Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 105 sõna

oasisnahka » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

objektiteos » Teos, mis on realiseeritud taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

odotuslista » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

offsetpainanta » lametrükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükivormilt paberile elastse kattega silindri abil, nt kummi-, pleki-, rotaprinditrükk

offsetpaperi » tugeva liiminguga vähedeformeeruv trükipaber ofsettrüki jaoks, 70-200 g/m²

oheislaitteisto » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

oheismuisti » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

ohjaava julkaisu » kehtivaid dokumente (seadused, määrused, käskkirjad, otsused jm) ametliku tegevusjuhendina esitav väljaanne

ohjauskieli » keel operatsioonisüsteemile v rakendusprogrammile käskude andmiseks

ohjausmerkki » märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab juhtfunktsiooni, nt edastusmärk, vormingumärk; mõnikord esitatud graafiliselt

ohjauspallo » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

ohjeisto » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

ohjelma » millegi ellu- v läbiviimise üksikasjalik plaan, nt eeskava, saatekava, tegevuskava, õppekava

ohjelmaoppikirja » ainekava järgi kindlas järjestuses ja väikestes annustes õppematerjali esitav õpik

ohjelmarosvous » tarkvaratoodete ebaseaduslik levitamine või kasutamine

ohjelmatuote » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

ohjelmisto » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

ohjelmistotekniikka » tarkvara projekteerimist, teostust, testimist ja dokumenteerimist hõlmav tehnikaharu

ohjelmoida » programme projekteerima, kirjutama, muutma ja testima

ohjelmointikieli » tehiskeel programmide väljendamiseks

ohjesääntö » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

ohjesääntö » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

oikaisu » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

oikaisulukija » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

oikaisuluku » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

oikaisuvedos » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

oikeakielisyyssanakirja » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

oikeakirjoitussanakirja » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

oikeapuolinen sivu » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

oikeinkirjoitusohjelma » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

oikolukuvedos » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

oikonäppäin » klahv v klahvikombinatsioon sageli kasutatavate funktsioonide kiireks käivitamiseks

oktaavo » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

oktaavokoko » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

oktodeesi » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

oktodeesikoko » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

oleografia » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

oletettu tekijä » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

oletus- » variant, toiming jms, mille süsteem automaatselt valib, kui ei ole määratud muud

omabibliografia » autori koostatud personaalbibliograafia

omaelämäkerta » isiku enda kirjutatud elulookirjeldus

omakustanne » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

omataitto » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

ominaisuuksien yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse nähtuste omadusi ja tunnuseid

omistajan merkki » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

omiste » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

omistekirjoitus » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

omistuskappale » autori pühendusega eksemplar

online-luettelo » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

online-tietokanta » interneti, veebi kaudu toimuv, seal asuv andmebaas

onomatologinen sanakirja » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

ontelo » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

ontologia » informaatikas: mingi valdkonna jaoks oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega, millega modelleeritakse valdkonna teadmust masinloetaval kujul

oopperateksti » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

opalograafi » paljundusaparaat, milles tõmmis saadakse mattklaasplaadilt, kuhu on kirjutatud erilise tušiga

opas » väiksem kitsa ulatusega teatmeteos

opas » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

opaskilpijärjestelmä » suunavad tähised raamatukogus orienteerumiseks

opaskirja » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

opastus » operatiivselt kuvatav abiteave, nt programmi kasutusjuhend

opintokirjallisuus » raamatud jm väljaanded, mis on koostatud õppimiseks ja õpetamiseks: õpikud, õppekavad, metoodikavahendid jne

opistografi » käsikiri v trükis, mis on kirjutatud v trükitud papüüruse, pärgamendi, paberi kahele küljele

oppikirja » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

oppikirjakokoelma

oppimiskeskus » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

optinen kopio » optilise menetluse teel valmistatud koopia (filmist, fotost, tekstist jm)

optinen levy » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

optinen levy » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

optinen levy » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

optinen merkinluku » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

optomagneettinen levy » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

opus » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

opusluku » helilooja teose v väikeste teoste kogu järjekorranumber

orientalia » Idamaade (ja nende kohta käiv) kirjandus

originaali » algupärane väljaanne, algdokument

originaaligrafiikka » graafiline looming, mille kavand, trükiplaat ja võimalikult ka trükkimine on teostatud kunstniku enda poolt (kohandus „Kunstileksikonist“)

originaalikuvalaatta » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

ornamentti » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

orpoteos » teos (raamat, ajaleht, vm kirjutisena avaldatud teos, film, fonogramm), mille autoriõiguse kaitse tähtaeg ei ole lõppenud, kuid mille õiguste omajat ei ole olnud võimalik tuvastada või leida

ortoepienen sanakirja » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

ortokuva » fotogramm-meetrilisel töötlemisel teisendatud aerofoto, kus on kõrvaldatud reljeefist ja kaldenurgast tingitud moonutused

osa » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

osa » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

osaamisyhteiskunta » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

osanidos » mitmes köites teose osa, kui köide on jagatud veel kaheks

osapainos » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

osittaisnimeke » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

osoite » seadme, mälupesa, võrguobjekti vm identifikaator, võib olla nimi, number vm märgistring

osoitehakemisto » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

osoitekalenteri » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

osoitekirja » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

osoitin » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

osoitteenmukainen haku » otsing teaviku olemasolu ja asukoha määramiseks

osoitteenmukainen tiedustelu » päring teaviku olemasolu ja asukoha kohta

osoitteenmukainen tieto » vastus leidumuspäringule

osuma » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

otsanimeke » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

otsikko » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

otsikko » teose nimi

otsikko » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

otsikkohakemisto » teoste pealkirju loetlev register trükises v andmebaasis

otsikkokoriste » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

otsikkokortisto » teoste pealkirjade tähestikkartoteek, milles pealkirjadelt viidatakse autoreile

otsikkovinjetti » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

otsikonmukainen kuvailu » bibliokirje, mille esimene element on pealdises

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018