Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 88 sõna

Wachsblatt » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

Wachspapier » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

Wachstafel » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

Wahlspruch » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

Walzwerk » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

Wanderausstellung

Wanderbestand » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

Wanderbibliothek » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

Wanderbibliotheksbedienung » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

Wanderbücherei » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

Wanderbuchhandel » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

Wandier » programm andmete konvertimiseks, nt ühest vormingust teise

Wandkarte » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

Wappen-Exlibris » vapi kujutisega eksliibris, sageli supereksliibrisena

Wappenbuch » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

Warenkatalog » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

Warenkatalogsammlung

Warenzeichen » tootja tähis tootel v pakendil

Wärmekopie » termograafia teel saadud koopia

Warteschlange » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

Wasserfleck » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

Wassermarke » vastu valgust nähtav kujutis paberis

Wasserzeichen » vastu valgust nähtav kujutis paberis

Wasserzeichenpapier » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

Web » ülemaailmne infoserverite võrgustik, Interneti osa, kus andmeedastus põhineb hüperteksti edastamise protokollil (HTTP); sisaldab teavet paljudest valdkondadest, reklaami ning meelelahutus- ja kommertsteenuseid

Web-Publishing » veebilehtede kujundamine ja Internetis avaldamine

Web-seite » tervikuna allalaaditav ja vaadeldav dokument v selle osa veebis

Webformular » dokumendivorm veebis, kuhu kasutaja saab sisestada informatsiooni

Wechselrede » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

Wegkarte » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

Weglassungspunkte » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

Weichgrund radierung » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

weisses Blatt » trükita leht raamatus

Weitverkehrsnetz » laia geograafilist ala kattev võrk, milles arvutid on ühendatud sidesüsteemide kaudu

Weltbibliographie » bibliograafia, mille eesmärgiks on kõigi maailmas ilmunud trükiste loetlemine, piiratud harilikult ajaga, teemaga, tähtsusega maailmakirjandusele (-teadusele jne), keel(t)ega vms

Weltkugel » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

WEM-Sperre » Kardinaalsuspiirang ühe teose puhul, mis on realiseeritud ainult ühe väljendusena ja mille väljendus on teostatud ainult ühe kehastusena.

T – teos

V – väljendus

K – kehastus

[RDA]

Werbebeilage » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

Werbeexemplar » tutvustuseks mõeldud eksemplar

Werbeschrift » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

Werk » Piiritletud intellektuaalne või kunstilooming, s.o intellektuaalne või kunstiline sisu.

[RDA]

Werk » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

Werkgruppe » Rühm teoseid, millel on ühine leksikaalsest märkimissüsteemist võetud nimetus.

[RDA]

Werkzeugkaste » nupurida, mille kaudu saab käivitada rakendusprogrammi funktsioone

wertende Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

Widerdruckseite » trükipoogna teisena trükitud külg

Widmung » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

Widmungsblatt » raamatu leht, millele on trükitud pühendus

Widmungsexemplar » autori pühendusega eksemplar

Wiederabdruck » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

Wiederanlauf » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

Wiedererzählung » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

wiederholbares Feld » andmeväli, mida on lubatud vajadusel korrata

Wiegendruck » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

wirtschaftsgeographische Karte » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

Wissen » õpitu, omandatu, tarkus(ed)

Wissenbasis » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

wissenschaftlich-informierende Bibliographie » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

wissenschaftliche Ausgabe » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

wissenschaftliche Bibliographie

wissenschaftliche Bibliothek » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

wissenschaftliche Fantastik » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

wissenschaftliche Literatur » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

wissenschaftliche Redaktion » teadustöö trükkitoimetamine järgides selle sisu, vormistuse jm vastavust teadusnõudeile

wissenschaftliche Zeitschrift » teadusalane ajakiri

wissenschaftlicher Redakteur » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

wissenschaftlicher Vortrag » teadusliku uurimistöö tulemusi tutvustav ettekanne

wissenschaftliches Buch » teadusliku sisuga raamat

wissenschaftliches Werk » teadusliku uurimistöö tulemusena valminud teos: artikkel, väitekiri, monograafia vm

Wissensgesellschaft » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

Witzblatt » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

Wizard » interaktiivne abivahend tarkvaratoodetes, mis aitab kasutajal teha keerukamaid operatsioone

Wochenblatt » kord nädalas ilmuv ajaleht

Wochenschrift » kord nädalas ilmuv ajakiri

Workshop » praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi

Workstation » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

World Wide Web » ülemaailmne infoserverite võrgustik, Interneti osa, kus andmeedastus põhineb hüperteksti edastamise protokollil (HTTP); sisaldab teavet paljudest valdkondadest, reklaami ning meelelahutus- ja kommertsteenuseid

Wort » keele mõisteline algüksus

Wort nach Wort » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

Wörterbuch » raamatukujuline sõnastik

Wörterbuch der Neologismen » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

Wörterbuch der Neubildungen » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

Wörterbuchartikel » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

Wörterbuchkatalog » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

Wörterverzeichnis » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

wörtliche Übersetzung » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

Wortzwischenraum » tühik, tühi ruum sõnade vahel

WWW » ülemaailmne infoserverite võrgustik, Interneti osa, kus andmeedastus põhineb hüperteksti edastamise protokollil (HTTP); sisaldab teavet paljudest valdkondadest, reklaami ning meelelahutus- ja kommertsteenuseid

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018