Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 110 sõna

naamioitu julkaisu » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

naamioitu julkaisu » illegaalselt avaldatud väljaanne (nt raamat, ajakiri), mis on peidetud legaalselt ilmunud väljaandesse (nt viimase kaante, tiitel- ja lõpppoognate vahele)

nahkajäljetelmä » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

nahkaside » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

nahkasidos » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

naistenlehti » mitmekesise sisuga naistele mõeldud ajakiri

napsauttaa » osutusseadise, nt hiire nuppu vajutama ja vabastama osutiga näidatava ala v objekti valimiseks

nauhakartta » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

nauhamainen » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

navigoida » otsima võrgus v andmebaasis objektidevaheliste seoste abil

nekrologi » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

neljännessidos » köide, mille selg on kaetud ühe materjaliga ja kaanepapid teisega

neljännesvuosijulkaisu » neli korda aastas ilmuv ajakiri

neologismisanakirja » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

neuvoa » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

neuvoja » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

neuvontatiski » infoteenindaja töökoht

nide » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

nidoksen numero » mitmeköitelise teose v jadaväljaande köitele antud number

nidonta » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

nidonta » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

nidos » kaante vahele raamatuks kokku õmmeldud v liimitud trükipoognad

nidottu kirja » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

nimeke » iga omaette tiitliga teavik

nimeke » teose nimi

nimeke- ja vastuullisuusalue » kirje põhiala, mis on vältimatu teaviku identifitseerimiseks; hõlmab pealkirja ja selle täiendandmeid, individuaal- v kollektiivautorite, toimetajate jt teose loomises osalenud isikute ja kollektiivide andmeid

nimekkeenmukainen kuvailu » pealdiseta kirje, mille esimeseks elemendiks on pealkiri

nimellisarvo » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

nimetön tekijä » oma nime varjav autor

nimihakemisto » trükises v andmebaasis esinevate nimede (isiku-, koha-, kollektiivinimede) register

nimijohtokortti » vahekaart, mille väljel on isikunimi

nimikeluettelo » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud teoste pealkirjade järgi

nimikirjoitus » omakäeline nimekirjutus

niminovelli » novellikogule pealkirja andnud novell

nimiopaste » tähestikpaigutusel raamatute vahele asetatav viit autori nimega

nimiruno » luulekogule pealkirja andnud luuletus

nimiviite » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

nimiviittaus » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

nimiö » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

nimiö päällyksen selällä » raamatu kaaneümbrise seljaosale trükitud andmed

nimiökaiverrus » gravüüris frontispiss

nimiökehys » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

nimiökuva » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

nimiölehden kääntöpuoli » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

nimiölehti » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

nimiösivu » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

nimiövinjetti » tiitellehele trükitud vinjett

nippuluettelo » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

nitominen » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

nitominen paperikansiin » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

nollakorrehtuuri » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

nollaus » esialgse oleku v sisu taastamine

nomen » Tähistus, mis osutab RDA olemile. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

MÄRKUS. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

[RDA]

nonparelli » 6-punktine (2,265 mm) trükikiri

normaalistettu nimeke » teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

normatiivinen sanakirja » kehtivate normide kohast keelt esitav sõnaraamat

normi » tegevusjuhiseid (reegleid, juhtnööre) sätestav dokument (standard, tehnoeeskiri)

notaatio » märgisüsteem mingi kindla ala mõistete tähistamiseks; nt muusika, male, UDK vm notatsioon

noutopaikka » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

novelli » väike proosateos, mis on keskendatud ühele sündmusele ja tavaliselt üllatusliku lõpuga

numeerinen tietokone » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

numero » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

numero » märk arvu märkimiseks kirjas

numero » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

numeroida sivut » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

numeroimaton sivu » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

numeroindeksi » ainult numbreist koosnev liigiindeks

numerointi » teavikute v nende osade järgnevuse ja hulga näitamiseks antud numbrid (osadele, lehekülgedele, eksemplaridele vm)

numeroitu julkaisu » väljaanne, mille eksemplarid (vahel osa tiraažist) on nummerdatud; tavaliselt on trükiarv ja kasutajaskond piiratud

numeroitu kappale » väljaandja poolt nummerdatud eksemplar (nt ametkondlik väljaanne)

numerokortisto » kartoteek, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

numeroluettelo » kataloog, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

numeromittakaava » suhtarvuna näidatud kaardimõõt, nt 1:600 000

numeronmukainen hyllyjärjestys » paigutus teavikute järjenumbrite (liigisisene number, kronoloogilis-järjenumbriline jms) järgi

numerosormio » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

numeroviittaus » allikaviide teose numbrile viiteloetelus, nt 53, 221 (viidatud teos 53, lehekülg 221)

nuorisoaikakauskirja » ajakiri, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on määratud eelkõige noortele

nuorisokirja » raamat, mis on määratud eelkõige noortele

nuorisokirjallisuus » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

nuorisokirjasto

nuotit » noodikiri, nooditekst, nii käsikirjaline, trükitud kui ka elektrooniline

nuotti » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

nuottijulkaisu » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

nuottijulkaisujen bibliografia » noote loetlev bibliograafia

nuottijulkaisujen luettelo » noote loetlev kataloog

nuottijulkaisun kansainvälinen standarditunnus » noodiväljaandele antud 13kohaline number, mis aitab väljaannet identifitseerida ja kergendab selle tellimist ning levitamist

nuottikokoelma » noote sisaldav kogu; võib sisaldada ka käsikirjalisi noote

nuottipainanta » nootide trükkimine vastavate trükimärkidega

näennäis- » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

näennäiskone » virtuaalne andmetöötlussüsteem, mis näib olevat ainuüksi kasutaja käsutuses, kuid mille funktsioonid täidetakse tegeliku andmetöötlussüsteemi ressursside ühiskasutusega

näennäistodellisuus » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

näköispainate » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

näköispainos » faksiimilena avaldatud trükis

näkövammaisten kirjasto

näppäimistö » klahvidega sisendseade

näppäin » klaviatuuri põhielement

näytekappale » raamatu kontrolliks, tutvumiseks, valimiseks vm esitatud eksemplar

näytelmä » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

näytenumero » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

näytin » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

näyttely

näyttelyteline » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

näyttämökirja » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

näyttää » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

näyttö » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

näyttö » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

näyttökuva » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

näyttöluettelo » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

näyttöpinta » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

näyttötiedosto » videopilti sisaldav fail

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018