Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 159 sõna

e-julkaisu » levitamiseks määratud e-dokument

e-kirjasto » e-teavikute kogu ja e-teenuste ühtne, integreeritud süsteem

edustuskappale » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

eepos » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

eestinnös » tõlge eesti keelde

efemeridit » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

ei-periodinen julkaisu » ühekordselt ilmuv väljaanne

eKirjasto » e-teavikute kogu ja e-teenuste ühtne, integreeritud süsteem

ekslibrisisti » eksliibriste koguja ja uurija

ekslibrisistiikka » eksliibriste kogumine ja uurimine

ekspressio » Teose intellektuaalne või kunstiline realisatsioon tähtnumbrilise, muusikalise või koreograafilise notatsioonina, helina, pildina, esemena, liikumisena vms vormis või nende kombinatsioonina.

[RDA]

ektypografia » pimedate kirja reljeeftrükk

elektrografia » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elektroninen julkaiseminen » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

elektroninen julkaisu » levitamiseks määratud e-dokument

elektroninen resurssi » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

elektroniset mediat

elinaikainen painos » autori elu ajal ilmunud väljaanne

elokuva » ekraaniteos

elokuvakokoelmä

elokuvakäsikirja » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

elokuvaluettelo » filmide bibliograafia, nimestik

elseviiri » kirjastajate ja trükkalite Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI-XVIII saj elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud raamat

elämäkerrallinen romaani » romaan, milles ilukirjanduslikus vormis on käsitletud ühe isiku elu

elämäkerrallinen sanakirja » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

elämäkerta » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

elämänohje » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

emendatio » tekstivigade parandus tekstikriitilisel alusel

emolevy » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

emulointi » andmetöötlussüsteemi kasutamine teise andmetöötlussüsteemi imiteerimiseks: imiteeriv süsteem võtab vastu samu andmeid, täidab samu programme ja saab samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

englantilainen brošyyri » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

ennakkohinta » enne väljaande ilmumist teatatud ligikaudne hind

ennakkojulkaisu » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

ennakkokappale » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

ennakkopainos » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

ennakkosensuuri » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

ennakkotiedot » eelmärkused (ka sissejuhatav eessõna) ulatuslikule teosele

ennakkotilaaja » eeltellimuse esitaja

ennakkotilaus » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

ennakkotilaushinta » ettetellimisel tasutav teaviku v teenuse hind

ennakkotilausteos » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

ennakoiva bibliografia » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

ensi viittaus » mingile teosele esmakordsel viitamisel esitatud andmed, kordusviitest täielikumad

ensikäteisbibliografia » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

ensikäteislähde » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

ensimmäinen vedos » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

ensipainos » teose esimene trükiväljaanne

ensiökuvalaatta » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

ensyklopedia » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

entistää » kulunud v vigastatud teavikut taastama

entistää » teavikuid kaitsma loomuliku vananemise ja lagunemise eest, nende säilivuse parandamine spetsiaalsete vahendite v meetoditega

entiteetti » Materiaalsete või mõisteliste asjade abstraktne klass inimühiskonna diskursuses.

[RDA]

epigrafi » raidkiri, pealiskiri

epigrafia » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

epigrammi » pilkeluuletus, lühike satiiriline luuletus

epilogi » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

epimikrokortti » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

epistolografia » kirjakirjutamiskunst; kirjakirjutamisjuhiste kogu

epitafi » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

epitoomi » suurema teose väljavõte v kokkuvõte; mingi ala lühiülevaade

epopea » suur eepiline teos, nt eepos, romaanisari vm

EPUB » levinud e-raamatute vorming, mille faili sisu kohandub ekraani suurusega. Lühend ingliskeelsest electronic publication

epäitsenäinen bibliografia » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

epäitsenäinen nimeke » Pealkiri, mis iseseisvalt on ebapiisav väljaande identifitseerimiseks ning vajab lisaks üldpealkirja või põhiväljaande pealkirja või põhiseeria pealkirja. Sõltuvpealkirjadeks võivad olla jaotisepealkirjad, teatavate lisade või osade pealkirjad või teatavad allseeriapealkirjad. (ISBD)

epäsiveellinen kirjallisuus » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

epätäydellinen jakso » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

epävirallinen julkaisu » mitteametlikus korras avaldatud seadus vm dokument

erikoisaikakauslehti » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

erikoisalan bibliografia » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

erikoisalan bibliografinen luettelo » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

erikoisalankirjasto » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

erikoisalanlukusali » mingi(te)le eriala(de)le (nt tehnika, meditsiin jne) spetsialiseeritud lugemissaal vastava kogu ja teenindusega

erikoisbibliografia » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

erikoisjulkaisu » teose erilise kujundusega, teatud tähtpäevaks vm poolest tavalisest erinev väljaanne

Erikoiskielet » kirjakeele allkeel teadus, kunsti-, tootmis- jm alade tarbeks

erikoiskirjallisuus » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

erikoiskirjasto » raamatukogu, millel on kindlaksmääratud lugejaskond ja sellele vastava koostisega kogu, nt lasteraamatukogu, kirikuraamatukogu, pimedate raamatukogu

erikoiskirjasto » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

erikoiskokoelma » erialateavikute kogu

erikoiskokoelma » moraalseil, ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel piiratud kasutamisega kogu

erikoiskokoelma » põhikogu kõrval esinev kogu (rariteedi-, auvise-, graafika-, arhiiv- jt kogud)

erikoiskokoelma » kogu (teavikud), mida hoitakse erilistes temperatuuri, niiskuse jm tingimustes

erikoiskustannusliike » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

erikoislisäluvut » notatsioonisümbolid ühe liigi piires korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, esitatud selle liigi alguses, mille alaliikides neid võib kasutada

erikoisluettelo » ühe laadi, eriotstarbelise kogu kataloog, nt noodi-, patendi-, perioodika-, lugemissaalikataloog

erikoislukusali » lugemissaal, mille kogu, sisustuse ja teeninduse määrab mingi kindel kasutajaskond, otstarve vm eripära, nt teavikute laad

erikoismerkki » kirjamärk, mis pole täht, number ega tühimärk, nt kirjavahemärk, protsendimärk, matemaatiline sümbol

erikoispainos » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

erikoispalvelut » raamatukogu põhiteenuseid täiendavad (tavaliselt tasulised) lisateenused, nt tõlketeenus, ruumide üürimine

erikoisryhmien palvelu » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

erikoissanomalehti » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

erikoissivu » ühel teemal v ühe lugejarühma jaoks koostatud lehekülg ajalehes v ajakirjas

erikoistietosanakirja » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

erikoistutkimus » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

erillinen » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

erillinen sivunumerointi » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

erillisnimeke » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

eripainos » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

erisnimi » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

eristys » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

erittelyosa » koondkirje osa, mis järgneb üldosale ja sisaldab andmeid mitmeosalise teaviku üksikosade kohta

eriytynyt lukijainpalvelu » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

eriytynyt lukijainpalvelu » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

erotin » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

erottuva nimeke » Muusikateose pealkiri, mis on midagi muud kui ainult vormi või muusikažanri tähistav sõna, tempomärge, esitajate arv või liturgilise teksti liik.

[RDA]

erottuvuus » kujutise kvaliteedi näitaja; printeri ja skanneri puhul mõõdetakse punktides tolli kohta rõht- ja püstsuunas (nt 300x300 dpi), kuvaril pikselites rõht- ja püstsuunas (nt 800x600 pikselit)

eräkäsittely » kogutud andmete, tehingute vms töötlus rühmiti inimese sekkumiseta

eräpäiväkortti » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

erääntymispäivä

esikaiverrus » gravüüris frontispiss

esikappale » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

esikytketty hakemisto » register, milles liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhielementideks ning need elemendid on kombineeritud määratud korras, kasutades kindla liikide ja terminite järjestusega indekseerimiskeeli

esilehti » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

esilehtipaperi » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

esineiden internet » interneti kaudu ühendtud asjade (objektide) võrk, kus esemed vahetavad üksteise ja inimesega infot ja täidavad teatud ülesannet; esemed võivad olla näiteks nutitelefonid, köögitehnika, autod, meditsiiniseadmed, hooned jms

esinekokoelma » kirjeldatud ja arvelevõetud esemete (nt mälestusmedalid) kogu

esinimeke » eestiitellehele trükitud sageli lühendatud pealkiri

esinimiö » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

esinimiösivu » tiitellehele eelnev leht, tavaliselt eestiitliga

esipuhe » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

esite » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

esitellä » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

esitelmä » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

esitelmä » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

esiteteline » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

esittelevä bibliografia » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

esittelevä bibliografia » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

esittelija » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

esittely » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

esittely » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

esittelyin varustettu luettelo » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

esittelylehtinen » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

esitys » Sulam, mis seisneb muusika- või draamateose mängimises või ettekandmises.

[RDA]

esiö » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

esiökuva » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

espartopaperi » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

essee » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

et-merkki » märk &, ladina "et" (ja) lühend

etsaus » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

etsintä » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

etukansi » raamatu alguses olev kaas

etukäteiskappale » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

etulehden paperi » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

etulehti » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

etunimi » lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees

etupaperi » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

etusivu » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

etusyrjä » raamatuploki lõigatud eesserv

etusyrjänimiö » eeslõikele kirjutatud tiitel

etä- » omane failidele, seadmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

etäasiointi » ostutehingute sooritamine andmesidevõrgu kaudu

etäladata » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

etäostos » ostutehingute sooritamine andmesidevõrgu kaudu

etäsaanti » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

etätietokanta » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

etätyö » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

etymologinen sanakirja » sõnade päritolu seletav sõnastik

evankeliumikirja » raamat nelja evangeeliumiga Piiblist (Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium)

exlibris » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018