Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 176 sõna

в восемнадцатую долю » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

в двацать четвертую долю » kahekümneneljandikformaat (24°), mille puhul paberipoogen on murtud 24-ks ja moodustab 48 lehekülge

в двенацату долю » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

в плотной обложке » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

в тридцать вторую долю » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

в тридцать шестую долю » kolmekümnekuuendikformaat (36°), mille puhul paberipoogen on murtud 36-ks ja moodustab 72 lehekülge

вадемекум » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

валовая нумерация » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

введение » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

ввод » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

ввод » omane sisestusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

ввод данных » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

ввод-вывод » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

вводить » andmeid arvutiloetavale andmekandjale panema

вдадельческий знак » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

веб-портал » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

веб-публикация » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

ведомости » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

ведомственная библиография » ametkonna, asutuse, ettevõtte, organisatsiooni vm väljaandeid, samuti selle kollektiivi liikmete töid loetlev bibliograafia

ведомственная библиотека

ведомственное издание » ametkonna, asutuse, ettevõtte v organisatsiooni tegevust dokumenteeriv väljaanne (juhend, otsus, aruanne vm), mida kasutatakse peamiselt ametkonnas endas ja mida levitatakse piiratult

велень » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

величина фонда » teavikute koguhulk arvestusüksustes

вержированная бумага » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

версия » tarkvaratoote v faili variant

версо » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

верстка » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

верстовка » Venemaal koostatud topograafiliste kaartide kõnekeelne nimetus, tuleneb mõõtkavast „ühes tollis 1 verst” jt. Enim kasutusel ühe-, kahe-, kolme- ja kümneversta(li)sed kaardid.

вертикальная картотека » vertikaalselt paigutatud kaartidest koosnev kartoteek

вертикальное размещение фонда

верхнее поле » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

верхний каптал » raamatuploki ülaserva kinnitatud kaptaal

верхний обрез » raamatuploki lõigatud ülaserv

верхняя сторонка » raamatu alguses olev kaas

вестник » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

ветхий переплёт

вечерная газета » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

вечный календарь » kalender, mis oma seadistusega v tabelite kaudu võimaldab leida suvalisele kuupäevale vastava nädalapäeva

взаимосогласованность » funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita v andmeid teisaldada nii, et kasutaja ei pea tundma nende üksuste eriomadusi

взломщик » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

вид издания » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

видеозапись » kujutise (koos heliga v ilma) salvestis videolindil v videoplaadil

видеоконференция » telekonverents, kus lisaks kõne, teksti ja graafika edastusele edastatakse ka osalejate reaalajas kujutisi

видеоноси́тель » andmekandja, kuhu saab salvestada pilti ja heli

видеотека » videosalvestiste kogu

видеофайл » videopilti sisaldav fail

виды библиографических пособий » bibliograafiavahendid nende koostamise viisi, ülesannete ja kujunduse järgi

визуализация данных » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

визуальная поэзия » luuletused, mille värsid on kirjutatud (trükitud) kujunditena

виньетка » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

виньетка » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

виргула » kaldkriips / kirjavahemärgina vanades (kuni XVII saj) teostes praeguse koma, semikooloni v punkti asemel

виртуальная библиотека » digitaalraamatukogu, mille ressursid ja kasutajad on hajutatud, kuid mida hallatakse kui tervikut

виртуальная выставка » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

виртуальная реальность » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

виртуальная ЭВМ » virtuaalne andmetöötlussüsteem, mis näib olevat ainuüksi kasutaja käsutuses, kuid mille funktsioonid täidetakse tegeliku andmetöötlussüsteemi ressursside ühiskasutusega

виртуальный » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

висящая строка » lõigu v kirje esimene rida, mis algab järgnevaist ridadest eestpoolt

вкладка » vahele köidetud, vahele pandav lisaleht (näiteks raamatus, margialbumis)

вкладная карта » kokkuvolditud kaart

вкладной лист » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

вкладыш » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

вклейка » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

владелец авторских прав » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

владелец книги » isik, asutus, organisatsioon, raamatukogu vm, kellele raamat kuulub

влажное пятно » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

внестационарное обслуживание » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

внешее устройство » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

внешнее поле » veeris lehekülje välisserval

внешний пункт обслуживания » väljaspool raamatukoguhoonet asuv üksus, kus pakutakse regulaarselt teatud kindlat teenust

MÄRKUS 1. See hõlmab ka kohti (nt vanadekodud, piirkondlikud kultuurikeskused, haiglad), kuhu deponeeritakse raamatukogu teavikuid teatud kasutajarühma tarbeks, pakkumata teisi raamatukoguteenuseid.

MÄRKUS 2. Hõlmab teeninduspunkte, mis pakuvad e-teenuseid, aga mitte trükiste kogudega seotud teenuseid.

MÄRKUS 3. Rändraamatukogusid ja nende peatuspunkte ei loeta välisteeninduspunktideks.

MÄRKUS 4. Arvutiühendust kohaga väljaspool raamatukogu (nt üliõpilaste ühiselamu) ei arvestata välisteeninduspunktina.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

внешняя память » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

внутреннaя база данных » organisatsioonis kohapeal leiduvatest andmetest koostatud, enamasti sisetööks kasutatav andmebaas

внутренная память » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

внутреннее поле » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

внутренный титул » tiitel, mis on raamatus tagapool tiitellehte, nt tiitel osale raamatust

внутренняя сторона обложки » esi- ja tagakaane sisemine pool

внутригазетный библиографический список » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

внутригазетный библиографический указатель » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

внутрижурнальный библиографический список » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajakirjas

внутриикнижное библиографическое пособие » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

внутрикнижная и внутристатейная библиография » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

водяной знак » vastu valgust nähtav kujutis paberis

военная библиотека » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

военная картография » kaitseväe poolt või sõjalisel otstarbel kaartide valmistamine, uurimine ja kasutamine

возвращать

вокабулярий » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

волосная линия » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

волосный стрих » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

волостная библиотека » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

вольный перевод » algtekstist suuremate v väiksemate kõrvalekalletega tõlge

вопросительный знак » kirjavahemärk ? küsiva lause lõpul; ka muude küsitavuste märkimiseks

восклицательный знак » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

восковая доска » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

восковая таблица » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

восковка » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

воскресная газета » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

воспоминания » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

восприятие » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

вощаная плитка » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

вплетенная обложка » taasköitmisel raamatusse köidetud originaalkaas

вращающий каталог » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

временный переплет » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

временный читатель » piiratud õigustega lugeja väljastpoolt teeninduspiirkonda

время выборки » ajavahemik mälu poole pöördumise algushetkest andmete teisaldamise lõpuni

время печатания » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

время работы

всемирная библиография » bibliograafia, mille eesmärgiks on kõigi maailmas ilmunud trükiste loetlemine, piiratud harilikult ajaga, teemaga, tähtsusega maailmakirjandusele (-teadusele jne), keel(t)ega vms

всеобщая библиография » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

всплывающее мепю » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

вспомогательная картотека » peamiselt raamatukogu sisetöö hõlbustamiseks loodud (pidevalt muutuv) abikartoteek, näit ilmuva kirjanduse, jooksva komplekteerimise, järelkomplekteerimise, teeninduspiirkonna asutuste ja ettevõtete jms kartoteek

вспомогательная таблица » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

вспомогательный указатель » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

вспомогательный указатель авторов » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

вспомогательный указатель заглавий » teoste pealkirju loetlev register trükises v andmebaasis

вспомогательный указатель коллективов » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

вставка » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

вставка в крышку » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

вставка в обложку » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

вставка в обложку » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

вступительная диссертация » ülikoolis loengupidamisõigust andev teadustöö

вступительное слово » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

вступление » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

вторичная библиография » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

вторичная информация » alginfot kirjeldav, kommenteeriv ja tõlgendav info

вторичный документ » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

втяжка » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

вход » omane sisestusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

входить » arvuti- v võrguseanssi alustama

входные данные » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

выборка » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

выборочная библиография » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

выборочное чтение » raamatu üksikute kohtade lugemine temaga tutvumiseks

выборочный библиографический указатель » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

выборочный указатель литературы » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

вывод » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

вывод » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

выводить » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

выводное устройство » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

выдавать » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

выдавать по абонементу » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

выдан » määrang teaviku kohta, mis on lugejale ajutiseks kasutamiseks antud

выдача » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

выдача для пользования в читальном зале » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

выдача для пользования на месте » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

выдача на дом » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

выделение » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

вызов » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

выкидная вклейка » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

выкройка » käsitöö- v naisteajakirjale lisatud lahtine poogen lõigete ja mustritega ajakirjas esitatu valmistamiseks

выноска » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

выноска » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

выноска » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

выполнять » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

выпуск » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

выпуск » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

выпускные данные » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

вырезка » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

вырезка и вставка » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

высокая печать » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

высота книги » raamatu mõõde seljalt ülalt alla, määrab raamatu koha formaatpaigutuse puhul

высота шрифта » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

выставка

выставка новых поступлений » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

выступ » trükitähe põhiosast üles- v allapoole ulatuv osa, nt d, g, k, p jt puhul

выступ » vahekaardi kõrgem osa, mille abil saab kaartkataloogis v kartoteegis teavet esile tõsta

выступ на разделителе » vahekaardi kõrgem osa, mille abil saab kaartkataloogis v kartoteegis teavet esile tõsta

выход » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

выходить » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

выходить » trükisena vm kujul üldsusele kättesaadavaks jõudma

выходной лист » tiitellehele eelnev leht, tavaliselt eestiitliga

выходные данные » andmed teaviku ilmumiskoha, -aja, väljaandja, trükisel ka trükkimise kohta

выходные данные » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

вычислительная сеть » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

вычислительная система » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

вэб » Interneti-teenus, mis ühendab dokumente hüperteksttehnoloogia abil. Sõnadena, URLidena vm viisil esitatud lingid võimaldavad leida ja kätte saada Internetis hoitavaid dokumente. (ISBD)

вязь » dekoratiivkiri, milles kirjamärgid on omavahel ühendatud katkematuks ornamendiks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018