Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 109 sõna

зависимый » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

завод » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

загиб страницы » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

заглавие » teose nimi

заглавие на суперобложке » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

заглавие оригинала » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

заглавие подлинника » algupärandi pealkiri vastandina tõlke pealkirjale

заглавие подлинника » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

заглавие подсерии » allsarja kõigi osade ühine pealkiri

заглавие серии » sarja kõigi osade ühine pealkiri

заглавная буква » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

заглавная новелла » novellikogule pealkirja andnud novell

заглавное стихотворение » luulekogule pealkirja andnud luuletus

заглавный рассказ » jutustuste kogule pealkirja andnud jutustus

заголовок » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

заголовок » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

заголовок » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

заголовок библиографического описания » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

заголовок газеты » ajalehe päistiitel

заголовок формы » tinglikult formuleeritud pealdis, mis koosneb riigi nimest ja teavikut iseloomustavast sõnast, mis võimaldab koondada iga maa seadusandlike jm dokumentide kirjeid

загружать » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

загружать » andmeid v programmi kasutuskohta teisaldama, nt disketilt arvutisse v magnetlindilt andmebaasi

задача » loogiliselt tervikliku otstarbega programm v selle osa, mis parajasti kasutab operatsioonisüsteemi ressursse

задачник » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

задний форзац » leht köite lõpus kaane ja raamatuploki vahel

задняя крышка » raamatu lõpus olev kaas

задняя сторонка » raamatu lõpus olev kaas

задолженность » laenutustähtaja ületamine

заимствованная каталогизация » kataloogimismeetod, mille puhul teaviku sageli mujal koostatud kirje kopeeritakse ja kohandatakse oma vajadustega; produktiivne eriti elektronkataloogimisel, kui on olemas juurdepääs teiste raamatukogude kataloogidele ja kirjete allalaadimise vahendid

заказ » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

заказ по МБА

заказное издание » asutuse v organisatsiooni poolt kirjastajalt tellitud väljaanne

заказывать » teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks vormikohast sooviavaldust esitama

заказывать предварительно » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

закладка » salvestatud märgis, mis võimaldab kiiresti uuesti leida dokumenti v kohta dokumendis; kasutatakse nt tekstiprotsessorites ja brauserites

заключение » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

заключение » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

закон о печати » seadus, mis reeglistab raamatute jm trükiste avaldamise, trükkimise, levitamise jne

закон об авторском праве » seadus, mis käsitleb autorite õigusi nende loomingule

законченная библиография » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

закрытый фонд » kogu, mida enam ei täiendata

зал для прослушивания музыки » muusikateavikuid (noote, auviseid, muusikakirjandust jm infot) vahendav erialasaal, sisaldab ka kuulamissaali

зал прослушивания » audiotehnikaga varustatud ruum raamatukogus

залог

зальная библиотека » seinaäärsete riiulite v kappidega, nn seinasüsteemiga raamatukogu(ruum)

заменить » kaotatud v rikutud teavikut samaväärsega korvama

заменять » kaotatud v rikutud teavikut samaväärsega korvama

заменяющая клавиша » klahv v klahvikombinatsioon sageli kasutatavate funktsioonide kiireks käivitamiseks

заменяющий экземпляр » kaotsiläinud füüsilist teavikut asendav või korvav identne või samaväärne eksemplar

заместитель книги » abivahend, mis tähistab riiulist väljavõetud teaviku asukohta

заметка » lühiteade ajakirjanduses

заметка » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

заметка в газете » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

заметка на полях

заметка о произхождении » märk raamatus, mis näitab tema varasemat kuuluvust: nimekirjutis, tempel, eksliibris vm

замечание » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

замещать » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia teksti senise teksti määratud osa asemele

заниженная цена » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

заочный абонемент » laenutusviis, mille puhul teavikud saadetakse kasutajale koju, pakiautomaati vm

записывать » registreerima andmeid püsivalt v ajutiselt mäluseadmes v andmekandjal

запись » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

заполнение » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

заполнитель » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

запоминать » andmeid mäluseadmes hoidma

запоминающее устройство » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

запрет книги » ametivõimu poolt raamatu trükkimise, levitamise, omamise vm keeld

запрет на выдачу » laenamisõiguse tühistamine

запрещенная книга » raamat, mille võimuorganid on keelanud

запрещенная литература » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

запрос

запятая » kirjavahemärk , ; kasutuses ka kirjemärgina

зарубежная литература » mitte-eesti ilukirjandus; välisriikides kirjastatud väljaanded

зарубежная периодика

заставка » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

защита авторских прав » riigi poolt loodud reeglite kogum, mis tagab autorile võõrandamatu õiguse oma loomingule

защита данных » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

защита интересов библиотек » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

защита от записи » andmekandja v faili kaitse juhusliku v volitamatu ülekirjutuse eest, nt disketil paikneva pisilüliti v operatsioonisüsteemi vastava käsu abil

защитная обертка » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

защитная обложка » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

защитный лист иллюстрации » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

звездная карта » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

звуковая книга » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

звуковой файл » helisalvestist sisaldav fail

звуковой фильм » magnetilise v optilise heliribaga film

звуковые данные » kõne, muusika jms esitus kujul, mis võimaldab seda säilitada, töödelda ja edastada arvuti abil

звукозапись » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

звукозапись » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

звуконоситель » andmekandja, millele on võimalik salvestada ja taasesitada helisid, peamiselt muusikat ja kõnet

зернистый обрез » raamatuploki täkitud lõige

зицредактор » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

знак » andmetöötluses: element andmete esituseks, korralduseks v juhtimiseks, nt täht, number, vormingumärk

знак вдадельца » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

знак выброски » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

знак долготы » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

знак краткости » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

знак переноса » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

знак переплечика » köitja tähis (etikett, tempel vm) raamatus v kaanel

знак процента » märk %, tähendab sajandikku e protsenti

знак равенства » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

знак сноски » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

знак собственности » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

знак ударения » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

знаки препинания » lausete, lauseosade, sõnade v sõnaosade vahel kirjas mõtteselguse huvides kasutatavad märgid: punkt, koma, mõttekriips jt

знаки пропуска » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

знание » õpitu, omandatu, tarkus(ed)

знание книги » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

золотой обрез » raamatuploki kullatud lõige

ЗУ » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018