Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 104 sõna

Nachauflage » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

Nachbindung » lagunenud raamatu uuesti köitmine

nachdatiertes Buch » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

Nachdruck » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

Nachdruck » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

Nachdruck » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

Nachlass » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

Nachricht » teadaanne, teatamine millestki

Nachricht » lühiteade ajakirjanduses

Nachruf » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

Nachschlageapparat » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

Nachschlagebuch » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

Nachschlageliteratur » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid: entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad jne

Nachschlagewerk » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

Nachschlagewerkbestand » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

Nachschrift » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

Nachträge » raamatus põhitekstile järgnevad osad: kommentaarid, lisad, bibliograafia jms

Nachträge » põhiteksti täiendavad andmed

Nachwort » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

Namensleitkarte » vahekaart, mille väljel on isikunimi

Namensregister » trükises v andmebaasis esinevate nimede (isiku-, koha-, kollektiivinimede) register

Namensverweisung » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

Namensweiser » tähestikpaigutusel raamatute vahele asetatav viit autori nimega

Nasenklammern » kaartega sulud { }

Nationalbibliographie » ühes riigis avaldatud teavikuid sisaldav ja kirjeldav bibliograafia

MÄRKUS. Mõnes riigis hõlmab rahvusbibliograafia ka välismaal avaldatud riigiga seotud väljaandeid, sealhulgas tõlkeid ja riigi kodanike töid.

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 2.21]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Nationalbibliographie » ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikute bibliograafia

Nationalbibliothek » raamatukogu, mis vastutab oma asukohariigis kõigi selles riigis ilmuvate teavikute kogumise ja säilitamise eest

MÄRKUS 1. Tavaliselt täidab rahvusraamatukogu ka kõiki või mõningaid järgmisi ülesandeid: koostab rahvusbibliograafiat; säilitab ja arendab suurt ja esinduslikku väliskirjanduse kogu, k.a välismaal ilmunud oma maad käsitlevad teavikud; tegutseb üleriigilise bibliograafiainfo keskusena; koostab koondkatalooge; juhendab teiste raamatukogude töökorraldust ja/või edendab koostööd; koordineerib teadus- ja arendustegevust jne.

MÄRKUS 2. Mõiste „rahvusraamatukogu“ määratlus võimaldab kasutada seda rohkem kui ühe raamatukogu puhul riigis.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Nationalbibliothek » riigi keskne teaduslik universaalraamatukogu, kes hangib, säilitab ja teeb kättesaadavaks sellel maal, selle rahva keeles, selle maa kohta ilmunud ja selle maa autorite avaldatud väljaandeid; on ühtlasi rahvusbibliograafia keskuseks

natürliche Sprache » keel, mille reeglid põhinevad käibival kasutusel

Navigatsionskarte » laevasõidus v lennuliikluses kasutatav kaart, mis kujutab navigatsiooniks olulisi objekte maal ja/või merel

navigieren » otsima võrgus v andmebaasis objektidevaheliste seoste abil

Nebeneintragung » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

Nebenkarte » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

Nebenkarte » kataloogikaart täiendkirjega

Nebentitelblatt » kordustrüki v tõlke teine tiitelleht, mis kopeerib varasema trüki tiitellehte

Nekrolog » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

Netiquette » võrgusuhtluses aktsepteeritava käitumise reeglistik

Network » sõlmede ja neid ühendavate harude kogum

Netzätzung » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

Netzbereitstellung » teenus, mida pakutakse ja kasutatakse (avalike) andmesidevõrkude, enamasti Interneti kaudu

Netzbetrieb » valdkond, mis tegeleb arvutivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldusega

Netzbetrieb » võrguks v võrguga ühendamine

Netzcomputer » kõvakettata arvuti, mis laadib iga kord enne töö alustamist vajaliku tarkvara serverist

Netzdienst » teenus, mida pakutakse ja kasutatakse (avalike) andmesidevõrkude, enamasti Interneti kaudu

Netzdruck » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

Netzdrucker » ühisprinter kohtvõrgus

Netzsoftware » andmesidevahendid ja tarkvara andmesidevõrgu loomiseks

Netzwerk » sidekanalitega ühendatud arvutid ja seadmed, mis hõlbustavad kasutajatevahelist suhtlust ja võimaldavad kasutajatel ressursse ning teenuseid jagada

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Netzwerk » sõlmede ja neid ühendavate harude kogum

Neuauflage » sama teose uue laoga trükk

Neuausgabe » sama teose uue laoga trükk

neubearbeitete Auflage » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

Neuerscheinung » äsjailmunud raamat

Neuerwerbungsausstellung » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

Neuerwerbungskatalog » kataloog raamatukokku hiljuti saabunud teavikutest

Neuerwerbungsliste » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

Neuerwerbungsverzeichnis » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

Neukatalogisierung » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

Neuregistrierung des Lesers » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

Neustart » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

nicht selbstbeschreibende Manifestation » Kehastus, mis ei sisalda identifitseerivat infot.

[RDA]

nicht-musikalische Tonaufnahme » mittemuusikalise heli jäädvustus, nt audioraamat

nichtnumerierte Seite » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

nichtperiodische Ausgabe » ühekordselt ilmuv väljaanne

Niggerleder » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

nochmalige Anführung » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

Nomen » Tähistus, mis osutab RDA olemile. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

MÄRKUS. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

[RDA]

nominaler Preis » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

Nominalpreis » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

Nonpareille » 6-punktine (2,265 mm) trükikiri

Norm » tegevusjuhiseid (reegleid, juhtnööre) sätestav dokument (standard, tehnoeeskiri)

Norm » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

Norm » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

normale Ausgaben » raamatukogu toimimisega seotud kulud

MÄRKUS. Raha, mis kulutatakse personalile ja regulaarselt kasutatavatele ja uuendatavatele ressurssidele (vt ISO 11620). Hõlmab tööjõu- ja komplekteerimiskulusid; kulusid rendile, litsentsidele, köitmisele, arvutivõrgu käitamisele ja hooldusele, sidele, hoonete haldusele, kommunaalkulusid (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne), olemasoleva mööbli ja seadmete parandamisele ning väljavahetamisele jne. See võib olla ka jooksev või perioodiline kulu. Sisaldab ka ostumüügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Normativ » tegevusjuhiseid (reegleid, juhtnööre) sätestav dokument (standard, tehnoeeskiri)

Normdatei » bibliograafiakirje koostamisel kasutatavad andmed teaviku kohta, mis esitatakse ühtlustatud e normitud kujul, toetudes teavikuvälisele autoriteetallikale

Normdatei » arvutiloetav bibliograafiaandmebaasiga ühilduv normandmete allikas; võib olla bibliograafiaandmebaasi osa v iseseisev andmebaas

Normdatensatz » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

Normenbestand

Normwörterbuch » kehtivate normide kohast keelt esitav sõnaraamat

Notation » märgisüsteem mingi kindla ala mõistete tähistamiseks; nt muusika, male, UDK vm notatsioon

Notation » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

Notation des Katalogs » liigiindeks kirje koha määramiseks kataloogis, väljendab teose sisu võimalikult täpselt

Note » märk, millega tähistatakse heli vältust ja kõrgust

Noten » noodikiri, nooditekst, nii käsikirjaline, trükitud kui ka elektrooniline

Notenbibliographie » noote loetlev bibliograafia

Notendruck » nootide trükkimine vastavate trükimärkidega

Notensammlung » noote sisaldav kogu; võib sisaldada ka käsikirjalisi noote

Novelle » väike proosateos, mis on keskendatud ühele sündmusele ja tavaliselt üllatusliku lõpuga

Novellette » väike novell, pisipala

Nullmeridian » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

numerierte Ausgabe » väljaanne, mille eksemplarid (vahel osa tiraažist) on nummerdatud; tavaliselt on trükiarv ja kasutajaskond piiratud

Numerierung » teavikute v nende osade järgnevuse ja hulga näitamiseks antud numbrid (osadele, lehekülgedele, eksemplaridele vm)

numerische Aufstellung » paigutus teavikute järjenumbrite (liigisisene number, kronoloogilis-järjenumbriline jms) järgi

numerische Daten » trükiteose mahtu näitavad andmed: lehekülgede, lehtede või veergude arv, illustratsioonid, lisalehed, formaat

Numerische Karte » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

Numerus-currens-Aufstellung » paigutus inventarinumbrite järjestuses

Nummer » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

Nummernkartei » kartoteek, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

Nummernkatalog » kataloog, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

Nummerpaginierung » lehekülgede järjestuse määramine numbritega

Nummerverweisung » allikaviide teose numbrile viiteloetelus, nt 53, 221 (viidatud teos 53, lehekülg 221)

Nurlesespeicher » keskseadmesse kuuluv ainult lugemist võimaldav mäluseade, kuhu andmed ja programmid on salvestatud arvuti valmistamise ajal

Nutzungsvertrag » leping, millega üks isik (litsentsiandja) annab teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018