Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 320 sõna

paginointi » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

pahvi » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

pahvikannet » köitmisel raamatule pandud papist kaaned, tavalised kõva köite puhul

pahvikirja » papile trükitud, tavaliselt väikelastele määratud raamat

pahvisidos » pappkaantega köide

paikallinen julkaisu » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

paikallinen tietokanta » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

paikallisbibliografia » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

paikallisjulkaisu » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

paikallisjulkaisukokoelma

paikan yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse paiknevust, kohta üldiselt, kõige sagedamini maailmajagusid, riike ja riikide haldusüksusi

paikanmerkki » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

paikannimien hakemisto » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

paikannimiluettelo » kataloog, kus informatsioon on esitatud piirkondade, riikide, maakondade vm geograafilise tunnuse alusel

paikannimisanakirja » kohanimede sõnastik

paikannussauva » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

paikka » mistahes koht stringis, mille võib hõivata mingi element ja mida saab identifitseerida järjenumbriga; nt MARC21-kirje välja 008 positsioonid 0-39

paikka » Teatud kindel ruumiulatus.

[RDA]

paikkahakemisto » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

paikkakuntabibliografia » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

paikkaluettelo » register, mis on arhiivide ja dokumentide üldine teatmestu osa ja annab viite nende asukohale

paikkatietoja » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

painaa » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

painamislupa » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

painanta » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

painate » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

painate » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

painatetilasto » trükitoodangut arvestav statistika

painateyksikkö » iga ilmunud trükis: raamat, brošüür, ajakirja- v ajalehenumber, noot jne; ka annete v köidetena ilmunud teose iga osa

painatuslupa » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

painatustiedot » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

painettu julkaisu » trükitult avaldatu

painettu kortti » keskkataloogitud ning trükitud kirjega kataloogikaart

painettu luettelo » trükitud kataloog, enamasti raamatuna

painettu sana » trükised, kirjasõna

painin » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

paino » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

paino » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

painoaika » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

painoarkki » trükise mahu arvestusühik

painoarkki » trükimasinast ühe läbilaskega saadud tõmmis, trükitoodangu arvestusüksus

painoerä » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

painokehilö » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

painokone » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

painokortti » keskkataloogitud ning trükitud kirjega kataloogikaart

painoksen numero » number, mis osutab, mitmenda (kordus)trükiga on tegemist

painolaki » seadus, mis reeglistab raamatute jm trükiste avaldamise, trükkimise, levitamise jne

painolupa » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

painomerkki » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

painomuste » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

painopaikka » trükise trükkinud trükikoja asukoht

painopaperi » trükkimiseks määratud paber; otstarbelt jaotatakse: ajalehe-, kõrgtrüki-, sügavtrüki-, ofsetpaber jne

painos » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

painosmäärä » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

painotaito » trükiste valmistamise oskus

painotalo » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

painotarkastaja » tsenseeriv ametnik

painotarkastus » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

painoteksti » trükitud tekst erinevalt käsikirjalisest v suulisest tekstist

painotuotanto » ilmunud trükiste kogum

painotuote » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

painovapaus » õigus vabalt väljendada oma vaateid ja arvamusi trükisõnas

painovirhe » trükiteksti sattunud viga

painovirheluettelo » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

painovuosi » trükise trükkimise aasta

painoväri » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

paja » tööruum koos seadmetega, mida raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks

paketti » edastusüksus andmesides

pakina » satiirilise v humoristliku laadiga kirjutis ajakirjanduses

pakolaiskirjallisuus » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

pakollinen elementti » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

palaute » kasutaja hinnang raamatukoguteenusele, mida kogutakse teenuse paremaks muutmiseks

palauttaa

palauttamaton laina » laenutustähtaja ületamine

palautushuomatus » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

palautuspäiva » raamatukogu määratud kuupäev teaviku tagastamiseks

paleografia » ajaloo ja filoloogia abiteadus, mis uurib peamiselt antiik- ja keskaja käsikirjade kirjutusviisi, väliseid iseärasusi, kirjutusmaterjale jne

paleotyyppi » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

palimpsesti » pärgament- v papüüruskäsikiri, mille tekst on maha kraabitud v pestud ja asendatud uuega

palingrafia » vanade trükiste, nt puugravüüride ümbertrükkimine ülekantuna litograafiakivile v metallplaadile

pallokartta » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

palmulehtikirja » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

palomuuri » funktsionaalüksus kohtvõrgu kaitseks volitamatu sissetungi eest

palsta » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

palstanotsikko » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

palstanumero » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

palstavedos » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

palstavedos » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

palttinasidos » lõuendist selja- ja kaanekattega köide

palvelin » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

palvelualue » kohustusliku lugejateeninduse ala — geograafiline v administratiivne üksus, nt linn, küla, õppeasutus

palvelumaksu » lugeja tasu teenuse eest

palvelupiste » koht väljaspool raamatukogu ruume, kus teenindatakse lugejaid

pamfletti » poleemiline paljastav ja mahategev pilkekirjutis

paneeli » köite selja osa, mis asub kahe nöörme vahel

paperi » õhuke (kuni 200 g/m²) materjal, mis on valmistatud mehhaaniliselt ja keemiliselt töödeldud, peamiselt taimseist kiudaineist (puit, õled, tselluloos, kaltsud jm) sadestamise teel

paperiarkki » paberi arvestusühik, arvestatakse tavaliselt standardsetes formaatides: 60x90, 70x90, 70x108, 84x108

paperikantinen kirja » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

paperikoko » paberipoogna pikkus ja laius, nt 70x90 cm

paperikopio » (ka masinloetava dokumendi) koopia paberil

paperimylly » paberivabriku endisaegne nimetus

paperinkoko » paberipoogna pikkus ja laius, nt 70x90 cm

paperisidos » paberkaantega köide

papyrologia » papüüruskäsikirjade uurimise ja publitseerimisega tegelev teadusharu

papyruskääriö » rullikujuline papüüruskäsikiri

papyrys » vanaaegne kirjutusmaterjal, mis valmistati Põhja-Aafrikas kasvavast lõikheinast (Cyperus papyrys); leiutati 3. at. e.m.a.; V saj tõrjus pärgament papüüruse kõrvale

paraabeli » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

paragrafi » nummerdatud lõik v jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes; märk §

paralipomena » teose lisad, mis teose avaldamisel on kasutamata jäetud ja avaldatakse eraldi

paralleelititteli » tiitel teis(t)es keel(t)es

parametri » seadme v programmi käitumist iseloomustav suurus; määratakse häälestamisel

parillisnumeroinen sivu » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

paritonnumeroinen sivu » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

parlamenttikirjasto » raamatukogu, kelle ülesandeks on eeskätt parlamendiliikmete teenindamine

paronyymisanakirja » häälikuliselt lähedaste, kuid erineva tähendusega sõnade sõnastik, nt teade-teate, teade-teatme

partituuri » helitöö kõigi instrumentaal- ja vokaalpartiide koondnoodistik kohastikku noodijoonestikega

pasigrafia » mingil elu- v teadusalal kasutatav loomulikust keelest sõltumatu märgisüsteem, nt noodikiri

paskilli » teotav pilke- ja laimukirjutis

passiivikokoelma » kogu, millest ei laenutata (vahetus-, varukogu jmt)

pastellipiirustus » pastellkriitidega tehtud joonistus

patentti » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

patenttikirjasto » erialaraamatukogu, mis kogub patendikirjandust ja jagab sellealast infot.

patenttikokoelma

patenttikuvailu » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

patenttirekisteri » patenditaotluste ja patentide ning nende kehtivuse ja omandiõiguse kohta käivate andmete register

patenttitieto » info avaldatud patenditaotluste ja väljaantud patentide ning registreeritud kasulike mudelite kohta

patriisi » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

patronyymi » isa nimi isikunime osana

PC-kone » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

pehmeä sidos » painduvate kaantega köide

pehmeäpohjaetsaus » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

pehmeäpohjasyövitys » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

peitearkki » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

pelikortit » kartonglehekesed neile trükitud kujutistega kaardimängudeks

pergamentti » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

pergamenttikirja » raamat, mis on kirjutatud v trükitud pärgamendile

pergamenttikääriö » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

pergamenttilehti » lehekujuline pärgament

pergamenttisidos » köide, millel kaante ja selja katteks on pärgament

personalia » isiku elu ja tegevust käsitlevate dokumentide (raamatud, artiklid jm) kogunimetus

perua » kustutatud teksti v graafikat taastama; tühistama mõne muu viimasena täidetud käsu toimet

perushankinta » esmane komplekteerimine raamatukogu avamiseks

peruskantalähde » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

peruskartta » kogu olemasolevat andmestikku sisaldav (digitaalne) kaart, millest on võimalik valida toimetamiseks või esitamiseks vajalikku osa

peruskokoelmien hankinta » esmane komplekteerimine raamatukogu avamiseks

perusluettelo » lugejatele mõeldud tähestikuline märksõna- v liigikataloog, mille täienduseks võivad olla erikataloogid

perusosa » teose tekst ilma eessõna, märkuste jm lisaosadeta

peruspalvelut » raamatukogu traditsioonilised teenused (laenutamine, teadistus, nõustamine)

perusviiva » tähe tugev ülalt-alla joon

peruuttaa » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

peräkkäisesti ilmestyvä teos » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi väljendustena.

[RDA]

petiitti » 8-punktine (3,008 mm) trükikiri

pianosovitus » sümfoonia, ooperi vm teose koondnoodistus klaverile

pienaakkonen » väike täht vastandina suurtähele

pieni kirjain » väike täht vastandina suurtähele

pienipainoksinen julkaisu » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

pienoisjulkaisu » mikrovormis väljaanne

pienoisjäljenne » originaali vähendatud koopia mikrovormina

pienoiskirja » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

pienoisnovelli » väike novell, pisipala

pienoisteos » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

pienpainate » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

pienpainatekokoelma

pientietokone » funktsionaalselt mikroarvuti ja suurarvuti vahepealne digitaalarvuti

piilokorusyrjä » eeslõikemaaling, mis on nähtav alles raamatu avamisel, kui lehed pisut üksteiselt nihkuvad

piilopaino » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

piirros » sirkli v joonlauata käsitsi pliiatsi, tuši, söe, kriidiga vm tehtud pilt, võib olla koloreeritud

piirturi » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

piirustus » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

pikainen lukeminen

pikakirjoite » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

pikakirjoitus » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

pikapalvelu » erakorraline infovajaduste kiirendatud rahuldamine

pilakuva » karikeeritud portree

pilakuva » humoristlik v satiiriline joonistus

pilalehti » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

pilkku » kirjavahemärk , ; kasutuses ka kirjemärgina

piraattikopio » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

piste » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

pistekirja » mõnes pimedate kirjas raamat

pistekirjoitus » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

pitkittäisnimiö » seljatiitel kas ülalt alla v alt üles

pitkä kirjain » pikendiga trükitäht, nt b, d, f, g, h, j jt

pitkäsoittolevy » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

pituusmerkki » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

plagiaatti » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

plagioida » teis(t)e isiku(te) teksti, uurimistulemusi, ideid või loomingut enda omana esitama

plagiointi » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

plakaatti » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

plantiinit » Antverpeni trükkali Christoph Plantini (XVI saj) trükised

pohjustaa » vormingut looma v kohandama; erijuhul: ketast salvestuseks ette valmistama

poikittaisformaatti » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

poikittaiskoko » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

poikittaismuoto » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

poisjättöpisteet » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

poistaa » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

poistaa kokoelmasta » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

poistettu kirja » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

poistomerkki » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

polemiikki » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

poliittinen kirjallisuus » poliitikat käsitlev kirjandus

polonyymi » mitme autori ühiselt kirjutatud teos

polyglotti » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

polyglottisanakirja » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

polyptyykki » rohkemast kui kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

polytyyppi » mitmest tähest koosnev v mingi kujundiga trükimärk

ponnahduskirja » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

ponnahdusvalikko » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

pornografinen kirjallisuus » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

portaali » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

portolaani » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

portti » 1. liides, mille kaudu saab ühendada välisseadmeid arvutiga
2. lõpp-punkt, mille kaudu signaalid sisenevad võrku v väljuvad sealt

positaminene » vananenud, liigsete, ebaprofiilsete jms teavikute eemaldamine kogust ja kogude arvestusest

postilla » kogumik jutlusi piibli tekstide järgi

postskriptumi » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

postuumi painos » pärast autori surma avaldatud väljaanne

potkusidos » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

prenonyymi » pseudonüümina kasutatud eesnimi perekonnanime asemel

preprintti » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

primaariluettelointi » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

primääriasiakirja » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

primääribibliografia » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

primääridokumentti » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

primääriluettelointi » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

proklamaatio » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

proloogi » teost alustav eellugu; pidulik avaluuletus mingi sündmuse puhul

proosa » sidumata kõnes kirjutatud kirjandus

proosaruno » väike lüüriline pala proosavormis

propagandakirjallisuus » vaadete, arvamuste, seisukohtade tutvustamiseks ja levitamiseks avaldatud trükised

prosenttimerkki » märk %, tähendab sajandikku e protsenti

prospekti » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

protokolla » papüürusrulli algusse kinnitatud leheke rulli sisuga

provenienssimerkki » märk raamatus, mis näitab tema varasemat kuuluvust: nimekirjutis, tempel, eksliibris vm

psalmi » kirikulaul, eriti Vana Testamendi Taaveti laulude hulka kuuluv laul

psalmikirja » psalmide kogumik

psalttari » psalmide kogumik

pseudandronyymi » mehe nimi naisautori varjunimena, nt George Sand

pseudogynyymi » naise nimi meesautori varjunimena, nt Tiibuse Mari, Milli Mallikas

pseudonyymi » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

publitsistiikka » ühiskonnaelu päevaküsimuste käsitlemine meedias

puhdas reuna » värvi v mustrita raamatuploki lõige

puhelinkirja » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

puhelinkysely » telefoni teel esitatud päring

puhelinluettelo » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

puhelintiedustelu » telefoni teel esitatud päring

puheteos » Teos, mis on realiseeritud kõnena.

[RDA]

puhuroida » teisaldama välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile v oma süsteemist teise süsteemi

pulpettikirjasto » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

punainen kultainen syrjä » raamatuploki punaseks värvitud ja siis kullatud lõige

punainen syrjä » raamatuploki punaseks värvitud lõige

puolikangas sidos » osaliselt riidest kattega köide

puolikuukautinen » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

puolikuukautinen aikakauskirja » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

puolinahkasidos » köide, mille selg ja kaante nurgad on nahast, kaaned on kaetud muu materjaliga

puolipalttina sidos » osaliselt lõuendist kattega köide (muu võib olla paber või papp)

puolipiste » kirjavahemärk ; , kasutusel ka kirjemärgina

puoliranskalainen sidos » poolnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

puolisidos » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

puolisulkeet » poolikud nurksulud

puolisävy » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

puolivuosijulkaisu » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

puoltopainantasivu » trükipoogna esimesena trükitud külg

purkaa » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

pussikirja » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

puukannet » õhukesest lauast kaaned, eriti vanadel raamatutel, kaetud naha, lõuendi vm köitematerjaliga

puukansisidos » puulaudadest kaantega köide

puuleikkaus » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud piki puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

puupainate » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

puupainojulkaisu » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

puupiirros » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud risti puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

puupiirroskirja » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

puute kokoelmassa » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

puutosmerkki » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

päivittyvä teos » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena.

[RDA]

päiväkirja » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

päivälehti » iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht

päiväys

päiväys » ajaline määratlus, nt kuupäev, aasta, sajand

päivyri » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

pääartikkeli » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

pääkirjasto » juhtiv raamatukogu ühe süsteemi (asutuse) raamatukogude seas

pääkirjauksen otsikko » kaartkataloogis põhikirje pealdis; e-kataloogis pealdis, mis kuvatakse tavaliselt kirje alguses

pääkirjaus » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

pääkirjoitus » ajalehe- v ajakirjaartikkel, mis väljendab toimetuse arvamust

pääkirjoitus » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

pääkortti » kataloogikaart teaviku põhikirje ja raamatukogulike märgetega

päällyslehti » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

päällysnimeke » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

päällysnimiö » kaaneümbrisele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

päällysotsikko » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

päällystitteli » kaaneümbrisele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

pääluettelo » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

päärme » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

pääsarja » Nummerdatud seeria, mis sisaldab üht või mitut allseeriat. (ISBD)

pääsy » ligipääs ressurssidele; ressursside kasutamisõigus

pääsynvalvonta » ressursside kasutustingimuste seadmine; loata kasutamise või lubamatu kasutusviisi vältimine

päätaulukko » liigitustabel, mis sisaldab süstemaatiliselt korrastatud loetelu liigitussüsteemi pealiikidest ja nende alljaotistest

pääte » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

pääteposti » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

pääterivi » lõigu viimane rida, võib olla poolik

päätevinjetti » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

päätoimittaja » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

päättynyt bibliografia » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

päävalikko » programmi käituse algul kasutajale kuvatav menüü, millest tavaliselt hargnevad alammenüüd

pöytäkirja » koosoleku vm sündmuse v toimingu käiku kirjeldav dokument, milles on jäädvustatud sõnavõtud ja otsused

pöytäpäivyri » kalender omaette lehe v leheküljega iga päeva jaoks

pykälä » nummerdatud lõik v jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes; märk §

pykäläpuu » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

pystyformaatti » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

pystykoko » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

pystymusto » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

pystysäilytys

pystytasokortisto » vertikaalselt paigutatud kaartidest koosnev kartoteek

pysyvä näyttely

pysyvä sijoitus » paigutusviis, mille puhul igale teavikule on kinnistatud kindel koht (hoidlas, riiulil, kapis)

pyöristetty selkä » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

pyörivä luettelo » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

pyöröluettelo » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

pyyhkiä » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

pyyntö

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018