Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 100 sõna

UB » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

Überblick » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

Überdruck » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

überfliegen » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

Übergangseinheit » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

übergeordneter Begriff » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

Übermittlungsvorschrift » reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise andmesides

Überschrift » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

Übersetzer » teksti vahendaja ühest keelest teise

Übersetzung » teksti esitus mingis teises keeles

Übersetzung ins Estnische » tõlge eesti keelde

Übersetzung zwischen den Zeilen » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

Übersetzungsliteratur » teistest keeltest tõlgitud kirjandus

Übersetzungswörterbuch » sõnastik ühe v mitme keele sõnadest tõlgetega teise keelde

Übersichtskarte » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

übertragen » saatma andmeid ühest mälupesast teise

überzählte Exemplare » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

Übungsbuch » väljaanne, mis õppevahendina sisaldab harjutusi ja ülesandeid mingi aine omandamiseks

Umarbeitung » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

Umbinden » lagunenud raamatu uuesti köitmine

Umbruch » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

Umbruch » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

Umdruck » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

Umfang der Veröffentlichung » raamatu vm trükise suurus trükipoognais v lehekülgedes

Umfang einer Veröffentlichung » lehekülgede, lehtede v veergude arv väljaandes

Umfangsangabe » bibliokirje füüsilise kirjelduse alal esitatud andmed teaviku lehekülgede arvu ja nummerduse eripära kohta

Umkatalogisierung » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

Umkehrung » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

Umlautzeichen » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

Umrahmung » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

Umrisskarte » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

Umschlagbild » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

Umschlagpapier » raamatu v brošüüri kaanteks kasutatav paber v kartong 80-300 g/m²

Umschlagtitel » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

Umschlagtitel » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

Umschrift » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

umsetzen » saatma andmeid ühest mälupesast teise

Umsetzer » programm andmete konvertimiseks, nt ühest vormingust teise

unabhänging » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

unbefriedigte Bestellung

Und-Zeichen » märk &, ladina "et" (ja) lühend

undatierte Veröffentlichung » ilumisaja andmeteta väljaanne

Undertitel » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

unentgeltliche Ausgabe » raamat, brošüür, ajakiri vm trükis, mida levitatakse tasuta

ungebundenes Buch » lahtistes poognates raamat

ungezähltes Blatt » ilma numbrita leht raamatus, kus lehed on nummerdatud

Universalbibliographie » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

Universalbibliothek » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

Universitätsbibliothek » kõrgkooliraamatukogu, mille põhifunktsiooniks on teenindada üliõpilasi, õppejõude, teadureid ja spetsialiste ülikoolides

unnumerierte Seite » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

unnumeriertes Blatt » ilma numbrita leht raamatus, kus lehed on nummerdatud

unregelmässige Druckschrift » ühekordselt ilmuv väljaanne

unselbständige Bibliographie » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

unselbständige Bibliographie » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

unselbständige Bibliographie » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

Unterbrechung » protsessi, nt programmi täitmise peatamine välise sündmuse toimel nii, et protsess saab hiljem jätkuda

untere Buchkante » raamatuploki lõigatud allserv

Untereihennummer » köite (ande, vihiku) järjenumber allsarja nummerduses

unterer Schnitt » raamatuploki lõigatud allserv

unteres Kapitalband » raamatuploki allserva kinnitatud kaptaal

untergeordneter Begriff » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

Unterhaltungslektüre » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

Unterhaltungslesen » puhkuseks ja lõbustuseks ilma teadmiste hankimise ja eneseharimise eesmärgita lugemine

Unterhaltungsliteratur » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

Unterhaltungsteil » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

Unterhaltungszeitschrift » ajaviiteks ja lõbustuseks määratud ajakiri, nt pildiajakiri

unterirdische Literatur » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

unterladen » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

Untermenü » alluv menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüst ja mis esitab käsu võimalikke variante

Unterreihe » Seeria, mis on teise nummerdatud seeria (põhiseeria) osa. Allseerial võib olla iseseisev või põhiseeria pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

Unterrichtsliteratur » raamatud jm väljaanded, mis on koostatud õppimiseks ja õpetamiseks: õpikud, õppekavad, metoodikavahendid jne

Unterschnitt » raamatuploki lõigatud allserv

Unterschrift » omakäeline nimekirjutus

Untersuchung » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

Untertitel » põhipealkirjale järgnev seda täpsustav ja teaviku sisu selgitav pealkiri

unveränderte Ausgabe » kordustrükk, milles ei ole tehtud muudatusi (peale vigade parandamise)

unvollständige Ausgabe » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

unzüchtige Literatur » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

updaten » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

Urausgabe » teose esimene väljaanne

Urhandschrift » teose algne, autori kirjutatud käsikiri

Urheber » teose looja, teostaja

Urheberangabe » kirjeelemendid, mis loetlevad autorid, koostajad, toimetajad jt teaviku koostamisest osa võtnud isikud

Urheberrecht » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

Urheberrechtsgesetz » seadus, mis käsitleb autorite õigusi nende loomingule

Urheberrechtsinhaber » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

Urheberrechtsschutz » riigi poolt loodud reeglite kogum, mis tagab autorile võõrandamatu õiguse oma loomingule

Urheberrechtsverletzung » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

Urheberschaft » mingi teose autoriks olemine

Urheberschein » leiutaja autorsust tõendav dokument

Urkunde » ajaloolise väärtusega dokument

Urkundenbuch » vanade (keskaja) ürikute koopiate kogu

Urkundenlehre » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

urladen » operatsioonisüsteemi arvuti muutmällu laadima ja käivitama; personaalarvuti alglaadib end iga kord pärast sisselülitamist

Urquelle » ajaloolise väärtusega dokument

Urschrift » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

ursprünglicher Titel » esimes(t)e trük(k)i(de) pealkiri, mis hiljem on muudetud

Ursprungsdaten » töötlemata informatsioon

Ursprungsvermerk » märk raamatus, mis näitab tema varasemat kuuluvust: nimekirjutis, tempel, eksliibris vm

Urtext » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018