Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 323 sõna

aakkoismerkki » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

aakkosellinen asiahakemisto » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

aakkosellinen bibliografia » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

aakkosellinen hakemisto » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

aakkosellinen hyllyjärjestys » teavikute paigutus autorite ja pealkirjade tähestikjärjestuses

aakkosellinen järjestys » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

aakkosellinen luettelo » kataloog, milles kirjed on järjestatud pealdiste järgi tähestikuliselt

aakkosjärjestys » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

aakkosnumeerinen merkki » andmetöötluses kasutatav täht, number, vahemärk vm kirjamärk

aakkospaginointi » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

aakkostaa » tähestiku järjestuses järjestama

aakkostamismääräykset » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

aakkostamissäännöt » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

aakkosto » mingi keele teksti kirjapanemiseks kasutatavad tähed sellele keelele tavapärases järjestuses

aaltosuljeet » kaartega sulud { }

aaltoviiva » diakriitik, laineline märk tähe kohal, nt eesti õ; sõnastikes asendusmärgina: raamat, ~u, ~ut, ~ute, ~uid

aamulehti » hommikuti ilmuv ajaleht

aapinen » kirjaoskuse algõpik

aapiskirja » kirjaoskuse algõpik

abonentti » eeltellimuse esitaja

aforismi » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

aggregaatti » Kehastus, mis kujundab üksuseks liitva teose ja ühe või mitu ühe või mitme teose väljendust, mis moodustavad kavakohase ühenduse.

[RDA]

aggregoiva ekspressio » Väljendus, mis realiseerib liitva teose, mis valib ja korrastab ühe või mitme teose väljendused ja teostab need liitumis.

[RDA]

aggregoiva teos » Teos, mille kavaks on valida ja korrastada ühe või mitme teose üks või mitu väljendust ja teostada need liitumis.

[RDA]

aidontaa » isiku v protsessi identsust kontrollima ja tõendama, nt parooli abil

aiheenmukainen asiasana

aiheenmukainen bibliografia » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

aiheenmukainen hakemisto » ainealade, teemade järgi korraldatud register

aiheenmukainen haku » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

aiheenmukainen hyllyjärjestys » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

aihehaku » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

aihekohtainen bibliografinen tiedustelu » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

aihekohtainen näyttely

aihekohtainen tieto » vastus teemapäringule

aihekysely » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

aihereferentti » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

aikajaonmukainen asiasana

aikajaonmukainen asiasana-alaotsikko

aikakausbibliografia » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

aikakausiliite » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

aikakausjulkaisubibliografia » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

aikakauskirja » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

aikakauslehden lyhennetty nimeke » lühend ajakirja pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

aikakauslehden lyhytnimeke » lühend ajakirja pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

aikakauslehti » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

aikakauslehti-kirja » ajakirjana ilmuv ja levitatav raamat, nt ""Loomingu" Raamatukogu"

aikakauslehtiartikkeli

aikakauslehtien bibliografia » ajakirju loetlev bibliograafia

aikakauslehtien tilaus » ajakirjade eeltellimus mingiks ajaks

aikakauslehtikirjoitus

aikakauslehtikokoelma

aikakauslehtinumero » ajakirja eraldi trükisena ilmunud üksik- v mitmiknumber

aikakauslehtiotsikko » ajakirja päistiitel

aikakauslehtisisäinen bibliografia » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajakirjas

aikakirja » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

aineellinen kulttuuriperintö » inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjust tekkinud esemed ja paigad, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus

aineeton kulttuuriperintö » kogukonna või rühma teadmised, oskused, kombed ja tavad, mida antakse põlvest põlve edasi ja mis on sellele kogukonnale või rühmale omased ja olulised ka tulevikus

aineiston erityismääre » Termin, mis näitab, millisesse teavikute kitsamasse rühma väljaanne kuulub (nt helikassett, partituur, atlas). (ISBD)

aineiston yleismääre » Termin, mis näitab, millisesse teavikute laiemasse rühma väljaanne kuulub (nt noot, kaart). (ISBD)

ainoa kappale » ainuke teaviku eksemplar raamatukogus (v mujal)

ainoa painos » teose ainuke trükk

ainokaispainos » teose ainuke trükk

aitopainos » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

ajaa » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

ajan yleislisäluvut » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse daatumeid, ajalooperioode, kestust, geoloogilisi ja arheoloogilisi ajastuid jms

ajanjakso » Ajaline ulatus, millel on algus, lõpp ja kestus.

[RDA]

ajantasainen hankinta » raamatukogu pidev täiendamine

ajanvietekirjallisuus » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

ajanvietelukeminen » puhkuseks ja lõbustuseks ilma teadmiste hankimise ja eneseharimise eesmärgita lugemine

ajatusviiva » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

ajoitettu julkaisu » ilmumisaja andmetega väljaanne; ilmumisaeg on väljaandel näidatud v muul teel kindlaks tehtud

ajoittamaton julkaisu » ilumisaja andmeteta väljaanne

ajoitus » ajaline määratlus, nt kuupäev, aasta, sajand

akateeminen julkaisu » akadeemiliste asutuste tegevust ja töö tulemusi kajastavad väljaanded (väitekirjad, toimetised jne)

akateeminen julkaisu » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

akefaalinen kirja » vana raamat, millel alguslehed on kaotsi läinud

akrofonia » piltkirjast lähtunud konsonanttähtede nimetused, mis algavad tähtede esihäälikutega, nt b - beth, d - daleth, g - gimel jne

akronyymi » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

aksentti » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

aksidenssipainatus » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

aktiivikokoelma » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

akuutti » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt Mérimée (kaldkriips paremalt vasakule tähe peal)

alahuomautus » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

alahuomautus » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

alakerta » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

alamarginaali » lehekülje tühi serv teksti all

alanimeke » põhipealkirjale järgnev seda täpsustav ja teaviku sisu selgitav pealkiri

alanmukainen bibliografia » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

alanmukainen hakemisto » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

alanmukainen hakemisto » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

alanmukainen luettelo » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

alanootti » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

alareunan koristenauha » lehekülje allservas asuv ehisliist

alareunusnauha » raamatuploki allserva kinnitatud kaptaal

alasarja » Seeria, mis on teise nummerdatud seeria (põhiseeria) osa. Allseerial võib olla iseseisev või põhiseeria pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

alasarjan merkki » Järjenumber, mis järgneb põhiseeria pealkirjale ja võib esineda üksi või koos allseeria pealkirjaga. (ISBD)

alasarjan numero » köite (ande, vihiku) järjenumber allsarja nummerduses

alasyrjä » raamatuploki lõigatud allserv

alavierus » lehekülje tühi serv teksti all

alaviite » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

alaviite » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

alaviitteen merkki » number, tärn vm märk tekstis, mis viitab märkusele joone all

alaviitteihin sisältyvä bibliografia » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

albumi » trükis, mis sisaldab kunstiteoste, jooniste ja fotode reproduktsioone koos lühikese tekstiga

albumikoko » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

aldiinit » Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse ja tema järglaste XV saj lõpus ja XVI saj trükitud raamatud, suur osa neist kreeka ja rooma klassikute teosed, oma aja parimaid trükikunsti saavutusi

alenne » tühi ruum raamatu osa, peatüki vm jaotise alguslehekülje ülaosas, vahel kunstiliselt kujundatud

alennushinta » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

alennusmyyntikappale » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

alennusmyyntikirja » nominaalhinnast odavamalt müügil olev raamat

alenteisnumero » number, mis on reajoonest madalamal, nt keemiavalemites

algrafia » lametrükk alumiiniumplaatidelt

alivalikko » alluv menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüst ja mis esitab käsu võimalikke variante

alkeisnimeke » esimes(t)e trük(k)i(de) pealkiri, mis hiljem on muudetud

alkubibliografia » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

alkukaiverrus » gravüüris frontispiss

alkukirjain » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

alkukuva » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

alkuladata » operatsioonisüsteemi arvuti muutmällu laadima ja käivitama; personaalarvuti alglaadib end iga kord pärast sisselülitamist

alkulause » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

alkulähde » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

alkuperäinen kansi » kirjastusköite kaas

alkuperäinen otsikko » algupärandi pealkiri vastandina tõlke pealkirjale

alkuperäinen tittuli » algupärase väljaande tiitellehe tekst

alkuperäisasiakirja » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

alkuperäisasiakirjakokoelma

alkuperäiskappale » teos oma algkeeles, nii nagu autor on selle kirjutanud; vastand tõlkele

alkuperäiskappale » algupärane väljaanne, algdokument

alkuperäisnimeke » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

alkuperäissidos » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

alkuperäisteksti » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

alkurivien hakemisto » luuletuste (laulude) esimeste värsside tähestikloetelu

alkusanat » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

alkuteksti » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

alkuteoksen nimeke » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

alkuteos » teos oma algkeeles, nii nagu autor on selle kirjutanud; vastand tõlkele

alkuteos » algupärane väljaanne, algdokument

allekirjoitus » omakäeline nimekirjutus

allonyymi » pseudonüümina kasutatud teise isiku nimi

almanakka » mitmekesise sisuga peamiselt kirjanduse ja kunsti koguteos, sageli jätkuvalt ilmuv

almanakki » raamatukujuline kalender

alttarisidos » keskaegne iluköide altaril hoitavail liturgiaraamatuil

alue » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

aluebibliografia » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

aluekohtainen bibliografia » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

alueverkko » laia geograafilist ala kattev võrk, milles arvutid on ühendatud sidesüsteemide kaudu

alumiiniumipainatus » lametrükk alumiiniumplaatidelt

alusta » riistvara ja operatsioonisüsteem, millel rajaneb arvutisüsteem

alustelma » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

ammattijärjestökirjasto

ammattikirjallisuus » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

ammattilehti » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

ammattisana » erialakeele kindla tähendusega sõna

ammattiyhdistyksenkirjasto

analektit » valimik kreeka ja ladina tekste; kogumik valitud luuletusi, katkendeid, kirjutisi, mõtteteri

analfabeetti » kirjaoskamatu

analoginen » omane pidevatena muutuvatele füüsikalistele suurustele v pideval kujul esitatud andmetele ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

analyyttinen bibliografia » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

analyyttinen bibliografinen kortisto » artiklite jms bibliograafiakaarte (kirjeid) sisaldav kartoteek

analyyttinen bibliografinen viittaus » viide artiklile v teose osale

analyyttinen bibliografiointi » artiklite jm väljaande osade bibliografeerimine

analyyttinen esittely » teose ühe osa (nt peatüki, artikli) annotatsioon

analyyttinen katsaus » eri infoallikates leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

analyyttinen kirjallisuusviite » viide artiklile v teose osale

analyyttinen kirjaus » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

analyyttinen kuvailu » artiklitele jm väljaande osadele kirjete koostamine

analyyttinen lähdeviittaus » viide artiklile v teose osale

ananyymi » lõpust ettepoole kirjutatud nimi, nt Voldemar Panso pseudonüüm Osnap

anastaattinen painate » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

anastaattinen paino » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

anateema » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

anatomian atlas » raamat organismide ehitust kujutavaist pilditahvleist koos selgitava tekstiga

anatomian kuvasto » raamat organismide ehitust kujutavaist pilditahvleist koos selgitava tekstiga

anekdootti » lühike koomilise sisu ja üllatusliku lõpuga lugu

anepigrafi » pealkirjata kirjutis v teos

aniliinipainos » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

animaatio » paigalpüsivate objektide liikumisillusiooni loomise tehnika

annaalit » kronoloogiliselt aastate järjestuses peetud ülestähendused, vanim ajalookirjutamise vorm

annotaatio » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

annotaattori » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

annotoita » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

annotoitu kortti » annotatsiooniga varustatud (bibliograafia)kaart

annotoitu kortti » annotatsiooniga varustatud trükikaart

annotoitu painokortti » annotatsiooniga varustatud trükikaart

anonyymi » oma nime varjav autor

anonyymi julkaisu » väljaanne, millel pole autorinime

anonyymi teos » autorinimeta teos

anopistografi » trükis (enamasti vana raamat), mis on trükitud paberi ühele küljele, nt plokiraamat

anopistografinen painos » trükis (enamasti vana raamat), mis on trükitud paberi ühele küljele, nt plokiraamat

antedateerattu kirja » raamat, mis on varustatud tegelikust varasema ilmumisajaga

antidotaari » keskaegne arstimite raamat, retseptide kogu, vastumürkide loetelu

antifonaari » katoliku kirikulaulude tekstide ja viiside raamat, omistatud algselt Gregorianusele

antiikva » ladina kirjast XV saj võrsunud trükikiri, gooti kirjast ümaramate joontega

antikvaari » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

antikvaarinen kirja » vana ja väärtuslik raamat

antikvaarinen kirjakauppa » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

antikvaarinen kirjakauppa » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

antikvariaatti » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

antikvariaattiluettelo » antikvariaadis müüdavate raamatute kataloog

antologia » ilukirjandusteoste, eelkõige luuletuste ja novellide valimik

antonyymisanakirja » vastandsõnade sõnastik, vastandliku tähendusega sõnu paariti loetlev sõnastik

apografi » täpne ärakiri originaalkäsikirjast

apostrofi » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

apukortisto » peamiselt raamatukogu sisetöö hõlbustamiseks loodud (pidevalt muutuv) abikartoteek, näit ilmuva kirjanduse, jooksva komplekteerimise, järelkomplekteerimise, teeninduspiirkonna asutuste ja ettevõtete jms kartoteek

apuluettelo » põhikataloogi kasutamist hõlbustav kartoteek, nt aineloend liigitustabeli juures

apuri » interaktiivne abivahend tarkvaratoodetes, mis aitab kasutajal teha keerukamaid operatsioone

aputaulukko » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

aputoimittaja » isik, kes koos teis(t)ega on kogumiku, ajakirja vm toimetajaks

aquatinta » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

arabeski » ka raamatuillustratsioonina kasutatud taimornament, peamiselt lehtede ja väänlate põiming

arabialaiset numerot » meil üldtarvitatavad numbrimärgid, kümnendnumbrite graafilised kujutised; pärit Indiast ja araablaste vahendusel jõudnud Euroopasse

aristonyymi » aadlitiitel varjunimena

arkeografia » kirjalike mälestiste kogumise, kirjeldamise ja trükis avaldamisega tegelev ajaloo abiteadus

arkin koko » paberilehe (trükipoogna) suurus

arkin osakoko » voltimisel tekkiv osa paberipoognast: 1/2, 1/4, 1/8 jne

arkisto » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

arkistokappale » alatise säilitusväärtusega trükis, helisalvestis, film vms

arkistokirjasto » raamatuid jm teavikuid alatiselt säilitav raamatukogu

arkistokokoelma » alatise säilitusväärtusega trükiste, helisalvestiste, filmide kogu

arkistoyksikkö » dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule

arkki » trükise mahu arvestusühik kirjastuses ja trükinduses; paberileht, millele trükitakse

arkkierä » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

arkkinippu » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

arkkinumero » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

arkkinumerointi » raamatu poognate nummerdamine signatuuride abil

arkkitehtuurisidos » köide (eriti renessansiajal), mille kaanel on kaunistuseks reljeeftrükis arhitektuurimotiive

armaari » raamatukoguhoidja keskaja kloostris

armaario » raamatukapp, eriti antiikajal ja keskaja kloostris

artikkeli » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

artikkelien kokoelma » artiklid raamatuna v jätkväljaande ühe andena

artikkelikohtainen bibliografia » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

artoteekki » osakond raamatukogus, kuhu hangitakse ja kust laenutatakse kunstiteoseid (graafikat, maale)

arviohinta » enne väljaande ilmumist teatatud ligikaudne hind

arvioitu julkaisupäivä » raamatu ilmumisaeg, kui täpset ilmumisaastat ei leita; nt vanade raamatute puhul

arvoalue » Interneti hostinimede hierarhia ülatase, nt .ee, .edu, .com

arvosteleva bibliografia » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

arvostelija » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

arvostelija

arvostella » vaatlema ja analüüsima, arvustavalt hindama ning selle põhjal retsensiooni kirjutama

arvostelu » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

arvostelu » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

arvostelu- ja selostebibliografia » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud retsensioone ja referaate loetlev bibliograafia

arvostelubibliografia » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud arvustusi loetlev bibliograafia

arvostelukappale » arvustamiseks saadetav eksemplar

asemakaava » suuremõõtkavaline kaart (1:500 - 1:5000), mis kujutab mingit maa-ala Maa kumerust arvestamata

asentaa » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

asiahakemisto » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

asiakas » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

asiakaskunta » raamatukogu kasutajad

asiakaspalvelu » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

asiakaspääte » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

asiakirjanhallinta » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

asiakirjojen hallinta » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

asialuettelo » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

asianmukaisuus » infovajadusele vastavus, mida kasutaja tajub mitterelevantsena

asiantuntijajärjestelmä » teadmussüsteem, mis aitab eksperdi tasemel lahendada teatava valdkonna v rakendusala probleeme

asiasana » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

asiasana » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

asiasanahakemisto » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

asiasanahaku » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

asiasanasto » märksõnade korrastatud loetelu

asiasanoittaa

asiasanoitus » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

assosiaatiokappale » väljaande väärindatud eksemplar, mida saab seostada konkreetse isiku või isikutega pühenduse, signeeringu, omanikumärkmete, eksliibrise, sissekleebitud lisamaterjalide vms kaudu

asteriski » viitemärk *

asteronyymi » pseudonüüm, mis koosneb ühest v mitmest tärnikesest (ka koos muu märgiga)

astronominen kartta » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

atk » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

atk-järjestelmä » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

atk-lainausjärjestelmä » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

atk-laitteisto » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

atk-luettelo » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

atk-luettelointi » kataloogimine arvuti abil

atk-pohjainen tiedonhaku » otsing arvuti abil

atk-rikos » riistvara, tarkvara v andmete kasutamine, muutmise v hävitamisega sooritatud kuritegu

atk-tiedonhaku » otsing arvuti abil

atlas » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

atlaskoko » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

audiaalinen dokumentti » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

audiovisuaalinen dokumentti » kuulmis- ja nägemismeelega spetsiaalseadmete abil tajutav info mingil kandjal

audiovisuaalinen meedia » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

audiovisuaalisen aineston kokoelma

aukeama » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

aukioloajat

aukko kokoelmassa » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

auktoriannotaatio » autori koostatud annotatsioon oma tööle

auktoriteettitietue » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

autenttinen painos » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

autobibliografia » autori koostatud personaalbibliograafia

autobiografia » isiku enda kirjutatud elulookirjeldus

autografi » kirjutaja omakäeline tekst, nt käsikiri, kiri, pühendus

autografia » käsikirjutuste (autograafide), joonistuste vm kujutiste trükkimine koopiatena litograafia vm menetlusel

autografikokoelma

autolitografia » litograafia, mille puhul kujutise kannab kivile autor ise

automaatio » 1. teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb protsesside ja seadmete automaatseks muutmise vahendite ja meetoditega
2. automatiseerimise tulemus

automaatio » protsessi või seadmestiku automaatseks muutmine; sageli kasutatakse tähenduses 'arvutistamine'

automaatti- » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

automaattinen » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

automaattinen asiasanoitus tietokonetuettu asiasanoitus » teavikute märksõnastamine arvutiprogrammi abil

automaattinen indeksointi » teavikute sisu iseloomustamine ja otsitavaks tegemine teaviku teksti automaatse analüüsi põhjal

automaattinen luokitus » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

automaattinen tietojenkäsittely » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

automatisointi » protsessi või seadmestiku automaatseks muutmine; sageli kasutatakse tähenduses 'arvutistamine'

autoreferaatti » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

autotypia » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

AV-kokoelma

avain » 1. identifikaator andmeelementide kogumi sees, nt sortimisvõti v otsivõti
2. krüpteerimisvahend

avainnimeke » jadaväljaandele koos ISSN-iga omistatud täis- v lühipealkiri

avainsana » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

avainsanahaku » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

avainsanaluettelo » võtmesõnade järgi korraldatud kataloog

avainsanarekisteri » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

avata » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

avata » krüptogrammi avatekstiks taastama

avohyllyjärjestelmä » teavikute avariiulitele paigutamise ja vastava teeninduse viis

avohyllyt » lugejatele vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalusega riiulid

avoin asiasanoitus » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

avoin data » kõigile vabalt kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud, nt avatud teadusandmed

avokokoelma » lugejaile vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega kogu

avopainate » lehtedel avaldatud köitmata trükis

avopalsta » trükkimata veerg veergudega trükises

avustaja » koostöö tegija ajalehele, ajakirjale vm väljaandele

avustaja » kollektiivteose üks autoreid

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018