Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 196 sõna

maailmankirjallisuus » kõigi rahvaste kõigi aegade kirjandus kokku vastandina rahvuskirjandustele

maakuntakirjasto

maalauskirja » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

maanalainen julkaisu » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

maanalainen kirjallisuus » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

maantieteellinen hakemisto » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

maantieteellinen tietojärjestelmä » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

maaseutukirjasto » maal asuv raamatukogu

maastomalli » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

maaston kohokuva » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

maatalouskirjasto

maataloustieteellinen kirjasto

magneettilevy » magnetkihiga kaetud lame ümarplaat, mille ühele v mõlemale küljele saab talletada andmeid

magneettinauha » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

magnetofoninauha » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

mainosjulkaisu » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

mainoskappale » tutvustuseks mõeldud eksemplar

mainosliite » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

mainosvyö » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

mainosvyöte » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

majuskeli » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

makrooni » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

maksiimi » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

maksullinen julkisohjelma » tarkvara, mille kopeerimist ja proovimist ei piirata, kuid mille pidevaks kasutamiseks nõutakse väikest registreerimistasu; levitatakse sageli Interneti kaudu

maksullinen lainakirjasto » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

maksulliset palvelut

maksuton kappale » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

maksuttomat palvelut

makulatuuri » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

malli » tulevase trükise v selle osa näidis

manifestaatio » Teose väljenduse materiaalne teostus.

[RDA]

manifesti » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

manuaali » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

manuaalinen tiedonhaku » mehhaaniline otsing

MARC-formaatti » rahvusvaheliselt tunnustatud raamvorming peamiselt bibliograafia- ja normikirjete esituseks ja struktureerimiseks arvutiloetaval andmekandjal; selle variandid on nt MARC21, FINMARC ja UNIMARC

marginaali » 1. märkus raamatu valgel äärel, ääremärkus
2. esseistika väikevorm: lühikirjutis, mõttekild v kommentaar

marmoripaperi » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

marmorisyrjä » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

marmoroidu syrjä » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

marokiini » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

marokonnahka » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

martyrologium » pühakute ja märtrite loetelu koos nende lühikeste elulugudega

massadata » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

matemaattiset merkit » sümbolid matemaatiliste tehete kirjapanekuks

materiaalien yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse materjale ja koostisosi, millest esemed ja tooted on valmistatud

matkailukartta » teemakaart turistile vajalike andmetega, näiteks majutus, toitlustus, vaatamisväärsused, matkarajad

matkakertomus » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

matkakuvaus » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

matkakäsikirja » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

matkaopas » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

matriisi » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

matriisikirjoitin » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

matrikkeli » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

matronyymi » ema nimi isikunime osana

media » keskkond, kus toimub infoedastus, info avaldamine ja/või massikommunikatsioon

median katsaus » eri meediakanalites leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

median seuranta » meediakanalite kaudu üldsusele kättesaadava info regulaarne kindlakstegemine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

mediateekki » kogu mitmel viisil salvestatud tekste, pilte ja helisid, mille taasesitamine toimub tehniliste seadmete abil (nt filmid, heliplaadid jt); koht eelnimetatu hoidmiseks ja kasutamiseks.

mediumi » esitusvorm, milles andmeid tajutakse, esitatakse, salvestatakse ja edastatakse

mekaaninen hyllyjärjestys » paigutus formaalse tunnuse (mõõtmed, inventarinumber, autori nimi ja teose pealkiri, keel jne) järgi

mekaaninen sidonta » köitmismeetod, mille puhul lehtede kooshoidmiseks kasutatakse mehaanilisi vahendeid niidi või liimi asemel

melotypia » nootide trükkimine vastavaist trükimärkidest laotud trükivormiga

memoaarit » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

menekkikirja » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

menestyskirja » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

merikartta » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

merkinluku » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

merkistö » teatud otstarbeks terviklik märkide kogum, nt ASCII-märgistik

merkitä kartuntakirjaan » teavikuid inventariraamatus (arvutifailis) registreerima nende varaliseks arvestamiseks ja inventarinumbri omistamiseks

merkitä palautusta

merkki » andmetöötluses: element andmete esituseks, korralduseks v juhtimiseks, nt täht, number, vormingumärk

merkkien selitykset » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

merkkijonon merkintäjärjestelmä » Kogum stringiväärtusi ja nendega seotud reegleid, mis kirjeldavad stringikogumi ja elemendi väärtuse vastendust.

[RDA]

merkkinauha » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

messukirja » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

mezzotinto » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

mezzotintopiirros » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

metallisidos » ohtrasti kaunistatud metallkaantega köide, käibel eriti XIV ja XV saj

metatieto » olemasolevate andmete sisu, kvaliteeti, seisundit, päritolu ja muid omadusi kirjeldavad andmed

metatietoteos » Teos, mis on metaandmekanne või metaandmekogum.

[RDA]

metodikko » raamatukoguhoidjate täienduskoolituse ja/või raamatukoguhoidjate kutsetegevuse juhendamise alal töötav raamatukoguhoidja

metodinen kirjallisuus » kirjandus mingi aine õpetamise, teadusliku töö meetodite, mingi tootmisala v töö meetodite kohta

metonomasia » nime muutmine (nt pseudonüümiks) tõlkimise teel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Holzmann = Xylander

mielenkiintoprofiili » infonõudluse suundumus

mietelause » mõttetera, vaimukas mõte

mietelause » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

mietelmä » mõttetera, vaimukas mõte

mietelmä » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

mignon » 7-punktine trükikiri

mikro » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

mikrofilmaus » mikrofilmide valmistamine

mikrofilmi » mikrokujutist kandev film, mikrovormi liik; ka selleotstarbeline fotomaterjal

mikrofilmikokoelma

mikrofilmikortti » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

mikrofilmileike » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

mikrofilmilohko » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

mikrofilmografia » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

mikrografia » palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine

mikrojulkaisu » mikrovormis väljaanne

mikrojäljennekokoelma

mikrojäljentäminen » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

mikrokopio » originaali vähendatud koopia mikrovormina

mikrokopiointi » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

mikrokortti » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

mikrokorttikokoelma

mikrokuultokortti » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

mikrokuvaus » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

mikroluettelo » kataloog mikrokandjal

mikrosuoritin » protsessor, mille elemendid on vähendatud üheks v mitmeks integraallülituseks

mikrotietokone » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

mikrotuloste » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

mikrovalokuva » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

mimeografi » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

miniaattori » raamatute kirjutaja ja maalija keskajal

miniatyyri » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

miniatyyrikirja » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

minigrafiikka » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

minuskeli » väike täht vastandina suurtähele

miscellanea » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

missaali » 48-punktine trükikiri

missale » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

mitteli » 14-punktine trükikiri

modeemi » seade v programm, mis võimaldab edastada digitaalsignaale analoogtelefoniliinide kaudu

moduuli » tark- v riistvara suhteliselt sõltumatu koostisosa

molemminpuolinen viittaus » kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna v rubriiki

monikielisanakirja » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

monikielispainos » mitmes keeles tekstiga väljaanne

monikkonumero » suurema mahu ja mitme numbriga tähistatud jadaväljaande üksus, nt number 6-8

monimedia » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

moniniteinen julkaisu » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

moniniteinen teos » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

monistaminen » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

monistin » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

monistus » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

monistuskone » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

monitasoinen kuvailu » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

moniviestin » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

moniväripainanta » trükkimine mitme värviga

moniväripainatus » trükkimine mitme värviga

monodraama » ühe kõneleva tegelasega näidend

monografia » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

monolatoja » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

monologi » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

monotypia » 1. graafikatehnika, mille puhul metall-, klaas-, vm plaadile kantakse õlivärvidega pilt, millest saadakse üksainus tõmmis
2. selles tehnikas graafikateos

monotyyppi » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

moodi » seadme v programmi tööviis

mosaiikkisidos » nahkköide, mille kujunduses on kasutatud mosaiiki

motto » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

muistelmat » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

muisti » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

muistiinpanot » raamatu, loengu vm kokkuvõte

muistilaite » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

muistio » brošüür, voldik v lehik, mis sisaldab vajaliku miinimumi andmeid millegi kohta

muistipaikka » aadressiga üheselt määratud koht mäluseadmes

muistojulkaisu » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

muistokappale » tuntud isiku omanikutunnusega (nt nimemärk) eksemplar

muistokirjasto » raamatukogus omaette koguna hoitav isikule, ühingule, asutusele kuulunud (raamatu)kogu

muistokirjoitus » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

muistosanat » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

muistutus » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

muistutus » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

muistutus » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

muistutus » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

mukaelma » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

mukaelma » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

mukaelma » Uus tuletatud teos, mis on loodud varasema teose töötlemise teel selle olemust ja sisu oluliselt muutes.

MÄRKUS.Muusikateostest kuuluvad siia: tuletatud teos, mida on kirjeldatud kui „vabalt seadnud“, „põhineb“ jms; uut ainest sisaldav töötlus; teise helilooja teos(t)e parafraas või stilisatsioon; töötlus, milles on muudetud originaali harmooniat või muusikalist stiili; esitus, milles esitaja(te)l on märkimisväärne loominguline vastutus kohandamise, improvisatsiooni jms eest; muu teise muusikateose selge teisendus.

[RDA]

mukailtu teksti » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

mukautettu luokitustaulukko » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

multimedia » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

munkkisidos » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

muodoilla » andmeid edasisteks operatsioonideks ette valmistama, nt ümber paigutama, lisama v vormingut muutma

muodollinen asiasana

muodollinen asiasana-alaotsikko

muodon yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku laadi, välistunnuseid, käsitluse laadi, žanri, lugejamäärangut jms

muokkausohjelma » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

muotikuva » inimest kujutav kunstiteos v foto; näopilt

muotikuvasto » moode esitav raamat, milles oluline osa on piltidel ja joonistel

muotilehti » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

muotollinen otsikko » tinglikult formuleeritud pealdis, mis koosneb riigi nimest ja teavikut iseloomustavast sõnast, mis võimaldab koondada iga maa seadusandlike jm dokumentide kirjeid

muotonimeke otsikkona » tinglikult formuleeritud pealdis, mis koosneb riigi nimest ja teavikut iseloomustavast sõnast, mis võimaldab koondada iga maa seadusandlike jm dokumentide kirjeid

muovisidos » plastist selja ja kaantega köide

murhenäytelmä » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

murrekirjallisuus » murdes kirjutatud kirjandusteosed (luuletused, jutud jne)

murresanakirja » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

museokokoelma » kirjeldatud ja arvelevõetud esemete (nt mälestusmedalid) kogu

musiikkikirjasto

musiikkisali » muusikateavikuid (noote, auviseid, muusikakirjandust jm infot) vahendav erialasaal, sisaldab ka kuulamissaali

musiikkiteos » Teos, mis on realiseeritud noteeritud muusikana, esitatud muusikana või taktiilse noteeritud muusikana.

[RDA]

mustesuihkutulostin » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

muu nimeketieto » Sõna, fraas või märgirühm, mis esineb koos väljaande põhipealkirjaga ja allub sellele. Pealkirja täiendandmed esinevad ka koos teiste pealkirjadega, alludes neile (nt rööppealkirjade, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- või allseeriapealkirjade juurde kuuluvad täiendandmed). Pealkirja täiendandmed täpsustavad, selgitavad või täiendavad pealkirja, mille juurde nad kuuluvad. Samuti võivad nad osutada väljaande või selles sisalduvate teoste tüübile, sisule, iseloomule vms või selgitada väljaande loomise motiive ja põhjust. Termin hõlmab ka alapealkirju ja ülapealkirju, kuid mitte teisendpealkirju (nt seljapealkirjad), mis asuvad väljaandes mujal kui kehtestatud andmeallikas. (ISBD)

muunnin » programm andmete konvertimiseks, nt ühest vormingust teise

muutettu nimeke » teosele antud uus pealkiri, nt kordustrükis

muuttamaton painos » kordustrükk, milles ei ole tehtud muudatusi (peale vigade parandamise)

myöhästyskorko » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

myöhästyä

myyntihinta » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018