Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 142 sõna

Zahlentastatur » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

Zahlmassstab » suhtarvuna näidatud kaardimõõt, nt 1:600 000

Zeichen » andmetöötluses: element andmete esituseks, korralduseks v juhtimiseks, nt täht, number, vormingumärk

Zeichen der Buchgrösse » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

Zeichen der Kürze » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

Zeichen der Länge » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

Zeichenabstand » ühe trükimärgi v tühiku ruum reas; autoripoognas on 40 000 täheruumi

Zeichenband » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

Zeichenerkennung » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

Zeichenerklärung » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

Zeichenkette » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

Zeichensatz » teatud otstarbeks terviklik märkide kogum, nt ASCII-märgistik

Zeichensetzung » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

Zeichenvorrat » teatud otstarbeks terviklik märkide kogum, nt ASCII-märgistik

Zeichnung » sirkli v joonlauata käsitsi pliiatsi, tuši, söe, kriidiga vm tehtud pilt, võib olla koloreeritud

Zeiger » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

Zeile » teksti osa, mille moodustavad samale joonele kirjutatud v trükitud tähed, numbrid jm märgid

Zeilenabstand » tühi ruum ridade vahel

Zeilenziffer » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

Zeilenzwischenraum » tühi ruum ridade vahel

Zeitinschrift » lause, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv, tavaliselt rooma numbrites: SCheiDIngVs sVeDVs renoVaVIt faDera rVssI, SVeDIs et MosChIs paX noVa Visa fVlt

Zeitraum » Ajaline ulatus, millel on algus, lõpp ja kestus.

[RDA]

Zeitschrift » määramata aja vältel korrapärase või ebakorrapärase ilmumissagedusega ja sama nimetuse all avaldatud jadaväljaanne, mille üksiknumbrid on jooksvalt nummerdatud või kuupäevastatud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 9707:2008.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka ettekannete ja aruannete sarju, asutuste toimetisi, regulaarsete konverentside materjalide sarju ja aastaraamatuid. Ei hõlma ajalehti ega monograafiasarju.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi perioodikaväljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Zeitschrift » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

Zeitschriftenabonnement » ajakirjade eeltellimus mingiks ajaks

Zeitschriftenartikel

Zeitschriftenaufsatz

Zeitschriftenbestand

Zeitschriftenbibliographie » ajakirju loetlev bibliograafia

Zeitschriftenkopf » ajakirja päistiitel

Zeitschriftenkurtztitel » lühend ajakirja pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

Zeitschriftenlesesaal » ajakirjade lugemiseks sisustatud lugemissaal

Zeitschriftennummer » ajakirja eraldi trükisena ilmunud üksik- v mitmiknumber

Zeitung » jadaväljaanne, mis edastab üld- või erihuvi pakkuvaid uudiseid jooksvate sündmuste kohta ja mille üksikud osad on kuupäevastatud või nummerdatud ning mis tavaliselt ilmub vähemalt üks kord nädalas

MÄRKUS. Hõlmab ka e-ajalehti.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Zeitung » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

Zeitungsabonnement » ajalehtede eeltellimus mingiks ajavahemikuks

Zeitungsartikel

Zeitungsausschnittssammlung

Zeitungsbestand

Zeitungsbibliographie » ajalehti loetlev bibliograafia

Zeitungsdruckpapier » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

Zeitungskopf » ajalehe päistiitel

Zeitungskurztitel » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

Zeitungslesesaal » ajalehtede lugemiseks sisustatud saal

Zeitungsnachricht » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

Zeitungsnummer » ajalehe iga eraldi ilmunud üksiknumber, vahel harva kaksiknumber

Zeitungspapier » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

Zeitungswesen » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

Zensor » tsenseeriv ametnik

Zensur » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

Zensurdatum » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

Zensurexemplar » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

Zentralbibliothek » haruraamatukogusid administratiivselt ja majanduslikult juhtiv keskne raamatukogu

Zentralbibliothek » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

zentrale Erwerbung » teavikute keskne hankimine (nt haruraamatukogudele keskraamatukogu kaudu jne)

Zentraleinheit » arvuti keskne töötlusseade, mis koosneb ühest v mitmest protsessorist ja nende sisemäludest ning on ühendatud välismälude ja sisend-väljundseadmetega

zentralisierte Katalogisierung » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

zentralisiertes Bibliographieren » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

Zentralkatalog » kataloog, mis hõlmab kesk- ja haruraamatukogude koostist

Zerrbild » humoristlik v satiiriline joonistus

Zerrbild » karikeeritud portree

Zettelkatalog » kartongsedeleist (kataloogikaartidest) koosnev kataloog

Zettelmanuskript » originaalkäsikiri kaartidel, nt bibliograafianimestik

Ziegenleder » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

ziehen » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

Zielpopulation » ühe raamatukogu tegelike ja võimalike kasutajate grupid, kellele on suunatud kindel teenus või kes on teatud teavikute põhikasutajad

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.4.1]

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Zielsprache » keel, millesse tõlgitakse

Zierbuchstabe » kunstiliselt kujundatud täht

Zierinitial » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

Zierleiste » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

Zierleiste » kitsas graafiline ornament teksti ees, lõpus v servadel

Zierschnitt » raamatuploki kaunistatud lõige

Zierschrift » dekoratiivkiri, milles kirjamärgid on omavahel ühendatud katkematuks ornamendiks

Zierstück » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

Ziffer » märk arvu märkimiseks kirjas

Zimelie » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

Zinkätzung » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis söövitatakse happekindla lakiga kaetud tsinkplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

Zinkdruck » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis söövitatakse happekindla lakiga kaetud tsinkplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

Zinnober » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

Zirkular » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

Zirkumflex » diakriitik, katusekujuline märk tähe kohal

ziselierter Schnitt » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

Zitat » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

Zitatenliste » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

Zitierdatenbank » teaduspublikatsioonide viidatavust jälgida võimaldav bibliograafia- ja/või referaatandmebaas

Zitieregister » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

Zitiertitel » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

Zitierung » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

Zone » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

Zone für Anmerkungen » kirjeala, mis sisaldab teistes alades puuduvaid lisaandmeid

Zone für den Erscheinungsvermerk » kirjeala, mis sisaldab teavet väljaande ilmumiskoha, -aja, väljaandja, ka trükkimise kohta

Zone für die Reihenangabe » kirjeala, mis sisaldab andmeid sarja kohta

Zone für die Sachtitel- und Urheberangabe » kirje põhiala, mis on vältimatu teaviku identifitseerimiseks; hõlmab pealkirja ja selle täiendandmeid, individuaal- v kollektiivautorite, toimetajate jt teose loomises osalenud isikute ja kollektiivide andmeid

Zone für die Sachtitel- und Verfasserangabe » kirje põhiala, mis on vältimatu teaviku identifitseerimiseks; hõlmab pealkirja ja selle täiendandmeid, individuaal- v kollektiivautorite, toimetajate jt teose loomises osalenud isikute ja kollektiivide andmeid

Zoomen » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

zu Lebzeiten erschienene Ausgabe » autori elu ajal ilmunud väljaanne

Zueignung » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

Zugang » ligipääs ressurssidele; ressursside kasutamisõigus

Zugang » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

Zugang » kordaläinud pöördumine raamatukogu pakutud võrguteenuse poole

MÄRKUS 1. Juurdepääsuseanss on kasutaja tegevuse üks tsükkel, mis tavaliselt algab siis, kui kasutaja võtab ühenduse raamatukogu pakutava võrguteenusega, ja lõpeb toimingute lõpetamisega (andmebaasist väljalogimise või väljumisega) või kontrollaja lõppemisega kasutaja passiivsuse tõttu.

MÄRKUS 2. Seansse raamatukogu veebisaidil arvestatakse virtuaalkülastustena.

MÄRKUS 3. Pöördumised avalehele või võrguväravale tuleb välja jätta.

MÄRKUS 4. Võimalusel tuleb välja jätta otsimootorite päringud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Zugang » teavik või arvestusüksus, mis on lisandunud raamatukogu kogusse aruandeperioodil

MÄRKUS. Lisandumise viisideks võivad olla nt ost, litsents, sundeksemplar, digiteerimine, annetus või vahetus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Zugangsabteilung

Zugangsbuch » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

Zugangskatalog » arvelevõetavate ja kustutatavate teavikute arvestuse kataloog raamatukogus

Zugangsnachweis » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

Zugangsnummer » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

Zugangsrechte » õigus raamatukogu kogule juurdepääsuks või selle kasutamiseks

MÄRKUS. Elektrooniliste teavikute kogu puhul tähendab kasutusõigus, et raamatukogu on taganud oma kasutajaile pideva või ajutise juurdepääsu seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Zugriff » ligipääs ressurssidele; ressursside kasutamisõigus

Zugriff auf Informationen

zugriffen » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

Zugriffspfad » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

Zugriffsstelle » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

Zugriffzeit » ajavahemik mälu poole pöördumise algushetkest andmete teisaldamise lõpuni

zurückgeben

zurücknehmen » kustutatud teksti v graafikat taastama; tühistama mõne muu viimasena täidetud käsu toimet

zusammenfassende Bibliographie » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

Zusammenfassung » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

Zusammenfassung » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

Zusammenfassung von Verfasser » autori enda koostatud resümee teose kohta

zusammenführen » andmekogumeid kokku liitma

zusammengesetzte Zahl » indeks, mis on saadud põhitabelite indeksi kombineerimisel määraja(te)ga

zusammenlegen » andmekogumeid kokku liitma

Zusammentragen » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

Zusammentragung der Bogen » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

Zusatz zum Sachtitel » Sõna, fraas või märgirühm, mis esineb koos väljaande põhipealkirjaga ja allub sellele. Pealkirja täiendandmed esinevad ka koos teiste pealkirjadega, alludes neile (nt rööppealkirjade, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- või allseeriapealkirjade juurde kuuluvad täiendandmed). Pealkirja täiendandmed täpsustavad, selgitavad või täiendavad pealkirja, mille juurde nad kuuluvad. Samuti võivad nad osutada väljaande või selles sisalduvate teoste tüübile, sisule, iseloomule vms või selgitada väljaande loomise motiive ja põhjust. Termin hõlmab ka alapealkirju ja ülapealkirju, kuid mitte teisendpealkirju (nt seljapealkirjad), mis asuvad väljaandes mujal kui kehtestatud andmeallikas. (ISBD)

Zusatzexemplar » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

zusätzliche Erwerbung » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

Zuschussexemplare » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

Zuwachs » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

Zweckbestimmung des Buches » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

Zweigbibliothek » suurema administratiivüksuse eraldi paiknev osa, mis teenindab kindlat kasutajarühma (nt lapsed, kõrgkoolide teaduskonnad) või kindlat piirkonda

MÄRKUS. Hõlmab instituudi- ja osakonnaraamatukogusid ning teisi alluvaid raamatukogusid. Ei hõlma rändraamatukogusid ja välisteeninduspunkte.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Zweigbibliothek » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

Zweimonatsschrift » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

zweisprachiges Wörterbuch » teises keeles tõlkevastetega sõnastik

Zweitexemplar » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

Zweiunddreissigerband » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

Zweiundreissigerformat » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

Zweiwochenschrift » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

Zwergbuch » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

Zwischenablage » puhver teksti v graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas v teises dokumendis

Zwischenraum » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

Zwischentitel » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018