Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 109 sõna

газета » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

газетная бумага » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

газетная вырезка

газетная статья

газетное издание » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

газетный номер » ajalehe iga eraldi ilmunud üksiknumber, vahel harva kaksiknumber

газетный фонд

газетный читальный зал » ajalehtede lugemiseks sisustatud saal

гарант » (alaealise) lugeja kohustuste täitmise tagaja; selle eest materiaalselt vastutav isik v asutus

гарантийное письмо

гектографированное издание » hektograafilisel menetlusel saadud väljaanne

гектографическая печать » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

генеральная карта » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

генеральный каталог » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

географическая информационная система » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

географическая карта » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

географическая предметная подрубрика

географическая предметная рубрика

географический вспомогательный указатель » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

географический каталог » kataloog, kus informatsioon on esitatud piirkondade, riikide, maakondade vm geograafilise tunnuse alusel

географический указатель » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

геоинформационная база данных » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

геологическая карта » teemakaart, mis kujutab maakoore geoloogilist ehitust

геоним » kohanimest saadud pseudonüüm, nt Tallinlane

гербовник » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

гербовой экслибрис » vapi kujutisega eksliibris, sageli supereksliibrisena

герменевтика » vanade tekstide, kunstiteoste jm tõlgendamise ja selgitamise õpetus

гетерограмма » kirjamärk kasutusest kadunud keelest

гибкий диск » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

гибкий переплëт » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

гибкий переплет » painduvate kaantega köide

гибридная библиотека » raamatukogu, mis sisaldab nii digitaalseid kui ka füüsilisel kandjal teavikuid ning pakub nii kaug- kui kohapealseid teenuseid

гигиена фонда » teavikute kaitse kahjulike mõjude (niiskus, tolm, kahjurid jm) eest nende säilivuse tagamiseks

гигиена чтения » lugemisel tervise huvides silmaspeetavad reeglid ja tingimused (valgustus, vaikus jne)

гидрологическая карта » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

гимн » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

гипертекст » meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides

гипсометрическая карта » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

ГИС » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

глава » teose suurem, omaette terviku moodustav jaotis

главная библиотека » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

главная черта » tähe tugev ülalt-alla joon

главный заголовок » kaartkataloogis põhikirje pealdis; e-kataloogis pealdis, mis kuvatakse tavaliselt kirje alguses

главный редактор » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

гладкий обрез » raamatuploki sile lõige

глиняная плитка » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

глиняная доска » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

глобальная сеть » laia geograafilist ala kattev võrk, milles arvutid on ühendatud sidesüsteemide kaudu

глобус » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

глосса » 1. tundmatu sõna v väljend; selle seletus v tõlge teksti ridade vahel, serval v all (eriti vanades tekstides)
2. ääremärkus, tõlgendav märkus

глоссарий » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

глоссарий » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

глубина комплектования

глубокая печать » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

глухой корешок » köitmisel raamatuploki külge kleebitud selg

гномология » mõtteterade kogumine

говорящая книга » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

год издания » teaviku ilmumisaja aastanumber

год издания » perioodikaväljaande ilmumisaasta järjenumber alates ilmumise algusest

год печати » trükise trükkimise aasta

годовая подписка » ajakirja v ajalehe eeltellimus terveks aastaks

годовое издание » üks kord aastas ilmuv perioodikaväljaanne, nt kalender, aastaraamat vm

годовое оглавление » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

годовой комплект » perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud üksiknumbrite kogu

годовой обзор » aasta jooksul toimunut (nt ilmunud kirjandust) vaatlev kirjutis eraldi trükisena v ajakirjas, aastaraamatus vm

годовой тираж » ajakirja v ajalehe eksemplaride summa (kogutiraaž) aasta jooksul

годовой том » perioodikaväljaande ühe aasta numbrid kokku köidetuna

годовой указатель » perioodikaväljaande aastakäigu register

годовой указатель » aasta jooksul ilmunut loetlev bibliograafia(nimestik)

голос » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

горизонтальная картотека » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

горисонтальное размещение фонда » teavikute paigutus riiuleil horisontaalasendis, nt suureformaadiliste raamatute puhul

городская библиотека » linnas asuv raamatukogu

городской план

государственная библиография » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

государственная библиотека » riiklikult ülalpeetav raamatukogu

готическое письмо » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

готовность » andmete, süsteemi, seadme vm kättesaadavus ja kasutajakõlblikkus

гофрирование » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

гравированнй титульный лист » gravüürina kujundatud tiitelleht

гравированный фронтиспис » gravüüris frontispiss

гравис » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

гравюра на дереве » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud risti puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

гравюра на линолеуме » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

гравюра на меди » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

гравюра на стали » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

гравюра сухой иглы » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

градуал » missa kooriosasid sisaldav lauluraamat

грамматика » keele grammatiline ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; sõnade ja lausete moodustamise reeglid ning vastav raamat

граммофонная пластинка » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

грамотность » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

грамотность » oskus emakeeles lugeda ja kirjutada

грампластинка » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

гранильник » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

гранка » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

графема » täht, täheühend vm kirjamärk hääliku vm foneetilise nähtuse tähistamiseks

графика » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

графический интерфейс пользователя » kasutajaliides, mis põhineb osutusseadistel ning akendel, menüüdel, ikoonidel, nuppudel jt graafilistel elementidel

графический файл » pilti sisaldav fail

графоним » pseudonüüm mingi kujundliku märgina, nt + + + (kolm risti)

графопостроитель » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

греческий переплет » köide, mida iseloomustab sissesaetud nöörmetega tasaselg ja raamatuplokiga tasa lõigatud kaaned

Гриинвичский меридиан » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

гриф » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

групповая аннотация » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

групповая расстановка фонда » teavikute paigutamine rühmiti

групповое описание » mitme teaviku ühine kirje

групповой фонд » mingi tunnuse poolest samalaadsete, rühmiti arvelevõetud ja töödeldud trükiste kogu, nt pisitrükisekogu

губочка » vanadel nahk- ja pärgamentköiteil raamatu selja üla- ja allotsa pikendav nahk- v pärgamentkant

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018