Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 80 sõna

ydinnimeke » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

yhdistekaari » kaartega sulud { }

yhdistelmäkuvailu » kirje, milles teaviku põhikirjele on lisatud andmed kordustrükkide ja tõlgete, äratrükkide, selle teose referaatide, retsensioonide jm kohta

yhdistymä » Väljendus, milles sisalduvaid kaastöid ei ole võimalik eraldada eraldi väljendusteks.

[RDA]

yhdyskanava » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

yhdyskäytävä » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

yhdysluku » indeks, mis on saadud põhitabelite indeksi kombineerimisel määraja(te)ga

yhdysmerkki » kirjavahemärk -

yhdysnimi » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

yhdysviiva » kirjavahemärk -

yhteensopivuus » seadmete v programmide võime töötada koos v asendada üksteist

yhteenveto » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

yhteinen » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

yhteisbibliografia » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

yhteishuomautus » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

yhteisluettelo » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

yhteisnimeke » Kehastuse pealkiri kehastusele, mis koosneb osadest või seisudest.

MÄRKUS. Üldpealkiri võib esineda koos jadasisese numbriga ja koos osa või seisu individuaalpealkirjaga.

[RDA]

yhteisosa » koondkirje algusosa, mis sisaldab üldandmeid mitmeosalise teaviku kohta

yhteisselostus » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

yhteistietokanta » andmebaas, mida koostab ja kasutab mitu asutust (nt raamatukogu)

yhteistoimija » Isikute rühm või organisatsioon, millel on kindel nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

MÄRKUS. Kollektiivid on asutus ja perekond.

[RDA]

yhteisö » Organisatsioon või isikute või organisatsioonide rühm, millel on identifitseeriv nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

[RDA]

yhteisöhakemisto » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

yhteisösalanimi » pseudonüüm, mis kuulub koos töötavate (töötanud) autorite rühmale

yhteisötekijä » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav oma töid avaldav asutus v organisatsioon, mida saab nime järgi identifitseerida

yhtenäinen sivunumerointi » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

yhtenäistetty nimeke » teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

yhteys » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

yhtäläisyysmerkki » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

yksilehtipainate » lehtedel avaldatud köitmata trükis

yksilöity kartuntatilastointi » arvestus üksikteavikute kaupa inventariraamatus, arvestuskataloogis, arvutifailis jm

yksinkertainen asiaotsikko » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

yksinkertainen haku » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

yksinkertainen indeksi » liigituse põhitabeli määrajateta indeks

yksinpuhelu » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

yksiosainen julkaisu » teos, mis on raamatuna ühes köites

yksittäisteos » Teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena või sisu sulandamisega üheks selgepiiriliseks väljenduseks.

[RDA]

yksityisasiakas » üksikisik, kes laenab raamatukogust teavikuid

yksityiskirjasto » eravalduses olev raamatukogu

yksityiskirjasto » üksikisikule v perekonnale kuuluv raamatukogu

yksityislainaaja » üksikisik, kes laenab raamatukogust teavikuid

yksityislainaus » laenutus üksikisikule

yksityispaino » eraisikule kuuluv trükikoda

yksityispainos » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

yksityissidos » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

yksityistyöhuone » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

yksiväripainatus » trükkimine ühe värviga, musta v mõne teisega

yleinen bibliografiahakemisto » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

yleinen kirjasto » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

yleinen kymmenluokitus

yleinen tietosanakirja » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

yleisbibliografia » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

yleisesikunnan kartta » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

yleishakemisto » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

yleiskatsaus » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

yleiskirjasto » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

yleiskirjasto » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

yleiskokoelma » kõigilt ainealadelt teavikuid sisaldav kogu

yleislisäluvut » UDK abitabelites esitatud notatsioonisümbolid põhimõtteliselt kõikides liikides korduda võivate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks

yleisnimeke » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

yleissilmäyskartta » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

yleistajuinen tieteellinen kirja » populaarteadusliku sisuga raamat

yleistajuinen tieteellinen kirjallisuus » üldarusaadavas vormis teadust tutvustav kirjandus

yleisten piirteiden yleislisäluvut » katustermin rühma UDK üldmäärajate kohta, mis tähistavad omadusi, materjale, suhteid, protsesse ja isikukarakteristikuid

yleisteokset » kõiki v paljusid ainevaldkondi käsitlevad teosed

yleistys » detailsuse astme vähendamine kaardil nii, et see oleks mõõtkava vähendamise korral loetav

yleisöluettelo » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

yleisöpääte » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

yleisötilat » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

ylikappaleet » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

ylimittainen kirja » mõõtmetelt tavaraamatust suurem trükis, mis ei mahu riiulisse

yliopistokirjasto » kõrgkooliraamatukogu, mille põhifunktsiooniks on teenindada üliõpilasi, õppejõude, teadureid ja spetsialiste ülikoolides

yliopiston kirjasto » kõrgkooliraamatukogu, mille põhifunktsiooniks on teenindada üliõpilasi, õppejõude, teadureid ja spetsialiste ülikoolides

ylityskappaleet » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

ylämarginaali » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

ylänimeke » teaviku tiitellehel pealkirjast kõrgemal asetsevad andmed (väljaandva asutuse v organisatsiooni nimi vm)

yläreunan koristenauha » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

yläsyrjä » raamatuploki lõigatud ülaserv

ylävierus » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

yrityskirjasto

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018