Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 338 sõna

saaga » islandi muistendite rahvusvaheliselt levinud nimetus; germaani muistne kangelaslaul

saantiaika » ajavahemik mälu poole pöördumise algushetkest andmete teisaldamise lõpuni

saantipolku » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

saarna » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

saarnakirja » jutlusi sisaldav raamat

saate » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

saateliuska » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

safiaani » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

sagriini » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

sagriininahka » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

sahviaani » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

sahviaanisidos » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on safian

sairaalakirjasto

saksiminen » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

salainen kirjallisuus » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

salainen paino » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

salakirjoite » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

salakirjoittaa » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

salakirjoitus » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

salanimi » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

salanimi » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

salapoliisiromaani » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

salasana » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

salikirjasto » seinaäärsete riiulite v kappidega, nn seinasüsteemiga raamatukogu(ruum)

salkku » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

salkkumikro » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

samettisidos » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

samoilla » võrguressursse kindla eesmärgita sirvima

sana » keele mõisteline algüksus

sanahakemisto » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

sanahaku » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

sanajakoinen aakkostus » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

sanakirja » 1. sõnaraamat, harilikult seletussõnaraamat
2. üldine, erialane v bibliograafiline teatmeteos, milles artiklid on järjestatud tähestikuliselt

sanakirja » raamatukujuline sõnastik

sanakirjaartikkeli » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

sanakirjaluettelo » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

sanalasku » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

sanaluettelo » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

sanamuoto » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

sananmukainen käännös » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

sanantopseudonyymi » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

sananväli » tühik, tühi ruum sõnade vahel

sanasanainen käännös » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

sanasto » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

sanaston merkintäjärjestelmä » Nimega struktureeritud loetelu, mis sisaldab elementide kindlaksmääratud väärtusi.

MÄRKUS.Leksikaalne märkimissüsteem on näiteks RDA terminiloend või sellele vastav väärtuste sõnastik RDA Registris, ISO koodide loend, standardterminoloogia, normikontrolli süsteem jms. Ei hõlma lihtsat võtmesõnaregistrit.

[RDA]

sanatarkkakäännös » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

sanayhdisteinen aakkostus » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

sanoma » lühiteade ajakirjanduses

sanoma » teadaanne, teatamine millestki

sanomalehden lyhennetty nimeke » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

sanomalehden lyhytnimeke » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

sanomalehden nimiotsikko » ajalehe päistiitel

sanomalehdistö » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

sanomalehti » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

sanomalehtiartikkeli

sanomalehtien bibliografia » ajalehti loetlev bibliograafia

sanomalehtien tilaus » ajalehtede eeltellimus mingiks ajavahemikuks

sanomalehtikirjoitus

sanomalehtikokoelma

sanomalehtinumero » ajalehe iga eraldi ilmunud üksiknumber, vahel harva kaksiknumber

sanomalehtipaperi » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

sanomalehtisisäinen bibliografia » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

sanomalehtiuutinen » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

sarja » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

sarja » Kehastuste rühm, mis koosneb ühe teose osadest, jadateose numbritest või kehastuse üksustest.

[RDA]

sarja-alue » kirjeala, mis sisaldab andmeid sarja kohta

sarjajulkaisu » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

sarjakuva » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

sarjakuvailu » kirje sarja kohta

sarjamainen teos » Järgteos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi liitvate väljendustena määramata ajavahemiku jooksul.

[RDA]

sarjamerkintö » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

sarjanimeke » sarja kõigi osade ühine pealkiri

sarjanumero » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

sarjatitteli » lisatiitel sarjaandmetega

satinoitu paperi » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

satu » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

satulenidonta » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

satunnainen numero » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

savitaulu » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

scifi » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

sedeesi » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

sedeesikoko » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

sedesimo » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

sedilji » diakriitik, konksuke tähe all, nt prantsuse ja portugali keeles

seikkailukirjallisuus » seiklusliku sündmustikuga kirjandus

seikkailuromaani » seiklusliku sündmustikuga romaan

seinäkartta » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

seksto » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

sekundääriasiakirja » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

sekundääriasiakirjakokoelma

sekundääridokumentti » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

selaaja » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

selailla » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

selain » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

selata » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

selata » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

selektiivinen bibliografia » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

selektiivinen tietojen jakelu » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

selittävä sanakirja » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

selityksillä varustettu julkaisu » kommentaaridega varustatud väljaanne

selitys » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

selitys » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

selkänimeke » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

selkänimiö » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

selkänimiö » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

selkätitteli » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

selkäänpano » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

selostaa

selostaja » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

selostava luettelo » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

selostava painokortti » annotatsiooniga varustatud trükikaart

seloste » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

selostebibliografia » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

selosteinformaatio » informatsioon referaatide kujul

selostejulkaisu » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

selostekokoelma » referaatide kogumik eraldi raamatuna

selostekortisto » referaadiga varustatud kaartidest koosnev kartoteek

selostelehti » mingi ala referaate avaldav ajakiri

selostepalvelu » mingil teemal ilmunud, tavaliselt teaduslike tööde lühikokkuvõtete pakkumine

selostus » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

selostus » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

selostus » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

selostus » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

selvite » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

selän päänreunus » vanadel nahk- ja pärgamentköiteil raamatu selja üla- ja allotsa pikendav nahk- v pärgamentkant

selän pyöristäminen » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

seminaarikirjasto

sensori » tsenseeriv ametnik

sensuuri » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

sensuurikappale » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

sensuurin päiväys » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

sentenssi » mõttetera, vaimukas mõte

sentralisoitu luettelointi » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

sepitetty nimeke » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

seurantaraportti » info- või meediaseire protsessis tellijale regulaarselt edastatav kindlat ajavahemikku hõlmav ülevaade

sideronyymi » mingi taevakeha nimetusest saadud pseudonüüm

sidontataito » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

sidos » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

sidosnimiö » köitmisel köitele märgitud andmed

sidottu kirja » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

signaali » andmete esituseks kasutatav füüsikalise suuruse variatsioon andmeedastuses

signatuura » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signeerattu kappale » autori allkirjaga eksemplar

siigeli » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

siirräntä » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

siirtokirjastopalvelu » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

siirtokirjoitus » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

siirtokokoelma » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

siirtonopeus » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

siirtää » teisaldama programmi seda oluliselt muutmata ühelt platvormilt teisele

siirtää » saatma andmeid ühest mälupesast teise

siirtää » kopeerima andmeid ühelt andmekandjalt teisele, neid vajadusel konvertides; nt transkribeerima bibliograafiakirjeid paberkandjalt magnetkettale

siirtymäsana » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

siirtymätavu » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

siivekäs sana » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

sijaintiluettelo » register, mis on arhiivide ja dokumentide üldine teatmestu osa ja annab viite nende asukohale

sijaistoimittaja » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

sijoituksen tarkastus

sileä syrjä » raamatuploki sile lõige

silkkinidos » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

silkkipainatus » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

silkkipaperi » väga õhuke paber kaaluga 8-25 g/m², tavaliselt valmistatud kaltsumassist v tselluloosist

simulointi » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

sinistrografia » kirjutamine suunaga paremalt vasemale

sinkografia » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis söövitatakse happekindla lakiga kaetud tsinkplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

sinoperi » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

sirkulaari » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

sirkumfleksi » diakriitik, katusekujuline märk tähe kohal

siru » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

siselöinti » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

sisennys » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

sisennys » tühi ruum taandrea alguses

sisähuomautus » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

sisäinen julkaisu » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

sisäinen tietokanta » organisatsioonis kohapeal leiduvatest andmetest koostatud, enamasti sisetööks kasutatav andmebaas

sisäkansi » esi- ja tagakaane sisemine pool

sisäkäyttö » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

sisäkäyttökappale » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

sisäkäyttökirjasto » raamatukogu, kust ei laenutata raamatuid koju

sisäkäyttökokoelma » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

sisällönkuvailu » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse märksõnad ja/või liigiindeksid

sisällyskatsaus » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

sisällysliuska » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

sisällysluettelo » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

sisältö » Info, mis sisaldub kehastusena teostatud väljenduses.

[RDA]

sisältöteollisuus » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

sisämarginaali » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

sisänimiö » tiitel, mis on raamatus tagapool tiitellehte, nt tiitel osale raamatust

sisänootti » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

sisävierus » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

sisäviite » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

sisäänkirjoittaa » arvuti- v võrguseanssi alustama

sitaatti » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

sitaattitietokanta » teaduspublikatsioonide viidatavust jälgida võimaldav bibliograafia- ja/või referaatandmebaas

siteerattu teos » teos, millest on võetud tsitaat; ladinakeelne lühend op. cit. (opus citatum)

sitemeet » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

sitoa » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

sitojanimiö » köitmisel köitele märgitud andmed

sitomaton kirja » lahtistes poognates raamat

sitomaton kirja » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

sitomo » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

sivistyssana » keele struktuurile võõras sõna

sivistyssanakirja » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

sivu » käsikirja v trükise lehe üks külg

sivujulkaisu » üheleheline ja ühele küljele trükitud trükis, nt plakat, müürileht vm

sivukirjasto » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

sivuluku » trükise mahu arvuline väljendus

sivumäärä » trükise mahu arvuline väljendus

sivunumero » lehekülgede järjestuse number

sivunumerointi » lehekülgede järjestuse määramine numbritega

sivunumerointi » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

sivunumeroitta » lüh s.p.; ilma leheküljenumeratsioonita

sivuotsikko » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

sivupari » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

sivuttaa » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

sivuviite » viide allika leheküljele

skeema » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

skemaattinen kartta » lihtsustatud kaart

skenaario » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

skenonyymi » lavanimi, näitleja pseudonüüm

skriniumi » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

sohvapöytäkirja » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

sokea viittaus » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

sokeainkirja » mõnes pimedate kirjas raamat

sokeainkirjasto

sokeainkirjoitus » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

sokkokannet » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

sokkoparistus » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

sokkosidos » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

solanteri » karp paberite, brošüüride, raamatute hoidmiseks, kujundatud nagu paks raamat, nimetuse saanud Daniel Solanderi järgi

sommite » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

sonetti » 14-realine kindla vormiga luuletus

sormirekisteri » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

sosiaalien media » inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkonnad, mille sisu loovad kasutajad ise virtuaalsete kogukondade ja suhtlusvõrgustikena (nt Facebook, Twitter, Youtube, blogid)

sotilaallinen kartta » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

sotilaskartografia » kaitseväe poolt või sõjalisel otstarbel kaartide valmistamine, uurimine ja kasutamine

sotilaskirjasto » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

sovellus » lõppkasutaja infoprobleemi lahendavate vahendite kogum

sovellusohjelmisto » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

soveltamisprofiili » Rakenduses kasutatavate metaandmete detailne kirjeldus.

MÄRKUS.Kirjelduses võib määrata kasutatavad olemid, elemendid ja leksikaalsed märkimissüsteemid ning elementide kohustuslikkuse ja korratavuse.

[RDA]

sovitettu teksti » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

sovitin » arvuti kasutusvõimalusi laiendav sobitusseade v -programm, nt videoadapter, mälulaienduskaart, võrguadapter

sovittu nimeke » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

sovittu välimerkitys » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

sovitus » keeleliselt lihtsustatud ja jõukohane väljaanne konkreetsele lugejaskonnale; nt väiksema arusaamisvõimega inimeste jaoks kohandatud teos, klassikateosed lastele, piibliraamatud lastele

sovitus » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

ST » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

staattinen teos » Teos, mis on kavas teostada ühekordse avaldamise või tootmise teel saadud kehastusena.

[RDA]

standardi » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

standardikokoelma

stationaari » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

stenografia » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

stenogrammi » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

stereo » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stereolaatta » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stereotypoitu julkaisu » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

stereotyyppi » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stiftaus » köitmismeetod, mille puhul lehtede kooshoidmiseks kasutatakse mehaanilisi vahendeid niidi või liimi asemel

stigmonyymi » pseudonüüm kolme punkti kujul

stikhometria » värsside (ridade) nummerdus, eriti kasutusel klassikaliste teoste trükkimisel

stillkuvateos » Teos, mis on realiseeritud liikumatu pildina või taktiilse pildina.

[RDA]

stilus » terava otsaga krihvel kirjutamiseks kivile, vahatahvlile vm materjalile Vana-Kreekas ja -Roomas

STJ-palvelu » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

stroofi » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

suhteiden¸ prosessien ja operaatioiden yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse mõistetevahelisi suhteid ning üldisi protsesse ja tegevusi

suku » Isikud, kes on omavahel seotud sünni, abielu, lapsendamise, kooselu või muu õigusliku aluse põhjal või esitlevad ennast muul viisil perekonnana.

[RDA]

sukunimi » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

suljettu kokoelma » kogu, mida enam ei täiendata

sulkumerkit » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

sunnuntailehti » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

suodin » filtreeriv seade v programm; filtreerimisreeglistik

suojalehden sisäpuoli » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

suojalehti » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

suojanappi » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

suojanasta » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

suojapaperi » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

suojapäällys » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

suora- » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

suoraan kytketty » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

suoramuisti » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

suoratoisto » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

suoritin » arvuti osa, mis tõlgendab ja täidab käske

suosikkikirja » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

suositteleva bibliografia » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

suositteleva esittely » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

suositteleva kirjaluettelo » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

superexlibris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

supertietokone » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

supistettu kuvailu » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

suplementti » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

suppea seloste » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

suppeampi termi » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

suullinen kysely » suuliselt (isiklikult v telefoni teel) esitatud päring

suullinen tieto » suuliselt esitatud vastus päringule

suullinen vastaus » suuliselt esitatud vastus päringule

suuraakkonen » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

suurifolio » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

suurifolio » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

suurifoliokoko » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

suurotsikko » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

suurpetiitti » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

säe » luulerida, luuleteose üks rida

sähköinen allekirjoitus » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

sähköinen arkisto » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

sähköinen julkaiseminen » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

sähköinen julkaisu » levitamiseks määratud e-dokument

sähköinen resurssi » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

sähköinen tieto » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

sähköinen tietopalvelu » infoteenuse pakkumine, ilma et kasutaja peaks raamatukokku kohale minema.

sähköiset viestimet

sähköposti » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

sähköpostilaatikko » mäluala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva e-posti poole

sähköpostiosoite » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

säilyttää » andmeid mäluseadmes hoidma

säkeistö » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

säännöt » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

syberavaruus » ulmelis-hüpoteetiline globaalvõrkude ja virtuaalreaalsuse integratsioon

symboli » mõiste graafiline esitus, mille tähendus sõltub kontekstist; koosneb ühest v mitmest märgist

synonyymisanakirja » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

synopsis » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

syntyperän¸ etnisen ryhmittelyn ja kansallisuuden yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse rahvuslikke või etnilisi aspekte

syrjä » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

syrjän koriste » raamatu lõike ilustus, mis on saadud värvimise v mustri kandmisega lõikele

systeeminmurtaja » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

systeemiohjelmisto » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

systemaattinen bibliografia » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

systemaattinen hakemisto » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

systemaattinen hyllyjärjestys » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

systemaattinen luettelo » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

syväpaino » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

syväys » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

syöttää » andmeid arvutiloetavale andmekandjale panema

syöttö » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

syöttö » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

syöttölaite » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

syöttötiedot » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

syöttövirhe » sisestamisel tehtud viga

syövytys » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018