Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 69 sõna

OB » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

Oberbegriff » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

Oberschnitt » raamatuploki lõigatud ülaserv

Obertitel » teaviku tiitellehel pealkirjast kõrgemal asetsevad andmed (väljaandva asutuse v organisatsiooni nimi vm)

Objektwerk » Teos, mis on realiseeritud taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

offene Daten » kõigile vabalt kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud, nt avatud teadusandmed

offener Brief » publitsistlik esinemine ajalehes, ajakirjas vm, et selle kaudu juhtida üldsuse tähelepanu millelegi ja väljendada oma seisukohta selle kohta

öffentliche Bibliothek » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

öffentliche Bibliothek » universaalse koostisega üldsusele avatud raamatukogu, mis teenindab kogu kohalikku või piirkondlikku elanikkonda ning mida tavaliselt täielikult või osaliselt rahastatakse kohaliku omavalitsuse ja/või riigieelarvest

MÄRKUS. Rahvaraamatukogu defineeritakse üldsusele avatud raamatukoguna isegi siis, kui selle teenused on suunatud kindlale sihtrühmale, nagu lapsed, nägemispuudega inimesed või haigla patsiendid. Rahvaraamatukogu põhiteenused on tasuta või osaliselt doteeritud. See määratlus hõlmab ka teenuseid, mida rahvaraamatukogud osutavad koolidele, ja teenuseid, mida piirkonnaraamatukogud osutavad piirkonna rahvaraamatukogudele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

öffentliche Information » mistahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites

[Avaliku teabe seadus]

offline » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

Öffnungsstunden » tavanädala tundide arv, mille jooksul raamatukogu füüsilised põhiteenused (nt info- ja laenutusteenused, lugemissaalid) on kasutajaile kättesaadavad

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Öffnungszeiten

Offsetdruck » lametrükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükivormilt paberile elastse kattega silindri abil, nt kummi-, pleki-, rotaprinditrükk

Offsetpapier » tugeva liiminguga vähedeformeeruv trükipaber ofsettrüki jaoks, 70-200 g/m²

ohne Jahr » lüh s.a.; teavikul puudub ilmumisaasta ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

ohne Ort » lüh s.l., i.k.; teavikul puudub ilmumiskoht ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

ökonomische Karte » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

Oktav » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

Oktav-Format » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

Oktavband » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

Oktodezband » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

Oktodezformat » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

Oleographie » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

Ölfarbendruck » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

online » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

Online-Datenbank » interneti, veebi kaudu toimuv, seal asuv andmebaas

Online-Katalog » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

Onomastikon » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

Ontologie » informaatikas: mingi valdkonna jaoks oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega, millega modelleeritakse valdkonna teadmust masinloetaval kujul

Opalograph » paljundusaparaat, milles tõmmis saadakse mattklaasplaadilt, kuhu on kirjutatud erilise tušiga

Operntextbuch » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

Opistographie » käsikiri v trükis, mis on kirjutatud v trükitud papüüruse, pärgamendi, paberi kahele küljele

optische Kopie » optilise menetluse teel valmistatud koopia (filmist, fotost, tekstist jm)

optische Platte » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

optische Platte » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

optische Zeichenerkennung » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

Opus » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

Opuszahl » helilooja teose v väikeste teoste kogu järjekorranumber

ordnen » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

Ordnung

Ordnungswort » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

Organ » trükis (tavaliselt ajaleht v ajakiri), mis kuuludes mingile parteile, ühingule, asutusele vm peegeldab selle seisukohti ja tegevust

Orientalia » Idamaade (ja nende kohta käiv) kirjandus

Original » algupärane väljaanne, algdokument

Originalausgabe » teose esimene väljaanne

Originaleinband » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

Originalgrafik » graafiline looming, mille kavand, trükiplaat ja võimalikult ka trükkimine on teostatud kunstniku enda poolt (kohandus „Kunstileksikonist“)

Originalklischee » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

Originalquelle » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

Originalsachtitel » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

Originalsachtitel » algupärandi pealkiri vastandina tõlke pealkirjale

Originaltext » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

Originaltitel » algupärandi pealkiri vastandina tõlke pealkirjale

Originaltitel » algupärase väljaande tiitellehe tekst

Originalumschlag » kirjastusköite kaas

orographische Karte » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

orthoepisches Wörterbuch » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

orthographisches Wörterbuch » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

orthologisches Wörterbuch » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

Orthophoto » fotogramm-meetrilisel töötlemisel teisendatud aerofoto, kus on kõrvaldatud reljeefist ja kaldenurgast tingitud moonutused

Ortsbibliographie » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

Ortsbibliographie » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

Ortsleihe » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

Ortsnamenregister » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

Ortsregister » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

Ortsschaftbibliographie » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

Ortsverzeichnis » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

Output » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018