Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 105 sõna

raamattu » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

raamattupaperi » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

raina » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

rajapinta » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

rajoitettu käyttö » teaviku(te) kasutamine arvestades kindlaksmääratud kitsendusi (nt ainult kohapeal kasutamiseks, alla laadimine ja kopeerimine keelatud jms)

rajoitettu painos » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

rakenteisia indeksi » struktureeritud indeks

ranskalainen sidos » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

rariteetti » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

rariteettikokoelma

rastarpainatus » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

rasteri » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

rasterilaatta » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

ratsastaja » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

ratsastajamerkki » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

RDA-entiteetti » Inimühiskonna diskursuse olulisimate mõisteliste objektide abstraktne klass, mis on ressursside leidmise süsteemis RDA metaandmete kasutajate huvikeskmes.

MÄRKUS. RDA olemid on tegija, kollektiiv, asutus, väljendus, perekond, eksemplar, kehastus, nomen, isik, koht, ajavahemik ja teos.

[RDA]

reaaliluettelo » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

redundantti informaatio » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

referaatti » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

referaattilehti » mingi ala referaate avaldav ajakiri

referenssipalvelu » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

referoida

reititin » funktsionaalüksus marsruutimiseks

rekisteri » etteantud mälumahuga eriotstarbeline sisemälu osa

rekisteri » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

rekisteröintilomake » formular lugeja registreerimiseks

rekisteröintimaksu

rekisteröintipiste » lugejate registreerimise koht raamatukogus

rekisteröintitiski » lett või laud lugejate registreerimiseks

rekisteröivä bibliografia » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

relatiivinen hakemisto » Dewey kümendliigituse (DDC) märksõnaregistri nimi

relevanssi » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

relevanttisuus » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

rengaskirja » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

repliikki » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

reportaasi » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

reprografia » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

repäisypäivyri » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

reseptio » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

retrospektiivinen bibliografia » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

reunahakemisto » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

reunahuomautus

reunus » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

reunus » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

reunuskoriste » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

reunusnauha » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

RFID » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

riimikronikka » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

riimisanakirja » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

riimukalenteri » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

riippuva rivi » lõigu v kirje esimene rida, mis algab järgnevaist ridadest eestpoolt

rikosromaani » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

rinnakkainen merkintä » Kirje andmed teises keeles v kirjasüsteemis. (ISBD)

rinnakkaisaggregaatti » Kehastus, mis kujundab üksuseks ühe ja sama teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

rinnakkaiskuvailu » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

rinnakkaiskäännös » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

rinnakkaisnimiö » tiitel teis(t)es keel(t)es

rinnakkaisnimiölehti » teiskeelne tiitelleht

rinnakkaisnimiösivu » teiskeelne tiitelleht

rinnakkaispainos » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

rinnakkaisteksti » sama tekst teises v teistes keeltes

rinnakkaistekstijulkaisu » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

rinnakkaistitteli » tiitel teis(t)es keel(t)es

rinnasteiskäännös » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

ristiviittaus » kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna v rubriiki

ritariromaani » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

rivi » teksti osa, mille moodustavad samale joonele kirjutatud v trükitud tähed, numbrid jm märgid

rivilatomakone » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

rivinpäällinen numero » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

rivinvälikäännös » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

riviväli » tühi ruum ridade vahel

roiskesyrjä » raamatuploki täkitud lõige

romaani » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

romanisti » romaane kirjutav kirjanik

roomalaiset numerot » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

roskakirjallisuus » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

roskakori » kaust kustutamiseks määratud failide jaoks; prügikastis olevaid faile saab enne lõplikku kustutamist taastada

roskalehti » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

rotaatiopainanta » trükkimine rotomasinal

rotaatiopainokone » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

rotaatiopainokone » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

rotaprint-painokone » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

rotaprint-painos » rotaprindil trükitud trükis

rubriikki » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

rukouskirja » palvetekstidega raamat

rulla » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

rullafilmi » rulliks keritud filmilint

rullaleimasin » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

rullamikrofilmi » rullina hoitav mikrofilm

rullapaperi » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

runo » salmiline lühike luuleteos

runo » soome ja karjala rahvalaul

runoelma » lüürilis-eepiline luuleteos, värssides jutustus v novell

runoelma » salmiline lühike luuleteos

runokokoelma » ühte raamatusse koondatud luuletused

runoniskentä » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

runoromaani » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

runous » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

ruutukoodi » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke kahemõõtmelise maatrikskoodina, mida saab dekodeerida kaameraga nutiseadme abil, nt nutitelefoni või tahvelarvutiga
2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

ryhmähakemisto » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

ryhmäkuvailu » mitme teaviku ühine kirje

ryhmälaina » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

ryhmälainaaja » asutus, organisatsioon vm juriidiline isik, kes laenab raamatukogust teavikuid

ryhmälainaus » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

ryhmätyöhuone » rühmatööks sisustatud ruum

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018