Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 95 sõna

ideografinen sanakirja » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

idiomisanakirja » mingi keele püsiühendeid jm omapärasusi seletav ja/või tõlkiv sõnaraamat

ikkuna » kindlapiiriline ekraaniosa, milles on näha töötav programm v dokument v kataloogi, disketi vms sisu

ikkunointi » akende kasutamine eri andmete korraga kuvamiseks v eri rakenduste juhtimiseks

ikonografia » maastike, isikute, sündmuste vms kunstiliste kujutiste (maal, skulptuur, foto vm) loetlemine, kirjeldamine, uurimine; vastav bibliograafia, nimestik, loetelu

ikooni » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

ikuinen almanakka » kalender, mis oma seadistusega v tabelite kaudu võimaldab leida suvalisele kuupäevale vastava nädalapäeva

ilmailukartta » topograafilist ja spetsiaalset lendamiseks vajalikku infot sisaldav erikaart õhus navigeerimiseks

ilmaisin » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

ilmaispainanta » raamat, brošüür, ajakiri vm trükis, mida levitatakse tasuta

ilmaispalvelut

ilmakartta » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

ilmakuva » õhust pildistatud maapinna foto

ilmakuvakartta » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

ilman julkaisuaikaa » lüh s.a.; teavikul puudub ilmumisaasta ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

ilman julkaisupaikkaa » lüh s.l., i.k.; teavikul puudub ilmumiskoht ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

ilman pakinointia » lüh s.p.; ilma leheküljenumeratsioonita

ilmestymisaika » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

ilmestymislähde » väljaanne, millest pärineb artikkel vm analüütilise kirje objekt

ilmestymistiheys » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

ilmestymisvuosi » teaviku ilmumisaja aastanumber

ilmestyä » trükisena vm kujul üldsusele kättesaadavaks jõudma

ilmiteksti » krüpteerimata tekst v andmed

ilmoitus » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

ilmoitus » teadaanne, teatamine millestki

iltalehti » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

immateriaalioikeus » üldmõiste, mis tähistab õigusi inimese loometegevuse tulemustele (kunsti- ja kirjandusteostele, kaubamärkidele, leiutistele jm)

imuroida » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

indeksikartta » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

indeksitermi » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

indeksoima » 1. raamatut, andmebaasi vms registritega varustama 2. liigitustabelite järgi liigiindeksit määrama ja seda teavikule või bibliokirjesse märkima 3. teavikute sisu ja vormi kokkuvõtlikult mingis indekseerimiskeeles väljendama (liigitama ja/või märksõnastama)

indeksointikieli » deskriptoritel põhinev infootsikeel

indeksointikieli » teaviku sisu või vormi iseloomustamiseks loodud tehiskeel, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

indeksoita » andmebaasi registrit koostama

indikaattori » mingit sündmust v olekut näitav vahend v andmeelement; MARC-vormingus muutpikkusega välja algul paiknev andmeelement, mis interpreteerib v täiendab välja andmeid

indikaattori » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

indikatiivinen seloste » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

infopiste » Infoabi pakkuv väike infokeskus, nt turismiinfo punkt, äriinfo punkt. Tegemist võib olla ka infootsingut võimaldava seadmega.

informaatikko » infotööga tegeleja

informaatikko » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

informaatio » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

informaatiojulkaisu » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

informaatiokulttuuri » organisatsiooni infojuhtimise ja -kasutamisega seotud väärtuste, hoiakute, normide ja käitumisviiside kogum. Mõistet kasutatakse ka üksikindiviidi ja ühiskonna tasandil

informaatiokäytännöt » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

informaatiolukutaito » teadmised ja oskused, kuidas infovajadust tunnetada, informatsiooni tulemuslikult otsida, kriitiliselt hinnata ja valida ning eetiliselt ja õiguslikult kasutada

informaatiopalvelu » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

informaatiopalvelu » kasutaja infovajaduse rahuldamiseks toimuva tegevuse, infoteeninduse tulemus

informaatiopalvelukeskus » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

informaatioresurssi » ühiskonnas sihipäraseks kasutamiseks loodud dokumentides jäädvustatud informatsioon; laiemalt hõlmab ka indiviidide teadmisi, kogemusi ja professionaalseid oskusi

informaatiotiski » infoteenindaja töökoht

informaatioähky » informatsiooni sisust või selle mahust tulenev ebaadekvaatset reaktsiooni ja valeotsuseid põhjustav psüühiline seisund

informaatioähky » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

informaatioyksikkö » informatsiooni hulga mõõtühik, nt bitt

informatiikka » teadus, mis hõlmab meetodite ja tehniliste lahenduste loomist informatsiooni töötlemiseks; varasemal ajal ka infoteadus

initiaali » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

inkunaabeli » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

inkunaabelitiede » raamatuteaduse osa, mis uurib inkunaableid ja XV saj trükikunsti

integroitu kirjastojärjestelmä » arvutipõhine raaamatukogusüsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest alamsüsteemidest e moodulitest mingi tegevuste rühma jaoks (nt kataloogimismoodul, laenumoodul, e-kataloog)

Internet » ülemaailmne võrgustik, mis kasutab andmeedastuseks ühtset protokollistikku

Internet-osoite » Internetis kehtiva protokolliga määratletud aadress, mis identifitseerib ühe arvuti

intianpaperi » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

intranet » firma- või asutusesisene kohtvõrk, kus kasutatakse Internetiga ühilduvaid protokolle ja programme

inventaariokirja » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

inventaarioluettelo » ametlik dokument kogu kontrollimise kohta

inventointi » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

inversio » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

ironyymi » iroonilise tähendusega pseudonüüm

irrallinen nidos » üks eraldi köide mitmeköitelisest väljaandest

irrallinen numero » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

irtoarkkikirja » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

irtokappale » komplektist lahus üksik eksemplar: irdköide, irdanne, irdnumber, irdvihik

irtokappale » komplektist lahus üksikeksemplar

irtolehti » raamatusse kuuluv lahtine leht

irtolehti » raamatule lisatud eraldi leht: tabel, skeem, maakaart vm

irtolehtikirja » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

irtolehtinidos » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

irtoliite » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

irtopäällys » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

irtoselkänidos » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

irvikuva » humoristlik v satiiriline joonistus

iskuotsikko » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

iso data » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

iso kirjain » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

isolehtinen painos » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

Isoympyrä » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

istunto » terviklik töötsükkel, nt sidusotsingul v andmesides

isännimi » isa nimi isikunime osana

isäntäjulkaisu » väljaanne, millest pärineb artikkel vm analüütilise kirje objekt

isäntäkone » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

itineraari » teos andmetega teatava teekonna jaoks

itsenäiskäyttäjä » infosüsteemi või sellest saadavat teavet kasutav isik

itseopiskelukirja » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

itseopiskeluopas » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

itsepalvelu » raamatukogu kasutamine raamatukogutöötaja vahenduseta

ivakuva » humoristlik v satiiriline joonistus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018