Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 389 sõna

taajamaverkko » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

taajuussanakirja » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

taantopainantasivu » trükipoogna teisena trükitud külg

tabulatuuri » noodimärgistik XIV sajandist, kasutas märke, tähti ja numbreid

taidejulkaisu » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

taidejulkaisujen luettelo » raamatukogus leiduvate kunstiteavikute loetelu

taidejulkaisukokoelma

taidejäljennös » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

taidekirja » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

taidekirjallisuuden osasto » spetsialiseeritud osakond, mis korraldab lugejate teenindamist kunstiväljaannetega

taidekirjasto » raamatukogu, mis sisaldab kunstiteavikuid ja kunstialaseid väljaandeid.

taidekokoelma » originaaltaieste kogu

taidepainate » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

taidepainopaperi » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

taidetoimittaja » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

taipuisa sidos » painduvate kaantega köide

taipuisa sidos » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

taiteilijakirja » raamatukujuline kunstiteos, mille puhul kunstnik on nii raamatu idee autor kui ka teostaja

taitekartta » kokkuvolditud kaart

taitekirja » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

taitelehti » kokkuvolditav pisitrükis

taiteliite » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

taittaminen » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

taitto » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

taitto » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

taittosulkeet » nooleotsakujulised sulud < >

taiveliite » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

taivuttaminen » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

takaaja » (alaealise) lugeja kohustuste täitmise tagaja; selle eest materiaalselt vastutav isik v asutus

takaisinpyyntö » teaviku tagastamise teade, mis enne tagastuskuupäeva saadetakse lugejale

takakansi » raamatu lõpus olev kaas

takalehti » leht köite lõpus kaane ja raamatuploki vahel

takasivu » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

takaus » materiaalne vastutus lugeja kohustuste täitmise tagamiseks asutuse v teise isiku poolt

takautuva bibliografia » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

takautuva luettelointi » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

takavarikoitu kirja » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

takuukirje

takygrafia » antiikajal kasutatud kiirkiri

tallenne » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

tallenne » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

talletuskirjasto » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

talmud » usuliste, eetiliste ja juriidiliste eeskirjade kogu juutidel

taloudellinen kartta » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

tapahtuma » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

tarkastuslippu » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

tarkennettu haku » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

tarkiste » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

tarkistettu painos » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

tarkistusvedos » viimane korrektuur enne trükkimist

tarkoitusperä » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

tarra » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

tarvekirjallisuus » rakendusliku sisuga kirjandus

tasafilmi » filmileht v -riba vastandina rullfilmile

tasainen selkä » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

tasaselkä » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

taskukartasto » taskuformaadis atlas

taskukirja » taskuformaadis raamat

taskukoko » väike formaat, mitte suurem kui 16x10 cm

taskuohjekirja » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

taskusanakirja » taskuformaadis sõnastik

taulu » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

taulukalenteri » tabelina esitatud kalendaariumiga kalender

taulukko » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

taulukkolaskin » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

tautogrammi » luuletus, ütlus vm, mille kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega

tautologia » samasõnasus, sama sõna v sama tähendusega sõna tarbetu kordus, nt katseline eksperiment, visuaalne vaatlus

tavaraluettelo » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

tavaramerkki » tootja tähis tootel v pakendil

tavu » teatavast arvust, tavaliselt 8 bitist koosnev string, mis enamasti esitab märki v selle osa

tavutusmerkki » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

teatteriohjelma » leht v brosüür andmetega teatrietenduse kohta: teos, lavastaja, osalised jne

teemakartta » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

teesi » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

tehtävä » loogiliselt tervikliku otstarbega programm v selle osa, mis parajasti kasutab operatsioonisüsteemi ressursse

tehtäväkirja » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

tekijä » teose looja, teostaja

tekijähakemisto » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

tekijäkumppani » kollektiivteose üks autoreid

tekijäkunta » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

tekijäluettelo » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

tekijän annotaatio » autori koostatud annotatsioon oma tööle

tekijän esipuhe » autori enda kirjutatud eessõna teosele

tekijän hyväksytty julkaisu » autori heakskiidetud väljaanne

tekijän hyväksytty käännös » autori heakskiidetud tõlge

tekijän kokoomateos » kogumik ühe autori teoseid

tekijän korjaus » autori enda tehtud parandus tekstis

tekijän korjausvedos » autori enda loetud korrektuur

tekijän kustanne » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

tekijän käännös » autori enda tehtud tõlge oma teosest

tekijän sarja » ühe autori teoseist koosnev sari

tekijän tiivistelmä » autori enda koostatud resümee teose kohta

tekijän tiivistelmä » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

tekijänarkki » käsikirja v trükitud teose mahu mõõtühik autori, tõlkija, toimetaja jt töö arvestamiseks: 40000 täheruumi v 700 rida luuleteksti v 3000 cm² illustratsioone

tekijänimetön julkaisu » väljaanne, millel pole autorinime

tekijänimetön teos » autorinimeta teos

tekijänkappale » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

tekijänmerkki » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

tekijänmukainen apuhakemisto » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

tekijänmukainen hakemisto » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

tekijänmukainen kuvailu » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

tekijännimi » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

tekijännimiluettelo » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

tekijänoikeuden haltija » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

tekijänoikeuden kesto » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

tekijänoikeuden rikkominen » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

tekijänoikeus » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

tekijänoikeuslaki » seadus, mis käsitleb autorite õigusi nende loomingule

tekijänoikeusloukkaus » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

tekijänoikeusrikkomus » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

tekijänoikeussuoja » riigi poolt loodud reeglite kogum, mis tagab autorile võõrandamatu õiguse oma loomingule

tekijänotsikko » pealdis, milleks on individuaal- v kollektiivautori nimi

tekijäntodistus » leiutaja autorsust tõendav dokument

tekijänvedos » autori enda loetud korrektuur

tekijäsyys » mingi teose autoriks olemine

tekijäyhteisö » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

tekniikan kirjasto » tehnikakirjanduse raamatukogu

tekninen aikakauskirja » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

tekninen erikoisdokumentaatio » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

tekninen kirjallisuus » tehnikat (tehnikaalasid) käsitlev kirjandus

tekninen kirjasto » tehnikakirjanduse raamatukogu

tekninen käsittely » osa raamatukogutöötlusest, millega kujundatakse raamat raamatukogu jaoks: tembeldamine, inventarinumbri ja kohaviida märkimine, etikettimine jne

tekninen toimittaja » trükise trükitehnilise kujundamisega tegelev toimetaja

tekninen toimitus » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

tekninen toimitustyö » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

tekokieli » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

tekonahka » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

tekoäly » tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond, mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste ülesannete täitmiseks, mida üldiselt seostatakse intellektiga, nt arutlemine ja õppimine

tekoäly » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

tekstaus » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

teksti » mõtete kirjalik väljendus

teksti » andmed märkide, sümbolite, sõnade, fraaside, lõikude, lausete, tabelite vm märgistruktuuride kujul, mille tõlgendamine põhineb mingi loomuliku v tehiskeele tundmisel

teksti suojalehden sisäpuolella » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

tekstikriittinen julkaisu » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

tekstikriittinen toimittaminen » teose toimetamine arvestades tekstikriitika nõudeid

tekstikritiikki » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

tekstinkäsittely » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

tekstiotsikko » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

tekstologia » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

telekokous » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

telekopio » kaugside kaudu saadud koopia

teleliikenne » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

telematiikka » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

teletapaaminen » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

teletekniikka » andmeid kandvate signaalide edastuse ja vastuvõtu meetodid ja menetlused
Märkus: selles tähenduses ei soovitata kasutada terminit 'kommunikatsioonitehnoloogia'

televiestintä » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

telonisnyymi » autori nime lõpptäht v lõpptähed pseudonüümina

temaattinen tieto

teos » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

teos » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

teos » Piiritletud intellektuaalne või kunstilooming, s.o intellektuaalne või kunstiline sisu.

[RDA]

termi » erialakeele kindla tähendusega sõna

terminologia » oskussõnaõpetus; terminite kogum, oskussõnavara

terminologian sanakirja » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

termisanakirja » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

termografia » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

termokopio » termograafia teel saadud koopia

tertia » 16-punktine trükikiri

teräskaiverrus » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

teräspiirros » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

tesaurus » 1. sõnastik, mis taotleb keele sõnavara ammendada
2. mõisteline sõnastik
3. deskriptoreid ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks

tetbeši » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

tetralogia » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

tideonvapaus » igaühe õigus ilma takistusteta vastu võtta, töödelda ning edastada üldiseks kasutuseks mõeldud informatsiooni. Väljendub avaliku teabe ligipääsetavuses, tsensuuri puudumises, sõna- ja väljendusvabaduses, piirangutes jälitustegevusele ning eraelu puutumatuse kaitses.

tiedekirjasto » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

tiedekuntakirjasto

tiedetoimittaja » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

tiedokanava » vahend informatsiooni edastamiseks

tiedon aikakausi » 1980ndatega alanud aeg, mida iseloomustab info- ja sidetehnoloogia kiire areng ning informatsiooni tähtsuse kasv ühiskonnas

tiedon infrastruktuuri » inimesed, protsessid, menetlused, vahendid, rajatised ja tehnoloogiad, mis toetavad informatsiooni loomist, kogumist, töötlemist, kasutamist, edastamist, säilitamist ja hävitamist

tiedon sisällön analyysi » andmete ja infovoo ning -ressursside süsteemne uurimine eri aspektide ja osade vaheliste seoste ja ilmnevate seaduspärasuste kindlakstegemiseks

tiedon valtatie » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

tiedon visualisointi » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

tiedonantaja » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

tiedonanto » vastus päringule

tiedonanto » teadaanne, teatamine millestki

tiedonhaku » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

tiedonhaku- ja bibliografiakoneisto » teatmeandmete kogu (kataloogid, kartoteegid, bibliograafiad, teatmekogu jmt) raamatukogus

tiedonhaku- ja bibliografiapalvelu » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

tiedonhakujärjestelmä » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

tiedonhakukirjallisuus » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid: entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad jne

tiedonhakupyyntö » soov informatsiooni saamiseks

tiedonhallinta » andmetele juurdepääsu andvad, salvestust sooritavad ning sisend-väljund-operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis

tiedonhankita » informatsiooni otsimine kõigist kättesaadavatest infoallikatest ja –kanalitest. Info hankimine keskendub lehitsemisele, hankimise ühe osa moodustab infootsing.

tiedonhaun sykli » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

tiedonkeruu » asjassepuutuvate andmete eraldamine teatavast toimingust v operatsioonist selle käigus, nt laenutuste registreerimisel osa andmete eraldamine statistikanäitajate arvutamiseks

tiedonkeruu

tiedonkeruu » andmete kogumine ja sisestus

tiedonkäyttäjä » infokeskuse pakutava infrastruktuuri, teenuste või ainestiku kasutaja

tiedonkysely » soov informatsiooni saamiseks

tiedonlouhinta » mahukate andmete automaatne analüüs uute seaduspärasuste ja ootamatute seoste leidmiseks

tiedonlähde » koht teavikus vm, kust saadakse infot kirje koostamiseks: tiitelleht, kaas, plaadi etikett, ümbris vm

tiedonlähde » allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, andmebaas, spetsialist vm)

tiedonsaanti

tiedonsiirto » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

tiedonsiirto » võrgu kaudu info edastamine ühest terminalist teise

tiedonsiirtotie » vahend informatsiooni edastamiseks

tiedonsiirtoverkko » andmesidet võimaldav vahendite kogum

tiedonsiirtoverkko » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

tiedontarve » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

tiedosto » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

tiedostonsiirto » failina salvestatud andmete edastus võrgu kaudu ühest arvutist teise

tiedottaminen » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

tiedotus » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

tiedotusbibliografia » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

tiedotuslehti » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

tiedotusseloste » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

tiedotustoimisto » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

tiedoväline » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

tiedustelu » soov informatsiooni saamiseks

tiekartta » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

tiekortisto » komplekt mingi territooriumi teede kaartidest

tieteellinen aikakauskirja » teadusalane ajakiri

tieteellinen bibliografia

tieteellinen esitelmä » teadusliku uurimistöö tulemusi tutvustav ettekanne

tieteellinen julkaisu » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

tieteellinen kirja » teadusliku sisuga raamat

tieteellinen kirjallisuus » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

tieteellinen kirjasto » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

tieteellinen teos » teadusliku uurimistöö tulemusena valminud teos: artikkel, väitekiri, monograafia vm

tieteellinen toimitustyö » teadustöö trükkitoimetamine järgides selle sisu, vormistuse jm vastavust teadusnõudeile

tieteisfiktio » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

tieteiskirjallisuus » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

tieto » vastus päringule

tieto » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

tieto » lühiteade ajakirjanduses

tieto » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

tieto » õpitu, omandatu, tarkus(ed)

tieto- ja teletekniikka » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

tieto- ja viestintätekniikka » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

tieto- ja viestintäteknologia » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

tietoalkio » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

tietoasiantuntija » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

tietojenkäsittely » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

tietojenkäsittely » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

tietojenkäsittelysysteemi » ühest või mitmest andmetöötlussüsteemist jt seadmetest, nt büroo- ja sideseadmetest koosnev süsteem, mis sooritab infotöötlust

tietojensuojelu » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

tietojenvaihto » info edastamine ja vastuvõtt

tietojohtaminen » informatsiooni hankimise, korraldamise, töötlemise, säilitamise, kättesaadavaks tegemise ja jagamise protsesside juhtimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja väliskeskkonna teguritega kohanemiseks

tietojulkaisu » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

tietojärjestelmä » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

tietojärjestelmä » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

tietokannan hallintajärjestelmä » tarkvarasüsteem andmebaaside loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks

tietokanta » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

tietokenttä » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

tietokirjakokoelma » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

tietokirjallisuus » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

tietokone » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

tietokoneavusteinen » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

tietokoneellistaminen » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

tietokoneellistettu » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

tietokonegrafiikka » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

tietokonepalvelut » arvutikasutusel põhinevad teenused

tietokonetuettu luokitus » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

tietokoneverkko » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

tietokonevirus » enamasti kahju tekitav programm, mis turvasüsteemi puudujääke kasutades paljundab end arvutisüsteemides, lülitudes teiste programmide koosseisu

tietokäytännöt » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

tietoliikenne » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

tietomalli » andmete struktureerimise viis andmebaasis

tietonhakupalvelu » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

tietopalvelu » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

tietopalvelu » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamise valdkond

tietopalvelu » kasutaja infovajaduse rahuldamiseks toimuva tegevuse, infoteeninduse tulemus

tietopalvelukeskus » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

tietopalvelutoimisto » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

tietopankki » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

tietorakenne » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

tietorekisteri » andmekogumite loetelu koos nende sisu ja otstarbe kirjeldusega

tietoresurssi » ühiskonnas sihipäraseks kasutamiseks loodud dokumentides jäädvustatud informatsioon; laiemalt hõlmab ka indiviidide teadmisi, kogemusi ja professionaalseid oskusi

tietosanakirja » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

tietosuoja » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

tietotekniikan perustaidot » arvuti kasutamiseks vajalikud teadmised ja vilumused; ei hõlma oskust programmeerida

tietotekniikan yleistyminen » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

tietotekniikka » informatsiooni automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja menetlused

tietoteollisuus » elektrooniliste andmete ja teadustehniliste toodete valmistamine, müük, vahendus ja neid puudutavad teenused

tietoturva » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

tietoturvallisuus » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

tietovarasto » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

tietoverkko » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

tietoväline » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

tietoyhteiskunta » informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond

tietoyksikkö » informatsiooni hulga mõõtühik, nt bitt

tietämyskanta » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

tiivis lados » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

tiivistelma » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

tiivistää » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

tila » seadme v programmi tööviis

tilapäinen lukija » piiratud õigustega lugeja väljastpoolt teeninduspiirkonda

tilapäisjulkaisu » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

tilapäispainatus » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

tilapäissidos » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

tilastointiyksikko » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

tilastovuosikirja » aasta kohta statistilist andmestikku ja ülevaadet esitav raamat

tilata » teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks vormikohast sooviavaldust esitama

tilata ennakkoon » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

tilaus » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

tilaushinta

tilausjulkaisu » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

tilauskortti » formular laenusoovi vormistamiseks

tilauskustanne » asutuse v organisatsiooni poolt kirjastajalt tellitud väljaanne

tilauslista » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

tilauslomake » formular laenusoovi vormistamiseks

timantti » 4-punktine trükikiri

titlonyymi » pseudonüümina kasutatud tiitel v ametinimetus

titteli » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

toimija » Üks isik või mitu isikut, kes on võimelised tegutsema üksusena.

[RDA]

toimikortti » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

toimintayksikkö » teatud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara-, tarkvara- v nende ühismoodustis

toimintonäppäin » eriklahvid F1-F12, mille tähendus sõltub programmist

toimistoautomaatio » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

toimittaja » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

toimittaja » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

toimittaminen » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

toimittamisen tekniikka » käsikirja trükiks ettevalmistamise võtted, meetodid ja viisid

toimitukset » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

toimitus » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

toimituskollegio » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

toimitusneuvosto » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

toisen asteen bibliografia » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

toisintaa » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

toiskäteisbibliografia » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

toiste » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

toiste » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

toistettava alue » andmeväli, mida on lubatud vajadusel korrata

toistuva viittaus » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

topografinen kartta » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

tosiasiakirjallisuus » tõeliselt toimunut kirjeldavad teosed: mälestused, elulood, päevikud, kirjad, reisikirjad, reportaažid, kroonikad jm

traduktionyymi » varjunimi, mis on saadud nime tõlkimisel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Kreutzwald = Ristmets

tragedia » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

traktaatti » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

transkriptio » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

translitteratio » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

trema » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

trigraafi » ühe hääliku tähistus kolme tähega, nt saksa sch

trilogia » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

triptyykki » kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

tulkkisanakirja » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

tuloste » printeri abil valmistatud püsikoopia

tulostin » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

tulostus » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

tulostus- » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

tulostustiedot » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

tunniste » üks v mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi vm objekti tuvastamiseks v nimetamiseks; võib tähistada ka objekti teatud omadusi

tunnuslause » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

tunnussana » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

tuoda » andmete võtmine teisest süsteemist v rakendusest

tuoteluettelo » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

tuoteluettelokokoelma

turvallisuusjärjestelmä » abinõude kogum inimeste julgeoleku ja vara säilimise tagamiseks

tussipiirros » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

tussipiirustus » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

tutkain » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

tutkata » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

tutkielma » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

tutkijahuone » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

tutkimus » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

tutkimuskirjasto » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

tähtikartta » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

tähtimerkki » viitemärk *

tähtitieteelliset merkit » sümbolid astronoomiakirjanduses, nt sodiaagimärgid ja kuufaasid

tähtitieteelliset taulukot » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

täsmentävä bibliografinen haku » täpsustav (korduv) bibliograafiaotsing

täydellinen bibliografinen haku » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

täydellinen jakso » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

täydellinen kuvailu » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

täydellinen nimeke » teaviku täielik pealkiri

täydellinen sarja » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

täydennetty painos » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

täydennykset » põhiteksti täiendavad andmed

täydennyshankinta » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

täydennyskortti » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

täydennysnide » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

täydennysosa » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

täydentää » süsteemi v selle võimalusi laiendama, sh tarkvaras üle minema uuele versioonile v redaktsioonile

täyshaku » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

täysi jakso » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

täysi sarja » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

täyssidos » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

täytemerkki » märk täidise moodustamiseks

täytte » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

tyhjä lehti » trükita leht raamatus

tyhjä palsta » trükkimata veerg veergudega trükises

tyhjä sivu » trükita lehekülg raamatus

typografi » trükinduse spetsialist

typografia » trükiste valmistamise oskus

typografinen piste » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

työasema » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

työkartta » suuremas või väiksemas mahus vajalikke andmeid sisaldav kaart, mis on aluseks uute kaartide koostamisel

työpaja » praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018