooniga ja selle kasutamisega uurimisallikana

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

информационная эра » 1980ndatega alanud aeg, mida iseloomustab info- ja sidetehnoloogia kiire areng ning informatsiooni tähtsuse kasv ühiskonnas

информационная этика » info loomise ja vahendamise eetilisi aspekte käsitlev eetika haru

информационно-поисковая система » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

информационно-поисковое поведение » infoallikatest infokanalite kaudu informatsiooni hankimise, kasutamise ja edastamisega seotud tegevuste kogum

информационно-поисковый язык » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

информационно-поисковый язык » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

информационное издание » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

информационное обслуживание » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

информационное общество » informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond

информационное перенасыщение » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

информационные знания » oskus informatsiooni otsida, esitada, analüüsida, levitada jne

информационные и коммуникационные технологии » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

информационные ресурсы » ühiskonnas sihipäraseks kasutamiseks loodud dokumentides jäädvustatud informatsioon; laiemalt hõlmab ka indiviidide teadmisi, kogemusi ja professionaalseid oskusi

информационный анализ » andmete ja infovoo ning -ressursside süsteemne uurimine eri aspektide ja osade vaheliste seoste ja ilmnevate seaduspärasuste kindlakstegemiseks

информационный артефакт » artefakt, mille peamiseks funktsiooniks on informatsiooni jäädvustamine ja vahendamine, nt trükis, dokument, pilt, film, auvis

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

информационный бюллетень » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

информационный взрыв » algselt trükiste, tänapäeval kõigi teavikute arvu ülikiire kasv

информационный запрос » soov informatsiooni saamiseks

информационный запрос » sõnaliselt väljendatud infovajadus, mis esitatakse infoteenuse pakkujale või sisestatakse automatiseeritud infosüsteemi otsiaknasse

информационный канал » vahend informatsiooni edastamiseks

информационный листок » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

информационный обмен » info edastamine ja vastuvõtt

информационный поиск » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

информационный поток » informatsiooni liikumine algpunktist lõpp-punkti

информационный работник » infotööga tegeleja

информационный стол » infoteenindaja töökoht

информационный указатель литературы » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

информационный хайвей » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

информационный центр » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

информационный шум » päringule sisuliselt mittevastav info e ballast, mis tekib infoülekülluse tõttu; otsinguprotsessi käigus saadud mitterelevantsed andmed

информация » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

ИПС » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

ИПЯ » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

ИПЯ » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

ИРИ » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

ироним » iroonilise tähendusega pseudonüüm

исключение из фонда

исключить из фонда » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

искусственная кожа » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

искусственное заглавие » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

искусственный интеллект » tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond, mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste ülesannete täitmiseks, mida üldiselt seostatakse intellektiga, nt arutlemine ja õppimine

искусственный интеллект » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

искусственный язык » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

искусство книги » raamatute kujundamisega tegelev kunstiharu, mis hõlmab illustreerimise, kirja-, trüki- ja köitekujunduse

искусство книгопечатания » trükiste valmistamise oskus

искусство переплета » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

использование на месте » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

исправление » tekstivigade parandus tekstikriitilisel alusel

исправленное издание » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

исскуство шрифта » kirja e šrifti kujundamisega tegelev kunstiharu

исследование » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

исследование чтения » uuring, millega selgitatakse lugemise sisu (kirjanduse valik) v nõudlust raamatute järele (eelistused ja soovid)

историческая библиотека

историческая карта » teemakaart, mis kujutab mineviku olukorda (rahvaste asukohti, riikide piire jm) v ajaloosündmusi

исторический атлас » ajalookaardistik, atlas ajalookaartidest

исторический документ » ajaloolise väärtusega dokument

история библиографии » bibliograafia kui tegevusvaldkonna tekkimist, kujunemist, arengut jms uuriv teadusharu

история библиотечного дела

история книги » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

история литературы » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

история поиска » päringu või päringuseansi jooksul tehtud otsingute salvestis

источник » väljaanne, millest pärineb artikkel vm analüütilise kirje objekt

источник библиографических сведении » koht teavikus vm, kust saadakse infot kirje koostamiseks: tiitelleht, kaas, plaadi etikett, ümbris vm

источник информации » allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, andmebaas, spetsialist vm)

источник комплектования » asutus, organisatsioon, eraisik vm, kellelt saadakse teavikuid kogude täiendamiseks

исходный язык » keel, millest tõlgitakse

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018