Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 69 sõna

data » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

dataliikenne » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

datansiirto » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

de visu » nägemise järgi, vahetult teaviku enda järgi

definitiivinen julkaisu » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

deksiografia » kirjutamine suunaga vasemalt paremale

deleatur-merkki » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

demonyymi » pseudonüümina kasutatud üldmõiste, nt Vaatleja, Rändur

desideraatti » raamatukogus puuduv, kuid soovitud teavik

determinantti » vokaali asendav abimärk tähe juures heebrea jt konsonantkirjades, et hõlbustada kirjutatu lugemist

Detroit-järjestelmä » laenutussüsteem, mille puhul laenutus vormistatakse raamatukaardile

dia » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

diaari » päevik; kalendermärkmik

diaario » päevik; kalendermärkmik

diafilmi » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

diagonaalinen lukeminen » teksti lugemine diagonaalis, üks kiirlugemise viise

diagrammi » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

diakriittinen merkki » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

diakroninen teos » Teos, mis on kavas teostada ajapikku.

[RDA]

diakuva » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

dialogi » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

diamikrokortti » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

diapositiivi » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

diaskooppi » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

diatsokopio » läbipaistvast kujutisest saadud koopia diasopaberil v diasofilmil

diatsotypia » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

digikompetenssi » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

digilukutaito » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

diginäyttely » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

digipätevyys » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

digitaaliarkisto » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

digitaaliarkisto » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

digitaalinen » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digitaalinen allekirjoitus » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

digitaalinen arkisto » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

digitaalinen kulttuuriperintö » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

digitaalinen kuva » digiteeritud või digitaalseadmes loodud pilt

digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

digitaalinen objekti » digitaalsel kujul esitatud terviklik andmekogum

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

digitaalinen sisältö » Teos, mis on realiseeritud digitaalse andmekogumina või arvutiprogrammina.

[RDA]

digitaalinen tallenne » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

digitaalinen tieto » andmed, mis on esitatud arvude 0 ja 1 jadadena ehk binaarkujul ehk digitaalkujul

digitaalinen vesileima » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

digitaaliset ihmistieteet » humanitaarteaduse ja infotehnoloogia kokkupuutevaldkond, mille eesmärk on arendada digikogude ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamist humanitaarteaduslikus uurimis- ja õppetöös

digitalisoida » analoogandmeid digitaalkujule viima

digitoida » analoogandmeid digitaalkujule viima

digitoitu » analoogobjektist digiteerimise teel saadud

diglotti » sama teksti kahes keeles rööbiti esitav raamat

digraafi » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

digramma » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

dilogia » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

diplomatiikka » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

diptyykki » vahaga kaetud kaheks kokkumurtud kirjutustahvel Vana-Kreekas ja -Roomas

direktion-ääni » lihtsustatud partituur, mida kasutatakse dirigeerimisel; sisaldab juhtpilli täieliku noodistiku ja teiste meloodiate põhiosa

diskografia » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

dissertaatio » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

DOI-tunniste » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

DOI-tunnus » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

dokumentaarikirjallisuus » reaalseid sündmusi ja isikuid nende õigete nimedega kujutav (ilu)kirjandus

dokumentti » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

dokumentti » andmetöötluses: nimega, struktureeritud tekstiüksus, mis võib sisaldada pilte ning mida saab eraldi üksusena salvestada, redigeerida, otsida ja edastada

dokumenttijulkaisu » allikmaterjale publitseeriv väljaanne

donaatti » Aelius Donatuse IV saj kirjutatud ladina keele grammatika järgi saadud nimetus ladina keele grammatikaraamatuile

draama » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

dramatisointi » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

dubleerata » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

duodeesi » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

duodesimo » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

dysleksia » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018