Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 211 sõna

аббревиатура » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

абзац » taandrea v reavahega algav tekstiosa

абзацный отступ » tühi ruum taandrea alguses

абонемент » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

абонемент » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

абонемент » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

абонементная карточка » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

абонементная система » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

абонементная система с книжным формуляром » laenutussüsteem, mille puhul laenutus vormistatakse raamatukaardile

абонементный фонд

абонент » eeltellimuse esitaja

абонент » isik v juriidiline isik, kes saab raamatukogust teaviku ajutiseks kasutamiseks

абонировать » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

авантитул » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

автобиблиография » autori koostatud personaalbibliograafia

автобиография » isiku enda kirjutatud elulookirjeldus

автограмма » omakäeline nimekirjutus

автограф » kirjutaja omakäeline tekst, nt käsikiri, kiri, pühendus

автография » käsikirjutuste (autograafide), joonistuste vm kujutiste trükkimine koopiatena litograafia vm menetlusel

автолитография » litograafia, mille puhul kujutise kannab kivile autor ise

автоматизация » protsessi või seadmestiku automaatseks muutmine; sageli kasutatakse tähenduses 'arvutistamine'

автоматизация библиотечных процессов » raamatukogu tööprotsesside integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab informatsiooni kogumist, säilitamist, töötlemist ja kättesaadavaks tegemist

автоматизированная библиографическая работа » arvutikasutusel põhinev bibliograafiavahendite koostamine jm bibliograafiaalane tegevus

автоматизированная система выдачи » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

автоматизированный » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

автоматизированный перевод » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

автоматизированный поиск » otsing arvuti abil

автоматика » 1. teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb protsesside ja seadmete automaatseks muutmise vahendite ja meetoditega
2. automatiseerimise tulemus

автоматическая классификация » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

автоматический » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

автоматический » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

автоматическое индексирование » teavikute sisu iseloomustamine ja otsitavaks tegemine teaviku teksti automaatse analüüsi põhjal

автоматическое индексирование » teavikute märksõnastamine arvutiprogrammi abil

автономный » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

автор » teose looja, teostaja

автор-издатель » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

автор-призрак » inimene, kes kirjutab tellimustöö, mille autoriks on ametlikult teine inimene

авторезюме » autori enda koostatud resümee teose kohta

автореферат » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

авторизированное издание » autori heakskiidetud väljaanne

авторизированное рабочее место » arvutiterminal, mis on mõeldud juurdepääsupiirangutega e-teavikute (näiteks litsentseeritud ajakirjad, digitaalsed säilituseksemplarid) kohalkasutuseks ja mida kasutades on tehniliste ja füüsiliste vahenditega välistatud nende teavikute üldsusele kättesaadavaks tegemine ning kopeerimine igal kujul (salvestamine, printimine)

авторизованный перевод » autori heakskiidetud tõlge

авторитетная запись » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

авторская аннотация » autori koostatud annotatsioon oma tööle

авторская корректура » autori enda loetud korrektuur

авторская серия » ühe autori teoseist koosnev sari

авторский вспомогательный указатель » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

авторский заголовок » pealdis, milleks on individuaal- v kollektiivautori nimi

авторский знак » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

авторский каталог » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

авторский коллектив » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

авторский лист » käsikirja v trükitud teose mahu mõõtühik autori, tõlkija, toimetaja jt töö arvestamiseks: 40000 täheruumi v 700 rida luuleteksti v 3000 cm² illustratsioone

авторский перевод » autori enda tehtud tõlge oma teosest

авторский сборник » kogumik ühe autori teoseid

авторский указатель » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

авторский экземпляр » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

авторское исправление » autori enda tehtud parandus tekstis

авторское описание » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

авторское право » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

авторское предисловие » autori enda kirjutatud eessõna teosele

авторское свидетельство » leiutaja autorsust tõendav dokument

авторство » mingi teose autoriks olemine

автотипия » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

агенда » 1. kirikutalituste käsiraamat
2. kalendaariumiga märkmik

агиография » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

агионим » pühaku nimi pseudonüümina

агитационная литература » trükised, eriti brošüürid, lendlehed, plakatid, ajakirjandus, mis on määratud mõjutama rahvahulki

адаптация » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

адаптер » arvuti kasutusvõimalusi laiendav sobitusseade v -programm, nt videoadapter, mälulaienduskaart, võrguadapter

адаптер дисплея » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

адаптированная таблица классификации » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

адаптированное издание » keeleliselt lihtsustatud ja jõukohane väljaanne konkreetsele lugejaskonnale; nt väiksema arusaamisvõimega inimeste jaoks kohandatud teos, klassikateosed lastele, piibliraamatud lastele

адаптированный текст » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

административная единица » iseseisev raamatukogu või raamatukogude rühm, mis allub ühele direktorile või juhtkonnale

MÄRKUS 1. Sõna „iseseisev“ ei tähenda siin juriidilist või finantsiseseisvust, vaid üksnes seda, et raamatukogu on eraldiseisev üksus, tavaliselt suurema organisatsiooni koosseisus.

MÄRKUS 2. Administratiivüksus võib olla üks raamatukogu või suurem asutus, kuhu tavaliselt kuuluvad keskraamatukogu/pearaamatukogu, haruraamatukogud ja administratiivseid ülesandeid täitvad üksused.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

административная информационная система » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

административная карта » haldusüksuste piire näitav kaart

адрес » seadme, mälupesa, võrguobjekti vm identifikaator, võib olla nimi, number vm märgistring

адресная библиографическая справка » vastus leidumuspäringule

адресная книга » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

адресный библиографический запрос » päring teaviku olemasolu ja asukoha kohta

адресный библиографический поиск » otsing teaviku olemasolu ja asukoha määramiseks

азбука » kirjaoskuse algõpik

азбучная пагинация » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

академическое издание » akadeemiliste asutuste tegevust ja töö tulemusi kajastavad väljaanded (väitekirjad, toimetised jne)

академическое издание » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

акватинта » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

акефалическая книга » vana raamat, millel alguslehed on kaotsi läinud

акроним » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

акрофония » piltkirjast lähtunud konsonanttähtede nimetused, mis algavad tähtede esihäälikutega, nt b - beth, d - daleth, g - gimel jne

акт о снятии с учёта » dokument teavikute kogust kustutamiseks

акт проверки фонда » ametlik dokument kogu kontrollimise kohta

акуратност информации » informatsioonile antav hinnang korrektsuse, tõesuse, täpsuse jt tunnuste alusel

акут » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt Mérimée (kaldkriips paremalt vasakule tähe peal)

акцент » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

акцидентная печать » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

акцидентная работа » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

акциденция » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

аллигат » teiste teostega kokkuköidetud iseseisev väljaanne v käsikiri

аллонж » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

аллоним » pseudonüümina kasutatud teise isiku nimi

алтарный переплет » keskaegne iluköide altaril hoitavail liturgiaraamatuil

алфавит » mingi keele teksti kirjapanemiseks kasutatavad tähed sellele keelele tavapärases järjestuses

алфавит » kokkuleppeliselt järjestatud märgistik; erijuhuna loomuliku keele tähestik

алфавитная библиография » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

алфавитная расстановка » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

алфавитная расстановка фонда » teavikute paigutus autorite ja pealkirjade tähestikjärjestuses

алфавитно-предметный указатель » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

алфавитно-цифровой знак » andmetöötluses kasutatav täht, number, vahemärk vm kirjamärk

алфавитное расположение » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

алфавитный библиографический список » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

алфавитный библиографический указатель » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

алфавитный вспомогательный указатель » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

алфавитный каталог » kataloog, milles kirjed on järjestatud pealdiste järgi tähestikuliselt

алфавитный порядок » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

алфавитный указатель » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

алфавитный указатель к изданию » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

альбом » trükis, mis sisaldab kunstiteoste, jooniste ja fotode reproduktsioone koos lühikese tekstiga

альбом моделей » moode esitav raamat, milles oluline osa on piltidel ja joonistel

альбомный формат » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

альграфия » lametrükk alumiiniumplaatidelt

альдины » Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse ja tema järglaste XV saj lõpus ja XVI saj trükitud raamatud, suur osa neist kreeka ja rooma klassikute teosed, oma aja parimaid trükikunsti saavutusi

альды » Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse ja tema järglaste XV saj lõpus ja XVI saj trükitud raamatud, suur osa neist kreeka ja rooma klassikute teosed, oma aja parimaid trükikunsti saavutusi

альманах » mitmekesise sisuga peamiselt kirjanduse ja kunsti koguteos, sageli jätkuvalt ilmuv

альтернативное заглавие » Kahest võrdväärsest osast koosneva ehk- v või-sidendiga (v selle vastega teises keeles) ühendatud põhipealkirja teine osa. (ISBD)

Nt „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad”

аналекты » valimik kreeka ja ladina tekste; kogumik valitud luuletusi, katkendeid, kirjutisi, mõtteteri

анализ чтения » lugeja loetud kirjanduse vaatlus ja jaotamine liikide, žanride, lugemisotstarbe jm järgi järelduste tegemiseks lugemishuvide kohta

аналитическая аннотация » teose ühe osa (nt peatüki, artikli) annotatsioon

аналитическая библиографическая картотека » artiklite jms bibliograafiakaarte (kirjeid) sisaldav kartoteek

аналитическая библиографическая ссылка » viide artiklile v teose osale

аналитическая библиография » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

аналитический обзор » eri infoallikates leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

аналитическое библиографирование » artiklite jm väljaande osade bibliografeerimine

аналитическое библиографическое описание » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

аналитическое описание » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

аналитическое расписывание » artiklitele jm väljaande osadele kirjete koostamine

аналоговой » omane pidevatena muutuvatele füüsikalistele suurustele v pideval kujul esitatud andmetele ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

аналоговый носитель » andmekandja (nt paber, filmilint, vinüülplaat, magnetlint, diapositiiv, kileleht, VHS), millele on salvestatud andmed analoogkujul

ананим » lõpust ettepoole kirjutatud nimi, nt Voldemar Panso pseudonüüm Osnap

анастатическая печать » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

анатомический атлас » raamat organismide ehitust kujutavaist pilditahvleist koos selgitava tekstiga

анафема » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

английская брошюра » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

анекдот » lühike koomilise sisu ja üllatusliku lõpuga lugu

анепиграф » pealkirjata kirjutis v teos

анналы » kronoloogiliselt aastate järjestuses peetud ülestähendused, vanim ajalookirjutamise vorm

аннотатор » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

аннотация » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

аннотированная библиография » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

аннотированная карточка » annotatsiooniga varustatud (bibliograafia)kaart

аннотированная печатная карточка » annotatsiooniga varustatud trükikaart

аннотированный библиографический указатель » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

аннотированный каталог » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

аннотировать » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

аннулировать » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

аноним » oma nime varjav autor

аноним » autorinimeta teos

анонимное издание » väljaanne, millel pole autorinime

анонимное произведение » autorinimeta teos

анопистографическое издание » trükis (enamasti vana raamat), mis on trükitud paberi ühele küljele, nt plokiraamat

антедатированная книга » raamat, mis on varustatud tegelikust varasema ilmumisajaga

антет » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

антивирус » tarkvaralise viirusetõrjevahendi üldnimetus

антивирус » utiliit arvutiviiruste avastamiseks ja kõrvaldamiseks

антидотарий » keskaegne arstimite raamat, retseptide kogu, vastumürkide loetelu

антиква » ladina kirjast XV saj võrsunud trükikiri, gooti kirjast ümaramate joontega

антиквар » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

антиквариат » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

антикварная книга » vana ja väärtuslik raamat

антикварная книжная торговля » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

антикварное издание » vana ja väärtuslik raamat

антикварный каталог » antikvariaadis müüdavate raamatute kataloog

антикварный книжный магазин » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

антифонарий » katoliku kirikulaulude tekstide ja viiside raamat, omistatud algselt Gregorianusele

антология » ilukirjandusteoste, eelkõige luuletuste ja novellide valimik

апограф » täpne ärakiri originaalkäsikirjast

апостроф » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

аппарат » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

апрош » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

арабеска » ka raamatuillustratsioonina kasutatud taimornament, peamiselt lehtede ja väänlate põiming

арабские цифры » meil üldtarvitatavad numbrimärgid, kümnendnumbrite graafilised kujutised; pärit Indiast ja araablaste vahendusel jõudnud Euroopasse

аристоним » aadlitiitel varjunimena

армарий » raamatukapp, eriti antiikajal ja keskaja kloostris

армариус » raamatukoguhoidja keskaja kloostris

артотека » osakond raamatukogus, kuhu hangitakse ja kust laenutatakse kunstiteoseid (graafikat, maale)

археография » kirjalike mälestiste kogumise, kirjeldamise ja trükis avaldamisega tegelev ajaloo abiteadus

архивная библиотека » raamatuid jm teavikuid alatiselt säilitav raamatukogu

архивная карта » oma esialgse operatiivse tähenduse kaotanud kaart, mis pakub huvi ajaloolisest seisukohast

архивный фонд » alatise säilitusväärtusega trükiste, helisalvestiste, filmide kogu

архивный экземпляр » alatise säilitusväärtusega trükis, helisalvestis, film vms

архитектоника книги » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

архитектурный переплет » köide (eriti renessansiajal), mille kaanel on kaunistuseks reljeeftrükis arhitektuurimotiive

астериск » viitemärk *

астероним » pseudonüüm, mis koosneb ühest v mitmest tärnikesest (ka koos muu märgiga)

астрономическая карта » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

астрономические знаки » sümbolid astronoomiakirjanduses, nt sodiaagimärgid ja kuufaasid

астрономические таблицы » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

атлас » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

атлас диалектов » murdekeelendite levikut näitav atlas

атласная бумага » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

аудиальный документ » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

аудиовизуальный документ » kuulmis- ja nägemismeelega spetsiaalseadmete abil tajutav info mingil kandjal

аудиокассета » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

аудиофайл » helisalvestist sisaldav fail

аудиоформат » digitaalsete heliandmete failivorming, mis määrab kindlaks andmete struktuuri ja mida kasutatakse audiosignaali töötlemisel, edastamisel, salvestamisel helikandjale ja taasesitamisel

аукционный каталог » oksjonil müüdava loetelu koos alghindadega

аутентичное издание » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

афиша » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

афоризм » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

аэрокарта » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

аэронавигационная карта » topograafilist ja spetsiaalset lendamiseks vajalikku infot sisaldav erikaart õhus navigeerimiseks

аэроснимок » õhust pildistatud maapinna foto

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018