Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 325 sõna

saaga » islandi muistendite rahvusvaheliselt levinud nimetus; germaani muistne kangelaslaul

saantiaika » ajavahemik mälu poole pöördumise algushetkest andmete teisaldamise lõpuni

saantipolku » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

saarna » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

saarnakirja » jutlusi sisaldav raamat

saate » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

saateliuska » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

safiaani » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

sagriini » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

sagriininahka » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

sahviaani » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

sahviaanisidos » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on safian

sairaalakirjasto

saksiminen » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

salainen kirjallisuus » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

salainen paino » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

salakirjoite » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

salakirjoittaa » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

salakirjoitus » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

salanimi » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

salanimi » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

salapoliisiromaani » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

salasana » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

salikirjasto » seinaäärsete riiulite v kappidega, nn seinasüsteemiga raamatukogu(ruum)

salkku » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

salkkumikro » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

samettisidos » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

samoilla » võrguressursse kindla eesmärgita sirvima

sana » keele mõisteline algüksus

sanahakemisto » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

sanahaku » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

sanajakoinen aakkostus » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

sanakirja » 1. sõnaraamat, harilikult seletussõnaraamat
2. üldine, erialane v bibliograafiline teatmeteos, milles artiklid on järjestatud tähestikuliselt

sanakirja » raamatukujuline sõnastik

sanakirjaartikkeli » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

sanakirjaluettelo » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed ja märksõnarubriigid on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

sanalasku » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

sanaluettelo » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

sanamuoto » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

sananmukainen käännös » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

sanantopseudonyymi » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

sananväli » tühik, tühi ruum sõnade vahel

sanasanainen käännös » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

sanasto » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

sanatarkkakäännös » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

sanayhdisteinen aakkostus » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

sanoma » lühiteade ajakirjanduses

sanoma » teadaanne, teatamine millestki

sanomalehden lyhennetty nimeke » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

sanomalehden lyhytnimeke » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

sanomalehden nimiotsikko » ajalehe päistiitel

sanomalehdistö » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

sanomalehti » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

sanomalehtiartikkeli

sanomalehtien bibliografia » ajalehti loetlev bibliograafia

sanomalehtien tilaus » ajalehtede eeltellimus mingiks ajavahemikuks

sanomalehtikirjoitus

sanomalehtikokoelma

sanomalehtinumero » ajalehe iga eraldi ilmunud üksiknumber, vahel harva kaksiknumber

sanomalehtipaperi » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

sanomalehtisisäinen bibliografia » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

sanomalehtiuutinen » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

sarja » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

sarja-alue » kirjeala, mis sisaldab andmeid sarja kohta

sarjajulkaisu » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

sarjakuva » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

sarjakuvailu » kirje sarja kohta

sarjamerkintö » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

sarjanimeke » sarja kõigi osade ühine pealkiri

sarjanumero » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

sarjatitteli » lisatiitel sarjaandmetega

satinoitu paperi » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

satu » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

satulenidonta » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

satunnainen numero » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

savitaulu » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

scifi » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

sedeesi » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

sedeesikoko » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

sedesimo » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

sedilji » diakriitik, konksuke tähe all, nt prantsuse ja portugali keeles

seikkailukirjallisuus » seiklusliku sündmustikuga kirjandus

seikkailuromaani » seiklusliku sündmustikuga romaan

seinäkartta » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

seksto » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

sekundääriasiakirja » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

sekundääriasiakirjakokoelma

sekundääridokumentti » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

selaaja » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

selailla » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

selain » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

selata » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

selata » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

selektiivinen bibliografia » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

selektiivinen tietojen jakelu » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

selittävä sanakirja » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

selityksillä varustettu julkaisu » kommentaaridega varustatud väljaanne

selitys » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

selitys » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

selkänimeke » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

selkänimiö » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

selkänimiö » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

selkätitteli » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

selkäänpano » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

selostaa

selostaja » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

selostava luettelo » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

selostava painokortti » annotatsiooniga varustatud trükikaart

seloste » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

selostebibliografia » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

selosteinformaatio » informatsioon referaatide kujul

selostejulkaisu » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

selostekokoelma » referaatide kogumik eraldi raamatuna

selostelehti » mingi ala referaate avaldav ajakiri

selostepalvelu » mingil teemal ilmunud, tavaliselt teaduslike tööde lühikokkuvõtete pakkumine

selostus » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

selostus » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

selostus » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

selostus » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

selvite » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

selän päänreunus » vanadel nahk- ja pärgamentköiteil raamatu selja üla- ja allotsa pikendav nahk- v pärgamentkant

selän pyöristäminen » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

seminaarikirjasto

sensori » tsenseeriv ametnik

sensuuri » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

sensuurikappale » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

sensuurin päiväys » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

sentenssi » mõttetera, vaimukas mõte

sentralisoitu luettelointi » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

sepitetty nimeke » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

sideronyymi » mingi taevakeha nimetusest saadud pseudonüüm

sidontataito » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

sidos » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

sidosnimiö » köitmisel köitele märgitud andmed

sidottu kirja » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

signaali » andmete esituseks kasutatav füüsikalise suuruse variatsioon andmeedastuses

signatuura » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signeerattu kappale » autori allkirjaga eksemplar

siigeli » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

siirräntä » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

siirtokirjastopalvelu » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

siirtokirjoitus » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

siirtokokoelma » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

siirtonopeus » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

siirtää » teisaldama programmi seda oluliselt muutmata ühelt platvormilt teisele

siirtää » saatma andmeid ühest mälupesast teise

siirtää » kopeerima andmeid ühelt andmekandjalt teisele, neid vajadusel konvertides; nt transkribeerima bibliograafiakirjeid paberkandjalt magnetkettale

siirtymäsana » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

siirtymätavu » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

siivekäs sana » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

sijaintiluettelo » register, mis on arhiivide ja dokumentide üldine teatmestu osa ja annab viite nende asukohale

sijaistoimittaja » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

sijoituksen tarkastus

sileä syrjä » raamatuploki sile lõige

silkkinidos » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

silkkipainatus » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

silkkipaperi » väga õhuke paber kaaluga 8-25 g/m², tavaliselt valmistatud kaltsumassist v tselluloosist

simulointi » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

sinistrografia » kirjutamine suunaga paremalt vasemale

sinkografia » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis söövitatakse happekindla lakiga kaetud tsinkplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

sinoperi » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

sirkulaari » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

sirkumfleksi » diakriitik, katusekujuline märk tähe kohal

siru » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

siselöinti » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

sisennys » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

sisennys » tühi ruum taandrea alguses

sisähuomautus » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

sisäinen julkaisu » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

sisäkansi » esi- ja tagakaane sisemine pool

sisäkäyttö » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

sisäkäyttökappale » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

sisäkäyttökirjasto » raamatukogu, kust ei laenutata raamatuid koju

sisäkäyttökokoelma » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

sisällyskatsaus » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

sisällysliuska » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

sisällysluettelo » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

sisältöteollisuus » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

sisämarginaali » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

sisänimiö » tiitel, mis on raamatus tagapool tiitellehte, nt tiitel osale raamatust

sisänootti » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

sisävierus » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

sisäviite » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

sisäänkirjoittaa » arvuti- v võrguseanssi alustama

sitaatti » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

siteerattu teos » teos, millest on võetud tsitaat; ladinakeelne lühend op. cit. (opus citatum)

sitemeet » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

sitoa » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

sitojanimiö » köitmisel köitele märgitud andmed

sitomaton kirja » lahtistes poognates raamat

sitomaton kirja » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

sitomo » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

sivistyssana » keele struktuurile võõras sõna

sivistyssanakirja » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

sivu » käsikirja v trükise lehe üks külg

sivujulkaisu » üheleheline ja ühele küljele trükitud trükis, nt plakat, müürileht vm

sivukirjasto » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

sivuluku » trükise mahu arvuline väljendus

sivumäärä » trükise mahu arvuline väljendus

sivunumero » lehekülgede järjestuse number

sivunumerointi » lehekülgede järjestuse määramine numbritega

sivunumerointi » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

sivunumeroitta » lüh s.p.; ilma leheküljenumeratsioonita

sivuotsikko » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

sivupari » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

sivuttaa » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

sivuviite » viide allika leheküljele

skeema » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

skemaattinen kartta » lihtsustatud kaart

skenaario » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

skenonyymi » lavanimi, näitleja pseudonüüm

skriniumi » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

sohvapöytäkirja » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

sokea viittaus » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

sokeainkirja » mõnes pimedate kirjas raamat

sokeainkirjasto

sokeainkirjoitus » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

sokkokannet » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

sokkoparistus » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

sokkosidos » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

solanteri » karp paberite, brošüüride, raamatute hoidmiseks, kujundatud nagu paks raamat, nimetuse saanud Daniel Solanderi järgi

sommite » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

sonetti » 14-realine kindla vormiga luuletus

sormirekisteri » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

sotilaallinen kartta » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

sotilaskartografia » kaitseväe poolt või sõjalisel otstarbel kaartide valmistamine, uurimine ja kasutamine

sotilaskirjasto » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

sovellus » lõppkasutaja infoprobleemi lahendavate vahendite kogum

sovellusohjelmisto » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

sovitettu teksti » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

sovitin » arvuti kasutusvõimalusi laiendav sobitusseade v -programm, nt videoadapter, mälulaienduskaart, võrguadapter

sovittu nimeke » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

sovittu välimerkitys » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

sovitus » keeleliselt lihtsustatud ja jõukohane väljaanne konkreetsele lugejaskonnale; nt väiksema arusaamisvõimega inimeste jaoks kohandatud teos, klassikateosed lastele, piibliraamatud lastele

sovitus » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

ST » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

standardi » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

standardikokoelma

stationaari » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

stenografia » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

stenogrammi » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

stereo » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stereolaatta » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stereotypoitu julkaisu » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

stereotyyppi » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stiftaus » köitmismeetod, mille puhul lehtede kooshoidmiseks kasutatakse mehaanilisi vahendeid niidi või liimi asemel

stigmonyymi » pseudonüüm kolme punkti kujul

stikhometria » värsside (ridade) nummerdus, eriti kasutusel klassikaliste teoste trükkimisel

stilus » terava otsaga krihvel kirjutamiseks kivile, vahatahvlile vm materjalile Vana-Kreekas ja -Roomas

STJ-palvelu » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

stroofi » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

suhteiden¸ prosessien ja operaatioiden yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse mõistetevahelisi suhteid ning üldisi protsesse ja tegevusi

sukunimi » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

suljettu kokoelma » kogu, mida enam ei täiendata

sulkumerkit » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

sunnuntailehti » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

suodin » filtreeriv seade v programm; filtreerimisreeglistik

suojalehden sisäpuoli » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

suojalehti » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

suojalehti » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

suojanappi » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

suojanasta » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

suojapaperi » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

suojapäällys » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

suora- » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

suoraan kytketty » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

suoramuisti » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

suoratoisto » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

suoritin » arvuti osa, mis tõlgendab ja täidab käske

suosikkikirja » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

suositteleva bibliografia » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

suositteleva esittely » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

suositteleva kirjaluettelo » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

superexlibris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

supertietokone » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

supistettu kuvailu » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

suplementti » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

suppea seloste » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

suppeampi termi » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

suullinen kysely » suuliselt (isiklikult v telefoni teel) esitatud päring

suullinen tieto » suuliselt esitatud vastus päringule

suullinen vastaus » suuliselt esitatud vastus päringule

suuraakkonen » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

suurifolio » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

suurifolio » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

suurifoliokoko » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

suurotsikko » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

suurpetiitti » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

säe » luulerida, luuleteose üks rida

sähköinen allekirjoitus » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

sähköinen arkisto » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

sähköinen julkaiseminen » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

sähköinen julkaisu » levitamiseks määratud elektrondokument

sähköinen resurssi » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

sähköinen tieto » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

sähköinen tietopalvelu » infoteenuse pakkumine, ilma et kasutaja peaks raamatukokku kohale minema.

sähköiset viestimet

sähköposti » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

sähköpostilaatikko » mäluala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva e-posti poole

sähköpostiosoite » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

säilyttää » andmeid mäluseadmes hoidma

säkeistö » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

säännöt » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

syberavaruus » ulmelis-hüpoteetiline globaalvõrkude ja virtuaalreaalsuse integratsioon

symboli » mõiste graafiline esitus, mille tähendus sõltub kontekstist; koosneb ühest v mitmest märgist

synonyymisanakirja » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

synopsis » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

syntyperän¸ etnisen ryhmittelyn ja kansallisuuden yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse rahvuslikke või etnilisi aspekte

syrjä » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

syrjän koriste » raamatu lõike ilustus, mis on saadud värvimise v mustri kandmisega lõikele

systeeminmurtaja » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

systeemiohjelmisto » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

systemaattinen bibliografia » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

systemaattinen hakemisto » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

systemaattinen hyllyjärjestys » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

systemaattinen luettelo » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liikide järgi

syväpaino » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

syväys » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

syöttää » andmeid arvutiloetavale andmekandjale panema

syöttö » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

syöttö » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

syöttölaite » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

syöttötiedot » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

syöttövirhe » sisestamisel tehtud viga

syövytys » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018