Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 89 sõna

ja-merkki » märk &, ladina "et" (ja) lühend

japanilainen paperi » hea kvaliteediga õhuke paber, mille toormaterjaliks on mooruspuukiud

jatke » trükitähe põhiosast üles- v allapoole ulatuv osa, nt d, g, k, p jt puhul

jatko » jätkartikli vm teose järgnev osa

jatkojulkaisu » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

jatkokertomus » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

jatkokortti » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

jatkoteos » perioodiliselt ilmuv artiklite vm kogumik

jatkuva bibliografia » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

jatkuva bibliografia » jätkuv, sageli ebaregulaarselt ilmuv lõpetamata bibliograafia

jatkuva kirjoitus » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

jatkuva numerointi » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

jatkuva sivunumerointi » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

johdanto » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

johdatus » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

johdon tietojärjestelmä » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

johtokortti » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

johtokortti » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

johtopisteet » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

johtoviiva » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

jono » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

joukkouttaminen » vabatahtlikke kaasav ühise eesmärgi saavutamise meetod, mida kasutatakse tihti uuendusliku lahenduse väljatöötamiseks, probleemi või ülesande lahendamiseks või tõhususe tõstmiseks. Ühisloomet toetavad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja veeb.

joukkujulkaisu » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

journalismi » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

journalistiikka » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

joustava sidos » painduvate kaantega köide

joutonäyttö » programm kuvari kineskoobi säästmiseks v andmete peitmiseks: teatud aja möödudes kasutaja viimasest toimingust kuvatakse ekraanile pimenduspilt v valitud kujutis

juhlajulkaisu » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

juhlajulkaisu » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

juhlakirja » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

juhlakirja » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

juliste » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

juliste » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

julistus » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

julistuskirja » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

julkaisija » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

julkaisija » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

julkaista » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

julkaisu » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

julkaisu rajoitettua käyttöä varten » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

julkaisuaika » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

julkaisuarkki » trükise mahu mõõtühik kirjastustöö arvestamiseks: peale autori(te) loomingu läheb arvesse ka tiitelleht, sisukord, toimetaja eessõna, leheküljenumbrid, reklaam jne

julkaisulaji » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

julkaisun koko » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

julkaisun laajuus » lehekülgede, lehtede v veergude arv väljaandes

julkaisun laajuus » raamatu vm trükise suurus trükipoognais v lehekülgedes

julkaisupaikanmukainen luettelo » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

julkaisupaikka » teose ilmumise koht

julkaisutiedot » andmed teaviku ilmumiskoha, -aja, väljaandja, trükisel ka trükkimise kohta

julkaisutietojen alue » kirjeala, mis sisaldab teavet väljaande ilmumiskoha, -aja, väljaandja, ka trükkimise kohta

julkaisutilasto » trükitoodangut arvestav statistika

julkinen kirje » publitsistlik esinemine ajalehes, ajakirjas vm, et selle kaudu juhtida üldsuse tähelepanu millelegi ja väljendada oma seisukohta selle kohta

julkinen tieto » mistahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites

[Avaliku teabe seadus]

julkistus » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

juokseva numero » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

juomo » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

juovakoodi » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

juttukirja » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

jäljenne » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

jäljennepalvelu » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

jäljennös » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

jäljennös » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

jäljennös » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

jäljennöspainate » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

jäljennöspainos » faksiimilena avaldatud trükis

jäljentää » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

jälkeispainos » pärast autori surma avaldatud väljaanne

jälkiajoitteinen kirja » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

jälkikirjoitus » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

jälkikäteen ajoitettu kirja » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

jälkikäteen päivätty kirja » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

jälkikytketty hakemisto » register, mille liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhimõisteteks, kuid neid mõisteid ei kombineerita enne infootsingut ega kasutata ka liikide või terminite kindlat korda

jälkilause » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

jälkilause » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

jälkinimiö » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

jälkipainos » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

jälkipainos » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

jälkisanat » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

jälkisensuuri » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

jälleenmyyjä » müügiesindaja või asutus, kellel on õigus väljaannet turustada, tavaliselt mingis kindlas piirkonnas

järjestellä » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

järjestelmätuki » süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine

järjestää » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

järjestys

järjestyssana » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

jätepaperi » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

jäänöserä » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

jäykkäkantinen nidos » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

jäykkänidos » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018