Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 431 sõna

Saalbibliothek » seinaäärsete riiulite v kappidega, nn seinasüsteemiga raamatukogu(ruum)

Sachauskunft » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

Sachbibliographie » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

Sachbuch » mitteilukirjanduslik raamat

Sachkatalog » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

Sachkatalog » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

Sachliteratur » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

Sachregister » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

Sachtitel » teose nimi

Sachverzeichnis » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

Sachwort » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

Saffian » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

Saffianeinband » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on safian

Sage » islandi muistendite rahvusvaheliselt levinud nimetus; germaani muistne kangelaslaul

Sage » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

Sammelanmerkung » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

Sammelannotation » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

Sammelband » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

Sammelband » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

Sammelbesprechung » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

Sammelbibliographie » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

Sammeleintragung » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

Sammelinhalt » ajakirja mitme aastakäigu v mitmeköitelise teose sisukord

Sammelkatalog » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

Sammelschrift » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

Sammelwerk » eri autorite töödest koosnev kindla suunitlusega kogumik

Sammetband » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

Sammler » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

Sammlung » mingite valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud, esemed vm

Sammlung » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

Sammlung » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

Sammlungsaggregat » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama iseseisva teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

Samtband » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

sämtliche Werke » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

Sandschnitt » raamatuploki täkitud lõige

satiniertes Papier » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

Satz » ladumine; ladumise tulemus

Satzspiegel » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

Satzzeichen » lausete, lauseosade, sõnade v sõnaosade vahel kirjas mõtteselguse huvides kasutatavad märgid: punkt, koma, mõttekriips jt

Satzzeichensetzung » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

scannen » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

Scanner » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

Schabkunst » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

Schablone » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

Schablonendruck » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

Schallaufzeichnung » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

Schalldaten » kõne, muusika jms esitus kujul, mis võimaldab seda säilitada, töödelda ja edastada arvuti abil

Schallplatte » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

Schallplattenbibliographie » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

Schallplattenkatalog » heliplaate loetlev kataloog

Schauergeschichte

Schauseite » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

Schauspiel » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

Schema » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

schematische Karte » lihtsustatud kaart

schiffen » saatma andmeid ühest mälupesast teise

Schirm » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

Schlagwort » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

Schlagwort geben

Schlagwortbibliographie » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

Schlagwortkatalog » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

Schlagwortkatalogisierung » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

Schlagwortliste » märksõnade korrastatud loetelu

Schlagwortrecherche » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

Schlagwortregister » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

Schlagwortsuche » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

Schlagworttitelregister » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

Schlagwortverzeichnis » märksõnade korrastatud loetelu

Schlagzeile » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

Schlüsselfeld » võtmena kasutatav andmebaasiväli

Schlüsseltitel » jadaväljaandele koos ISSN-iga omistatud täis- v lühipealkiri

Schlüsselwort » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

Schlüsselwortkatalog » võtmesõnade järgi korraldatud kataloog

Schlussleiste » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

Schlussstück » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

Schlusstitel » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

Schlussvignette » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

Schlusswort » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

schmökern » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

Schmutzliteratur » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

Schmutztitel » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

Schmutztitel » eestiitellehele trükitud sageli lühendatud pealkiri

Schnauze » raamatuploki lõigatud eesserv

Schnellbedienung » erakorraline infovajaduste kiirendatud rahuldamine

Schnellschrift » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

Schnitt » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

Schnittstelle » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

Schnittverzierung » raamatu lõike ilustus, mis on saadud värvimise v mustri kandmisega lõikele

Schnüre » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

Schöndruckseite » trükipoogna esimesena trükitud külg

schöne Literatur » sõnaline kunstilooming

Schrägschrift » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

Schrägstrich » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

Schreibeinheit » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

Schreiben » pöördumise vormis kellelegi suunatud sõnum vm tekst

schreiben » registreerima andmeid püsivalt v ajutiselt mäluseadmes v andmekandjal

Schreiben » kirjutatu

Schreibfehler » kirjalikku teksti sattunud viga

Schreibpapier » esijoones käsitsi kirjutamiseks määratud paber

Schreibrohr » Vana-Roomas ja Idamaades kasutusel olnud pilliroost kirjutuspulk

Schreibschutz » andmekandja v faili kaitse juhusliku v volitamatu ülekirjutuse eest, nt disketil paikneva pisilüliti v operatsioonisüsteemi vastava käsu abil

Schreibstube » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

Schreibweise » ajalooliselt kujunenud õigekirjatava

Schrein » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

Schrenz » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

Schrift » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

Schrift » kirjutatu

Schrift » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

Schrift » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

Schrift ohne Verfasserangaben » väljaanne, millel pole autorinime

Schriftart » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

Schriftart » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

Schriften » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

Schriftgrad » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

Schriftgrösse » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

Schrifthöhe » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

Schriftkundigkeit » oskus emakeeles lugeda ja kirjutada

Schriftkundigkeit » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

Schriftkunst » kirja e šrifti kujundamisega tegelev kunstiharu

Schriftleiter » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

Schriftleitung » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

schriftliche Anfrage » kirjalikult vormistatud päring

schriftliche Auskunft » kirjalikult vormistatud vastus päringule

schriftliche Nachweis » kirjalikult vormistatud vastus päringule

Schriftmusterbuch » trükikirju e šrifte esitav väljaanne või andmekogu

Schriftmusterbuch » trükikirju e šrifte esitav raamat

Schriftproben » trükikirju e šrifte esitav väljaanne või andmekogu

Schriftproben » trükikirju e šrifte esitav raamat

Schriftreihe » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

Schriftrichtung » kirjamärkide järgnevus kirjutamisel, nt vasakult paremale, paremalt vasakule v ülalt alla

Schriftrolle » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

Schriftsprache » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

Schriftsteller » ilukirjandust loov autor

Schriftstellerwörterbuch » mingi kirjaniku kasutatud sõnavara loetlev sõnastik

Schriftstempel » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

Schrifttum » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

Schriftzeichen » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

Schriftzeichen » kirja üksik element: täht, number vm märk

Schuber » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

Schulausgabe » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

Schulbibliothek » raamatukogu, mis tegutseb kõrgharidusest madalama astme haridust andvate koolide juures ja mille põhifunktsioon on teenindada vastava kooli õpilasi ja õpetajaid

MÄRKUS 1. Kooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda. MÄRKUS 2. Hõlmab raamatukogusid ja teabekogusid kõigis kõrgharidusest madalama astme haridust andvates õppeasutustes (nt gümnaasiumides, täienduskoolituskeskustes, kutsekoolides jne).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Schulbibliothek

Schulbuch » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

Schülerausgabe » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

Schulwörterbuch » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

Schundliteratur » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

Schutzblatt » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

Schutzfrist » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

Schutzhülle » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

Schutzkarton » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

Schutzmarke » tootja tähis tootel v pakendil

Schutzumschlag » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

Schutzumschlagstitel » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

Schutzumschlagstitel » kaaneümbrisele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

Schwanz » raamatuploki lõigatud allserv

Schwarmauslagerung » vabatahtlikke kaasav ühise eesmärgi saavutamise meetod, mida kasutatakse tihti uuendusliku lahenduse väljatöötamiseks, probleemi või ülesande lahendamiseks või tõhususe tõstmiseks. Ühisloomet toetavad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja veeb.

Science-Fiction » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

Scroll-Leiste » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

Scroll-Pfeil » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

scrollen » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

Secherformat » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

Sechsunddreissigerband » kolmekümnekuuendikformaat (36°), mille puhul paberipoogen on murtud 36-ks ja moodustab 72 lehekülge

Sechsunddreissigerformat » kolmekümnekuuendikformaat (36°), mille puhul paberipoogen on murtud 36-ks ja moodustab 72 lehekülge

Sedez-Format » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

Sedezband » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

Sedezformat » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

Seekarte » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

Seideneinband » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

Seidenpapier » väga õhuke paber kaaluga 8-25 g/m², tavaliselt valmistatud kaltsumassist v tselluloosist

Seite » käsikirja v trükise lehe üks külg

Seitenhinweis » viide allika leheküljele

Seitenpaar » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

Seitensteg » veeris lehekülje välisserval

Seitenüberschrift » veerisele trükitud pealkiri

Seitenüberschrift » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

Seitenzahl » trükise mahu arvuline väljendus

Seitenzählung » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

Seitenziffer » lehekülgede järjestuse number

Seitlichheftung » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

sekretierte Literatur » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

Sekundärbibliographie » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

Sekundärdokument » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

Sekundärdokumentsammlung

sekundäre Bibliographie » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

Sekundärinformation » esmas- ja teisest infot vahendav info(bibliograafiad, annotatsioonid, referaadid)

Selbstbedienung » raamatukogu kasutamine raamatukogutöötaja vahenduseta

Selbstbeschreibende Manifestation » Kehastus, mis sisaldab identifitseerivat infot.

[RDA]

Selbstbibliographie » autori koostatud personaalbibliograafia

Selbstbildungslesen » lugemine eneseharimise eesmärgil, autodidaktiline lugemine

Selbstbiographie » isiku enda kirjutatud elulookirjeldus

Selbstgespräch » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

Selbstverbuchungsanlage » teavikute laenutamist ja tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

Selbstverlag » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

Selektiernadel » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

selektive Bibliographie » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

selektive Informationsverbreitung » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

seltenes Buch » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

Semikolon » kirjavahemärk ; , kasutusel ka kirjemärgina

Seminarbibliothek

Sendschreiben » kirjanduslikus vormis kiri

Sensor-Bildschirm » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

Sentenz » mõttetera, vaimukas mõte

Separatabdruck » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

Separatbeilage » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

Separatdruck » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

Serie » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

Serieneintragung » kirje sarja kohta

Seriennummer » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

Serientitel » lisatiitel sarjaandmetega

Serientitel » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

Serientitel » sarja kõigi osade ühine pealkiri

Serienwerk » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

Serigraphie » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

Server » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

setzen » trükivormi tekstiosa (ladu) koostama

sich beraten » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

Sicherheitsbestand » unikaalsete ja kõige väärtuslikumate teavikute kindlustuskoopiate ja/või dublettide kogu

sicherstellen » varuvahendeid looma v rakendama; varukoopiat tegema

Sicherungskopie » originaali kaotsimineku v kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

Sicherungsystem » abinõude kogum inimeste julgeoleku ja vara säilimise tagamiseks

Sichtgerät » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

Siderographie » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

Sideronym » mingi taevakeha nimetusest saadud pseudonüüm

Siebdruck » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

siehe-auch-Verweisung » viide, mis juhib samalaadse v täiendava ainese juurde, lüh: vt ka

siehe-Verweisung » viide mittekasutatavalt märksõnalt v kirjepealdiselt teisele, kus leidub otsitav andmestik, lüh: vt

Signal » andmete esituseks kasutatav füüsikalise suuruse variatsioon andmeedastuses

Signalstreifen » varguste takistamiseks raamatusse kleebitav magnetriba, mis kontrollväravas kutsub esile helisignaali

Signatur » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

Signatur » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

Signet » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

signiertes Exemplar » autori allkirjaga eksemplar

Signum des Autors » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

Silbentrennungszeichen » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

Silberschnitt » raamatuploki hõbetatud lõige

Simulation » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

Sinistrographie » kirjutamine suunaga paremalt vasemale

Sitzredakteur » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

Sitzung » terviklik töötsükkel, nt sidusotsingul v andmesides

Skizze » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

Skrinium » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

Softcopy » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

Software » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

Softwarepaket » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

Softwarepiraterie » tarkvaratoodete ebaseaduslik levitamine või kasutamine

Softwaretechnik » tarkvara projekteerimist, teostust, testimist ja dokumenteerimist hõlmav tehnikaharu

Solander » karp paberite, brošüüride, raamatute hoidmiseks, kujundatud nagu paks raamat, nimetuse saanud Daniel Solanderi järgi

Sonderabdruck » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

Sonderabzug » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

Sonderausgabe » teose erilise kujundusega, teatud tähtpäevaks vm poolest tavalisest erinev väljaanne

Sonderbeilage » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

Sonderbestand » põhikogu kõrval esinev kogu (rariteedi-, auvise-, graafika-, arhiiv- jt kogud)

Sonderbestand » kogu (teavikud), mida hoitakse erilistes temperatuuri, niiskuse jm tingimustes

Sonderbestand » moraalseil, ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel piiratud kasutamisega kogu

Sonderbibliographie » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

Sonderdruck » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

Sonderheft » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

Sonderkatalog » ühe laadi, eriotstarbelise kogu kataloog, nt noodi-, patendi-, perioodika-, lugemissaalikataloog

Sonderlesesaal » lugemissaal, mille kogu, sisustuse ja teeninduse määrab mingi kindel kasutajaskond, otstarve vm eripära, nt teavikute laad

Sondernummer » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

Sondersammlung » põhikogu kõrval esinev kogu (rariteedi-, auvise-, graafika-, arhiiv- jt kogud)

Sonderseite » ühel teemal v ühe lugejarühma jaoks koostatud lehekülg ajalehes v ajakirjas

Sondertitel » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

Sondertitel » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

Sonderzeichen » kirjamärk, mis pole täht, number ega tühimärk, nt kirjavahemärk, protsendimärk, matemaatiline sümbol

Sonett » 14-realine kindla vormiga luuletus

Sonntagsblatt » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

Sonntagszeitung » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

sonstiges Bibliotheksdokument » füüsilisel kandjal teavik või muu üksus, mis ei ole (selle standardi tähenduses) raamat, jadaväljaanne, käsikiri, nooditeavik, mikrovorm, kaarditeavik, auvis, graafikateavik ega patendikirjeldus

MÄRKUS. Siia kuuluvad dioraamid ja teised ruumilised teavikud, mängud, komplektid, mänguasjad jmt. Braille’ kirjas teavikuid loetakse trükisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

sonstiges digitales Dokument » digitaalteavik, mis ei ole (selle standardi tähenduses) e-raamat, e-jadaväljaanne, võrgu kaudu kättesaadav auvis ega e-patendikirjeldus. Siia kuuluvad elektroonilised aruanded, trükifailid, kaardi- ja nooditeavikud, keelekursused jm

MÄRKUS. See hõlmab nii digiteeritud kui ka digitekkelisi teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

sonstiges Personal » raamatukogutöötajad, kellel puudub ametlik kvalifikatsioon raamatukogunduse/infoteaduse või muul vastaval erialal

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

sortieren » üksusi etteantud kriteeriumide järgi rühmitama

Sortimentkatalog » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

Soundkarte » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

soziale Medien » inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkonnad, mille sisu loovad kasutajad ise virtuaalsete kogukondade ja suhtlusvõrgustikena (nt Facebook, Twitter, Youtube, blogid)

Spalte » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

Spaltenlinie » veerge eraldav tühi ruum

Spaltenziffer » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

Spatium » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

Speicher » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

Speicherbibliothek » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

Speicherbibliothek » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

Speichermedium » Materjal või aine, millele on salvestatud info või kunstiline sisu.

[RDA]

speichern » andmeid mäluseadmes hoidma

Speicherplatz » mäluseadmesse mahtuv andmekogus andmeühikutes, nt baitides v sõnades

Speicherstelle » aadressiga üheselt määratud koht mäluseadmes

Sperrung » sõre kiri, mille puhul sõna v lause esiletõstmiseks trükilaos tähtede vahele jäetakse ülejäänud tekstiga võrreldes laiemad vahed

Sperrwort » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

Spezialbestand » erialateavikute kogu

Spezialbibliographie » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

Spezialbibliothek » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

Spezialbibliothek » raamatukogu, millel on kindlaksmääratud lugejaskond ja sellele vastava koostisega kogu, nt lasteraamatukogu, kirikuraamatukogu, pimedate raamatukogu

Spezialbibliothek » iseseisev raamatukogu, mille ülesanne on informatsiooni hankimine ja vahendamine ühe teatud eriala või ainevaldkonna kohta või mingi kindla piirkonna huvides

MÄRKUS 1. Siia kuuluvad raamatukogud, mis teenindavad kindlat sihtrühma või keskenduvad mingile kindlale teavikulaadile, ja raamatukogud, mille tegevus lähtub organisatsiooni vajadustest.

MÄRKUS 2. Erialaraamatukogude statistika tuleb koguda ja esitada jaotiste 2.1.12.1 kuni 2.1.12.7 järgi eraldi (jaotus rahastava institutsiooni kohaselt).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 1639:2016, märkus 2 on kustutatud]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Spezialenzyklopädie » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

spezielle Arten der technischen Literatur » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

speziellen Dienstleistungen » raamatukogu põhiteenuseid täiendavad (tavaliselt tasulised) lisateenused, nt tõlketeenus, ruumide üürimine

spezifischer Titel » Muusikateose pealkiri, mis on midagi muud kui ainult vormi või muusikažanri tähistav sõna, tempomärge, esitajate arv või liturgilise teksti liik.

[RDA]

Spielkarten » kartonglehekesed neile trükitud kujutistega kaardimängudeks

Spielzeugbuch » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

Spiralbindung » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

Spiralheftung » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

Spirit-Umdruck » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

Spitzklammern » nooleotsakujulised sulud < >

Sprachatlas » keelte ja keelendite leviku kaardistik

Sprache der Aufnahme » keel, milles kirje on koostatud, harilikult põhipealkirja keel

Sprachführer » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

sprechendes Buch » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

Sprengschnitt » raamatuploki täkitud lõige

Sprichwort » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

Spruch » mõttetera, vaimukas mõte

staatliche Bibliographie » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

staatliche Bibliothek » riiklikult ülalpeetav raamatukogu

Stadtbibliothek » linnas asuv raamatukogu

Stadtbücherei » linnas asuv raamatukogu

Stadtplan

Staffelkartei » vertikaalselt paigutatud kaartidest koosnev kartoteek

Staffelung » teavikute keskmine eksemplaride arv nimetuse kohta raamatukogus

Stahlstich » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

Stand » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

Standard » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

Standardbestand

Standardeinstellung » variant, toiming jms, mille süsteem automaatselt valib, kui ei ole määratud muud

Standardsbestand

ständige Ausstellung

Standnummer » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

Standortbezeichnung » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

standortgebundene Aufstellung » paigutusviis, mille puhul igale teavikule on kinnistatud kindel koht (hoidlas, riiulil, kapis)

standortgebundene Bibliothek

standortgebundener Bestand

Standortkatalog » kataloog, milles kirjed on järjestatud kohaviitade, teavikute paigutuse järgi riiuleil

Standortnummer » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

Stapelbetrieb » kogutud andmete, tehingute vms töötlus rühmiti inimese sekkumiseta

stationärer Bestand

Stationarius » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

statisches Werk » Teos, mis on kavas teostada ühekordse avaldamise või tootmise teel saadud kehastusena.

[RDA]

Statistik der Druckwerke » trükitoodangut arvestav statistika

statistisches Jahrbuch » aasta kohta statistilist andmestikku ja ülevaadet esitav raamat

Statut » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

Steg » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

Steifbroschüre » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

Steilkartei » vertikaalselt paigutatud kaartidest koosnev kartoteek

Steinbuch » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

Steindruck » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

Steindruckausgabe » kivitrükis, litograafia teel saadud trükis

Stelle » mistahes koht stringis, mille võib hõivata mingi element ja mida saab identifitseerida järjenumbriga; nt MARC21-kirje välja 008 positsioonid 0-39

Stempeldruck » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

Stempelpressung » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

Steno » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

Stenogramm » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

Stenographie » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

Stereo » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

Stereotyp » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

Stereotypausgabe » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

Stereotypplatte » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

Sternchen » viitemärk *

Sternkarte » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

Sternzeichen » viitemärk *

Steuerknüppel » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

Steuerzeichen » märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab juhtfunktsiooni, nt edastusmärk, vormingumärk; mõnikord esitatud graafiliselt

Stichometrie » värsside (ridade) nummerdus, eriti kasutusel klassikaliste teoste trükkimisel

Stichwort » sõna sõnaraamatu leheküljetiitlis sõnade leidmise hõlbustamiseks

Stichwort » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

Stichwortrecherche » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

Stichwortregister » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

Stichwortsuche » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

Stickfleck » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

Stigmonym » pseudonüüm kolme punkti kujul

Stilus » terava otsaga krihvel kirjutamiseks kivile, vahatahvlile vm materjalile Vana-Kreekas ja -Roomas

Stimme » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

stöbern » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

Stophe » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

Stosston » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt Mérimée (kaldkriips paremalt vasakule tähe peal)

Strassenatlas » komplekt mingi territooriumi teede kaartidest

Strassenkarte » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

Streaming » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

Streaming Media » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

Strichätzung » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

Strichcode » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

Strichcodeetikett » vöötkoodiga silt v kleebis

Strichklischee » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

Strichornament » köitele joonrauaga pressitud geomeetriline ornament

Strichpunkt » kirjavahemärk ; , kasutusel ka kirjemärgina

String » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

String Encoding Scheme » Kogum stringiväärtusi ja nendega seotud reegleid, mis kirjeldavad stringikogumi ja elemendi väärtuse vastendust.

[RDA]

Stringsuche

strukturierte Index » struktureeritud indeks

Studie » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

Submenü » alluv menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüst ja mis esitab käsu võimalikke variante

Subskribent » eeltellimuse esitaja

subskribieren » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

Subskription » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

Subskriptionsausgabe » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

Subskriptionspreis » ettetellimisel tasutav teaviku v teenuse hind

Subskriptionswerk » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

Suchanfrage » spetsiifiline mõtestatud päring, mis on tavaliselt võrdsustatud raamatukogu pakutud võrguteenuse etteantud otsinguvormi kasutamisega

MÄRKUS 1. Kohandus väljaandest COUNTER code of practice, Release 4, 2012.

MÄRKUS 2. Otsing registreeritakse iga kord, kui serverisse esitatakse päring.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kohe toimuvaid kordusotsinguid, topeltklõpse ja muud, mis viitab kasutaja tahtmatule käitumisele.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Suchbegriff » otsimootorisse sisestatud sõna või sõnade kombinatsioon, et tähistada otsitavat mõistet

Suchbegriff » otsingul päringu tingimuseks antav märgistring; võib olla sõna, fraas, number jms

Suchbegriff » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

Suche » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

Suche mit einer Zeichenkette

Sucheinstieg » Nimi, termin, kood vms, mis esindab mingit RDA olemit.

[RDA]

Sucheinstieg » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

Suchergebnis » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

Suchgeschichte » päringu või päringuseansi jooksul tehtud otsingute salvestis

Suchnadel » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

Suchplan » otsingutsükli osa, plaan uuritava teema jaoks vajaliku info/kirjanduse leidmiseks

Suchportal » veebisait, mis võimaldab teha otsingut paljudes andmebaasides korraga

Suchprofil » päringuprofiili väljendus indekseerimiskeeles

Suchregeln » reeglid, mis võimaldavad kujundada otsingukriteeriume, et aidata kasutajatel leida infot vastavalt konkreetsetele kategooriatele

Suchstrategie » otsivõtmete kasutamise ja otsingu teostamise plaan

sukzessives Werk » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi väljendustena.

[RDA]

summarische Erfassung des Bestandes » arvestus teavikute saadetise kaupa (hulgiarvestusraamatus, arvutifailis)

summarische Zugangsnachweis » arvestusdokument (arvutifail) teavikute saamise ja kogust kustutamise fikseerimiseks saatedokumentide ja kustutusaktide alusel

Supercomputer » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

Superexlibris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

Superrechner » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

Supplement » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

Supralibros » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

surfen » võrguressursse kindla eesmärgita sirvima

Symbol » mõiste graafiline esitus, mille tähendus sõltub kontekstist; koosneb ühest v mitmest märgist

Synonymwörterbuch » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

Synopsis » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

System der Bestände » ühe v mitme raamatukogu omavahel seotud ja üksteist täiendavate koordineeritult koostatud ja kasutatav fondide kogum

systematische Aufstellung » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

systematische Bibliographie » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

systematischer Katalog » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

systematisches Register » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

Systemsoftware » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

Systemunterlagen » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

Systemunterstützung » süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine

Szenonym » lavanimi, näitleja pseudonüüm

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018