Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 142 sõna

данные » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

дарственный экземпляр

дата

дата возврата » raamatukogu määratud kuupäev teaviku tagastamiseks

дата выдачи » laenutuse toimumise kuupäev

дата издания » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

дата печатания » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

дата печати » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

датированное издание » ilmumisaja andmetega väljaanne; ilmumisaeg on väljaandel näidatud v muul teel kindlaks tehtud

датировка » ajaline määratlus, nt kuupäev, aasta, sajand

двигаться » võrguressursse kindla eesmärgita sirvima

движение фонда » kogu omadus muutuda, täieneda ja uueneda nii koostise, struktuuri kui korralduse poolest

движущееся изображение » paigalpüsivate objektide liikumisillusiooni loomise tehnika

двоеточие » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

двоичная цифра » kahendsüsteemis esitatud arv

двойная нумерация » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

двойная пагинация » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

двойная фамилия » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

двойное имя » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

двойной титул » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

двухмесячник » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

двухнедельник » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

двухязычный словарь » teises keeles tõlkevastetega sõnastik

де визу » nägemise järgi, vahetult teaviku enda järgi

дедикационный экземпляр » autori pühendusega eksemplar

дезидерат » raamatukogus puuduv, kuid soovitud teavik

действующий фонд » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

декодировать » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

декомплектование » vananenud, liigsete, ebaprofiilsete jms teavikute eemaldamine kogust ja kogude arvestusest

декоративная буква » kunstiliselt kujundatud täht

дексиография » kirjutamine suunaga vasemalt paremale

деление » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

демоним » pseudonüümina kasutatud üldmõiste, nt Vaatleja, Rändur

денежное возмещение » makse kaotatud v rikutud teaviku korvamiseks

депозитарий » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

депозитарная библиотека » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

деревянные крышки » õhukesest lauast kaaned, eriti vanadel raamatutel, kaetud naha, lõuendi vm köitematerjaliga

деревянный переплет » puulaudadest kaantega köide

дескриптор » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

дескрипторный словарь » deskriptorite ja nende sünonüümide tähestikloetelu

дескрипторный язык » deskriptoritel põhinev infootsikeel

десятичная классификация » kümnendjaotusel põhinev liigitus (rahvusvaheliselt tuntuimad on Dewey kümnendliigitus ning universaalne kümnendliigitus UDK)

детектив » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

детективный роман » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

детерминант » vokaali asendav abimärk tähe juures heebrea jt konsonantkirjades, et hõlbustada kirjutatu lugemist

детская библиотека

детская книга » lastele kirjutatud raamat

детская литература » lastele kirjutatud ilukirjandus, ka lastepärases vormis populaarteaduslikud raamatud

детский журнал » lastele määratud ajakiri

детский отдел » lapsi teenindav osakond raamatukogus

дефектный экземпляр » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

дефектный экземпляр » tootmisvigadega eksemplar

децимальная классификация » kümnendjaotusel põhinev liigitus (rahvusvaheliselt tuntuimad on Dewey kümnendliigitus ning universaalne kümnendliigitus UDK)

дешевое издание » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

джойстик » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

диагональное чтение » teksti lugemine diagonaalis, üks kiirlugemise viise

диаграмма » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

диазография » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

диазокопия » läbipaistvast kujutisest saadud koopia diasopaberil v diasofilmil

диазотипия » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

диакритический знак » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

диалектная литература » murdes kirjutatud kirjandusteosed (luuletused, jutud jne)

диалектный словарь » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

диалектологический атлас » murdekeelendite levikut näitav atlas

диалектологический словарь » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

диалог » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

диалоговое окно » hüpikaken andmete sisestuseks

диамант » 4-punktine trükikiri

диамикрокарта » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

диапозитив » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

диапроектор » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

диарий » päevik; kalendermärkmik

диаскоп » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

диафильм » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

дигитальная подпись » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

дигитальный » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

дигитальный архив » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

дигитальный документ » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

диглот » sama teksti kahes keeles rööbiti esitav raamat

диграмма » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

диграф » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

дилогия » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

динамика фонда » kogu omadus muutuda, täieneda ja uueneda nii koostise, struktuuri kui korralduse poolest

дипломатика » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

диптих » vahaga kaetud kaheks kokkumurtud kirjutustahvel Vana-Kreekas ja -Roomas

директивный материал » kehtivaid dokumente (seadused, määrused, käskkirjad, otsused jm) ametliku tegevusjuhendina esitav väljaanne

дирекцион » lihtsustatud partituur, mida kasutatakse dirigeerimisel; sisaldab juhtpilli täieliku noodistiku ja teiste meloodiate põhiosa

диск » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

дискета » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

дискография » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

дислексия » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

дисплей » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

диссертация » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

дистанционный » omane failidele, seadmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

дистанционный доступ » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

дистрибьютор » müügiesindaja või asutus, kellel on õigus väljaannet turustada, tavaliselt mingis kindlas piirkonnas

дифференцированное обслуживание » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

дневник » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

дневник библиотеки » formular (raamatu v vihikuna) raamatukogu töö (lugejad, laenutused, üritused jm) arvestamiseks päevade kaupa

дневник чтения » päevik ülestähenduste tegemiseks loetud raamatute kohta

добавления » põhiteksti täiendavad andmed

добавочная карточка » kataloogikaart täiendkirjega

добавочное библиографическое описание » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

добавочное описание » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

добыча данных » mahukate andmete automaatne analüüs uute seaduspärasuste ja ootamatute seoste leidmiseks

доклад » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

докомплектование » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

документ » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

документ » andmetöötluses: nimega, struktureeritud tekstiüksus, mis võib sisaldada pilte ning mida saab eraldi üksusena salvestada, redigeerida, otsida ja edastada

документальная литература » reaalseid sündmusi ja isikuid nende õigete nimedega kujutav (ilu)kirjandus

документальное издание » allikmaterjale publitseeriv väljaanne

документация » süstematiseeritud dokumendikogum

долгоиграющая пластинка » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

доля листа » voltimisel tekkiv osa paberipoognast: 1/2, 1/4, 1/8 jne

домашняя библиотека

домашняя корректура » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

домен » Interneti hostinimede hierarhia ülatase, nt .ee, .edu, .com

донат » Aelius Donatuse IV saj kirjutatud ladina keele grammatika järgi saadud nimetus ladina keele grammatikaraamatuile

допечатка » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

дополнение » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

дополнения » põhiteksti täiendavad andmed

дополненное издание » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

дополнительная карта » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

дополнительная карточка » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

дополнительный выпуск » perioodikaväljaande korralistele numbritele lisaks ilmunud vihik

дополнительный тираж » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

дополнительный титульный лист » kordustrüki v tõlke teine tiitelleht, mis kopeerib varasema trüki tiitellehte

дополнительный том » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

дополнительный экземпляр » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

дорожная карта » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

дорожный атлас » komplekt mingi territooriumi teede kaartidest

дословный перевод » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

доступ » ligipääs ressurssidele; ressursside kasutamisõigus

драма » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

драматизация » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

дублет » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

дублетный экземпляр » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

дублировать » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

дуодец » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

дуодецимо » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

дупло » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

духовно-культурное наследие » kogukonna või rühma teadmised, oskused, kombed ja tavad, mida antakse põlvest põlve edasi ja mis on sellele kogukonnale või rühmale omased ja olulised ka tulevikus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018