Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 193 sõna

Rabattexemplar » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

Radierbild » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

Radierung » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

Rahmenerzählung » jutustus, mille alguses ja lõpus on kirjeldatud, kes, kus, millal ja kuidas jutustas selle loo

Ramsch » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

Rand » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

Randleiste » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

Randnote

Randsteg » veeris lehekülje välisserval

Randtitel » veerisele trükitud pealkiri

Randüberschrift » veerisele trükitud pealkiri

Randüberschrift » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

Randziffer » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

Rara-Sammlung

Rarum » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

räsonierende Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

räsonierende Bibliographie » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

räsonierender Katalog » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

Raster » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

Rasterätzung » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

Rasterdruck » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

Rasterklischee » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

Raubausgabe » teose trükkimine või paljundamine autori loata

Raubdruck » teose trükkimine või paljundamine autori loata

Raubkopie » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

rauher Schnitt » lõikamata raamatuploki serv

räumliche Datensystem » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

räumlichen Daten » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

RDA-Entität » Inimühiskonna diskursuse olulisimate mõisteliste objektide abstraktne klass, mis on ressursside leidmise süsteemis RDA metaandmete kasutajate huvikeskmes.

MÄRKUS. RDA olemid on tegija, kollektiiv, asutus, väljendus, perekond, eksemplar, kehastus, nomen, isik, koht, ajavahemik ja teos.

[RDA]

Realkatalog » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

Realkatalogisierung » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse märksõnad ja/või liigiindeksid

Rechenbuch » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

Recherche » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

Recherchesprache » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

Recherchesprache » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

Rechner » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

Rechnersystem » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

rechte Seite » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

Rechtschreibhilfe » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

Recto » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

Redakteur » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

Redakteur der Sprache » käsikirja keeleline toimetaja

Redaktion » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

Redaktion » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

Redaktionskomitee » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

Rede » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

Redigieren » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

Redigieren des Katalogs » kataloogi läbivaatamine koos selles vajalike paranduste (täienduste, muudatuste, eemalduste) tegemisega

redundante Information » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

Redundanzinformation » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

Referat » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

Referateblatt » mingi ala referaate avaldav ajakiri

Referatedienst » mingil teemal ilmunud, tavaliselt teaduslike tööde lühikokkuvõtete pakkumine

Referatekartei » referaadiga varustatud kaartidest koosnev kartoteek

Referatesammelband » referaatide kogumik eraldi raamatuna

Referatezeitschrift » mingi ala referaate avaldav ajakiri

Referatinformation » informatsioon referaatide kujul

referative Druckschrift » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

Referenzbestand » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

Referenzmanager » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

referierende Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

Regal » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

Regalbeschriftung » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

Regalblende » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

Regalfach

Regeln der alphabetischen Einordnung » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

Regionalbibliographie » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

Regionalbibliothek » suurem kindlat piirkonda teenindav raamatukogu, mida ei saa liigitada rahva-, kooli- ega kõrgkooliraamatukoguks ja mis ei moodusta osa riiklikust raamatukoguvõrgust

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

regionaler Druck » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

regionales Netz » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

Register » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

Register » etteantud mälumahuga eriotstarbeline sisemälu osa

Register » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

Register am Vorderschnitt » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

Register der Anfangszeilen » luuletuste (laulude) esimeste värsside tähestikloetelu

Registerband » mitmeköitelise väljaande, nt entsüklopeedia sisu avav eraldi köide registritega

Registrationsgebühr

registrierende Bibliographie » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

Registrierung » teavikute esmane registreerimine, nt ajakirja registreerimiskaardil

Rehner- » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

Rehnernetz » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

Reihe » Kehastuste rühm, mis koosneb ühe teose osadest, jadateose numbritest või kehastuse üksustest.

[RDA]

Reihe » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

Reihenangabe » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

Reihenaufnahme » kirje sarja kohta

Reihentitel » lisatiitel sarjaandmetega

Reihentitel » sarja kõigi osade ühine pealkiri

Reihentitel » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

Reihenwerk » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

Reimchronik » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

Reimlexikon » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

Reimwörterbuch » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

reiner Text » krüpteerimata tekst v andmed

Reisebeschreibung » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

Reiseerzählung » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

Reiseführer » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

Reisehandbuch » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

Reisekarte » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

Reisewerk » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

Reiterkarte » ratsuritega märgistatav perfokaart

Reiterkartei » ratsuritega märgistatud perfokaartidest koosnev kartoteek

Reklamante » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

Reklamation » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

Reklamendrucksache » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

Relevanz » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

Reliefdruck » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

Reliefkarte » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

Reliefmodell » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

Reliefplatte » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

Remark » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

Remarque » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

Replik » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

Reportage » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

Repositorium » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

Repressiv-Zensur » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

Reprint » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

Reproduktion » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

Reproduktion » Kehastuse või eksemplari sisu täpne koopia, mis on tehtud mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega.

[RDA]

reproduzieren » teosest ükskõik millises objektiivselt tajutavas vormis, k.a elektroonilises, koopiat või koopiaid tegema

Reprographie » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

Reservbestand » kogu, millest täiendatakse kasutuskogu

reservieren » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

Restauflage » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

restaurieren » kulunud v vigastatud teavikut taastama

Resümee » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

Retrievalergebnis » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

Retrievalsprache » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

Retrievalsprache » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

Retrievalsystem » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

retrospektive Bibliographie » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

retrospektive Katalogisierung » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

retrospektive Suche » mingil teemal minevikus avaldatud info otsing

retrospektive Übertragung » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

Revision » viimane korrektuur enne trükkimist

Revisionsabzug » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

Revisionsbogen » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

Rezensent » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

rezensierende Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

Rezension » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

Rezensionsexemplar » arvustamiseks saadetav eksemplar

Rezeption » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

Richtlinie » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

Ringbuch » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

Rippen » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

Riss » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

Ritterroman » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

Rohexemplar » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

Rohinformation » töötlemata informatsioon

Rohmanuskript » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

Rohübersetzung » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

Rolle » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

Rollenpapier » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

Rollenstempel » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

Rollfilm » rulliks keritud filmilint

Rollkugel » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

Rollstempel » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

Roman » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

Roman in Versen » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

Romanautor » romaane kirjutav kirjanik

Romanschriftsteller » romaane kirjutav kirjanik

römische Zahlen » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

römische Ziffern » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

Rotaprint » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

Rotationsdruck » trükkimine rotomasinal

Rotationsmaschine » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

Rotator » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

Rotschnitt » raamatuploki punaseks värvitud lõige

Router » funktsionaalüksus marsruutimiseks

Rubrik » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

Rückendeckel » raamatu lõpus olev kaas

Rückeneinlag » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

Rückenpappe » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

Rückenrunden » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

Rückenrundklopfen » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

Rückentitel » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

Rückentitel » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

Rückenumschlagstitel » raamatu kaaneümbrise seljaosale trükitud andmed

Rückforderung » teaviku tagastamise teade, mis enne tagastuskuupäeva saadetakse lugejale

Rückgabeautomat » teavikute tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

Rückgabedatum » raamatukogu määratud kuupäev teaviku tagastamiseks

Rückgabetermin

rückläufiges Wörterbuch » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

Rückseite » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

Rückseite des Titelblatts » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

Rückseitentitel » tiitellehe pöördel olevad andmed

runde Klammern » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

runder Rücken » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

Rundnagel » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

Rundrücken » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

Rundschreiben » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

Runenstab » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

runische Alphabet » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

Runo » soome ja karjala rahvalaul

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018