Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 152 sõna

Tabelle » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

Tabulatur » noodimärgistik XIV sajandist, kasutas märke, tähti ja numbreid

Tachygraphie » antiikajal kasutatud kiirkiri

Tafel » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

Tafelkalender » tabelina esitatud kalendaariumiga kalender

Tageblatt » iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht

Tagebuch » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

Tageszeitung » iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht

Talmud » usuliste, eetiliste ja juriidiliste eeskirjade kogu juutidel

Tarnschrift » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

Taschenatlas » taskuformaadis atlas

Taschenausgabe » taskuformaadis raamat

Taschenbuch » taskuformaadis raamat

Taschenformat » väike formaat, mitte suurem kui 16x10 cm

Taschenwörterbuch » taskuformaadis sõnastik

Tastatur » klahvidega sisendseade

Taste » klaviatuuri põhielement

Tatsachenliteratur » tõeliselt toimunut kirjeldavad teosed: mälestused, elulood, päevikud, kirjad, reisikirjad, reportaažid, kroonikad jm

Tauschbestand » vahetuseks määratud teavikute kogu

Tauschexemplar » teiste raamatukogude v asutustega vahetamiseks mõeldud eksemplar

Tauschliste » vahetuseks mõeldud teavikute loetelu, nt raamatuvahetusnimestik, dublettide vahetusnimestik

Tauschpartner

Tautogramme » luuletus, ütlus vm, mille kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega

Tautologie » samasõnasus, sama sõna v sama tähendusega sõna tarbetu kordus, nt katseline eksperiment, visuaalne vaatlus

technische Bearbeitung » osa raamatukogutöötlusest, millega kujundatakse raamat raamatukogu jaoks: tembeldamine, inventarinumbri ja kohaviida märkimine, etikettimine jne

technische Bibliothek » tehnikakirjanduse raamatukogu

technische Literatur » tehnikat (tehnikaalasid) käsitlev kirjandus

technische Redaktion » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

technische Zeichnung » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

technischer Redakteur » trükise trükitehnilise kujundamisega tegelev toimetaja

Technologie der bibliographischen Arbeit » bibliograafiatöö teostamise viis(id)

Teil » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

Teilauflage » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

Teile des Buches » raamatu elemendid: lehed, kaaned, selg, eeslehed jm

Teilungszeichen » kirjavahemärk -

Telearbeit » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

Telefonbuch » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

Telekommunikation » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

Telekonferenz » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

Telekopie » kaugside kaudu saadud koopia

telephonische Anfrage » telefoni teel esitatud päring

Teleshopping » ostutehingute sooritamine andmesidevõrgu kaudu

Telonisnym » autori nime lõpptäht v lõpptähed pseudonüümina

Terminal » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

Terminologie » oskussõnaõpetus; terminite kogum, oskussõnavara

terminologisches Wörterbuch » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

Terminus » erialakeele kindla tähendusega sõna

Tertia » 16-punktine trükikiri

Tête-bêche » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

Tetralogie » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

Text » mõtete kirjalik väljendus

Text » andmed märkide, sümbolite, sõnade, fraaside, lõikude, lausete, tabelite vm märgistruktuuride kujul, mille tõlgendamine põhineb mingi loomuliku v tehiskeele tundmisel

Textbereich » teksti jaoks ettenähtud väli

Texteditor » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

Textfeld » teksti jaoks ettenähtud väli

Textkritik » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

textkritische Ausgabe » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

textkritische Redaktion » teose toimetamine arvestades tekstikriitika nõudeid

Textologie » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

Textverarbeitung » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

Theaterprogramm » leht v brosüür andmetega teatrietenduse kohta: teos, lavastaja, osalised jne

Theaterstück » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

Themakarte » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

thematische Anfrage » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

thematische Aufstellung » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

thematische Auskunft » vastus teemapäringule

thematische Ausstellung

thematische Bibliographie » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

thematische Karte » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

thematische Suche » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

thematisches Register » ainealade, teemade järgi korraldatud register

Theorie der Bibliographie » bibliograafia kui tegevusala teoreetiline käsitlus

Thermodrucker » printer, milles märgid tekitatakse kuumade elementide toimega termotundlikule paberile v värvi sulatamisega värvilindilt tavalisele paberile

Thermographie » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

thermokopie » termograafia teel saadud koopia

Thesaurus » 1. sõnastik, mis taotleb keele sõnavara ammendada
2. mõisteline sõnastik
3. deskriptoreid ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks

These » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

Thriller

Tiefdruck » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

tiefstehender Zahl » number, mis on reajoonest madalamal, nt keemiavalemites

Tiefton » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

Tilde » diakriitik, laineline märk tähe kohal, nt eesti õ; sõnastikes asendusmärgina: raamat, ~u, ~ut, ~ute, ~uid

Tilgungszeichen » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

Tintenstrahldrucker » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

Titel » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

Titel » iga omaette tiitliga teavik

Titel » teose nimi

Titel » dokumendi alguses olevad sõnad, mis seda dokumenti identifitseerivad ja üldjuhul teistest eristavad

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 4.2.1.4.01]

MÄRKUS. Mõõtmise otstarbel tähistab „nimetus“ teavikut, mis moodustab eristava pealkirjaga terviku, mis on välja antud ühe või mitme füüsilise üksusena. Siin ei arvestata teaviku raamatukogus säilitatavate eksemplaride arvu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Titel eines Teiles » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

Titelaufdruck » köitmisel köitele märgitud andmed

Titelaufnahme » pealdiseta kirje, mille esimeseks elemendiks on pealkiri

Titelaufnahme » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

Titelaufnahme » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

Titelaufnahme mit Kopf » bibliokirje, mille esimene element on pealdises

Titelaufnahme unter dem Kollektivverfasser » kirje, mille pealdises on asutuse, organisatsiooni vm nimetus (mitte isikunimi) kollektiivautorina

Titelbild » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

Titelblatt » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

Titelgedicht » luulekogule pealkirja andnud luuletus

Titelgeschichte » jutustuste kogule pealkirja andnud jutustus

Titelkartei » teoste pealkirjade tähestikkartoteek, milles pealkirjadelt viidatakse autoreile

Titelkatalog » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud teoste pealkirjade järgi

Titelkopf » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

Titelkupfer » gravüürina kujundatud tiitelleht

titelloser Einband » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

titelloser Umschlag » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

Titelnovelle » novellikogule pealkirja andnud novell

Titelregister » teoste pealkirju loetlev register trükises v andmebaasis

Titelrückseite » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

Titelseite » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

Titelvignette » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

Titelvignette » tiitellehele trükitud vinjett

Titlonym » pseudonüümina kasutatud tiitel v ametinimetus

Tonaufzeichnung » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

Tonband » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

Tonbandkassette » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

Tonbandsammlung » helilinte sisaldav kogu

Tondatei » helisalvestist sisaldav fail

Tonfilm » magnetilise v optilise heliribaga film

Tonscherbe » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

Tontafel » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

Tonträger » andmekandja, millele on võimalik salvestada ja taasesitada helisid, peamiselt muusikat ja kõnet

Tonträgersammlung

Tonzeichen » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

topographische Karte » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

toponymisches Wörterbuch » kohanimede sõnastik

Totenbuch » Vana-Egiptuses surnule hauda kaasa antud papüürus tekstiga, mis pidi aitama pääseda surnuteriiki

Touristenkarte » teemakaart turistile vajalike andmetega, näiteks majutus, toitlustus, vaatamisväärsused, matkarajad

traditionelle Bibliotheksdienstleistungen » raamatukogu traditsioonilised teenused (laenutamine, teadistus, nõustamine)

Traduktionym » varjunimi, mis on saadud nime tõlkimisel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Kreutzwald = Ristmets

Tragödie » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

Traktat » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

Transaktion » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

Transfergeschwindigkeit » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

Transkription » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

Transliteration » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

Transparenz » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

Trauerspiel » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

Treffer » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

Trefferquote » infootsisüsteemist saadud relevantsete vastuste hulk kõigist süsteemis olevatest andmetest, mis on päringu suhtes relevantsed

Trema » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

Trennungsstrich » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

Trennungszeichen » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

Trigraph » ühe hääliku tähistus kolme tähega, nt saksa sch

Trilogie » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

Triptychon » kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

Trunkierung » stringi algus- v lõpuosa kustutus v ärajätt etteantud kriteeriumi järgi; kasutatakse sageli otsistringi formuleerimisel

Tuschzeichnung » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

Type » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

Typentitel » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

Typograph » trükinduse spetsialist

Typographie » trükiste valmistamise oskus

typographischer Punkt » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018