Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 813 sõna

kaanon » 36-punktine trükikiri; suur kaanon on 40 punkti, väike kaanon 32 punkti

kaari » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

kaarisulkeet » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

kaava » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

kaavain » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

kaavalehti » käsitöö- v naisteajakirjale lisatud lahtine poogen lõigete ja mustritega ajakirjas esitatu valmistamiseks

kaavaus » tulevase trükise v selle osa näidis

kahdeksanneskoko » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

kahdeksantoistataitteinen koko » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

kahdenkuunlehti » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

kahdeskymmenesneljäskoko » kahekümneneljandikformaat (24°), mille puhul paberipoogen on murtud 24-ks ja moodustab 48 lehekülge

kahdeskymmenesneljästaite » kahekümneneljandikformaat (24°), mille puhul paberipoogen on murtud 24-ks ja moodustab 48 lehekülge

kahvipöytäkirja » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

kaiverrettu nimiölehti » gravüürina kujundatud tiitelleht

kakografia » 1. vigane õigekiri
2. halb käekiri

kaksinkertainen sivunumerointi » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

kaksinpuhelu » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

kaksoiskappale » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

kaksoiskappalekokoelma

kaksoiskielisanakirja » teises keeles tõlkevastetega sõnastik

kaksoiskirjain » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

kaksoisnimi » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

kaksoisnimi » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

kaksoisnimiö » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

kaksoisnimiölehti » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

kaksoisnumero » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

kaksoisnumerointi » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

kaksoispiste » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

kaksoispisteluokitus » S. R. Ranganathani loodud raamatukogu liigitussüsteem, milles indeksite kombineerimiseks kasutatakse koolonit. Peamiselt kasutusel Indias.

kaksoistaulukko » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

kaksoistitteli » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

kaksoisvihko » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

kalanteri » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

kalanteroitu paperi » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

kalendaario » kuude, nädalate ja päevade järgi seatud nädalapäevade loetelu tabelina, kalendri tähtsaim osa

kalenteri

kalenteri » raamatukujuline kalender

kalenterimerkit » kalendris kasutatavad tingmärgid, millega märgitakse nädalapäevi, kuufaase jt astronoomilisi nähtusi, pühi jne

kaliko » raamatuköitmisel kasutatav tugevasti apreteeritud puuvillriie

kalikosidos » köide, mille kaante ja selja katteks on kalingur

kalkografi » vaselõiketehnikas trükitud raamat

kampasidonta » mehhaaniline köide, mille puhul plastikust selja küljes olevad kumerad harud kinnituvad lehtedes ja kaantes olevatesse piludesse

kampasidos » mehhaaniline köide, mille puhul plastikust selja küljes olevad kumerad harud kinnituvad lehtedes ja kaantes olevatesse piludesse

kangassidos » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

kannen reuna » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

kanooninen teksti » mingi teose üldtunnustatud, normiks kujunenud v kuulutatud tekst

kansainvälinen bibliografia » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

kansainvälinen julkaisujenvaihto

kansainvälinen kaukopalvelu

kansainvälinen kausijulkaisun standardinumero » Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber; kaheksakohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISSN. ISSN koos võtmepealkirjaga identifitseerib ainuliselt ühe jadaväljaande või lõimväljaande (vt ISSN Manual). ISSNi annab ISSN Võrk (ISSN Network) ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil EVS-ISO 3297. (ISBD)

kansainvälinen kirjan standardinumero » Rahvusvaheline raamatu standardnumber; kümnekohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISBN. ISBN identifitseerib ainuliselt teose ühe trüki, mille on välja andnud üks teatud kirjastaja. ISBNi annab rahvuslik ISBNi agentuur ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil
EVS-ISO 2108. (ISBD)

kansainvälinen lainaus

kansallisbibliografia » ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikute bibliograafia

kansalliskirjasto » riigi keskne teaduslik universaalraamatukogu, kes hangib, säilitab ja teeb kättesaadavaks sellel maal, selle rahva keeles, selle maa kohta ilmunud ja selle maa autorite avaldatud väljaandeid; on ühtlasi rahvusbibliograafia keskuseks

kansallislaulu » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

kansankirja » sisult, kujunduselt ja hinnalt laiale lugejaskonnale määratud raamat; eriti XVIII ja XIX saj välja antud õpetliku ja ajaviitelise sisuga lugemisvara

kansanlaulu » rahvaloominguline luuleteos

kansanpainos » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

kansanperinne » rahva pärimuslik suuline vaimulooming: rahvalaulud, muinasjutud, muistendid, naljandid, mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud

kansanruno » rahvaloominguline luuleteos

kansantarina » rahvaloominguline jutustus

kansi » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

kansi reunuksineen » kantidega kaas, mille servad ulatuvad üle raamatuploki

kansiexlibris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

kansikko » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

kansikuva » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

kansinasta » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

kansinimeke » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

kansinimiö » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

kansiotsikko » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

kansipaperi » raamatu v brošüüri kaanteks kasutatav paber v kartong 80-300 g/m²

kansipeili » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

kansititteli » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

kansitus » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

kansivuoraus » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

kantakäsikirjoitus » teose algne, autori kirjutatud käsikiri

kantapainos » teose esimene väljaanne

kapitaalinauha » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

kappale » sama trükise iga üksik teisik

kappale » taandrea v reavahega algav tekstiosa

kappale » Üksikobjekt või kehastuse üksikjuht.

[RDA]

kappaleen numero » nummerdatud väljaande igale eksemplarile märgitud number; sama trükise eksemplaridele antavad numbrid, et eristada arvestusüksusi

kappalemäära » teavikute keskmine eksemplaride arv nimetuse kohta raamatukogus

kappalemäärä » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

kardinaalisuusrajoite » Kahe olemi vaheliste seoste arvu piirmäär.

[RDA]

karikatyyri » humoristlik v satiiriline joonistus

karsia » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

karsinnaispainos » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

karsinta

karsintasuunnitelma » dokument teavikute kogust kustutamiseks

karsittu painos » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

kartake » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

kartake » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

kartasto » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

kartografia » teadus maa-, mere- jm kaartidest ning nende koostamisest

kartografinen asiakirja » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

kartografinen sisältö » Sisu, mis kujutab maakera või selle osa, taevakehasid või väljamõeldud kohta mis tahes mõõtkavas.

[RDA]

kartografinen teos » Teos, mis on realiseeritud kartograafilise andmekogumina, kartograafilise pildina, kartograafilise liikuva pildina, kartograafilise taktiilse pildina, kartograafilise taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kartograafilise kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

kartogrammi » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

kartonki » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

kartonkisidos » kartongi köidetud raamat, millel kaaned on lõigatud tasa raamatuplokiga

kartta » Maa või muu taevakeha pinna üldistatud, leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis

kartta » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

kartta » suuremõõtkavaline kaart (1:500 - 1:5000), mis kujutab mingit maa-ala Maa kumerust arvestamata

kartta-aineston bibliografia » maakaarte loetlev bibliograafia

karttajulkaisu » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

karttakirja » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

karttakokoelma » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

karttaluettelu » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

karttaluonnos » kartograafias: lihtsustatud joonis, mis kirjeldab objektide asukohta üksteise suhtes, näiteks metrooskeem, turismiskeem

karttamerkit » kaardil kasutatavad tingmärgid, mis tähistavad kujutatavaid objekte

karttaosasto » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

karttapallo » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

karttaprojektio » maaellipsoidi- või sferoidipinna kujutamise viis tasapinnal

karttaverkko » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

karttojen bibliografia » maakaarte loetlev bibliograafia

kartuntaluettelo » arvelevõetavate ja kustutatavate teavikute arvestuse kataloog raamatukogus

kartuntaluettelo » kõikide tulmete register kronoloogilises korras

kartuntanumeronmukainen hyllyjärjestys » paigutus inventarinumbrite järjestuses

kartuntatilasto » komplekteerimise käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

kartuntatilastointi » teavikute esmane registreerimine, nt ajakirja registreerimiskaardil

kartuntatilastointi » arvestus teavikute saadetise kaupa (hulgiarvestusraamatus, arvutifailis)

kartuntatilastointikirja » arvestusdokument (arvutifail) teavikute saamise ja kogust kustutamise fikseerimiseks saatedokumentide ja kustutusaktide alusel

kartussi » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

kasetti » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

kasetti » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

kasku » lühike koomilise sisu ja üllatusliku lõpuga lugu

kasvatustieteellinen kirjasto

katalekt » osaliselt säilinud antiik- v keskaja tekst

katalogi » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

katasterikartta » maaomandite piire näitav kaart

katekismus » lühike kristliku usuõpetuse käsiraamat (küsimuste-vastuste vormis)

katkaisu » stringi algus- v lõpuosa kustutus v ärajätt etteantud kriteeriumi järgi; kasutatakse sageli otsistringi formuleerimisel

katkelma » osa, tükk mingist teosest v teavikust

katkismus » lühike kristliku usuõpetuse käsiraamat (küsimuste-vastuste vormis)

kato » infootsisüsteemis leiduvatest relevantsetest andmetest leidmata jäänud osa

katsaus » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

katso-myös-viittaus » viide, mis juhib samalaadse v täiendava ainese juurde, lüh: vt ka

katso-viittaus » viide mittekasutatavalt märksõnalt v kirjepealdiselt teisele, kus leidub otsitav andmestik, lüh: vt

kauhujuttu

kauhukertomus

kauhukirjallisuus » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

kaukolainaus » laenutusviis, mille puhul teavikud saadetakse kasutajale koju, pakiautomaati vm

kaukopalvelu » lugejate teenindamine kaugsidevahendite kaudu

kaukopalvelu » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

kaukopalvelupyyntö » lugeja poolt täidetav spetsiaalne formular teaviku tellimiseks (ka rahvusvahelise) raamatukogudevahelise laenutuse kaudu

kaukopalvelutilaus

kaunokirjallisuus » sõnaline kunstilooming

kaupunginkartta

kaupunginkirjasto » linnas asuv raamatukogu

kausijulkaisu » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

kausijulkaisu » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

kausijulkaisukokoelma » perioodikaväljaannete (ajalehed, ajakirjad jmt) kogu

kausijulkaisut » perioodikaväljaannete kogunimetus

kausikirja » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

kehilö » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

kehote » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

kehys » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

kehyskertomus » jutustus, mille alguses ja lõpus on kirjeldatud, kes, kus, millal ja kuidas jutustas selle loo

keittokirja » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

keksitty tekijä » teosele märgitud väljamõeldud autor

kelluva kokoelma » kogu, mis ei ole kindlas raamatukogus, vaid mille teavikud asuvad raamatukogus, kuhu need viimati tagastati

keltainen kirjallisuus » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

keltainen lehdistö

keltainen lehti » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

kemialliset tunnusmerkit » elemendisümbolid jt tingmärgid keemiat käsitlevates tekstides

kemian merkit » elemendisümbolid jt tingmärgid keemiat käsitlevates tekstides

kenttä » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

kenttä » andmekandjal v mäluseadmes ala, mida kasutatakse teatud klassi kuuluvate andmeelementide talletamiseks

kertaava hakemisto » mitme eri registri ühendamisel saadud register

kertatilaus

kertomus » keskmise pikkusega proosateos

kertomus » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

kertomuskirja » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

keskeytys » protsessi, nt programmi täitmise peatamine välise sündmuse toimel nii, et protsess saab hiljem jätkuda

keskiloitto » veerge eraldav tühi ruum

keskitetty bibliografiointi » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

keskitetty hankinta » teavikute keskne hankimine (nt haruraamatukogudele keskraamatukogu kaudu jne)

keskitetty luettelointi » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

keskuskirjasto » haruraamatukogusid administratiivselt ja majanduslikult juhtiv keskne raamatukogu

keskuskone » ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid tema vahendite ühiskasutuseks

keskusluettelo » kataloog, mis hõlmab kesk- ja haruraamatukogude koostist

keskusmuisti » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

keskusteluopas » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

keskusyksikkö » arvuti keskne töötlusseade, mis koosneb ühest v mitmest protsessorist ja nende sisemäludest ning on ühendatud välismälude ja sisend-väljundseadmetega

ketjukirja » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

ketjukirjasto » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

ketjulla kiinnitetty kirja » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

kielen yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku keelt

kielenmukainen hyllyjärjestys » teavikute paigutus keelest lähtuvalt (keel+tähestik jne)

kielikartasto » keelte ja keelendite leviku kaardistik

kielioppi » keele grammatiline ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; sõnade ja lausete moodustamise reeglid ning vastav raamat

kielitoimittaja » käsikirja keeleline toimetaja

kielletty kirja » raamat, mille võimuorganid on keelanud

kielletty kirjallisuus » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

kiellettyjen kirjojen luettelo » ametivõimude koostatud loetelu keelustatud trükistest

kielteinen vastaus » lugeja tellimuse täitmatajätmine juhul, kui teavikut raamatukogus ei ole, teavik on välja laenutatud vm põhjusel

kierrenidonta » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

kierresidonta » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

kiertokirje » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

kiertävä näyttely

kiihotuskirjallisuus » trükised, eriti brošüürid, lendlehed, plakatid, ajakirjandus, mis on määratud mõjutama rahvahulki

kiilloitettu paperi » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

kiiltosyrjä » raamatuploki läikima poleeritud lõige

kiinteä kirjasto

kiinteä kokoelma

kiinteämittainen kenttä » andmeväli, mille pikkus on ette määratud ning jääb kõikide kirjete puhul samaks; MARC21-kirje püsipikkusväljad on 001-008

kiinteämittainen tietoalkio » etteantud muutumatu pikkusega andmeelement, nt alati neljakohaline aastaarv

kiintolevy » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

kiintoselkä » köitmisel raamatuploki külge kleebitud selg

kiistely » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

kirja » trükitud v käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam lehekülge

kirja-ala » raamatu tootmise, levitamise ja kasutamisega seotud tegevus

kirjaan sidottu kansi » taasköitmisel raamatusse köidetud originaalkaas

kirjaantikvaari » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

kirjagrafiikka » raamatukunstiharu, mis kasutab raamatute illustreerimisel graafikatehnikaid (puulõige, vaselõige, litograafia jt)

kirjahinta » hind, mille eest raamat müüakse-ostetakse; hinnad võivad olla erinevad: alandatud, eeltellimis-, antikvariaadi-, oksjoni- jne hind

kirjahissi » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

kirjahistoria » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

kirjahullu » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

kirjahuutokauppa » raamatute müük enampakkumisega

kirjahöylä » höövelseade, raamatuploki servade lõikamiseks köitmisel

kirjahylly

kirjailija » ilukirjandust loov autor

kirjailijan sanakirja » mingi kirjaniku kasutatud sõnavara loetlev sõnastik

kirjaimisto » kokkuleppeliselt järjestatud märgistik; erijuhuna loomuliku keele tähestik

kirjaimisto » mingi keele teksti kirjapanemiseks kasutatavad tähed sellele keelele tavapärases järjestuses

kirjain » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

kirjain alajatkeineen » täht, millel on allpikend: g, j, p, q, y

kirjain yläjätkeineen » täht, millel on ülapikend: b, d, f, h, k, l, t

kirjainjärjestelma » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

kirjainlaji » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

kirjainpaginointi » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

kirjainvaatimus » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

kirjajuliste » raamatut reklaamiv plakat

kirjakaappi

kirjakaavio » kirjakirjutamise õpetus, raamat kirjade näidistega

kirjakannet » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

kirjakauppa » kauplus raamatute müügiks

kirjakauppa-ala » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

kirjakauppabibliografia » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

kirjakauppaluettelo » raamatukaubanduses (kaupluses) müügilolevaid raamatuid tutvustav kataloog

kirjakauppias » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

kirjake » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

kirjakieli » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

kirjakielto » ametivõimu poolt raamatu trükkimise, levitamise, omamise vm keeld

kirjakirous » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

kirjakokoelma

kirjakokoelma » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

kirjakotelo » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

kirjalahjoitus

kirjallinen perintö » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

kirjallinen toimittaminen » teose kompositsiooni, stiili ja keele redigeerimine vastandina tehnilisele toimetamisele

kirjallinen varkaus » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

kirjallisuus » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

kirjallisuusaikakauskirja » ilukirjandusele ja kirjandusteadusele pühendatud ajakiri

kirjallisuusarvostelo » kirjanduse, eeskätt uudisteoste analüüsimine, tõlgendamine ja hindamine tavaliselt artiklite ja retsensioonidena

kirjallisuushistoria » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

kirjallisuuskatsaus » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

kirjallisuuskritiikki » kirjanduse, eeskätt uudisteoste analüüsimine, tõlgendamine ja hindamine tavaliselt artiklite ja retsensioonidena

kirjallisuusliite » ajakirja kirjandusliku sisuga kaasanne

kirjallisuusluettelo » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

kirjallisuuspropaganda » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

kirjallisuussanomalehti » peamiselt kirjandusele ja kirjanduselule pühendatud ajaleht

kirjallisuustiedotus » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

kirjallisuusviite » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

kirjaltaja » trükinduse spetsialist

kirjaluettelo » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

kirjamainonta

kirjamarkkina » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

kirjamessuluettelo » raamatumessi korraldust ja osalejaid tutvustav väljaanne

kirjamessut » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

kirjamorfologia » raamatuteaduse osa, mis uurib raamatute füüsilist ehitust ja teksti paigutust

kirjamuoto » raamatu väline kuju: formaat, paksus, köitmisviis jne

kirjamuseo » muuseum, mis kogub, korraldab ja uurib raamatuid jm trükiseid

kirjamäärä asukasta kohti » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

kirjan arkkitehtoniikka » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

kirjan hakemistot » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

kirjan historia » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

kirjan korkeus » raamatu mõõde seljalt ülalt alla, määrab raamatu koha formaatpaigutuse puhul

kirjan kulku » raamatu töötlusprotsesside tsükkel (saabumisest lugejani) raamatukogus

kirjan laajuus » raamatu (trüki-, arvestus- v autori-) poognate, lehtede v lehekülgede arv

kirjan muotoilu » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

kirjan muotoilu » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

kirjan oheistiedot » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

kirjan omistaja » isik, asutus, organisatsioon, raamatukogu vm, kellele raamat kuulub

kirjan osat » raamatu elemendid: lehed, kaaned, selg, eeslehed jm

kirjan rakenne » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

kirjan selkä » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

kirjan sulkijahakanen » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

kirjan tarkoitus » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

kirjan tarra » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

kirjan ulkoasu » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

kirjanaula » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

kirjanen » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

kirjanhaka » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

kirjanilmoitus » kuulutus, mis teatab raamatu(te) ilmumisest v pakub neid

kirjankeräilijä » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

kirjankoriste » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

kirjankortti » raamatu andmetega (kohaviit, autor, pealkiri) kaart, kuhu märgitakse laenutusandmed

kirjankorttijärjestelmä » laenutussüsteem, mille puhul laenutus vormistatakse raamatukaardile

kirjanlukku » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

kirjanmerkki » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

kirjanmerkki » abivahend, mis tähistab riiulist väljavõetud teaviku asukohta

kirjanmuotoinen luettelo » raamatukujuline trükikataloog

kirjanpainaja » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

kirjanpainajanmerkki » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

kirjansidontataito » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

kirjansisäinen bibliografia » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

kirjansitoja » raamatute köitmise erioskustega töötaja

kirjansitojan merkki » köitja tähis (etikett, tempel vm) raamatus v kaanel

kirjansitojan puristin » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

kirjansitomo » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

kirjansuojausjärjestelmä » abinõude kogum, mis takistab raamatute vargust raamatukogust; kitsamas tähenduses selle ülesandega elektrooniline süsteem

kirjantasku » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

kirjantuki » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

kirjantuntija

kirjanäyttely » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

kirjanystävien kerho » sama huvialaga inimesi — bibliofiile, eksliibrisekogujaid jt ühendav klubi

kirjanystävä » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

kirjaoppi » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

kirjaostot

kirjapainanta » raamatute valmistamine trükkimise teel

kirjapaino » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

kirjapainoala » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

kirjapainotaito » trükiste valmistamise oskus

kirjapainovedos » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

kirjapuristin » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

kirjapyörä » seade keskaja raamatukogus, mis võimaldas ühes kohas istudes kasutada mitut raamatut korraga

kirjasinaste » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

kirjasinkoko » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

kirjasinluettelo » trükikirju e šrifte esitav raamat

kirjasinluettelo » trükikirju e šrifte esitav väljaanne või andmekogu

kirjasintaide » kirja e šrifti kujundamisega tegelev kunstiharu

kirjasintila » ühe trükimärgi v tühiku ruum reas; autoripoognas on 40 000 täheruumi

kirjasintyyppi » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

kirjasintyyppi » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

kirjasosiologia » raamatute levikut, kasutamist, lugemise mõju jm uuriv sotsioloogia haru

kirjasto » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

kirjasto-oppi » infoteaduse valdkond, mis uurib raamatukogusid ja nende tegevust

kirjastoala » raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond

kirjastoalan aikakauslehti » raamatukogunduse erialaajakiri

kirjastoalan edunvalvonta » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

kirjastoalan kirjallisuus

kirjastoalan termistö

kirjastoauto

kirjastoauto

kirjastohenkilöstö

kirjastohistoria

kirjastojen edunvalvonta » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

kirjastokalusteet » raamatukogu funktsioonidele vastav mööbel, nt kompaktriiul, kataloogikapp jne

kirjastokalusto » raamatukogu funktsioonidele vastav mööbel, nt kompaktriiul, kataloogikapp jne

kirjastokerho

kirjastokollektori » raamatukaubandusasutus, mis varustab raamatukogusid raamatutega

kirjastokortti » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

kirjastokoulu

kirjastokoulutus

kirjastokäsiala » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

kirjastokäsittely » tegevused, millega valmistatakse raamat ette hoiustamiseks ja kasutamiseks: inventeerimine, tembeldamine, kataloogimine, kohaviidastamine jne

kirjastolaki » õigusakt, mis sätestab raamatukogu õigused ja kohustused, tema koha ühiskonnas, juhtimise ja finantseerimise korra jm

kirjastolehti » raamatukogunduse erialaajakiri

kirjastomerkinnät » raamatukogule vajalikud andmed kataloogikaardil: inventarinumber, kataloogiindeksid ning märked täiendkirjete koostamise ja märksõnade kohta

kirjaston käyttömääräykset » raamatukogu kasutamise reeglistik

kirjaston käyttöopas » raamatukogu kasutamiseks praktilist teavet andev trükis

kirjaston käyttösäännöt » raamatukogu kasutamise reeglistik

kirjaston laitteisto » raamatukogutöö hõlbustamiseks mõeldud spetsiaalsed vahendid

kirjaston mainonta » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

kirjaston pakkolyhenne » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

kirjaston propaganda » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

kirjastoneuvosto

kirjastonhoitaja » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

kirjastonhoitajien seura

kirjastonkäyttäjä » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

kirjastonkäytön opetus » raamatukogu, selle kogusid ja teenuseid tutvustav koolitus, mille eesmärk on arendada raamatukogukasutajate infootsingu oskusi

kirjastoopas » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

kirjastopainos » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

kirjastopalvelu » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

kirjastopalvelut

kirjastoseura » raamatukogusid ühendav vabatahtlik organisatsioon

kirjastosidos » raamatukogu raamatule valmistatud spetsiaalne vastupidav köide

kirjastotekniikka » raamatukogus kasutatavad töövõtted ja -vahendid

kirjastotiede » infoteaduse valdkond, mis uurib raamatukogusid ja nende tegevust

kirjastotiede ja informatiikka » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

kirjastotieto » vastus leidumuspäringule

kirjastotilasto » raamatukogude tegevuse käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

kirjastotilastointi » raamatukogude tegevuse käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

kirjastotoimi » raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond

kirjastotoimintojen tilastointikirja » formular (raamatu v vihikuna) raamatukogu töö (lugejad, laenutused, üritused jm) arvestamiseks päevade kaupa

kirjastotunti » raamatukogu korraldatud koolitund raamatukogu ja infoallikate kasutamise õpetamiseks

kirjastotypologia » õpetus, mille järgi raamatukogud jaotatakse tüüpidesse nende koostise, ülesannete, lugejate, alluvuse jm alusel

kirjastotyyppi

kirjastoverkko » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

kirjastoyhdistys » raamatukogusid ühendav vabatahtlik organisatsioon

kirjataide » raamatute kujundamisega tegelev kunstiharu, mis hõlmab illustreerimise, kirja-, trüki- ja köitekujunduse

kirjataiteilija » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

kirjateollisuus » raamatute tootmine (kirjastamisest ilmumiseni)

kirjaterapia » psühhoteraapia kirjanduse abil

kirjatiede » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

kirjatieteilijä » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

kirjatietous » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

kirjatilasto » raamatute ilmumise, leviku jne kohta käiv statistika

kirjatuki » abivahend raamatu seadmiseks lugemiseks või eksponeerimiseks sobivasse asendisse

kirjatuotanto » ilmunud raamatute kogum

kirjatynnyri » vaat, milles trükikunsti algusajal transporditi raamatuid köitmata trükipoognatena

kirjatypologia » õpetus, mille alusel raamatud jaotatakse tüüpidesse nende väljaandmisviisi, otstarbe, ülesehituse vm tunnuse alusel

kirjatyyppi

kirjauutuus » äsjailmunud raamat

kirjavarasto » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

kirjaviha » raamatuvaenulikkus

kirjayhdistys » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

kirje » pöördumise vormis kellelegi suunatud sõnum vm tekst

kirjeellinen kysely » kirjalikult vormistatud päring

kirjeellinen tiedustelu » kirjalikult vormistatud päring

kirjeellinen tieto » kirjalikult vormistatud vastus päringule

kirjoite » (ka masinloetava dokumendi) koopia paberil

kirjoite » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

kirjoite » kirjutatu

kirjoitin » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

kirjoittaa » registreerima andmeid püsivalt v ajutiselt mäluseadmes v andmekandjal

kirjoittaa » printeri abil püsikoopiat valmistama

kirjoittajakunta » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

kirjoituksen esto » andmekandja v faili kaitse juhusliku v volitamatu ülekirjutuse eest, nt disketil paikneva pisilüliti v operatsioonisüsteemi vastava käsu abil

kirjoituksen suuntaus » kirjamärkide järgnevus kirjutamisel, nt vasakult paremale, paremalt vasakule v ülalt alla

kirjoitus » kirjutatu

kirjoitus » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

kirjoitushuone » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

kirjoitusjärjestelmä » ajalooliselt kujunenud õigekirjatava

kirjoitusmerkki » kirja üksik element: täht, number vm märk

kirjoituspaperi » esijoones käsitsi kirjutamiseks määratud paber

kirjoitusten bibliografia » ajakirjades, ajalehtedes, kogumikes jm avaldatud kirjutiste bibliograafia

kirjoitusten erillinen sivunumerointi » leheküljenummerdus nii, et igal artiklil on omaette paginatsioon ajakirjas, jätkväljaandes v kogumikus

kirjoitusten sarja » ajakirjas vm avaldatud sari artikleid, mis on omavahel seotud sisu jätkuvuse v muuga

kirjoitusvirhe » kirjalikku teksti sattunud viga

kirjojen keräilijä » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

kirjojen kysyntä » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

kirjojen levittäminen » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

kirjojen levitys » raamatu jõudmine lugejateni müügi, raamatukogude jm kaudu

kirjojen vaihto » raamatukogu üks komplekteerimisviise

kirkon kirjasto

kirkonkirja » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

kirografia » käsitsi kirjutatud tekst (hilisantiigis); omakäeline dokument (keskajal)

kivipaino » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

kivipainos » kivitrükis, litograafia teel saadud trükis

klammarinidonta » klamberseadisega ühendatud lehed hõlpsasti lahtivõetava köitena

klassikko » üldtunnustatud kirjanik, kunstnik, teadlane vm suurkuju, kelle looming on jääva väärtusega

klassiset teokset » aegumatu väärtusega tähtteosed maailma või mingi rahva kirjanduses, teaduses, kunstis vm

klientti » programm v seade arvutivõrgus, mis kasutab teise programmi v seadme (serveri) ühiskasutuslikke teenuseid

kloottisidos » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

kodikologia » koodeksikujulisi käsikiriraamatuid uuriv teadus

koepainos » teose esialgne variant arvamuste saamiseks enne lõplikku ilmumist

koevedos » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

koevedos » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

kognitiivinen kartta » kujuteldav või reaalne ruumisuhete mentaalne mudel, mis sisaldab kolme elementi: paigad, ruumilised seosed paikade vahel ja liikumisplaanid

kohdekieli » keel, millesse tõlgitakse

kohdistin » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

kohopainanta » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

kohopainanta » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

kohopaino » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

koirankorva » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

kokoava nimeke » Liitumi kehastuse pealkiri.

MÄRKUS.Koondpealkiri tavaliselt erineb liitumina teostatud väljenduste ja teoste pealkirjadest.

[RDA]

kokoelma » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

kokoelma » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

kokoelma » mingite valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud, esemed vm

kokoelma-aggregaatti » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama iseseisva teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

kokoelman hoito » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

kokoelman huolto » teavikute kaitse kahjulike mõjude (niiskus, tolm, kahjurid jm) eest nende säilivuse tagamiseks

kokoelman koostumus » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

kokoelman käyttöfrekvenssi » mingi perioodi jooksul toimunud laenutuste ja raamatukogu teavikute arvu suhe

kokoelman laajuus » teavikute koguhulk arvestusüksustes

kokoelman laskentayksikkö » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

kokoelman luominen » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

kokoelman malli » kogu koostise adekvaatne esitus (matemaatiline, graafiline, skemaatiline, kirjeldav)

kokoelman muodostaminen » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

kokoelman perusosa » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

kokoelman rakenne » kogu vormiline ja sisuline ülesehitus

kokoelman ryhmäsijoitelu » teavikute paigutamine rühmiti

kokoelman sekasijoitelu » kogu paigutamine kaht v enamat paigutusviisi koos kasutades

kokoelman seuranta » kogu analüüs bibliograafilise, analüütilise, sotsioloogilise, statistilise vm meetodi abil

kokoelman sisältö » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

kokoelman suojaaminen » kogu terviklikkuse kindlustamine; meetmed teavikute varguse, rikkumise, kaotamise jms vastu

kokoelman säilyttäminen siirtohyllyissä » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

kokoelman säilytys » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

kokoelman tilastointi » kogude suuruse ja koostise statistika

kokoelman tutkiminen » kogu analüüs bibliograafilise, analüütilise, sotsioloogilise, statistilise vm meetodi abil

kokoelman täydellisyys » kogu vastavus lugejanõudlusele ja raamatukogu profiilile

kokoelman vaihtuva sijoitus

kokoelman ydin » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

kokoelman ydin » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

kokoelman ydinosa » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

kokoelman ydinosa » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

kokoelman ylläpito » kogu nõuetekohast funktsioneerimist ja säilimist kindlustav arvestus, tehniline töötlus, paigutus, hoid jms

kokoelmaprofiili » kogu temaatiline, kronoloogiline, keeleline eripära

kokoelmasta poistaminen

kokoelmatyö » kogude koostamise, täiendamise, hooldamise ja kasutamisega seotud tegevused

kokoelmien järjestelmä » ühe v mitme raamatukogu omavahel seotud ja üksteist täiendavate koordineeritult koostatud ja kasutatav fondide kogum

kokoelmien kartunta » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

kokonainen bibliografinen haku » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

kokonainen painosmäärä » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

kokonaisnumerointi » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

kokooja » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

kokoomahakemisto » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

kokoomanimeke » Mitut teost sisaldava väljaande ühine pealkiri. (ISBD)

Nt Richard Roht, „Neli juttu”

kokoomasisällys » ajakirja mitme aastakäigu v mitmeköitelise teose sisukord

kokoomateos » eri autorite töödest koosnev kindla suunitlusega kogumik

kokoomateos » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

kokoonpano » infotöötlussüsteemi riist- ja tarkvara organiseerimise ja ühendamise viis

kokosidos » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

kokosivun kuva » lehekülg, millel on ainult illustratsioon

kokotekstitietokanta » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

kolmekymmentäkaksitaitteinen koko » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

kolmekymmentäkuusitaitteinen koko » kolmekümnekuuendikformaat (36°), mille puhul paberipoogen on murtud 36-ks ja moodustab 72 lehekülge

kolmeneljännessidos » poolköitele sarnane köide, mille puhul esimene materjal ulatub kolmveerandi või pooleni kaanepappide laiusest

kolofoni » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

kolonelli » 7-punktine trükikiri

koloreeraus » jooniste, kaartide jm käsitsi värvimine, tavaline XVIII ja XIX saj trükistes

kolumnititteli » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

komedia » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

komento » süsteemile v protsessile antav korraldus kasutajalt v programmilt

komissiokirjakauppa » raamatute müük komisjonitasu eest müükiandja (komitendi) ülesandel

kommentaari » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

kommentaattori » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

kommentti » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

kommunikea » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

kompendi » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

kompendiumi » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

kompilaatio » teiste autorite töödest kokkukirjutatud, ilma iseseisva loominguta koostatud teos

kompilaattori » kompilatsiooni koostaja, isik, kes tegeleb kompileerimisega

koneellistaminen » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

koneenkäännös » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

koneisdokumentti » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

konekantainen käännos » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

konekirjoitus » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

konekoodinen » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

koneladelma » trükilao valmistamine ladumismasina abil

konelados » trükilao valmistamine ladumismasina abil

konelukuinen » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

konesidos » masinate abil valmistatud köide vastandina käsitsiköitele

konferenssijulkaisu » konverentsi, kongressi, sümpoosioni jne ettekannete, teeside vm sisumaterjali kogumik

konjektuuri » oletuslik parandus tekstis, lähtudes lünklikult säilinud v vigase teksti kontekstist

konsepti » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

konspekti » raamatu, loengu vm kokkuvõte

kontaktipaino » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormiga vahetul kokkupuutumisel (kõrg-, lame-, sügavtrükk)

kontaktiton paino » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile elektromagnetilisel teel

kontratitteli » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

konvertoida » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

konvoluutti » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

koodeksi » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

koodi » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

koodi » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

koodittaa » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

koon merkintö » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

koonmukainen hyllyjärjestys » teaviku mõõtmetest (kõrgus, laius) lähtuv paigutus

koonti » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

koostaja » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

kootut teokset » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

kopio » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

kopioida » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

kopiointi-lukulaite » mikrovormiluger, millega on võimalik valmistada mikrokujutisest suurendatud paberkoopia

kopiointikortti » maksevahend koopiate valmistamiseks kaardiga töötava koopiamasinaga

kopiointipalvelu » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

kopiokirja » vanade (keskaja) ürikute koopiate kogu

kopiokone

kopiokortti » maksevahend koopiate valmistamiseks kaardiga töötava koopiamasinaga

kopioluettelointi » kataloogimismeetod, mille puhul teaviku sageli mujal koostatud kirje kopeeritakse ja kohandatakse oma vajadustega; produktiivne eriti elektronkataloogimisel, kui on olemas juurdepääs teiste raamatukogude kataloogidele ja kirjete allalaadimise vahendid

kopisti » kopeerija, ümberkirjutaja, eriti keskaja kloostris käsikirjade kopeerija

koraalikirja » protestantlike kirikulaulude kogumik tekstide ja nootidega

koraani » muhameedlaste pühakiri, sisaldab islamiusu alused, koosneb 114 suurast

koreografinen teos » Teos, mis on realiseeritud noteeritud liikumisena, esitatud liikumisena või taktiilse noteeritud liikumisena.

[RDA]

koristeinitiaali » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

koristekirjain » kunstiliselt kujundatud täht

koristekirjoitus » dekoratiivkiri, milles kirjamärgid on omavahel ühendatud katkematuks ornamendiks

koristenauha » kitsas graafiline ornament teksti ees, lõpus v servadel

koristesyrjä » raamatuploki kaunistatud lõige

korjattu painos » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

korjausarkki » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

korjausarkki » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

korjauslipuke » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

korjauslukija » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

korjausluku » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

korjausmerkit » tingmärgid vigade parandamiseks

korjausvedos » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

korkeakoulukirjasto

korkeuskartta » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

korkomerkki » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

korkopainanta » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

korkopainatus » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

korkopuristus » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

korpus » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

korrehtuuri » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

korrehtuurimerkit » tingmärgid vigade parandamiseks

kortisto » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

kortistolaatikko; korttilaatikko » kast kataloogikaartide (kartoteegi) jaoks, kataloogikapi osa

korttijulkaisu » kindla suuruse ja kujundusega kaartidel, tavaliselt mappi koondatud trükis

korttikäsikirjoitus » originaalkäsikiri kaartidel, nt bibliograafianimestik

korttiluettelo » kartongsedeleist (kataloogikaartidest) koosnev kataloog

korttitasku » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

korupainos » kaunilt kujundatud trükis

korupainos » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

korusidos » kaunilt kujundatud köide

korusyrjä » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

korvaava kappale » kaotsiläinud füüsilist teavikut asendav või korvav identne või samaväärne eksemplar

korvata » kaotatud v rikutud teavikut samaväärsega korvama

korvaus » makse kaotatud v rikutud teaviku korvamiseks

korvaus » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia teksti senise teksti määratud osa asemele

korvauskappale » kaotsiläinud füüsilist teavikut asendav või korvav identne või samaväärne eksemplar

korvausvaatimus » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

koskettelukirja » nägemispuudega inimeste, põhiliselt laste, jaoks käsitööna valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte; raamatu valmistamiseks kasutatakse väga erinevaid materjale (tekstiili, puitu, nahka, lõnga, metalli, kive, aga ka mitmesuguseid tehismaterjale
Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii tava- kui ka punktkirjas teksti.

kosketusnäyttö » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

kostuma » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

kostumatäplä » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

kotelo » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

kotikirjasto

kotilaina » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

kotipalvelu » eriteeninduse liik: (nt liikumisvõimetute) lugejate teenindamine kodus

kotiseutubibliografia » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

kotiseutukokoelma » paikkonda käsitlevate teavikute kogu; kodulookirjanduse kogu

kotiseutukortisto » kodukohakirjandust (raamatuid, artikleid jm) loetlev kartoteek

kotiseutututkimuskirjallisuus » kohalikku piirkonda käsitlev kirjandus

kotisivu » isiku v organisatsiooni veebilehtede süsteemi avaleht

koulukirja » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

koulukirjasto

koulupainos » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

koulusanakirja » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

kova nidos » kõvade kaantega köide

kovakanttinen nidos » kõvade kaantega köide

kovalevy » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

kreikkalainen sidos » köide, mida iseloomustab sissesaetud nöörmetega tasaselg ja raamatuplokiga tasa lõigatud kaaned

kriitikko

kriittinen bibliografia » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

kritiiki » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

kromolitografia » värviline litograafia

kronikka » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

kronografia » vana- ja keskaegne üldajalugu käsitlev teos, milles sündmused on esitatud kronoloogilises järjestuses

kronogrammi » lause, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv, tavaliselt rooma numbrites: SCheiDIngVs sVeDVs renoVaVIt faDera rVssI, SVeDIs et MosChIs paX noVa Visa fVlt

kronologinen asiasana

kronologinen asiasana-alaotsikko

kronologinen hakemisto » ajajärjestuses midagi loetlev register, nt teosed ilmumisjärjestuses

kronologinen hyllyjärjestys » paigutus ilmumisaja järgi

kronologinen kirjallisuusluettelo » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

kronologinen luettelo » samasse sarja või liiki kuuluvate või eri päritolu samalaadsete üksikdokumentide tavaliselt kronoloogiline loend koos iga dokumendi kokkuvõtliku kirjeldusega

kronologinen luettelo » kataloog, milles kirjed on järjestatud teoste ilmumisaegade järgi

krysografia » käsikirja kirjutamine v maalimine kullaga, eriti Bütsantsis, vara-keskajal ja XVI saj Venemaal; kullaga trükkimine

kserografia » ameeriklase C. F. Carlsoni leiutatud elektrograafiline menetlus koopiate saamiseks

kserojäljennös » kserograafia teel saadud koopia

kseropainanta » ameeriklase C. F. Carlsoni leiutatud elektrograafiline menetlus koopiate saamiseks

ksylografia » puulõike- ja puugravüürikunst

ksylografinen kirja » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

kuivaneulapiirros » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

kulkukirjakauppa » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

kulkukirjakauppias » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

kulmikas selkä » täisnurkse profiiliga köiteselg

kultapainanta » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

kultapuristus » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

kultasyrjä » raamatuploki kullatud lõige

kulttuuriperintö » kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmisväärseks ja antakse edasi järelpõlvedele

kumota » protsessi, nt programmi täitmist enneaegselt lõpetama

kumuloituva bibliografia » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

kumuloituva hakemisto » register, mida täiendatakse vahepeal lisandunud andmetega

kumuloituva hakemisto » mitme eri registri ühendamisel saadud register

kumuloiva bibliografia » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

kuninkaallinen kirjasto » rahvusraamatukogu nimetus mitmes kuningriigis, nt Hollandis, Rootsis, Taanis

kunnankirjasto

kunnankirjasto » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

kunniakappale » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

kuolleen kirja » Vana-Egiptuses surnule hauda kaasa antud papüürus tekstiga, mis pidi aitama pääseda surnuteriiki

kuparipiirros » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

kursiivi » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

kursori » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

kurssi » süstemaatiline ülevaade mingi ala kohta; lühiajalised õpingud mingil alal ettevalmistuseks v täienduskoolituseks

kustanneluettelo » kirjastuse väljaannete nimestik

kustannusarkki » trükise mahu arvestusühik: trükipoogen formaadis 60x90 cm

kustannusliike » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

kustannusohjelma » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

kustannusoikeus » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

kustannuspaikka » teose ilmumise koht

kustannussalkku » kirjastuses olevad ja toimetatavad käsikirjad

kustannussarja » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

kustannussopimus » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

kustannustoimi » kirjastamine majandusharuna

kustannustuotanto » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

kustantaa » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

kustantaja » trükiste jm publikatsioonide väljaandmisega tegelev isik v institutsioon

kustantajaarkki » trükise mahu mõõtühik kirjastustöö arvestamiseks: peale autori(te) loomingu läheb arvesse ka tiitelleht, sisukord, toimetaja eessõna, leheküljenumbrid, reklaam jne

kustantajamerkki » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

kustantajan luettelo » kirjastuse väljaannete nimestik

kustantajasidos » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

kustantaminen » trükiste jm publikatsioonide väljaandmine

kustantamo » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

kustoodi » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

kutistaa » akent ikooniga asendama

kuukausijulkaisu » üks kord kuus ilmuv ajakiri

kuukausilehti » üks kord kuus ilmuv ajakiri

kuultokuva » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

kuultokuvanauha » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

kuunnelma » raadio kaudu kuulamiseks esitatav näidend

kuunteluhuone » audiotehnikaga varustatud ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa raamatukogus

kuuntelusali » audiotehnikaga varustatud ruum raamatukogus

kuusitaitteinen koko » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

kuusitoistataitteinen koko » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

kuva » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

kuva-aapinen » aabits, milles piltidel on eriti oluline osa

kuva-alkio » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

kuvaarkki » raamatu poogen (sageli paremal paberil), millel on teksti juurde kuuluvad pildid

kuvaileva luettelointi » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse kirjeldavad andmed ja sisukirjeldusse mittepuutuvad otsielemendid

kuvailu » Andmekogum, millega registreeritakse ja identifitseeritakse RDA olem.

[RDA]

kuvailua tukematon manifestaatio » Kehastus, mis ei sisalda identifitseerivat infot.

[RDA]

kuvailua tukeva manifestaatio » Kehastus, mis sisaldab identifitseerivat infot.

[RDA]

kuvailubibliografia » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

kuvailun alue » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

kuvailun kieli » keel, milles kirje on koostatud, harilikult põhipealkirja keel

kuvailunelementti » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

kuvailuohjeet » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

kuvailutermi » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

kuvakartta » kaart, millel on leppemärkide asemel kasutatud objektide pilte

kuvake » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

kuvakirja » raamat, mis sisaldab pilte v pilte koos lühitekstiga

kuvakoristelija » vanade käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistaja

kuvakoristelu » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

kuvakortisto » (piltidega) illustreeritud kaartidest koosnev kartoteek

kuvakortti » postkaart pildiga (joonistus, foto, reproduktsioon vm)

kuvalehti » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

kuvaliite » raamatu tekstile eraldi lisatud illustratsioonid

kuvaluettelo » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

kuvankäsittely » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

kuvanlukija » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

kuvapainos » illustratsioonidega väljaanne

kuvapiste » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

kuvapostikortti » postkaart pildiga (joonistus, foto, reproduktsioon vm)

kuvasanakirja » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

kuvaselostus » Kuulatav või puutekeeles kirjeldav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele või tarnitakse koos sellega.

[RDA]

kuvataulu » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

kuvateksti » seletus illustratsiooni juures

kuvateksti » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

kuvateos » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

kuvatiedosto » pilti sisaldav fail

kuvatietokanta » piltinformatsiooni, nt fotosid, jooniseid v kaarte sisaldav andmebaas

kuvaus » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

kuvien luettelo » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

kuviointi » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

kuvioitu syrjä » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

kuviomeisti » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

kuvitettu etulehti » illustratsioonidega vm kunstilise kujundusega eesleht

kuvitettu julkaisu » illustratsioonidega väljaanne

kuvitettu luettelo » piltidega illustreeritud kataloog lastele

kuvitettu nimiölehti » kunstilise kujundusega tiitelleht

kuvitettu painos » illustratsioonidega väljaanne

kuvittaa » teksti illustratsioonidega varustama

kuvittaja » raamatu vm teksti juurde illustratsioone valmistanud kunstnik, illustreerija

kuvitus » teksti selgitav v kaunistav pilt, joonis, foto vm

kvadraattinen kirjoitus » heebrea keele märkimiseks enim kasutatud kirjavorm; trükikirjana tänapäeval kasutuses ka ivriidi, jidiði, espanjooli jaoks

kvartto » neljandikformaat (4°), mille puhul paberipoogen on murtud neljaks ja moodustab 8 lehekülge; kausta kõrgus on üle 25 cm; kasutatakse harilikult kunsti- ja fotoalbumite väljaandmisel

kärkisulkeet » nooleotsakujulised sulud < >

käsikartasto » taskuformaadis atlas

käsikirja » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

käsikirja » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

käsikirja » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

käsikirjasto » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

käsikirjoitus » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

käsikirjoituskartta » käsitsi joonistatud kaart, mida säilitatakse originaalina

käsikirjoituskokoelma

käsikirjoitusten somistus » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

käsin tehty paperi » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

käsinidonta » raamatule käsitsi valmistatud köide

käsinkirjoitettu kirja » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

käsinladonta » trükilao kokkupanemine käsitsi

käsipaperi » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

käsipiirroskartta » käsitsi joonistatud kaart, mida säilitatakse originaalina

käsitellä » teavikuid arvele võtma, kataloogima, liigitama ja tehniliselt vormistama

käsitteellinen sanakirja » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

käskykanta » täielik kogum käske, millest protsessor aru saab

käännös » teksti esitus mingis teises keeles

käännöskieli » keel, millesse v millest tekst on tõlgitud

käännöskirjallisuus » teistest keeltest tõlgitud kirjandus

käännöspalvelut

käännössanakirja » sõnastik ühe v mitme keele sõnadest tõlgetega teise keelde

käänteisjärjestys » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

käänteissanakirja » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

käänteissivu » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

kääntäjä » teksti vahendaja ühest keelest teise

kääntökirja » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

kääntöpuoli » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

kääntyä » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

kääpiökirja » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

käärö » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

käytettävyys » andmete, süsteemi, seadme vm kättesaadavus ja kasutajakõlblikkus

käytetty kirja » kasutatud raamat

käyttäjatutkimus

käyttäjä » isik v programm, kes v mis annab andmetöötlussüsteemile käske v teateid v võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu

käyttäjäjärjestelmä » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

käyttäjäkoulutus » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

käyttäjän tarve » Ressursside leidmise teenust kasutava isiku tegevuse kategooria.

[RDA]

käyttäjän voimaannuttaminen » raamatukogukasutaja suutlikkuse kujundamine ja arendamine

käyttäjänläheinen » inimestele hõlbus ja mugav kasutada, nt graafiline kasutajaliides

käyttäjäselvitys

käyttäjätilasto » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

käyttäjätilastointi » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

käyttäjätunnus » nimi, mis identifitseerib arvutisüsteemi kasutaja; kasutatakse pääsu reguleerimiseks

käyttöjärjestelmä » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

käyttökerta » ühekordne käik raamatukokku

käyttökokoelma » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

käyttöliittymä » tugiprogramm v operatsioonisüsteemi laiend, mis tekstiliste ja graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist

käyttömerkki » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

käyttöoikeus » luba kasutada ressursse

käyttötarkoitus » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

käyttötiheys » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

käytäntö » reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise andmesides

kymmenluokitus » kümnendjaotusel põhinev liigitus (rahvusvaheliselt tuntuimad on Dewey kümnendliigitus ning universaalne kümnendliigitus UDK)

kynäpiirros » joonistus sulega ja tindi v tušiga

kynäpiirustus » joonistus sulega ja tindi v tušiga

kyrillinen kirjoitus » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

kysely » soov informatsiooni saamiseks

kysymysmerkki » kirjavahemärk ? küsiva lause lõpul; ka muude küsitavuste märkimiseks

kysyntään perustuva hankinta » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018