Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 103 sõna

raamattu » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

raamattupaperi » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

raina » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

rajapinta » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

rajoitettu käyttö » teaviku(te) kasutamine arvestades kindlaksmääratud kitsendusi (nt ainult kohapeal kasutamiseks, alla laadimine ja kopeerimine keelatud jms)

rajoitettu painos » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

rakenteisia indeksi » struktureeritud indeks

ranskalainen sidos » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

rariteetti » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

rariteettikokoelma

rastarpainatus » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

rasteri » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

rasterilaatta » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

ratsastaja » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

ratsastajamerkki » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

reaaliluettelo » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

redundantti informaatio » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

referaatti » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

referaattilehti » mingi ala referaate avaldav ajakiri

referenssipalvelu » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

referoida

reititin » funktsionaalüksus marsruutimiseks

rekisteri » etteantud mälumahuga eriotstarbeline sisemälu osa

rekisteri » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

rekisteröintilomake » formular lugeja registreerimiseks

rekisteröintimaksu

rekisteröintipiste » lugejate registreerimise koht raamatukogus

rekisteröintitiski » lett või laud lugejate registreerimiseks

rekisteröivä bibliografia » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

relatiivinen hakemisto » Dewey kümendliigituse (DDC) märksõnaregistri nimi

relevanssi » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

relevanttisuus » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

rengaskirja » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

repliikki » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

reportaasi » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

reprografia » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

repäisypäivyri » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

reseptio » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

retrospektiivinen bibliografia » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

reunahakemisto » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

reunahuomautus

reunus » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

reunus » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

reunuskoriste » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

reunusnauha » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

RFID » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

riimikronikka » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

riimisanakirja » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

riimukalenteri » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

riippuva rivi » lõigu v kirje esimene rida, mis algab järgnevaist ridadest eestpoolt

rikosromaani » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

rinnakkainen merkintä » Kirje andmed teises keeles v kirjasüsteemis. (ISBD)

rinnakkaiskuvailu » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

rinnakkaiskäännös » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

rinnakkaisnimiö » tiitel teis(t)es keel(t)es

rinnakkaisnimiölehti » teiskeelne tiitelleht

rinnakkaisnimiösivu » teiskeelne tiitelleht

rinnakkaispainos » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

rinnakkaisteksti » sama tekst teises v teistes keeltes

rinnakkaistekstijulkaisu » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

rinnakkaistitteli » tiitel teis(t)es keel(t)es

rinnasteiskäännös » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

ristiviittaus » kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna v rubriiki

ritariromaani » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

rivi » teksti osa, mille moodustavad samale joonele kirjutatud v trükitud tähed, numbrid jm märgid

rivilatomakone » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

rivinpäällinen numero » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

rivinvälikäännös » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

riviväli » tühi ruum ridade vahel

roiskesyrjä » raamatuploki täkitud lõige

romaani » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

romanisti » romaane kirjutav kirjanik

roomalaiset numerot » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

roskakirjallisuus » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

roskakori » kaust kustutamiseks määratud failide jaoks; prügikastis olevaid faile saab enne lõplikku kustutamist taastada

roskalehti » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

rotaatiopainanta » trükkimine rotomasinal

rotaatiopainokone » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

rotaatiopainokone » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

rotaprint-painokone » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

rotaprint-painos » rotaprindil trükitud trükis

rubriikki » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

rukouskirja » palvetekstidega raamat

rulla » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

rullafilmi » rulliks keritud filmilint

rullaleimasin » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

rullamikrofilmi » rullina hoitav mikrofilm

rullapaperi » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

runo » salmiline lühike luuleteos

runo » soome ja karjala rahvalaul

runoelma » lüürilis-eepiline luuleteos, värssides jutustus v novell

runoelma » salmiline lühike luuleteos

runokokoelma » ühte raamatusse koondatud luuletused

runoniskentä » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

runoromaani » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

runous » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

ruutukoodi » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke kahemõõtmelise maatrikskoodina, mida saab dekodeerida kaameraga nutiseadme abil, nt nutitelefoni või tahvelarvutiga
2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

ryhmähakemisto » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

ryhmäkuvailu » mitme teaviku ühine kirje

ryhmälaina » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

ryhmälainaaja » asutus, organisatsioon vm juriidiline isik, kes laenab raamatukogust teavikuid

ryhmälainaus » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

ryhmätyöhuone » rühmatööks sisustatud ruum

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018