Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 220 sõna

vaakasivu » raamatu leht (tavaliselt kleebis), mille laius on suurem kui kõrgus

vaakasäilytys » teavikute paigutus riiuleil horisontaalasendis, nt suureformaadiliste raamatute puhul

vaakunaexlibris » vapi kujutisega eksliibris, sageli supereksliibrisena

vaakunakirja » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

vahapaperi » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

vahas » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

vahataulu » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

vaihtoehtoinen nimeke » Kahest võrdväärsest osast koosneva ehk- v või-sidendiga (v selle vastega teises keeles) ühendatud põhipealkirja teine osa. (ISBD)

Nt „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad”

vaihtokappale » teiste raamatukogude v asutustega vahetamiseks mõeldud eksemplar

vaihtokokoelma » vahetuseks määratud teavikute kogu

vaihtokumppani

vaihtoluettelo » vahetuseks mõeldud teavikute loetelu, nt raamatuvahetusnimestik, dublettide vahetusnimestik

vaihtuvamittainen kenttä » andmeväli, mille pikkus sõltub andmete pikkusest; MARC21-kirje muutpikkusväljad on 010-999

vajainen jakso » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

vako » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

vakuus

vakuusmaksu

valeselkäkohokkeet » nöörmete imitatsioon raamatu seljal

valikko » valikuvõimaluste loetelu, mille kuvab andmetöötlussüsteem ja millest kasutaja saab valida käivitatava toimingu

valikkopalkki » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

valikoima » mingi kavatsusega välja valitud kogu, valimise tulemus, nt novellivalimik

valikoimaluettelo » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

valikoiva bibliografia » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

valikoiva lukeminen » raamatu üksikute kohtade lugemine temaga tutvumiseks

valinnaiselementti » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

valioluettelo » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

valita järjestelmän asetukset » arvutisüsteemi riist- ja tarkvara tööparameetreid seadma; rakendusprogrammi konkreetse arvuti ja kasutaja vajadustega kohandama

valitut teokset » autori teoseist tehtud valimik, sisaldab tavaliselt parima ja olulisima osa

valkea reuna » värvi v mustrita raamatuploki lõige

valokopio » fotograafilisel teel valmistatud koopia

valokuva » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

valokuvakokoelma

valokuvaladelma » trükilao valmistamine fotograafiamenetluste abil

valokuvaus » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

valokuvausjärjestelmä » laenutussüsteem, mille puhul laenutusandmed salvestatakse spetsiaalse kaamera abil mikrofilmile

valokynä » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

valokynälainausjärjestelmä » automatiseeritud laenutussüsteem, mille puhul laenutused ja tagastused registreeritakse teaviku ja lugejapileti vöötkoodi lugeva seadme abil

valonäppäin » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

valopaino » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

valosauvalainausjärjestelmä » automatiseeritud laenutussüsteem, mille puhul laenutused ja tagastused registreeritakse teaviku ja lugejapileti vöötkoodi lugeva seadme abil

valtakunnallinen bibliografia » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

valtiollinen karta » maailma poliitilist jaotust (ja suuremaid administratiivüksusi) kujutav kaart

valtionkirjasto » riiklikult ülalpeetav raamatukogu

valtiopäivaasiakirjat » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

valtuutettu työasema » arvutiterminal, mis on mõeldud juurdepääsupiirangutega e-teavikute (näiteks litsentseeritud ajakirjad, digitaalsed säilituseksemplarid) kohalkasutuseks ja mida kasutades on tehniliste ja füüsiliste vahenditega välistatud nende teavikute üldsusele kättesaadavaks tegemine ning kopeerimine igal kujul (salvestamine, printimine)

valvontataulu » juhtprogramm, millega saab häälestada arvutisüsteemis osi parameetrite määramise teel

vanha kartta » oma esialgse operatiivse tähenduse kaotanud kaart, mis pakub huvi ajaloolisest seisukohast

vanha kirja » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

vanhentunut kirjallisuus » teaduse, tehnika, tootmise ja ühiskonna arengust mahajäänud teosed, esijoones tarbe- ja tootmist käsitlevad raamatud

vanhojen kirjojen kauppa » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

vankilakirjasto

vapaa käännös » algtekstist suuremate v väiksemate kõrvalekalletega tõlge

vapaa lisenssi » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

vapaakappale » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

vapaan sisällön lisenssi » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

vapaasanahaku » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

vapaasti käytettävissä oleva teos » teos, millele ei laiene autoriõiguse kaitse (nt õigusaktid, kohtulahendid, päevauudised, rahvaloominguteosed) või mille kaitsetähtaeg on lõppenud (autori surmast on möödunud 70 aastat)

vapaatekstihaku » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

varakokoelma » kogu, millest täiendatakse kasutuskogu

varaspainos » teose trükkimine või paljundamine autori loata

varastokirjasto » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

varastokokoelma

varata » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

varhaiskartta » enne maa-ala täpset topograafilist mõõdistamist valmistatud kaart (Euroopas ca enne 1800).

varhaispainos » trükikunsti algusaegadel (kuni 1550) trükitud raamat; vene raamat kuni ilmaliku kirja kasutuselevõtuni XVIII saj algul

varmistaa » varuvahendeid looma v rakendama; varukoopiat tegema

varmuuskokoelma » unikaalsete ja kõige väärtuslikumate teavikute kindlustuskoopiate ja/või dublettide kogu

varmuuskopio » originaali kaotsimineku v kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

varsinaispaions » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

vartija » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

varusohjelmisto » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

vasen nimiölehti » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

vasen sivu » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

vaskipiirros » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

vastaanotto » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

vastaava toimittaja » trükise (eriti perioodikaväljaande) väljaandmise eest vastutav isik

vastanimiö » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

vastanimiölehti » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

vastasivut » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

vasteaika » aeg, mis kulub arvutisüsteemile antud korralduse lõpust reaktsiooni alguseni

vastuullisuustiedot » kirjeelemendid, mis loetlevad autorid, koostajad, toimetajad jt teaviku koostamisest osa võtnud isikud

vedos » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

vedosarkki » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

veliini » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

verestää » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

verkko » sõlmede ja neid ühendavate harude kogum

verkkoasema » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

verkkoaseman nimi » hostile antud nimi (aadress), mis eristab teda teistest võrku ühendatud arvutitest

verkkojulkaisu » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

verkkokauppa » arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

verkkokirjasto » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

verkkolomake » dokumendivorm veebis, kuhu kasutaja saab sisestada informatsiooni

verkkopalvelu » teenus, mida pakutakse ja kasutatakse (avalike) andmesidevõrkude, enamasti Interneti kaudu

verkkopääte » kõvakettata arvuti, mis laadib iga kord enne töö alustamist vajaliku tarkvara serverist

verkkovara » andmesidevahendid ja tarkvara andmesidevõrgu loomiseks

verkosto » marsruuterite kaudu ühendatud võrkude kogum

versaali » suurtäht, suurtähtkiri

versio » tarkvaratoote v faili variant

vertaus » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

vertauskertomus » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

vesileimapaperi » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

vesistökartta » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

vesiviivapaperi » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

vesiviivoitettu paperi » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

vetovalikko » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

vetää » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

viallinen kappale » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

viallinen kappale » tootmisvigadega eksemplar

videokasettikokolema » videosalvestiste kogu

videokokoelma » videosalvestiste kogu

videokokous » telekonverents, kus lisaks kõne, teksti ja graafika edastusele edastatakse ka osalejate reaalajas kujutisi

videotallenne » kujutise (koos heliga v ilma) salvestis videolindil v videoplaadil

vierailijakortti » ühekordne v ajutine pääse raamatukokku

vierailijankortti » ühekordne v ajutine pääse raamatukokku

vieraisperäinen sana » keele struktuurile võõras sõna

vierittää » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

vierus » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

vierusnumero » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

vierusotsikko » veerisele trükitud pealkiri

vierusotsikko » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

vierusteksti

viesti » lühiteade ajakirjanduses

viestiruutu » hüpikaken andmete sisestuseks

vihko » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

vihkojulkaisu » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

vihkon numero » andeis v vihikutena ilmunud teose andele antud järjenumber

vihkopainos » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

vihkoteos » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

viihdeaikakauslehti » ajaviiteks ja lõbustuseks määratud ajakiri, nt pildiajakiri

viihdekirjallisuus » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

viikkojulkaisu » kord nädalas ilmuv ajakiri

viikkolehti » kord nädalas ilmuv ajaleht

viite » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

viite » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

viitehakemisto » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

viitetietokanta » andmebaas, mis sisaldab viiteid originaalinformatsioonile, s.t infot selle kohta, kust materjale leida

viittajärjestelmä » suunavad tähised raamatukogus orienteerumiseks

viittaus lyhenteen avulla » viide allika pealkirja lühendi abil, nt EE 9, lk 666

viittaushakemisto » viidete abil dokumente seostav register

viittauskortti » viitega kataloogikaart

viittausmerkki » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

viitteidenhallintajärjestelmä » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

viitteidenhallintaohjelma » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

viittemerkki » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

viivakoodi » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

viivalaatta » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

viivamittakaava » sirgjoonena esitatud mõõtkava, mille jaotistele on märgitud neile looduses vastavad pikkused

viivanalainen » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

viivaornamentti » köitele joonrauaga pressitud geomeetriline ornament

viivästyskorko » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

vika » programmi täitmisel v riistvara rikkest tekkinud tõrge arvutisüsteemi töös

vinjetti » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

vinokirjoitus » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

vinoviiva » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

virallinen käännös » võimalikult täpne tõlge, mis on saanud kinnituse ametlikelt organeilt, nt seaduste jm juriidiliste dokumentide tõlked

virallinen lehti » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

virallinen tiedonanto » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

virallisjulkaisu » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

virastojulkaisu » valitsuse dokumente jm sisaldav valitsuse poolt avaldatud trükis

virastokirjasto

virastollinen julkaisu » ametkonna, asutuse, ettevõtte v organisatsiooni tegevust dokumenteeriv väljaanne (juhend, otsus, aruanne vm), mida kasutatakse peamiselt ametkonnas endas ja mida levitatakse piiratult

viraston bibliografia » ametkonna, asutuse, ettevõtte, organisatsiooni vm väljaandeid, samuti selle kollektiivi liikmete töid loetlev bibliograafia

virgula » kaldkriips / kirjavahemärgina vanades (kuni XVII saj) teostes praeguse koma, semikooloni v punkti asemel

virheellinen kappale » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

virheenpaljastus » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

virheilmoitus » arvutisüsteemi tekitatud teade tarkvara vea v riistvara rikke kohta

virittää » arvutisüsteemi riist- ja tarkvara tööparameetreid seadma; rakendusprogrammi konkreetse arvuti ja kasutaja vajadustega kohandama

virkakäyttöluettelo » raamatukogu sisetöödeks kasutatav kataloog

vironnos » tõlge eesti keelde

virsikirja » vaimulike laulude kogumik

virtuaali » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

virtuaalikirjasto » digitaalraamatukogu, mille ressursid ja kasutajad on hajutatud, kuid mida hallatakse kui tervikut

virtuaalitodellisuus » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

visuaali runous » luuletused, mille värsid on kirjutatud (trükitud) kujunditena

visualisointi » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

vokabulaari » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

vuoden painosmäärä » ajakirja v ajalehe eksemplaride summa (kogutiraaž) aasta jooksul

vuorolaulukirja » katoliku kirikulaulude tekstide ja viiside raamat, omistatud algselt Gregorianusele

vuoropuhelu » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

vuosihakemisto » perioodikaväljaande aastakäigu register

vuosijulkaisu » üks kord aastas ilmuv perioodikaväljaanne, nt kalender, aastaraamat vm

vuosijulkaisu » kord aastas ilmuv jätkväljaanne

vuosikatsaus » aasta jooksul toimunut (nt ilmunud kirjandust) vaatlev kirjutis eraldi trükisena v ajakirjas, aastaraamatus vm

vuosikerta » perioodikaväljaande ilmumisaasta järjenumber alates ilmumise algusest

vuosikirja » kord aastas ilmuv jätkväljaanne

vuosiluettelo » aasta jooksul ilmunut loetlev bibliograafia(nimestik)

vuosinidos » perioodikaväljaande ühe aasta numbrid kokku köidetuna

vuosinumerointi » perioodikaväljaande ühe aasta üksiknumbrite nummerdus, algab igal aastal uuesti

vuosisarja » perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud üksiknumbrite kogu

vuositilaus » ajakirja v ajalehe eeltellimus terveks aastaks

vuotuinen sisällysluettelo » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

vuotuissisällys » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

väite » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

väittely » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

väitöskirja » ülikoolis loengupidamisõigust andev teadustöö

väitöskirja » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

väitöskirjabibliografia » väitekirju loetlev bibliograafia

väitöskirjakokoelma

väitöskirjojen bibliografia » väitekirju loetlev bibliograafia

väli » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

väliaikaissidos » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

väliaikaissäilyte » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

välilehdittäminen » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

välilehditys » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

välimerkintä » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

välimerkit » lausete, lauseosade, sõnade v sõnaosade vahel kirjas mõtteselguse huvides kasutatavad märgid: punkt, koma, mõttekriips jt

välimerkitys » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

välimuisti » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

välineruutu » nupurida, mille kaudu saab käivitada rakendusprogrammi funktsioone

väliotsikko » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

väliotsikko » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

välittäjä » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

välitys » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

välys » painduv koht raamatu selja- ja kaaneköite vahel

värilitografia » värviline litograafia

väripainanta » trükkimine mitme värviga

väripainatus » trükkimine mitme värviga

väripaino » trükkimine mitme värviga

värisyrjä » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

väritaulu » raamatusse kleebitud tahvel mitmevärvilise kujutisega

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018