Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 397 sõna

taajamaverkko » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

taajuussanakirja » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

taantopainantasivu » trükipoogna teisena trükitud külg

tabulatuuri » noodimärgistik XIV sajandist, kasutas märke, tähti ja numbreid

taidejulkaisu » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

taidejulkaisujen luettelo » raamatukogus leiduvate kunstiteavikute loetelu

taidejulkaisukokoelma

taidejäljennös » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

taidekirja » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

taidekirjallisuuden osasto » spetsialiseeritud osakond, mis korraldab lugejate teenindamist kunstiväljaannetega

taidekirjasto » raamatukogu, mis sisaldab kunstiteavikuid ja kunstialaseid väljaandeid.

taidekokoelma » originaaltaieste kogu

taidepainate » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

taidepainopaperi » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

taidetoimittaja » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

taipuisa sidos » painduvate kaantega köide

taipuisa sidos » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

taiteilijakirja » raamatukujuline kunstiteos, mille puhul kunstnik on nii raamatu idee autor kui ka teostaja

taitekartta » kokkuvolditud kaart

taitekirja » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

taitelehti » kokkuvolditav pisitrükis

taiteliite » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

taittaminen » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

taitto » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

taitto » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

taittosulkeet » nooleotsakujulised sulud < >

taiveliite » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

taivuttaminen » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

takaaja » (alaealise) lugeja kohustuste täitmise tagaja; selle eest materiaalselt vastutav isik v asutus

takaisinpyyntö » teaviku tagastamise teade, mis enne tagastuskuupäeva saadetakse lugejale

takakansi » raamatu lõpus olev kaas

takalehti » leht köite lõpus kaane ja raamatuploki vahel

takasivu » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

takaus » materiaalne vastutus lugeja kohustuste täitmise tagamiseks asutuse v teise isiku poolt

takautuva bibliografia » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

takautuva luettelointi » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

takavarikoitu kirja » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

taktiili kuvaseloste » Puutekeeles selgitav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele.

[RDA]

takuukirje

takygrafia » antiikajal kasutatud kiirkiri

tallenne » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

tallenne » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

tallenne » Materiaalne meedium, millele on salvestatud andmed, heli, pildid ja muud liiki sisu.

MÄRKUS. Teatud tüüpi kehastuste puhul koosneb kandja salvestusmeediumist ning plastist, metallist vm materjalist kaitsekattest, mis on üksuse lahutamatu osa.

[RDA]

tallennusväline » Materjal või aine, millele on salvestatud info või kunstiline sisu.

[RDA]

talletuskirjasto » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

talmud » usuliste, eetiliste ja juriidiliste eeskirjade kogu juutidel

taloudellinen kartta » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

tapahtuma » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

tarkastuslippu » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

tarkennettu haku » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

tarkiste » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

tarkistettu painos » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

tarkistusvedos » viimane korrektuur enne trükkimist

tarkoitusperä » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

tarra » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

tarvekirjallisuus » rakendusliku sisuga kirjandus

tasafilmi » filmileht v -riba vastandina rullfilmile

tasainen selkä » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

tasaselkä » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

taskukartasto » taskuformaadis atlas

taskukirja » taskuformaadis raamat

taskukoko » väike formaat, mitte suurem kui 16x10 cm

taskuohjekirja » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

taskusanakirja » taskuformaadis sõnastik

taulu » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

taulukalenteri » tabelina esitatud kalendaariumiga kalender

taulukko » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

taulukkolaskin » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

tautogrammi » luuletus, ütlus vm, mille kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega

tautologia » samasõnasus, sama sõna v sama tähendusega sõna tarbetu kordus, nt katseline eksperiment, visuaalne vaatlus

tavaraluettelo » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

tavaramerkki » tootja tähis tootel v pakendil

tavu » teatavast arvust, tavaliselt 8 bitist koosnev string, mis enamasti esitab märki v selle osa

tavutusmerkki » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

teatteriohjelma » leht v brosüür andmetega teatrietenduse kohta: teos, lavastaja, osalised jne

teemakartta » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

teesi » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

tehtävä » loogiliselt tervikliku otstarbega programm v selle osa, mis parajasti kasutab operatsioonisüsteemi ressursse

tehtäväkirja » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

tekijä » teose looja, teostaja

tekijähakemisto » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

tekijäkumppani » kollektiivteose üks autoreid

tekijäkunta » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

tekijäluettelo » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

tekijän annotaatio » autori koostatud annotatsioon oma tööle

tekijän esipuhe » autori enda kirjutatud eessõna teosele

tekijän hyväksytty julkaisu » autori heakskiidetud väljaanne

tekijän hyväksytty käännös » autori heakskiidetud tõlge

tekijän kokoomateos » kogumik ühe autori teoseid

tekijän korjaus » autori enda tehtud parandus tekstis

tekijän korjausvedos » autori enda loetud korrektuur

tekijän kustanne » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

tekijän käännös » autori enda tehtud tõlge oma teosest

tekijän sarja » ühe autori teoseist koosnev sari

tekijän tiivistelmä » autori enda koostatud resümee teose kohta

tekijän tiivistelmä » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

tekijänarkki » käsikirja v trükitud teose mahu mõõtühik autori, tõlkija, toimetaja jt töö arvestamiseks: 40000 täheruumi v 700 rida luuleteksti v 3000 cm² illustratsioone

tekijänimetön julkaisu » väljaanne, millel pole autorinime

tekijänimetön teos » autorinimeta teos

tekijänkappale » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

tekijänmerkki » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

tekijänmukainen apuhakemisto » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

tekijänmukainen hakemisto » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

tekijänmukainen kuvailu » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

tekijännimi » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

tekijännimiluettelo » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

tekijänoikeuden haltija » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

tekijänoikeuden kesto » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

tekijänoikeuden rikkominen » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

tekijänoikeus » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

tekijänoikeuslaki » seadus, mis käsitleb autorite õigusi nende loomingule

tekijänoikeusloukkaus » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

tekijänoikeusrikkomus » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

tekijänoikeussuoja » riigi poolt loodud reeglite kogum, mis tagab autorile võõrandamatu õiguse oma loomingule

tekijänotsikko » pealdis, milleks on individuaal- v kollektiivautori nimi

tekijäntodistus » leiutaja autorsust tõendav dokument

tekijänvedos » autori enda loetud korrektuur

tekijäsyys » mingi teose autoriks olemine

tekijäyhteisö » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

tekniikan kirjasto » tehnikakirjanduse raamatukogu

tekninen aikakauskirja » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

tekninen erikoisdokumentaatio » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

tekninen kirjallisuus » tehnikat (tehnikaalasid) käsitlev kirjandus

tekninen kirjasto » tehnikakirjanduse raamatukogu

tekninen käsittely » osa raamatukogutöötlusest, millega kujundatakse raamat raamatukogu jaoks: tembeldamine, inventarinumbri ja kohaviida märkimine, etikettimine jne

tekninen toimittaja » trükise trükitehnilise kujundamisega tegelev toimetaja

tekninen toimitus » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

tekninen toimitustyö » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

tekokieli » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

tekonahka » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

tekoäly » tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond, mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste ülesannete täitmiseks, mida üldiselt seostatakse intellektiga, nt arutlemine ja õppimine

tekoäly » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

tekstaus » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

teksti » mõtete kirjalik väljendus

teksti » andmed märkide, sümbolite, sõnade, fraaside, lõikude, lausete, tabelite vm märgistruktuuride kujul, mille tõlgendamine põhineb mingi loomuliku v tehiskeele tundmisel

teksti suojalehden sisäpuolella » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

tekstikriittinen julkaisu » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

tekstikriittinen toimittaminen » teose toimetamine arvestades tekstikriitika nõudeid

tekstikritiikki » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

tekstinkäsittely » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

tekstiotsikko » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

tekstiteos » Teos, mis on realiseeritud taktiilse tekstina või tekstina.

[RDA]

tekstologia » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

telekokous » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

telekopio » kaugside kaudu saadud koopia

teleliikenne » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

telematiikka » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

teletapaaminen » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

teletekniikka » andmeid kandvate signaalide edastuse ja vastuvõtu meetodid ja menetlused
Märkus: selles tähenduses ei soovitata kasutada terminit 'kommunikatsioonitehnoloogia'

televiestintä » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

telonisnyymi » autori nime lõpptäht v lõpptähed pseudonüümina

TEM-lukko » Kardinaalsuspiirang ühe teose puhul, mis on realiseeritud ainult ühe väljendusena ja mille väljendus on teostatud ainult ühe kehastusena.

T – teos

V – väljendus

K – kehastus

[RDA]

temaattinen tieto

teos » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

teos » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

teos » Piiritletud intellektuaalne või kunstilooming, s.o intellektuaalne või kunstiline sisu.

[RDA]

teosryhmä » Rühm teoseid, millel on ühine leksikaalsest märkimissüsteemist võetud nimetus.

[RDA]

termi » erialakeele kindla tähendusega sõna

terminologia » oskussõnaõpetus; terminite kogum, oskussõnavara

terminologian sanakirja » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

termisanakirja » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

termografia » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

termokopio » termograafia teel saadud koopia

tertia » 16-punktine trükikiri

teräskaiverrus » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

teräspiirros » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

tesaurus » 1. sõnastik, mis taotleb keele sõnavara ammendada
2. mõisteline sõnastik
3. deskriptoreid ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks

tetbeši » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

tetralogia » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

tideonvapaus » igaühe õigus ilma takistusteta vastu võtta, töödelda ning edastada üldiseks kasutuseks mõeldud informatsiooni. Väljendub avaliku teabe ligipääsetavuses, tsensuuri puudumises, sõna- ja väljendusvabaduses, piirangutes jälitustegevusele ning eraelu puutumatuse kaitses.

tiedekirjasto » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

tiedekuntakirjasto

tiedetoimittaja » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

tiedokanava » vahend informatsiooni edastamiseks

tiedon aikakausi » 1980ndatega alanud aeg, mida iseloomustab info- ja sidetehnoloogia kiire areng ning informatsiooni tähtsuse kasv ühiskonnas

tiedon infrastruktuuri » inimesed, protsessid, menetlused, vahendid, rajatised ja tehnoloogiad, mis toetavad informatsiooni loomist, kogumist, töötlemist, kasutamist, edastamist, säilitamist ja hävitamist

tiedon seuranta » eelnevalt määratud infoallikates avaldatud info regulaarne väljaselgitamine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

tiedon sisällön analyysi » andmete ja infovoo ning -ressursside süsteemne uurimine eri aspektide ja osade vaheliste seoste ja ilmnevate seaduspärasuste kindlakstegemiseks

tiedon valtatie » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

tiedon visualisointi » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

tiedonantaja » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

tiedonanto » vastus päringule

tiedonanto » teadaanne, teatamine millestki

tiedonhaku » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

tiedonhaku- ja bibliografiakoneisto » teatmeandmete kogu (kataloogid, kartoteegid, bibliograafiad, teatmekogu jmt) raamatukogus

tiedonhaku- ja bibliografiapalvelu » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

tiedonhakujärjestelmä » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

tiedonhakukirjallisuus » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid: entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad jne

tiedonhakupyyntö » soov informatsiooni saamiseks

tiedonhallinta » andmetele juurdepääsu andvad, salvestust sooritavad ning sisend-väljund-operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis

tiedonhankita » informatsiooni otsimine kõigist kättesaadavatest infoallikatest ja –kanalitest. Info hankimine keskendub lehitsemisele, hankimise ühe osa moodustab infootsing.

tiedonhaun sykli » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

tiedonkeruu » asjassepuutuvate andmete eraldamine teatavast toimingust v operatsioonist selle käigus, nt laenutuste registreerimisel osa andmete eraldamine statistikanäitajate arvutamiseks

tiedonkeruu

tiedonkeruu » andmete kogumine ja sisestus

tiedonkäyttäjä » infokeskuse pakutava infrastruktuuri, teenuste või ainestiku kasutaja

tiedonkysely » soov informatsiooni saamiseks

tiedonlouhinta » mahukate andmete automaatne analüüs uute seaduspärasuste ja ootamatute seoste leidmiseks

tiedonlähde » koht teavikus vm, kust saadakse infot kirje koostamiseks: tiitelleht, kaas, plaadi etikett, ümbris vm

tiedonlähde » allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, andmebaas, spetsialist vm)

tiedonsaanti

tiedonsiirto » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

tiedonsiirto » võrgu kaudu info edastamine ühest terminalist teise

tiedonsiirtotie » vahend informatsiooni edastamiseks

tiedonsiirtoverkko » andmesidet võimaldav vahendite kogum

tiedonsiirtoverkko » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

tiedontarve » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

tiedosto » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

tiedostonsiirto » failina salvestatud andmete edastus võrgu kaudu ühest arvutist teise

tiedottaminen » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

tiedotus » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

tiedotusbibliografia » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

tiedotuslehti » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

tiedotusseloste » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

tiedotustoimisto » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

tiedoväline » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

tiedustelu » soov informatsiooni saamiseks

tiekartta » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

tiekortisto » komplekt mingi territooriumi teede kaartidest

tieteellinen aikakauskirja » teadusalane ajakiri

tieteellinen bibliografia

tieteellinen esitelmä » teadusliku uurimistöö tulemusi tutvustav ettekanne

tieteellinen julkaisu » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

tieteellinen kirja » teadusliku sisuga raamat

tieteellinen kirjallisuus » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

tieteellinen kirjasto » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

tieteellinen teos » teadusliku uurimistöö tulemusena valminud teos: artikkel, väitekiri, monograafia vm

tieteellinen toimitustyö » teadustöö trükkitoimetamine järgides selle sisu, vormistuse jm vastavust teadusnõudeile

tieteisfiktio » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

tieteiskirjallisuus » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

tieto » vastus päringule

tieto » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

tieto » lühiteade ajakirjanduses

tieto » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

tieto » õpitu, omandatu, tarkus(ed)

tieto- ja teletekniikka » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

tieto- ja viestintätekniikka » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

tieto- ja viestintäteknologia » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

tietoaineisto » Enesevälist infot sisaldav aineline või ainetu objekt.

[RDA]

tietoalkio » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

tietoasiantuntija » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

tietojenkäsittely » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

tietojenkäsittely » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

tietojenkäsittelysysteemi » ühest või mitmest andmetöötlussüsteemist jt seadmetest, nt büroo- ja sideseadmetest koosnev süsteem, mis sooritab infotöötlust

tietojensuojelu » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

tietojenvaihto » info edastamine ja vastuvõtt

tietojohtaminen » informatsiooni hankimise, korraldamise, töötlemise, säilitamise, kättesaadavaks tegemise ja jagamise protsesside juhtimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja väliskeskkonna teguritega kohanemiseks

tietojulkaisu » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

tietojärjestelmä » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

tietojärjestelmä » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

tietokannan hallintajärjestelmä » tarkvarasüsteem andmebaaside loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks

tietokanta » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

tietokenttä » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

tietokirjakokoelma » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

tietokirjallisuus » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

tietokone » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

tietokoneavusteinen » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

tietokoneellistaminen » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

tietokoneellistettu » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

tietokonegrafiikka » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

tietokonepalvelut » arvutikasutusel põhinevad teenused

tietokonetuettu luokitus » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

tietokoneverkko » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

tietokonevirus » enamasti kahju tekitav programm, mis turvasüsteemi puudujääke kasutades paljundab end arvutisüsteemides, lülitudes teiste programmide koosseisu

tietokäytännöt » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

tietoliikenne » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

tietomalli » andmete struktureerimise viis andmebaasis

tietonhakupalvelu » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

tietopalvelu » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

tietopalvelu » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamise valdkond

tietopalvelu » kasutaja infovajaduse rahuldamiseks toimuva tegevuse, infoteeninduse tulemus

tietopalvelukeskus » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

tietopalvelutoimisto » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

tietopankki » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

tietorakenne » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

tietorekisteri » andmekogumite loetelu koos nende sisu ja otstarbe kirjeldusega

tietoresurssi » ühiskonnas sihipäraseks kasutamiseks loodud dokumentides jäädvustatud informatsioon; laiemalt hõlmab ka indiviidide teadmisi, kogemusi ja professionaalseid oskusi

tietosanakirja » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

tietosuoja » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

tietotekniikan perustaidot » arvuti kasutamiseks vajalikud teadmised ja vilumused; ei hõlma oskust programmeerida

tietotekniikan yleistyminen » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

tietotekniikka » informatsiooni automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja menetlused

tietoteollisuus » elektrooniliste andmete ja teadustehniliste toodete valmistamine, müük, vahendus ja neid puudutavad teenused

tietoturva » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

tietoturvallisuus » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

tietovarasto » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

tietoverkko » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

tietoväline » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

tietoyhteiskunta » informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond

tietoyksikkö » informatsiooni hulga mõõtühik, nt bitt

tietämyskanta » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

tiivis lados » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

tiivistelma » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

tiivistää » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

tila » seadme v programmi tööviis

tilapäinen lukija » piiratud õigustega lugeja väljastpoolt teeninduspiirkonda

tilapäisjulkaisu » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

tilapäispainatus » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

tilapäissidos » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

tilastointiyksikko » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

tilastovuosikirja » aasta kohta statistilist andmestikku ja ülevaadet esitav raamat

tilata » teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks vormikohast sooviavaldust esitama

tilata ennakkoon » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

tilaus » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

tilaushinta

tilausjulkaisu » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

tilauskortti » formular laenusoovi vormistamiseks

tilauskustanne » asutuse v organisatsiooni poolt kirjastajalt tellitud väljaanne

tilauslista » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

tilauslomake » formular laenusoovi vormistamiseks

timantti » 4-punktine trükikiri

titlonyymi » pseudonüümina kasutatud tiitel v ametinimetus

titteli » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

toimija » Üks isik või mitu isikut, kes on võimelised tegutsema üksusena.

[RDA]

toimikortti » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

toimintayksikkö » teatud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara-, tarkvara- v nende ühismoodustis

toimintonäppäin » eriklahvid F1-F12, mille tähendus sõltub programmist

toimistoautomaatio » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

toimittaja » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

toimittaja » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

toimittaminen » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

toimittamisen tekniikka » käsikirja trükiks ettevalmistamise võtted, meetodid ja viisid

toimitukset » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

toimitus » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

toimituskollegio » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

toimitusneuvosto » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

toisen asteen bibliografia » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

toisintaa » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

toiskäteisbibliografia » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

toiste » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

toiste » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

toistettava alue » andmeväli, mida on lubatud vajadusel korrata

toistuva viittaus » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

topografinen kartta » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

tosiasiakirjallisuus » tõeliselt toimunut kirjeldavad teosed: mälestused, elulood, päevikud, kirjad, reisikirjad, reportaažid, kroonikad jm

traduktionyymi » varjunimi, mis on saadud nime tõlkimisel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Kreutzwald = Ristmets

tragedia » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

traktaatti » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

transkriptio » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

translitteratio » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

trema » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

trigraafi » ühe hääliku tähistus kolme tähega, nt saksa sch

trilogia » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

triptyykki » kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

tulkkisanakirja » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

tuloste » printeri abil valmistatud püsikoopia

tulostin » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

tulostus » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

tulostus- » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

tulostustiedot » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

tunniste » üks v mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi vm objekti tuvastamiseks v nimetamiseks; võib tähistada ka objekti teatud omadusi

tunnuslause » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

tunnussana » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

tuoda » andmete võtmine teisest süsteemist v rakendusest

tuoteluettelo » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

tuoteluettelokokoelma

turvallisuusjärjestelmä » abinõude kogum inimeste julgeoleku ja vara säilimise tagamiseks

tussipiirros » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

tussipiirustus » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

tutkain » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

tutkata » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

tutkielma » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

tutkijahuone » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

tutkimus » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

tutkimuskirjasto » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

tähtikartta » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

tähtimerkki » viitemärk *

tähtitieteelliset merkit » sümbolid astronoomiakirjanduses, nt sodiaagimärgid ja kuufaasid

tähtitieteelliset taulukot » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

täsmentävä bibliografinen haku » täpsustav (korduv) bibliograafiaotsing

täydellinen bibliografinen haku » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

täydellinen jakso » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

täydellinen kuvailu » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

täydellinen nimeke » teaviku täielik pealkiri

täydellinen sarja » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

täydennetty painos » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

täydennykset » põhiteksti täiendavad andmed

täydennyshankinta » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

täydennyskortti » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

täydennysnide » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

täydennysosa » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

täydentää » süsteemi v selle võimalusi laiendama, sh tarkvaras üle minema uuele versioonile v redaktsioonile

täyshaku » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

täysi jakso » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

täysi sarja » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

täyssidos » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

täytemerkki » märk täidise moodustamiseks

täytte » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

tyhjä lehti » trükita leht raamatus

tyhjä palsta » trükkimata veerg veergudega trükises

tyhjä sivu » trükita lehekülg raamatus

typografi » trükinduse spetsialist

typografia » trükiste valmistamise oskus

typografinen piste » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

työasema » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

työkartta » suuremas või väiksemas mahus vajalikke andmeid sisaldav kaart, mis on aluseks uute kaartide koostamisel

työpaja » praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018