Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 199 sõna

Vademekum » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

Vakat » trükita lehekülg raamatus

Vakatseite » trükita lehekülg raamatus

Velin » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

veraltete Literatur » teaduse, tehnika, tootmise ja ühiskonna arengust mahajäänud teosed, esijoones tarbe- ja tootmist käsitlevad raamatud

verantwortlicher Redakteur » trükise (eriti perioodikaväljaande) väljaandmise eest vastutav isik

Verarbeitungseinheit » arvuti keskne töötlusseade, mis koosneb ühest v mitmest protsessorist ja nende sisemäludest ning on ühendatud välismälude ja sisend-väljundseadmetega

verbesserte Auflage » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

verbesserte Ausgabe » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

verbindliches Aufnahmeelement » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

Verbindung » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

Verbindungsstrich » kirjavahemärk -

verbotene Literatur » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

verbotenes Buch » raamat, mille võimuorganid on keelanud

Verbuchung » laenutuste ülesmärkimine laenutussüsteemi kohaselt

Verbuchungssystem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

Verbundkatalogisierung » kirjete koostamine ühise kataloogi jaoks eri raamatukogudes

vereinigen » andmekogumeid kokku liitma

vereinigte Eintragung » kirje, milles teaviku põhikirjele on lisatud andmed kordustrükkide ja tõlgete, äratrükkide, selle teose referaatide, retsensioonide jm kohta

Verfasser » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

Verfasser » teose looja, teostaja

Verfasserangabe » kirjeelemendid, mis loetlevad autorid, koostajad, toimetajad jt teaviku koostamisest osa võtnud isikud

Verfassereintragung » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

Verfasserkatalog » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

Verfasserkorrektur » autori enda loetud korrektuur

Verfassername » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

Verfassername im Kopf einer Aufname » pealdis, milleks on individuaal- v kollektiivautori nimi

Verfasserrecht » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

Verfasserregister » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

Verfassersammelband » kogumik ühe autori teoseid

Verfassersammlung » ühe autori teoseist koosnev sari

Verfasserschaft » mingi teose autoriks olemine

Verfassersignatur » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

Verfasserübersetzung » autori enda tehtud tõlge oma teosest

Verfasserverzeichnis » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

Verfügbarkeit » andmete, süsteemi, seadme vm kättesaadavus ja kasutajakõlblikkus

vergeblicher Verfasser » teosele märgitud väljamõeldud autor

vergoldete Rotschnitt » raamatuploki punaseks värvitud ja siis kullatud lõige

vergriffenes Buch » raamat, mille trükk on otsas

Verhandlungen » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

Verkehrskarte » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

verkleidete Literatur » illegaalselt avaldatud väljaanne (nt raamat, ajakiri), mis on peidetud legaalselt ilmunud väljaandesse (nt viimase kaante, tiitel- ja lõpppoognate vahele)

verkleidete Literatur » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

verkürzte Ausgabe » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

Verlag » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

Verlagsannotation » kirjastuses koostatud annotatsioon tiitellehe pöördel, kaaneümbrisel, kirjastuskataloogis vm

Verlagsanstalt » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

Verlagsbibliographie » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

Verlagsbogen » trükise mahu arvestusühik: trükipoogen formaadis 60x90 cm

Verlagsbogen » trükise mahu mõõtühik kirjastustöö arvestamiseks: peale autori(te) loomingu läheb arvesse ka tiitelleht, sisukord, toimetaja eessõna, leheküljenumbrid, reklaam jne

Verlagseinband » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

Verlagserzeugnisse » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

Verlagskatalog » kirjastuse väljaannete nimestik

Verlagskorrektur » kirjastuses loetav korrektuur

Verlagsmappe » kirjastuses olevad ja toimetatavad käsikirjad

Verlagsort » teose ilmumise koht

Verlagsplan » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

Verlagsproduktion » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

Verlagsprogramme » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

Verlagsrecht » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

Verlagsreihe » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

Verlagssignet » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

Verlagstätigkeit » trükiste jm publikatsioonide väljaandmine

Verlagsvertrag » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

Verlagswesen » kirjastamine majandusharuna

Verlagszeichen » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

verlängern » laenutustähtaega uuendama

Verlängerung » teaviku laenuperioodi pikendamine tavaliselt kasutaja algatusel

MÄRKUS. Hõlmab automaatseid laenutähtaja pikendamisi, mille sooritab raamatukogusüsteem kasutaja sekkumiseta.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Verlängerungszeichen » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

verlegen » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

Verleger » trükiste jm publikatsioonide väljaandmisega tegelev isik v institutsioon

Verlegereinband » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

Verlegermarke » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

Verlegersammlung » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

Verlegerserie » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

Verlegerzeichen » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

verleihen » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

verliehen » määrang teaviku kohta, mis on lugejale ajutiseks kasutamiseks antud

Verlust » infootsisüsteemis leiduvatest relevantsetest andmetest leidmata jäänud osa

vermehrte Auflage » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

vermeintlicher Verfasser » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

vermischte Schriften » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

vermutete Ausgabe » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

vermutlicher Verfasser » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

Vernetzung » valdkond, mis tegeleb arvutivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldusega

Vernetzung » võrguks v võrguga ühendamine

Vernetzungsoftware » andmesidevahendid ja tarkvara andmesidevõrgu loomiseks

Vernis mous » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

veröffentlichen » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

veröffentlichte Manifestation » Kehastus, mille on teostanud kirjastaja või valmistaja või mille on teinud kättesaadavaks levitaja.

[RDA]

Veröffentlichung » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

Versal » suurtäht, suurtähtkiri

Versäumnisgebühr » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

Verschiebebalken » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

verschlüsseln » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

Verschmelzung » Väljendus, milles sisalduvaid kaastöid ei ole võimalik eraldada eraldi väljendusteks.

[RDA]

verschobener Schnitt » eeslõikemaaling, mis on nähtav alles raamatu avamisel, kui lehed pisut üksteiselt nihkuvad

Verse » luulerida, luuleteose üks rida

Version » tarkvaratoote v faili variant

Verso » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

Versorgungsquote mit Büchern » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

versteckte Bibliographie » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

versteckte Bibliographie in einem Buch » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

versteckte Bibliographie in einer Zeitschrift » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajakirjas

versteckte Bibliographie in einer Zeitung » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

Versteigerungskatalog » oksjonil müüdava loetelu koos alghindadega

Verteiler » müügiesindaja või asutus, kellel on õigus väljaannet turustada, tavaliselt mingis kindlas piirkonnas

verteilte Datenverarbeitung » andmetöötlus, kus andmete sisestus, väljastus, töötlemine ja salvestus ning juhtimine on osaliselt v täielikult jaotatud võrgu tööjaamade vahel

verteiltes Netz » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

vertikale Aufstellung

vervielfältigen » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

Vervielfältigung » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

verwaistes Werk » teos (raamat, ajaleht, vm kirjutisena avaldatud teos, film, fonogramm), mille autoriõiguse kaitse tähtaeg ei ole lõppenud, kuid mille õiguste omajat ei ole olnud võimalik tuvastada või leida

Verwaltungseinheit » iseseisev raamatukogu või raamatukogude rühm, mis allub ühele direktorile või juhtkonnale

MÄRKUS 1. Sõna „iseseisev“ ei tähenda siin juriidilist või finantsiseseisvust, vaid üksnes seda, et raamatukogu on eraldiseisev üksus, tavaliselt suurema organisatsiooni koosseisus.

MÄRKUS 2. Administratiivüksus võib olla üks raamatukogu või suurem asutus, kuhu tavaliselt kuuluvad keskraamatukogu/pearaamatukogu, haruraamatukogud ja administratiivseid ülesandeid täitvad üksused.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Verweisung » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

Verweisung mit Hilfe der Abkürzung » viide allika pealkirja lühendi abil, nt EE 9, lk 666

Verweisungskarte » viitega kataloogikaart

Verweisungszeichen » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

Verweisungszettel » viitega kataloogikaart

Verzeichnis » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

Verzeichnis » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

Verzeichnis der Abbildungen » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

Verzeichnis der bibliographischen Mittel » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

Verzeichnis der bibliographischen Nachschlagewerke » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

Verzeichnis der verbotenen Bücher » ametivõimude koostatud loetelu keelustatud trükistest

Verzeichnis des Ortsschriftums » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

Verzeichnis empfehlenswerter Bücher » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

Verzeichnis zitierter Literatur » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

Videoaufzeichnung » kujutise (koos heliga v ilma) salvestis videolindil v videoplaadil

Videodatei » videopilti sisaldav fail

Videokassettensammlung » videosalvestiste kogu

Videokonferenz » telekonverents, kus lisaks kõne, teksti ja graafika edastusele edastatakse ka osalejate reaalajas kujutisi

Videosammlung » videosalvestiste kogu

Videoträger » andmekandja, kuhu saab salvestada pilti ja heli

Vielverfasserschrift » mitme autori (autorite rühma) ühiselt kirjutatud ja koostatud teaduslik v kirjanduslik teos

Viertelcicero » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

Vierteljahresschrift » neli korda aastas ilmuv ajakiri

Vierundzwanzigformat » kahekümneneljandikformaat (24°), mille puhul paberipoogen on murtud 24-ks ja moodustab 48 lehekülge

Vignette » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

Virgula » kaldkriips / kirjavahemärgina vanades (kuni XVII saj) teostes praeguse koma, semikooloni v punkti asemel

Virtual Reality » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

virtuell » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

virtuelle Ausstellung » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

virtuelle Biblothek » digitaalraamatukogu, mille ressursid ja kasutajad on hajutatud, kuid mida hallatakse kui tervikut

virtuelle Machine » virtuaalne andmetöötlussüsteem, mis näib olevat ainuüksi kasutaja käsutuses, kuid mille funktsioonid täidetakse tegeliku andmetöötlussüsteemi ressursside ühiskasutusega

virtuelle Realität » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

virtueller Bibliotheksbesuch » kasutaja tegevuste katkematu seanss raamatukogu veebisaidil muu IP-aadressiga kui raamatukogu oma (tavaliselt väljaspool raamatukogu), olenemata vaadatud lehtede või elementide arvust

MÄRKUS 1. Veebikülastuse alguseks loetakse tavaliselt seda, kui kasutaja avab raamatukogu veebisaidi pärast välise lehe külastamist. Külastus lõpeb, kui määratud aja jooksul (maksimaalselt 30 minutit) ei ole ühtegi tegevust toimunud. Järgmine pöördumine pärast pikemat intervalli algatab uue külastuse.

MÄRKUS 2. Veebi külastaja tuleb tuvastada vähemalt unikaalse küpsise ja/või kasutaja IP-aadressi ning brauseri stringi (kasutajaagendi) unikaalse kombinatsiooni abil. Arvestamata jäetakse kogumisrobotite külastused.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Virus » enamasti kahju tekitav programm, mis turvasüsteemi puudujääke kasutades paljundab end arvutisüsteemides, lülitudes teiste programmide koosseisu

visuelle Poesie » luuletused, mille värsid on kirjutatud (trükitud) kujunditena

Vocabulary Encoding Scheme » Nimega struktureeritud loetelu, mis sisaldab elementide kindlaksmääratud väärtusi.

MÄRKUS.Leksikaalne märkimissüsteem on näiteks RDA terminiloend või sellele vastav väärtuste sõnastik RDA Registris, ISO koodide loend, standardterminoloogia, normikontrolli süsteem jms. Ei hõlma lihtsat võtmesõnaregistrit.

[RDA]

Vokabular » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

Volksausgabe » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

Volksbibliothek » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

Volksbuch » sisult, kujunduselt ja hinnalt laiale lugejaskonnale määratud raamat; eriti XVIII ja XIX saj välja antud õpetliku ja ajaviitelise sisuga lugemisvara

Volksbücherei » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

Volkserzählung » rahvaloominguline jutustus

Volkslied » rahvaloominguline luuleteos

Vollbild » lehekülg, millel on ainult illustratsioon

vollständige Ausgabe » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

vollständige Reihe » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

Vollständigkeit des Bestandes » kogu vastavus lugejanõudlusele ja raamatukogu profiilile

Volltextdatenbank » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

Volltextrecherche » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

Volltextsuche » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

Vorabdruck » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

Vorauflage » teose esialgne variant arvamuste saamiseks enne lõplikku ilmumist

Vorausexemplar » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

vorbestellen » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

Vorbestellpreis » ettetellimisel tasutav teaviku v teenuse hind

Vorbestellung » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

Vorderdeckel » raamatu alguses olev kaas

Vorderschnitt » raamatuploki lõigatud eesserv

Vorderschnitt-titel » eeslõikele kirjutatud tiitel

Vorderschnittbemalung » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

Vorderseite » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

Voreinstellung » variant, toiming jms, mille süsteem automaatselt valib, kui ei ole määratud muud

Vorhandensein » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

Vorige Nummer » jadaväljaande eelviimane või varasem number

vorläufiges Preis » enne väljaande ilmumist teatatud ligikaudne hind

Vorlesung » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

vormerken » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

Vormerkung » järjekorda panemise toiming juhul, kui kasutaja soovib teavikut, mis kuulub raamatukogu kogusse või on töötluses, ent ei ole sel ajal kättesaadav

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Vorname » lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees

Vorrede » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

Vorsatz » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

Vorsatzblatt » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

Vorsatzpapier » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

Vorstücke » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

vorteilte Datenbank » füüsiliselt eri paikades asuv tervikuna näiv andmebaas

Vortitel » eestiitellehele trükitud sageli lühendatud pealkiri

Vortitel » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

Vortitelblatt » tiitellehele eelnev leht, tavaliselt eestiitliga

Vortrag » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

Vorwort » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

Vorwort des Verfassers » autori enda kirjutatud eessõna teosele

Vorzensur » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

Vorzugsausgabe » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

Vorzugsdruck » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

Vorzugspreis » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018