Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 93 sõna

ja-merkki » märk &, ladina "et" (ja) lühend

jakamistalous » asjade või teenuste kasutamise viis nende ühiseks tarbimiseks, jagamiseks, laenamiseks või rentimiseks, selle asemel, et neid omada. Jagada ja ühiselt kasutada võib infosüsteeme, andmekogusid, väljaandeid, asju, ruume, teenuseid, teadmisi, oskusteavet

japanilainen paperi » hea kvaliteediga õhuke paber, mille toormaterjaliks on mooruspuukiud

jatke » trükitähe põhiosast üles- v allapoole ulatuv osa, nt d, g, k, p jt puhul

jatko » jätkartikli vm teose järgnev osa

jatkojulkaisu » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

jatkokertomus » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

jatkokortti » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

jatkoteos » perioodiliselt ilmuv artiklite vm kogumik

jatkuva bibliografia » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

jatkuva bibliografia » jätkuv, sageli ebaregulaarselt ilmuv lõpetamata bibliograafia

jatkuva kirjoitus » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

jatkuva numerointi » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

jatkuva sivunumerointi » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

johdanto » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

johdatus » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

johdon tietojärjestelmä » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

johtokortti » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

johtokortti » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

johtopisteet » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

johtoviiva » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

jono » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

joukkouttaminen » vabatahtlikke kaasav ühise eesmärgi saavutamise meetod, mida kasutatakse tihti uuendusliku lahenduse väljatöötamiseks, probleemi või ülesande lahendamiseks või tõhususe tõstmiseks. Ühisloomet toetavad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja veeb.

joukkujulkaisu » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

journalismi » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

journalistiikka » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

joustava sidos » painduvate kaantega köide

joutonäyttö » programm kuvari kineskoobi säästmiseks v andmete peitmiseks: teatud aja möödudes kasutaja viimasest toimingust kuvatakse ekraanile pimenduspilt v valitud kujutis

juhlajulkaisu » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

juhlajulkaisu » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

juhlakirja » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

juhlakirja » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

juliste » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

juliste » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

julistus » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

julistuskirja » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

julkaisematon manifestaatio » Kehastus, mille on teostanud tootja.

[RDA]

julkaisija » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

julkaisija » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

julkaista » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

julkaistu manifestaatio » Kehastus, mille on teostanud kirjastaja või valmistaja või mille on teinud kättesaadavaks levitaja.

[RDA]

julkaisu » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

julkaisu rajoitettua käyttöä varten » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

julkaisuaika » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

julkaisuarkki » trükise mahu mõõtühik kirjastustöö arvestamiseks: peale autori(te) loomingu läheb arvesse ka tiitelleht, sisukord, toimetaja eessõna, leheküljenumbrid, reklaam jne

julkaisulaji » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

julkaisun koko » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

julkaisun laajuus » lehekülgede, lehtede v veergude arv väljaandes

julkaisun laajuus » raamatu vm trükise suurus trükipoognais v lehekülgedes

julkaisupaikanmukainen luettelo » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

julkaisupaikka » teose ilmumise koht

julkaisutiedot » andmed teaviku ilmumiskoha, -aja, väljaandja, trükisel ka trükkimise kohta

julkaisutietojen alue » kirjeala, mis sisaldab teavet väljaande ilmumiskoha, -aja, väljaandja, ka trükkimise kohta

julkaisutilasto » trükitoodangut arvestav statistika

julkinen kirje » publitsistlik esinemine ajalehes, ajakirjas vm, et selle kaudu juhtida üldsuse tähelepanu millelegi ja väljendada oma seisukohta selle kohta

julkinen tieto » mistahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites

[Avaliku teabe seadus]

julkistus » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

juokseva numero » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

juomo » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

juovakoodi » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

juttukirja » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

jäljenne » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

jäljenne » Kehastuse või eksemplari sisu täpne koopia, mis on tehtud mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega.

[RDA]

jäljennepalvelu » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

jäljennös » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

jäljennös » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

jäljennös » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

jäljennöspainate » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

jäljennöspainos » faksiimilena avaldatud trükis

jäljentää » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

jälkeispainos » pärast autori surma avaldatud väljaanne

jälkiajoitteinen kirja » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

jälkikirjoitus » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

jälkikäteen ajoitettu kirja » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

jälkikäteen päivätty kirja » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

jälkikytketty hakemisto » register, mille liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhimõisteteks, kuid neid mõisteid ei kombineerita enne infootsingut ega kasutata ka liikide või terminite kindlat korda

jälkilause » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

jälkilause » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

jälkinimiö » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

jälkipainos » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

jälkipainos » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

jälkisanat » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

jälkisensuuri » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

jälleenmyyjä » müügiesindaja või asutus, kellel on õigus väljaannet turustada, tavaliselt mingis kindlas piirkonnas

järjestellä » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

järjestelmätuki » süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine

järjestää » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

järjestys

järjestyssana » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

jätepaperi » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

jäänöserä » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

jäykkäkantinen nidos » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

jäykkänidos » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018