Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 235 sõna

packen » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

pädagogische Bibliothek

paginieren » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

Paginierung » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

Paginierung jedes Artikels » leheküljenummerdus nii, et igal artiklil on omaette paginatsioon ajakirjas, jätkväljaandes v kogumikus

Paket » edastusüksus andmesides

Paläographie » ajaloo ja filoloogia abiteadus, mis uurib peamiselt antiik- ja keskaja käsikirjade kirjutusviisi, väliseid iseärasusi, kirjutusmaterjale jne

Paläotype » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

Palimpsest » pärgament- v papüüruskäsikiri, mille tekst on maha kraabitud v pestud ja asendatud uuega

Palindrom » sõna v lause, mis tagurpidi loetuna annab sama sõna v lause

Palingraphie » vanade trükiste, nt puugravüüride ümbertrükkimine ülekantuna litograafiakivile v metallplaadile

Palmblattbuch » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

Pamphlet » poleemiline paljastav ja mahategev pilkekirjutis

Paneel » köite selja osa, mis asub kahe nöörme vahel

Papier » õhuke (kuni 200 g/m²) materjal, mis on valmistatud mehhaaniliselt ja keemiliselt töödeldud, peamiselt taimseist kiudaineist (puit, õled, tselluloos, kaltsud jm) sadestamise teel

Papier in Rollen » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

Papier mit Wasserzeichen » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

Papierbogen » paberi arvestusühik, arvestatakse tavaliselt standardsetes formaatides: 60x90, 70x90, 70x108, 84x108

Papiereinband » paberkaantega köide

Papierformat » paberipoogna pikkus ja laius, nt 70x90 cm

Papierkopie » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

Papierkorb » kaust kustutamiseks määratud failide jaoks; prügikastis olevaid faile saab enne lõplikku kustutamist taastada

Papiermühle » paberivabriku endisaegne nimetus

Pappband » pappkaantega köide

Pappdeckel » köitmisel raamatule pandud papist kaaned, tavalised kõva köite puhul

Pappe » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

Pappeinband » pappkaantega köide

Papyrologie » papüüruskäsikirjade uurimise ja publitseerimisega tegelev teadusharu

Papyruskunde » papüüruskäsikirjade uurimise ja publitseerimisega tegelev teadusharu

Papyrys » vanaaegne kirjutusmaterjal, mis valmistati Põhja-Aafrikas kasvavast lõikheinast (Cyperus papyrys); leiutati 3. at. e.m.a.; V saj tõrjus pärgament papüüruse kõrvale

Parabel » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

Paragraph » nummerdatud lõik v jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes; märk §

Paralipomenen » teose lisad, mis teose avaldamisel on kasutamata jäetud ja avaldatakse eraldi

Parallelaggregat » Kehastus, mis kujundab üksuseks ühe ja sama teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

Parallelaufnahme » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

Parallelausgabe » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

parallele Titelseite » teiskeelne tiitelleht

Paralleleintragung » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

Paralleltitel » tiitel teis(t)es keel(t)es

Paralleltitelblatt » teiskeelne tiitelleht

Parallelübersetzung » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

Parameter » seadme v programmi käitumist iseloomustav suurus; määratakse häälestamisel

parlamentarische Druckschriffen » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

Parlamentsschriffen » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

Paronymenwörterbuch » häälikuliselt lähedaste, kuid erineva tähendusega sõnade sõnastik, nt teade-teate, teade-teatme

Part » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

Partie » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

Partitur » helitöö kõigi instrumentaal- ja vokaalpartiide koondnoodistik kohastikku noodijoonestikega

Partizipationskultur » demokratiseerunud kultuur, kus inimestel on võimalus osaleda kultuuriloomise protsessis

Pasquill » teotav pilke- ja laimukirjutis

passiver Bestand » kogu, millest ei laenutata (vahetus-, varukogu jmt)

Passwort » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

Pastellzeichnung » pastellkriitidega tehtud joonistus

Patent » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

Patent » Liivi- ja Kuramaa kubermangu trükis avaldatud seadus, määrus vm õigusakt

Patent » haldusakt (koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga), millega valitsus annab leiutajale ainuõiguse kasutada või litsentsida leiutist

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Patentbeschreibung » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

Patentbestand

Patentbibliothek » erialaraamatukogu, mis kogub patendikirjandust ja jagab sellealast infot.

Patentinformation » info avaldatud patenditaotluste ja väljaantud patentide ning registreeritud kasulike mudelite kohta

Patentschrift » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

Patrize » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

Patronymikon » isa nimi isikunime osana

PC » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

Pergament » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

Pergamentblatt » lehekujuline pärgament

Pergamentbuch » raamat, mis on kirjutatud v trükitud pärgamendile

Pergamenteinband » köide, millel kaante ja selja katteks on pärgament

Pergamentrolle » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

Periodika » perioodikaväljaannete kogunimetus

Periodikabestand » perioodikaväljaannete (ajalehed, ajakirjad jmt) kogu

Periodikum » järjestikuste osadena mis tahes ilmumissagedusega avaldatud trükitud või muus vormis teavik, mis on tavaliselt kuupäevastatud või nummerdatud ja mida antakse välja jätkuvalt

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Ei hõlma monograafiasarju ja need tuleb arvestada raamatutena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Periodikum » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

periodische Bibliographie » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

periodische Sammelschrift » perioodiliselt ilmuv artiklite vm kogumik

periodische Schrift » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

periodische Schriften » perioodikaväljaannete kogunimetus

Periodizität » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

periphere Geräte » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

Peripherie » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

Perle » 5-punktine (1,88 mm) trükikiri

Permalink » muutumatu link, mis viib ühe kindla e-teaviku, selle artikli, blogi sissekande vm juurde

Person » Individuaalne inimene, kes elab või on oletamisi kunagi elanud.

[RDA]

Personal-Computer » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

Personalbibliographie » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

personalbibliographisches Verzeichnis » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

Personalien » isiku elu ja tegevust käsitlevate dokumentide (raamatud, artiklid jm) kogunimetus

Personallexikon » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

Personenbegriffe » trükises v andmebaasis esinevate isikunimede register

Personenregister » trükises v andmebaasis esinevate isikunimede register

persönliche Ausstellung » ühe isiku loomingut esitav (personaalnäitus) v tema elu ja tegevusega seotud esemete näitus

persönliche Bibliothek » üksikisikule v perekonnale kuuluv raamatukogu

persönlicher Autor » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav isik, kes on loonud teose kas üksi v koostöös teistega

persönlicher Verfasser » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav isik, kes on loonud teose kas üksi v koostöös teistega

Pertinenz » infovajadusele vastavus, mida kasutaja tajub mitterelevantsena

Petit » 8-punktine (3,008 mm) trükikiri

Pflichtexemplar » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

Pharmakopöe » ravimite valmistamise, säilitamise ja kontrollimise viise esitav ametlik käsiraamat

phonetische Transkription » teaduslik häälduspärane kirjaviis

Phonogramm » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

Phonothek

Photokopie » fotograafilisel teel valmistatud koopia

Photoverbuchungssystem » laenutussüsteem, mille puhul laenutusandmed salvestatakse spetsiaalse kaamera abil mikrofilmile

Phrasensuche » kindla sõnade järjekorraga lause või fraasi otsimine, sageli tuleb fraas kirjutada jutumärkidesse

phraseologisches Wörterbuch » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

Phraseonym » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

Phrenonym » pseudonüüm, mis osutab autori mingile omadusele, nt Ninatark

physisch » seotud tegeliku teostuse v asukohaga, nt füüsiline ketas, füüsiline kirje

physische Einheit » Ainelise kehastuse osa.

MÄRKUS.Füüsiline üksus on näiteks köide, helikassett või filmirull.

[RDA]

physische Einheit » füüsiliselt kokkukuuluv (k.a mis tahes kaitseümbris) teavikuüksus, mida saab vabalt ümber paigutada

MÄRKUS 1. Kokkukuuluvuse võib saavutada näiteks köitmise või ümbrisesse paigutamisega.

MÄRKUS 2. Trükiste puhul kasutatakse füüsilise üksuse tähistamiseks terminit „köide“ (vt ka jaotis 2.3.50).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

physische Karte » teemakaart, mis kujutab üldistatult, leppemärkide abil maakera v selle osa maastikusfääri

Piktogramm » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

Piratenausgabe » teose trükkimine või paljundamine autori loata

Pixel » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

Plagiat » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

plagiieren » teis(t)e isiku(te) teksti, uurimistulemusi, ideid või loomingut enda omana esitama

Plakat » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

Plakat » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

Plan » suuremõõtkavaline kaart (1:500 - 1:5000), mis kujutab mingit maa-ala Maa kumerust arvestamata

Planoformat » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

Planskizze » kartograafias: lihtsustatud joonis, mis kirjeldab objektide asukohta üksteise suhtes, näiteks metrooskeem, turismiskeem

Plantinen » Antverpeni trükkali Christoph Plantini (XVI saj) trükised

Plastbindung » plastist selja ja kaantega köide

Plasteinband » plastist selja ja kaantega köide

Platform » riistvara ja operatsioonisüsteem, millel rajaneb arvutisüsteem

Platte » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

Plattenstempel » köidete kaunistamiseks kasutatud plaadike, millega sellesse suruti ornament vm kujutis

Plotter » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

Poem » lüürilis-eepiline luuleteos, värssides jutustus v novell

Poesie » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

Poetry Slam » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

Polemik » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

politische Karte » maailma poliitilist jaotust (ja suuremaid administratiivüksusi) kujutav kaart

politische Literatur » poliitikat käsitlev kirjandus

Polonym » mitme autori ühiselt kirjutatud teos

Polyglotte » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

polyglotte Ausgabe » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

Polygraphie » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

Polyptychon » rohkemast kui kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

Polytype » mitmest tähest koosnev v mingi kujundiga trükimärk

Pop-Up Menü » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

populärwissenschaftliche Literatur » üldarusaadavas vormis teadust tutvustav kirjandus

populärwissenschaftliches Buch » populaarteadusliku sisuga raamat

Popup-Buch » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

pornographische Literatur » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

Portal » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

Portolan » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

Porträt » inimest kujutav kunstiteos v foto; näopilt

Portulan » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

Portulankarte » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

postdatiertes Buch » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

postume Ausgabe » pärast autori surma avaldatud väljaanne

Prachtausgabe » kaunilt kujundatud trükis

Prachteinband » kaunilt kujundatud köide

Prachtexemplar » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

Praenonym » pseudonüümina kasutatud eesnimi perekonnanime asemel

Prägdruck » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

Prägdruck » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

Prägedruck » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

Prägung » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

Präliminarien » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

Präsenzapparat » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

Präsenzbenutzung » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

Präsenzbenutzung » raamatukogu ruumides kasutatud teavikud, mille kasutaja on avariiulilt võtnud

MÄRKUS. Avariiulikasutus hõlmab riiulite juures teavikute lehitsemist nende sisuga tutvumiseks, kuid ei hõlma kõigest veerisepealkirjade või seljatiitlite lugemist materjali valikuks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Präsenzbenutzungsbestand » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

Präsenzbestand » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

Präsenzbestand » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

Präsenzexemplar » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

Präventivzensur » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

Präzensbibliothek » raamatukogu, kust ei laenutata raamatuid koju

Predigt » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

Predigtenbuch » jutlusi sisaldav raamat

preisgesenktes Buch » nominaalhinnast odavamalt müügil olev raamat

Preisliste » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

Prenonym » pseudonüümina kasutatud eesnimi perekonnanime asemel

Preprint » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

Presse » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

Presse » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

Pressefreiheit » õigus vabalt väljendada oma vaateid ja arvamusi trükisõnas

Primärbibliographie » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

Primärdokument » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

Primärdokumentenbestand

Primärdokumentsammlung

primäre Nutzergruppe » isikute arv, kellele teenuste osutamiseks ja teavikute laenutamiseks raamatukogu on loodud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 11620:2008.

MÄRKUS 2. Rahvaraamatukogude puhul on selleks tavaliselt ametliku teeninduspiirkonna (territoriaalse haldusüksuse) elanike arv; kõrgkooliraamatukogude puhul on selleks tavaliselt akadeemilise koosseisu, spetsialistide ning üliõpilaste koguarv.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Primärinformation » originaalmaterjal (info), millel põhinevad edasised uurimused ja käsitlused

Primärquelle » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

Printer » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

Privatausgabe » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

Privatbibliothek » eravalduses olev raamatukogu

Privatdruck » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

Privatpresse » eraisikule kuuluv trükikoda

Probeabzug » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

Probeausgabe » teose esialgne variant arvamuste saamiseks enne lõplikku ilmumist

Probeexemplar » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

Probeheft » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

Probelieferung » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

Probenummer » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

Programm » mingi ülesande lahendamiseks sobiva algoritmi kirjeldus programmikeeles, milles sisalduvate käskude täitmise korral käitub arvuti ettemääratud viisil; ilma programmideta oleks arvuti kasutu

Programm » millegi ellu- v läbiviimise üksikasjalik plaan, nt eeskava, saatekava, tegevuskava, õppekava

Programm zur Tabellenkalkulation » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

programmieren » programme projekteerima, kirjutama, muutma ja testima

Programmiersprache » tehiskeel programmide väljendamiseks

programmiertes Lehrbuch » ainekava järgi kindlas järjestuses ja väikestes annustes õppematerjali esitav õpik

Prohibitum » raamat, mille võimuorganid on keelanud

Proklamation » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

Prolegomena » eelmärkused (ka sissejuhatav eessõna) ulatuslikule teosele

Prolog » teost alustav eellugu; pidulik avaluuletus mingi sündmuse puhul

Propagandaliteratur » vaadete, arvamuste, seisukohtade tutvustamiseks ja levitamiseks avaldatud trükised

Prosa » sidumata kõnes kirjutatud kirjandus

Prosagedicht » väike lüüriline pala proosavormis

Prospekt » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

prospektive Bibliographie » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

prospektives bibliographisches Verzeichnis » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

Protokoll » papüürusrulli algusse kinnitatud leheke rulli sisuga

Protokoll » reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise andmesides

Provenienzangabe » märk raamatus, mis näitab tema varasemat kuuluvust: nimekirjutis, tempel, eksliibris vm

Provenienzexemplar » tuntud isiku omanikutunnusega (nt nimemärk) eksemplar

provisorisches Einband » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

Prozentzeichen » märk %, tähendab sajandikku e protsenti

Prozessor » arvuti osa, mis tõlgendab ja täidab käske

Psalm » kirikulaul, eriti Vana Testamendi Taaveti laulude hulka kuuluv laul

Psalmenbuch » psalmide kogumik

Psalter » psalmide kogumik

Pseudandronym » mehe nimi naisautori varjunimena, nt George Sand

Pseudogynym » naise nimi meesautori varjunimena, nt Tiibuse Mari, Milli Mallikas

Pseudonym » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

Publikation » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

publizieren » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

Publizistik » ühiskonnaelu päevaküsimuste käsitlemine meedias

Pulldown-Menü » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

Pultbibliothek » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

Punkt » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

punktierte Linie » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

Punktschrift » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

Punze » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018