Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 117 sõna

bestiaari » loomade pilte ja kirjeldusi esitav raamat

bestseller » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

bibliocidium » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

bibliofaagi » kirglik lugeja, raamatuneelaja

bibliofiili » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bibliofiilijulkaisu » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

bibliofiilikirja » raamat, mis mingi omaduse poolest (sisu, kujundus, köide, autograafid, päritolu vm) on bibliofiilide huviobjektiks

bibliofiilipainos » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

bibliofiilisidos » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

bibliofilia » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

bibliofobia » raamatuvaenulikkus

bibliofoobi » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

bibliognosia » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

bibliognosti

bibliogonia

bibliografi » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

bibliografia » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

bibliografia » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

bibliografialähde » teavik, millest on saadud bibliograafiaandmed

bibliografian historia » bibliograafia kui tegevusvaldkonna tekkimist, kujunemist, arengut jms uuriv teadusharu

bibliografian mainonta » bibliograafia levitamisele ja kasutamisoskuste süvendamisele suunatud tegevus, reklaam

bibliografian menetelmä » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

bibliografian menetelmät » bibliograafiameetodite (võtete) kogum

bibliografian metodi » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

bibliografian metodiikka » bibliograafiameetodite (võtete) kogum

bibliografian metodologia » õpetus, käsitlus bibliograafiameetoditest, bibliograafiatöö organiseerimisest jms

bibliografian muotoilu » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

bibliografian teoria » bibliograafia kui tegevusala teoreetiline käsitlus

bibliografian termi » bibliograafiaalane oskussõna (väljend)

bibliografian toimittaminen » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

bibliografian ulottuvuus » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

bibliografiapalvelu » bibliograafiateeninduse osa, üksikjuhtum, -akt

bibliografiapalvelus » bibliograafiateeninduse osa, üksikjuhtum, -akt

bibliografiatiede » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

bibliografiatoiminnon tekniikka » bibliograafiatöö teostamise viis(id)

bibliografiatoiminta » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

bibliografiaväline » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliografiavälineiden laadut » bibliograafiavahendid nende koostamise viisi, ülesannete ja kujunduse järgi

bibliografiavälineiden luettelo » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliografinen » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

bibliografinen aikakauskirja » bibliograafia-alane ajakiri; ajakirjana ilmuv bibliograafia

bibliografinen aikakauskirjallisuus » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

bibliografinen apuneuvo » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliografinen etsintä » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliografinen hakemisto » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliografinen haku » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliografinen heuristiikka » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

bibliografinen julkaisu » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliografinen katsaus » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

bibliografinen kenttä » trükise iseloomustus perioodikaväljaande kaanel nimelühendi, aasta, numbri ja leheküljenumbritega

bibliografinen keskus » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

bibliografinen keskusvirasto » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

bibliografinen kortisto » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

bibliografinen kortti » bibliograafiakirjega kartoteegikaart

bibliografinen koulutus » bibliograafia-alane eriharidus

bibliografinen koulutus » süstemaatiline bibliograafiateadmiste ja -oskuste õpetamine, bibliograafiahariduse andmine (ka täienduskoolituse vormis)

bibliografinen kuvailu » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliografinen kuvailu » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

bibliografinen kysely » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliografinen lista » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

bibliografinen luettelo » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

bibliografinen lähde » teavik, millest on saadud bibliograafiaandmed

bibliografinen osasto » bibliograafiavahendite koostamise, bibliograafilise nõustamise ja bibliograafiainfo vahendamisega tegelev osakond raamatukogus

bibliografinen paikallistamishaku » otsing teaviku olemasolu ja asukoha määramiseks

bibliografinen tiedonhaku » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliografinen tiedustelu » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliografinen tieto » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

bibliografinen tietokanta » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

bibliografinen valinta » vajaliku teema v tunnuse alusel (bibliograafiaks) väljavalitud teavikud, artiklid vms

bibliografinen valvonta » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

bibliografinen viite » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

bibliografinen vuosikirja » aastabibliograafiat sisaldav väljaanne

bibliografinen vyöhyke » trükise iseloomustus perioodikaväljaande kaanel nimelühendi, aasta, numbri ja leheküljenumbritega

bibliografinen yhteiskuvailu » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

bibliografinen yksikkö » teavikute bibliograafilise arvestuse üksus: bibliograafiliselt kirjeldatav töö, mis kirjeobjektina annab kirje (raamat vm trükis tervikuna, artikkel, novell, luuletus, osa vm analüütilise kirjena, mitmeköiteline teos koondkirjes)

bibliografioiden bibliografia » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliografiointi » bibliograafiainfo kogumine, kirjeteks vormistamine ja bibliograafiavahendiks korraldamine; bibliograafianimestike jm bibliograafiavahendite koostamine

bibliografioita » bibliograafiaandmeid otsima, välja valima ning kirjeid koostama; bibliograafiaid koostama

bibliografiset tiedot » kirjes esitatavad andmed

bibliografiset tiedot » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliografiset tiedot

bibliographische Beratung » bibliograafiaalane nõustamine, konsulteerimine

biblioklasmi » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

biblioklasti » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

biblioklepti

bibliokroomi » raamat, mille osad on trükitud eri värvi pabereile

bibliolatria » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

biblioliitti » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

bibliologia » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

bibliolyytti » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

bibliolyyttia » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

bibliomaani » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

bibliomania » haiglane raamatukogumiskirg

bibliomantia » ennustamine raamatu avamisel juhuslikult ette sattunud sõnade, nt piiblisalmi järgi

bibliometria » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

bibliopeegi » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

bibliopegia » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

bibliopolia » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

bibliopooli » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bibliotaafi » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

biblioterapia » psühhoteraapia kirjanduse abil

bibliotiikka » käsikirjade uurimine

bilingva » kakskeelne rööptekst

binäärinumero » kahendsüsteemis esitatud arv

bitti » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

blokki » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

Boolen operaattori » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

borghese » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

bourgeois » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

boustrofedon » kirjutusviis paremalt vasakule ja vasakult paremale vahelduvate ridadena vanakreeka keeles

Braillen kirjoitus » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

brakygrafia » kiirkirjasüsteemide üldnimetus

breviaari » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

briljantti » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

brošyyri » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

bukinisti

bylina » vene eepiline kangelaslaul

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018