Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 143 sõna

haamukirjoittaja » inimene, kes kirjutab tellimustöö, mille autoriks on ametlikult teine inimene

haamupainos » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

haamutekijä » inimene, kes kirjutab tellimustöö, mille autoriks on ametlikult teine inimene

haastattelu » ajakirjandusžanr, milles käsitletakse teemat küsimuste ja vastuste vormis

hagiologia » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

hagionyymi » pühaku nimi pseudonüümina

hahmontunnistus » kuju, vormi v piirjoonte tuvastamine automaatsete vahenditega

hajautettu tietojenkäsittely » andmetöötlus, kus andmete sisestus, väljastus, töötlemine ja salvestus ning juhtimine on osaliselt v täielikult jaotatud võrgu tööjaamade vahel

hajautettu tietokanta » füüsiliselt eri paikades asuv tervikuna näiv andmebaas

hakaset » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

hakasnidonta » trükise poognate traadiga kinnitamine seljalt v küljelt

hakasulkeet » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

hakemisto » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

hakemisto » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

hakemisto » korrastatud nimestik või otsisüsteemi osa, mis võimaldab juurdepääsu selle mingile teistmoodi korraldatud osale, dokumendi aadressile või dokumendile endale

hakemistojärjestelmä » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

hakemistoosa » mitmeköitelise väljaande, nt entsüklopeedia sisu avav eraldi köide registritega

hakeutuva palvelu » infoteenuste pakkumine kasutajaile väljaspool tavalist teeninduspiirkonda, harilikult seal, kus teised infoteenused pole kättesaadavad, või juhul, kui infokasutajad ei saa külastada info- ja dokumendiasutust

hakkeri » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

haku » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

hakuehto » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

hakuelementti » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

hakuhistoria » päringu või päringuseansi jooksul tehtud otsingute salvestis

hakujärjestelmä » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

hakukieli » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

hakukieli » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

hakukirjain » täht teatmeteose lehekülje ülaserval tähestiku järgi otsimise hõlbustamiseks

hakukortti » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

hakuportaali » veebisait, mis võimaldab teha otsingut paljudes andmebaasides korraga

hakuprofiili » päringuprofiili väljendus indekseerimiskeeles

hakusana » sõna sõnaraamatu leheküljetiitlis sõnade leidmise hõlbustamiseks

hakusana » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

hakusana » otsimootorisse sisestatud sõna või sõnade kombinatsioon, et tähistada otsitavat mõistet

hakusanasto » deskriptorite ja nende sünonüümide tähestikloetelu

hakustrategia » otsivõtmete kasutamise ja otsingu teostamise plaan

hakusuunnitelma » otsingutsükli osa, plaan uuritava teema jaoks vajaliku info/kirjanduse leidmiseks

hakusäännöt » reeglid, mis võimaldavad kujundada otsingukriteeriume, et aidata kasutajatel leida infot vastavalt konkreetsetele kategooriatele

hakutehtävän kuvailu » päringu kirjeldus loomulikus keeles koos kasutaja huviala näitamisega

[EVS-ISO 11620:2015]

hakuteos » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

hakuteosbibliografia » teatmeteoseid loetlev bibliograafia

hakuteoskokoelma » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

hakutieto » Nimi, termin, kood vms, mis esindab mingit RDA olemit.

[RDA]

hakutulos » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

hakuväline

hallintoalue » Koht, mida valitsetakse seaduste, määruste, konstitutsiooni, kohtureeglite või muude õigusaktide alusel, mille on kehtestanud valitsev asutus.

[RDA]

hallintoviranomaiset » Kõik täidesaatvad, seadusandlikud ja kohtuasutused, kellel on võim mingis võimkonnas.

[RDA]

halpa julkaisu » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

hankinnan kattavuus

hankinnasta vastaava kirjastonhoitaja

hankinta

hankintakanava » asutus, organisatsioon, eraisik vm, kellelt saadakse teavikuid kogude täiendamiseks

hankintaluettelo » kõikide tulmete register kronoloogilises korras

hankintalähde » asutus, organisatsioon, eraisik vm, kellelt saadakse teavikuid kogude täiendamiseks

hankintamääräraha

hankintamäärärahat

hankintanumero » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

hankintaohjelma » dokument, mis määrab kindlaks hangitavate teavikute hulga, laadi, keele, sisu ja tüübid

hankintaosasto

hankintaperiaatteet

hankintaprofiili » raamatukogu ülesannetest ja lugejanõudlusest lähtuv teavikute valiku eripära komplekteerimisel

hankintatilasto » komplekteerimise käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

hankintayhteistyö

hankkia » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

harjoituskirja » väljaanne, mis õppevahendina sisaldab harjutusi ja ülesandeid mingi aine omandamiseks

harmaa kirjallisuus » kindlale kasutajateringile määratud kirjandus, ei levitata raamatukaubanduse kaudu

harvennus » sõre kiri, mille puhul sõna v lause esiletõstmiseks trükilaos tähtede vahele jäetakse ülejäänud tekstiga võrreldes laiemad vahed

harvinaiskirja » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

harvinaiskirjojen kokoelma

havaintoväline » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

heittomerkki » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

heittopisteet » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

hektografia » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

hektografimoniste » hektograafilisel menetlusel saadud väljaanne

helmi » 5-punktine (1,88 mm) trükikiri

henkilö » Individuaalne inimene, kes elab või on oletamisi kunagi elanud.

[RDA]

henkilöbibliografia » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

henkilöbibliografian sanakirja » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

henkilöbibliografinen hakemisto » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

henkilöhakemisto » trükises v andmebaasis esinevate isikunimede register

henkilöiden ja näiden ominaisuuksien yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse isikuid ja isikute rühmi mingi rolli või ühendava tunnusjoone alusel

henkilökohtainen kirjasto » üksikisikule v perekonnale kuuluv raamatukogu

henkilökokoelma » kogu, mis sisaldab materjale isiku elu ja tegevuse kohta, nt Tiit Kuusiku kogu

henkilöllinen näyttely » ühe isiku loomingut esitav (personaalnäitus) v tema elu ja tegevusega seotud esemete näitus

henkilönäyttely » ühe isiku loomingut esitav (personaalnäitus) v tema elu ja tegevusega seotud esemete näitus

henkilötekijä » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav isik, kes on loonud teose kas üksi v koostöös teistega

henkilötietosanakirja » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

hermeneutiikka » vanade tekstide, kunstiteoste jm tõlgendamise ja selgitamise õpetus

heterogrammi » kirjamärk kasutusest kadunud keelest

hetkikirja » palveraamat vastavalt päevaajale peetavate palvetega, sageli kaunilt kujundatud

hierarkkinen hakemisto » liikide sümbolite ahelanalüüsi teel loodud märksõnaregister

hieronyymi » pühaks peetud nimi pseudonüümina

hietosyrjä » raamatuploki täkitud lõige

hiilikopion tekniikka » tehnika, mille käigus dokumendi koopia on tehtud originaaliga samaaegselt, kasutades selleks õhukest spetsiaalset dokumendi lehtede vahele paigutatud kopeerpaberit. Koopia tekib kas pliiatsi survel või trükimasinas trükkides.

hiilipaperi » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

hiilipiirros » pehme puusöega tehtud joonistus

hiilipiirustus » pehme puusöega tehtud joonistus

hiiri » laual libistatav nuppudega osutusseadis

hinnasto » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

hintaluettelo » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

historiallinen asiakirja » ajaloolise väärtusega dokument

historiallinen dokumentti » ajaloolise väärtusega dokument

historiallinen kirjasto

historiankartasto » ajalookaardistik, atlas ajalookaartidest

historiankartta » teemakaart, mis kujutab mineviku olukorda (rahvaste asukohti, riikide piire jm) v ajaloosündmusi

hiusviiva » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

homofoonit » sõnad, mis kirjutatakse erinevalt, kuid häälduvad ühesuguselt, nt ball ja pall

homograafit » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

homonyymisanakirja » homonüüme paaride v rühmadena loetlev sõnastik

homonyymit » samakujulised eritähenduslikud sõnad, nt matt (vaibake) ja matt (läiketa)

hopeasyrjä » raamatuploki hõbetatud lõige

humoreski » naljatlev, humoristlik lühijutt, ka ajakirjandusžanr

huomautuksella varustettu kortti » annotatsiooniga varustatud (bibliograafia)kaart

huomautuksia laatia » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

huomautuksien laatija » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

huomautuksilla varustettu bibliografia » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

huomautus » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

huomautus » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

huomautus » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

huomautusalue » kirjeala, mis sisaldab teistes alades puuduvaid lisaandmeid

huudahtusmerkki » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

huutokauppaluettelo » oksjonil müüdava loetelu koos alghindadega

huutomerkki » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

huvinäytelmä » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

häly » päringule sisuliselt mittevastav info e ballast, mis tekib infoülekülluse tõttu; otsinguprotsessi käigus saadud mitterelevantsed andmed

hälytintarra » varguste takistamiseks raamatusse kleebitav magnetriba, mis kontrollväravas kutsub esile helisignaali

häväistyskirjoitus » teotav pilke- ja laimukirjutis

hybridikirjasto » raamatukogu, mis sisaldab nii digitaalseid kui ka füüsilisel kandjal teavikuid ning pakub nii kaug- kui kohapealseid teenuseid

hydrografinen kartta » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

hylky » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

hyllyjärjestys » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

hyllykilpi » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

hyllykkö » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

hyllylaute

hyllylista » kataloog, milles kirjed on järjestatud kohaviitade, teavikute paigutuse järgi riiuleil

hyllymetri » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

hyllyn vetoisuus » riiuli mahutavusvõime

hyllynumero » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

hyllytaso

hyllyviitty » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

hymni » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

hypermedia » tehnoloogia teksti, piltide, heli, video, programmide jm seostamiseks assotsiatiivsete viidetega; hüperteksti põhimõtte laiendus

hyperteksti » meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides

hyväksytty painos » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018