Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 264 sõna

база библиографических данных » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

база данных » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

база знаний » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

байт » teatavast arvust, tavaliselt 8 bitist koosnev string, mis enamasti esitab märki v selle osa

балтика » endistes Balti kubermangudes (Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa) ilmunud ja neid käsitlev kirjandus; kogu Baltimaid käsitlev kirjandus

банк библиографических данных » elektrooniliselt talletatud formaalsete ja sisuliste tunnuste alusel korrastatud bibliograafia- ja (ka) kataloogiandmete süsteem

банк данных » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

бархатный переплет » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

басня » harilikult loomtegelastega allegooriline õpetuslugu

беглое чтение

без года » lüh s.a.; teavikul puudub ilmumisaasta ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

без места » lüh s.l., i.k.; teavikul puudub ilmumiskoht ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

без пагинации » lüh s.p.; ilma leheküljenumeratsioonita

безграмотный » kirjaoskamatu

безконтактная печать » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile elektromagnetilisel teel

белая полоса » trükkimata veerg veergudega trükises

белая страница » trükita lehekülg raamatus

беллетристика » sõnaline kunstilooming

белый обрез » värvi v mustrita raamatuploki lõige

бесконтактная выдача » laenutusviis, mille puhul kasutaja ei puutu raamatukoguhoidjaga kokku, näit laenutus selveraamatukapi, laenutusautomaadi, tellitud raamatute riiuli vms abil

бескрасочное тиснение » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

бесплатное издание » raamat, brošüür, ajakiri vm trükis, mida levitatakse tasuta

бесплатные услуги

бесплатный экземпляр » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

бестиарий » loomade pilte ja kirjeldusi esitav raamat

бестселлер » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

бесшвейный переплет » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

бибколлектор » raamatukaubandusasutus, mis varustab raamatukogusid raamatutega

библиобус

библиогнозия » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

библиогност

библиогония

библиограф » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

библиографирование » bibliograafiainfo kogumine, kirjeteks vormistamine ja bibliograafiavahendiks korraldamine; bibliograafianimestike jm bibliograafiavahendite koostamine

библиографировать » bibliograafiaandmeid otsima, välja valima ning kirjeid koostama; bibliograafiaid koostama

библиографическая база данных » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

библиографическая деятельность » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

библиографическая единица » teavikute bibliograafilise arvestuse üksus: bibliograafiliselt kirjeldatav töö, mis kirjeobjektina annab kirje (raamat vm trükis tervikuna, artikkel, novell, luuletus, osa vm analüütilise kirjena, mitmeköiteline teos koondkirjes)

библиографическая запись » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

библиографическая идентификация » teaviku kindlaksmääramine bibliograafiaandmete alusel

библиографическая информация

библиографическая картотека » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

библиографическая карточка » bibliograafiakirjega kartoteegikaart

библиографическая консультация » bibliograafiaalane nõustamine, konsulteerimine

библиографическая монография » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

библиографическая периодика » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

библиографическая подготовка » süstemaatiline bibliograafiateadmiste ja -oskuste õpetamine, bibliograafiahariduse andmine (ka täienduskoolituse vormis)

библиографическая полоска » trükise iseloomustus perioodikaväljaande kaanel nimelühendi, aasta, numbri ja leheküljenumbritega

библиографическая работа » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

библиографическая справка » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

библиографическая ссылка » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

библиографическая статистика » trükitoodangut arvestav statistika

библиографическая технология » bibliograafiatöö teostamise viis(id)

библиографическая услуга » bibliograafiateeninduse osa, üksikjuhtum, -akt

библиографическая эвристика » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

библиографические данные » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

библиографические сведение » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

библиографические сведения » kirjes esitatavad andmed

библиографический » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

библиографический ежегодник » aastabibliograafiat sisaldav väljaanne

библиографический журнал » bibliograafia-alane ajakiri; ajakirjana ilmuv bibliograafia

библиографический запрос » päring bibliograafiaandmete saamiseks

библиографический источник » teavik, millest on saadud bibliograafiaandmed

библиографический контроль » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

библиографический метод » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

библиографический обзор » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

библиографический объём » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

библиографический отбор » vajaliku teema v tunnuse alusel (bibliograafiaks) väljavalitud teavikud, artiklid vms

библиографический отдел » bibliograafiavahendite koostamise, bibliograafilise nõustamise ja bibliograafiainfo vahendamisega tegelev osakond raamatukogus

библиографический охват » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

библиографический поиск » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

библиографический список » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

библиографический термин » bibliograafiaalane oskussõna (väljend)

библиографический указатель » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

библиографический указатель определённого периода » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

библиографический учет » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

библиографический центр » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

библиографическое издание » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

библиографическое образование » bibliograafia-alane eriharidus

библиографическое обучение » süstemaatiline bibliograafiateadmiste ja -oskuste õpetamine, bibliograafiahariduse andmine (ka täienduskoolituse vormis)

библиографическое описание » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

библиографическое описание » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

библиографическое периодическое издание » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

библиографическое пособие » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

библиографическое разыскание » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

библиографическое редактирование » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

библиография » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

библиография библиографии » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

библиография ведомственных изданий » ametkonna, asutuse, ettevõtte, organisatsiooni vm väljaandeid, samuti selle kollektiivi liikmete töid loetlev bibliograafia

библиография второй степени » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

библиография газет » ajalehti loetlev bibliograafia

библиография детской литературы » lastekirjandust loetlev bibliograafia

библиография диссертаций » väitekirju loetlev bibliograafia

библиография для детей » lastele kasutamiseks mõeldud bibliograafia

библиография журналов » ajakirju loetlev bibliograafia

библиография картографических материалов » maakaarte loetlev bibliograafia

библиография местной печати » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

библиография нот » noote loetlev bibliograafia

библиография периодических изданий » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

библиография рецензий » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud arvustusi loetlev bibliograafia

библиография рецензий и рефератов » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud retsensioone ja referaate loetlev bibliograafia

библиография справочных изданий » teatmeteoseid loetlev bibliograafia

библиография статей » ajakirjades, ajalehtedes, kogumikes jm avaldatud kirjutiste bibliograafia

библиографоведение » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

библиокласм » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

библиокласт » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

библиоклепт

библиолатрия » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

библиолит » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

библиолит » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

библиолития » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

библиология » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

библиоман » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

библиомания » haiglane raamatukogumiskirg

библиомантия » ennustamine raamatu avamisel juhuslikult ette sattunud sõnade, nt piiblisalmi järgi

библиометрия » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

библиопегист » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

библиопегистика » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

библиополистика » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

библиопология » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

библиотаф » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

библиотека » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

библиотека » organisatsioon või selle osa, mille põhieesmärk on võimaldada selliste infoallikate, -teenuste ja -vahendite kasutamist, mis on nõutavad hariduslike ja teaduslike ning info-, kultuuriliste või meelelahutuslike vajaduste rahuldamiseks

MÄRKUS 1. Vajalike infoallikate pakkumiseks võib koostada ja säilitada kogu ja/või organiseerida juurdepääsu infoallikatele.

MÄRKUS 2. Need on raamatukogule esitatavad põhinõuded, mis ei välista tema põhieesmärgiga mitteseotud ressursside olemasolu ega teenuste osutamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

библиотека высшего учебного заведения

библиотека высшего учебного заведения » raamatukogu, mille põhifunktsioon on teenindada üliõpilasi, akadeemilist koosseisu ja spetsialiste ülikoolides ning teistes kõrgharidust andvates õppeasutustes

MÄRKUS. Kõrgkooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

библиотека для слепых

библиотека на цепях » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

библиотека с выдачей книг на дом » kojulaenutusega raamatukogu

библиотека университета » kõrgkooliraamatukogu, mille põhifunktsiooniks on teenindada üliõpilasi, õppejõude, teadureid ja spetsialiste ülikoolides

библиотека фирмы

библиотека-автомобиль

библиотека-депозитарий » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

библиотека-репозитарий » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

библиотека-филиал » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

библиотека-филиал » suurema administratiivüksuse eraldi paiknev osa, mis teenindab kindlat kasutajarühma (nt lapsed, kõrgkoolide teaduskonnad) või kindlat piirkonda

MÄRKUS. Hõlmab instituudi- ja osakonnaraamatukogusid ning teisi alluvaid raamatukogusid. Ei hõlma rändraamatukogusid ja välisteeninduspunkte.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

библиотекарь » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

библиотековедение » infoteaduse valdkond, mis uurib raamatukogusid ja nende tegevust

библиотерапия » psühhoteraapia kirjanduse abil

библиотечная адвокация » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

библиотечная мебель » raamatukogu funktsioonidele vastav mööbel, nt kompaktriiul, kataloogikapp jne

библиотечная обработка » tegevused, millega valmistatakse raamat ette hoiustamiseks ja kasutamiseks: inventeerimine, tembeldamine, kataloogimine, kohaviidastamine jne

библиотечная пропаганда » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

библиотечная профессия

библиотечная сеть » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

библиотечная система » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

библиотечная статистика » raamatukogude tegevuse käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

библиотечная техника » raamatukogus kasutatavad töövõtted ja -vahendid

библиотечная технология » raamatukogus kasutatavad töövõtted ja -vahendid

библиотечная школа

библиотечно-библиографические занятия » raamatukogu, selle kogusid ja teenuseid tutvustav koolitus, mille eesmärk on arendada raamatukogukasutajate infootsingu oskusi

библиотечное дело » raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond

библиотечное издание » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

библиотечное образование

библиотечное обслуживание » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

библиотечное общество » raamatukogusid ühendav vabatahtlik organisatsioon

библиотечное ядро » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

библиотечные пометки » raamatukogule vajalikud andmed kataloogikaardil: inventarinumber, kataloogiindeksid ning märked täiendkirjete koostamise ja märksõnade kohta

библиотечные услуги

библиотечные установки » raamatukogutöö hõlbustamiseks mõeldud spetsiaalsed vahendid

библиотечные штаты

библиотечный абонемент » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

библиотечный закон » õigusakt, mis sätestab raamatukogu õigused ja kohustused, tema koha ühiskonnas, juhtimise ja finantseerimise korra jm

библиотечный коллектор » raamatukaubandusasutus, mis varustab raamatukogusid raamatutega

библиотечный переплет » raamatukogu raamatule valmistatud spetsiaalne vastupidav köide

библиотечный персонал

библиотечный плакат » raamatut reklaamiv plakat

библиотечный почерк » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

библиотечный прилавок » lett v laud laenutuse vormistamiseks

библиотечный пункт » koht väljaspool raamatukogu ruume, kus teenindatakse lugejaid

библиотечный разделитель » riiulis teavikute vahele paigutatav eristustahvlike, nt autoriviit, liigiviit, täheviit, numbriviit

библиотечный совет

библиотечный урок » raamatukogu korraldatud koolitund raamatukogu ja infoallikate kasutamise õpetamiseks

библиотечный фонд » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

библиотика » käsikirjade uurimine

библиофаг » kirglik lugeja, raamatuneelaja

библиофил » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

библиофилия » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

библиофильская книга » raamat, mis mingi omaduse poolest (sisu, kujundus, köide, autograafid, päritolu vm) on bibliofiilide huviobjektiks

библиофильский переплет » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

библиофильское издание » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

библиофильство » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

библиофоб » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

библиофобия » raamatuvaenulikkus

библиохром » raamat, mille osad on trükitud eri värvi pabereile

библиоцид » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

библия » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

библьдрук » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

биг » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

билингва » kakskeelne rööptekst

бинты » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

бинты, врезанные в книжный блок » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

биобиблиографический словарь » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

биобиблиографический указатель » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

биобиблиография » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

биографический роман » romaan, milles ilukirjanduslikus vormis on käsitletud ühe isiku elu

биографический словарь » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

биография » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

бирка » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

бит » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

бланк для заказов » formular laenusoovi vormistamiseks

бланк-заказ » formular laenusoovi vormistamiseks

бланк-заказ МБА » lugeja poolt täidetav spetsiaalne formular teaviku tellimiseks (ka rahvusvahelise) raamatukogudevahelise laenutuse kaudu

бланковая карта » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

бланковая карта » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

бланковое издание » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

блинтовое тиснение » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

блог » veebileht, kus avaldatakse teatud (laia või kitsa) teema kohta pidevalt veebilinke ja/või kommentaare, mis on tavaliselt lühikesed postitused pööratud ajalises järjestuses (uuemad kanded esimesena)

MÄRKUS. Postituste autoriteks või koostajateks võivad olla saidi omanik või kasutajad.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

блок-схема » struktuuri graafiline kujutis, kus on näidatud elemendid ja nende seosed

блокчейн » kumulatiivne hajusandmete kogum, milles kõik tehingud on ajalises järjestuses, kõigi osaliste poolt kinnitatud ja salvestatud nii, et midagi ei saa muuta ega võltsida; plokiahel tagab andmete usaldusväärsuse ja tervikluse. Plokiahela tehnoloogial põhineb näiteks krüptoraha

богато иллюстрированное издание большого формата » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

боковая выноска » veerisele trükitud pealkiri

боковик » veerisele trükitud pealkiri

боковик

боковой заголовок » veerisele trükitud pealkiri

боковой обрез » raamatuploki lõigatud eesserv

боковушка

боковушка » veerisele trükitud pealkiri

более общий термин » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

более узкий термин » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

больничная библиотека

большая ЭВМ » ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid tema vahendite ühiskasutuseks

большие данные » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

большое фолио » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

боргес » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

бордюр » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

брайлевский шрифт » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

брать по абонементу » raamatukogu teavikut ajutiseks kasutamiseks saama

брахиграфия » kiirkirjasüsteemide üldnimetus

бревиарий » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

бриллиант » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

броширование » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

брошированная книга » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

брошировка » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

брошюра » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

брошюра временного значения » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

брошюра временного хранения » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

буква » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

буква за буквой » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

буква с верхним выступом » täht, millel on ülapikend: b, d, f, h, k, l, t

буква с выступом » pikendiga trükitäht, nt b, d, f, g, h, j jt

буква с нижним выступом » täht, millel on allpikend: g, j, p, q, y

буквальный перевод » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

букварь » kirjaoskuse algõpik

буквенная пагинация » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

буквенный индекс » ainult tähtedest koosnev liigiindeks

букинист

буклет » kokkuvolditav pisitrükis

буковина » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

бульварная литература » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

бульварная пресса

бумага » õhuke (kuni 200 g/m²) materjal, mis on valmistatud mehhaaniliselt ja keemiliselt töödeldud, peamiselt taimseist kiudaineist (puit, õled, tselluloos, kaltsud jm) sadestamise teel

бумага из травы эспарто » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

бумага ручной выделки » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

бумага с водяным знаком » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

бумажная копия » (ka masinloetava dokumendi) koopia paberil

бумажная мельница » paberivabriku endisaegne nimetus

бумажный лист » paberi arvestusühik, arvestatakse tavaliselt standardsetes formaatides: 60x90, 70x90, 70x108, 84x108

бумажный переплет » paberkaantega köide

бустрофедон » kirjutusviis paremalt vasakule ja vasakult paremale vahelduvate ridadena vanakreeka keeles

буфер вырезанного изображения » puhver teksti v graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas v teises dokumendis

буферная память » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

былина » vene eepiline kangelaslaul

бюджет на комплектование

бюллетень » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018