Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 186 sõna

Rabattexemplar » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

Radierbild » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

Radierung » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

Rahmenerzählung » jutustus, mille alguses ja lõpus on kirjeldatud, kes, kus, millal ja kuidas jutustas selle loo

Ramsch » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

Rand » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

Randleiste » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

Randnote

Randsteg » veeris lehekülje välisserval

Randtitel » veerisele trükitud pealkiri

Randüberschrift » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

Randüberschrift » veerisele trükitud pealkiri

Randziffer » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

Rara-Sammlung

Rarum » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

räsonierende Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

räsonierende Bibliographie » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

räsonierender Katalog » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

Raster » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

Rasterätzung » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

Rasterdruck » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

Rasterklischee » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

Raubausgabe » teose trükkimine või paljundamine autori loata

Raubdruck » teose trükkimine või paljundamine autori loata

rauher Schnitt » lõikamata raamatuploki serv

räumliche Datensystem » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

räumlichen Daten » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

Realkatalog » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

Rechenbuch » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

Recherche » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

Recherchesprache » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

Recherchesprache » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

Rechner » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

Rechnersystem » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

rechte Seite » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

Rechtschreibhilfe » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

Recto » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

Redakteur » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

Redakteur der Sprache » käsikirja keeleline toimetaja

Redaktion » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

Redaktion » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

Redaktionskomitee » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

Rede » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

Redigieren » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

Redigieren des Katalogs » kataloogi läbivaatamine koos selles vajalike paranduste (täienduste, muudatuste, eemalduste) tegemisega

redundante Information » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

Redundanzinformation » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

Referat » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

Referateblatt » mingi ala referaate avaldav ajakiri

Referatedienst » mingil teemal ilmunud, tavaliselt teaduslike tööde lühikokkuvõtete pakkumine

Referatesammelband » referaatide kogumik eraldi raamatuna

Referatezeitschrift » mingi ala referaate avaldav ajakiri

Referatinformation » informatsioon referaatide kujul

referative Druckschrift » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

Referenzbestand » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

Referenzmanager » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

referierende Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

Regal » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

Regalbeschriftung » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

Regalblende » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

Regalfach

Regeln der alphabetischen Einordnung » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

Regionalbibliographie » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

Regionalbibliothek » suurem kindlat piirkonda teenindav raamatukogu, mida ei saa liigitada rahva-, kooli- ega kõrgkooliraamatukoguks ja mis ei moodusta osa riiklikust raamatukoguvõrgust

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

regionaler Druck » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

regionales Netz » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

Register » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

Register » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

Register » etteantud mälumahuga eriotstarbeline sisemälu osa

Register am Vorderschnitt » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

Register der Anfangszeilen » luuletuste (laulude) esimeste värsside tähestikloetelu

Registerband » mitmeköitelise väljaande, nt entsüklopeedia sisu avav eraldi köide registritega

Registrationsgebühr

registrierende Bibliographie » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

Registrierung » teavikute esmane registreerimine, nt ajakirja registreerimiskaardil

Rehner- » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

Rehnernetz » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

Reihe » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

Reihenangabe » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

Reihenaufnahme » kirje sarja kohta

Reihentitel » lisatiitel sarjaandmetega

Reihentitel » sarja kõigi osade ühine pealkiri

Reihentitel » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

Reihenwerk » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

Reimchronik » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

Reimlexikon » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

Reimwörterbuch » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

reiner Text » krüpteerimata tekst v andmed

Reisebeschreibung » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

Reiseerzählung » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

Reiseführer » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

Reisehandbuch » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

Reisekarte » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

Reisewerk » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

Reiterkarte » ratsuritega märgistatav perfokaart

Reiterkartei » ratsuritega märgistatud perfokaartidest koosnev kartoteek

Reklamante » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

Reklamation » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

Reklamendrucksache » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

Relevanz » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

Reliefdruck » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

Reliefkarte » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

Reliefmodell » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

Reliefplatte » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

Remark » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

Remarque » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

Replik » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

Reportage » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

Repositorium » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

Repressiv-Zensur » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

Reprint » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

Reproduktion » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

reproduzieren » teosest ükskõik millises objektiivselt tajutavas vormis, k.a elektroonilises, koopiat või koopiaid tegema

Reprographie » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

Reservbestand » kogu, millest täiendatakse kasutuskogu

reservieren » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

Restauflage » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

restaurieren » kulunud v vigastatud teavikut taastama

Resümee » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

Retrievalergebnis » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

Retrievalsprache » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

Retrievalsprache » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

Retrievalsystem » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

retrospektive Bibliographie » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

retrospektive Katalogisierung » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

retrospektive Suche » mingil teemal minevikus avaldatud info otsing

retrospektive Übertragung » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

Revision » viimane korrektuur enne trükkimist

Revisionsabzug » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

Revisionsbogen » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

Rezensent » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

rezensierende Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

Rezension » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

Rezensionsexemplar » arvustamiseks saadetav eksemplar

Rezeption » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

Richtlinie » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

Ringbuch » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

Rippen » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

Riss » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

Ritterroman » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

Rohexemplar » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

Rohinformation » töötlemata informatsioon

Rohmanuskript » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

Rohübersetzung » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

Rolle » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

Rollenpapier » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

Rollenstempel » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

Rollfilm » rulliks keritud filmilint

Rollkugel » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

Rollstempel » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

Roman » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

Roman in Versen » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

Romanautor » romaane kirjutav kirjanik

Romanschriftsteller » romaane kirjutav kirjanik

römische Zahlen » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

römische Ziffern » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

Rotaprint » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

Rotationsdruck » trükkimine rotomasinal

Rotationsmaschine » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

Rotator » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

Rotschnitt » raamatuploki punaseks värvitud lõige

Router » funktsionaalüksus marsruutimiseks

Rubrik » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

Rückendeckel » raamatu lõpus olev kaas

Rückeneinlag » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

Rückenpappe » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

Rückenrunden » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

Rückenrundklopfen » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

Rückentitel » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

Rückentitel » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

Rückenumschlagstitel » raamatu kaaneümbrise seljaosale trükitud andmed

Rückforderung » teaviku tagastamise teade, mis enne tagastuskuupäeva saadetakse lugejale

Rückgabedatum » raamatukogu määratud kuupäev teaviku tagastamiseks

Rückgabetermin

rückläufiges Wörterbuch » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

Rückseite » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

Rückseite des Titelblatts » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

Rückseitentitel » tiitellehe pöördel olevad andmed

runde Klammern » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

runder Rücken » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

Rundnagel » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

Rundrücken » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

Rundschreiben » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

Runenstab » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

runische Alphabet » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

Runo » soome ja karjala rahvalaul

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018