Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 189 sõna

machinelle Übersetzung » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

machinenlesbar » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

Magazin » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

Magazin » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

Magazinbestand

Magnetband » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

Magnettonband » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

Mahngebühr » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

Mahnung » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

Mahnung » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

Mailänder » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

Mailing-Liste » elektronpostiaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga

Majuskel » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

Makette » tulevase trükise v selle osa näidis

Makrone » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

Makulatur » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

Malbuch » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

Managementinformationssystem » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

Mängelexemplar » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

Mängelexemplar » tootmisvigadega eksemplar

Manifest » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

Manifestation » Teose väljenduse materiaalne teostus.

[RDA]

Manual » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

Manualkatalog » käsikogukataloog; kaartkataloog, trükikataloog vms vastandina e-kataloogile

manuelle Recherche » mehhaaniline otsing

Manuskript » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

Manuskriptbuch » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

Manuskriptkarte » käsitsi joonistatud kaart, mida säilitatakse originaalina

Mappe » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

Mappenwerk » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

Märchen » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

Marginale » 1. märkus raamatu valgel äärel, ääremärkus
2. esseistika väikevorm: lühikirjutis, mõttekild v kommentaar

Marginalziffer » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

marmorierter Schnitt » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

marmoriertes Papier » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

Marmorpapier » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

Marmorschnitt » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

Marokkoleder » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

Maroquin » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

Martyrologie » pühakute ja märtrite loetelu koos nende lühikeste elulugudega

maschinelle Recherche » otsing arvuti abil

maschinelles » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

Maschineneinband » masinate abil valmistatud köide vastandina käsitsiköitele

Maschinensatz » trükilao valmistamine ladumismasina abil

Maschinenschrift » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

Maschinenübersetzung » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

maschinlesebares Dokument » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

maskierte Literatur » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

Massenauflage » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

materielles Kulturerbe » inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjust tekkinud esemed ja paigad, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus

mathematische Symbolen » sümbolid matemaatiliste tehete kirjapanekuks

Matrikel » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

Matrixdrucker » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

Matrize » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

Matronym » ema nimi isikunime osana

Maus » laual libistatav nuppudega osutusseadis

Maxime » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

maximieren » ikooni aknaga asendama

Mediathek » kogu mitmel viisil salvestatud tekste, pilte ja helisid, mille taasesitamine toimub tehniliste seadmete abil (nt filmid, heliplaadid jt); koht eelnimetatu hoidmiseks ja kasutamiseks.

Medienschau » eri meediakanalites leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

Medienüberwachung » meediakanalite kaudu üldsusele kättesaadava info regulaarne kindlakstegemine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

Medium » keskkond, kus toimub infoedastus, info avaldamine ja/või massikommunikatsioon

medizinische Bibliothek » raamatukogu, mis teenindab nii era- kui ka avaliku sektori tervishoiuspetsialiste haiglates või mujal

MÄRKUS 1. Ravimiettevõtete raamatukogud kuuluvad jaotise 2.1.12.4 alla.

MÄRKUS 2. Need raamatukogud võivad hõlmata ka patsientidele lugemiseks mõeldud materjale.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

medizinische Bibliothek

mehrbändige Ausgabe » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

mehrbändiges Werk » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

Mehrfachexemplar » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

Mehrfarbendruck » trükkimine mitme värviga

Mehrlingheft » suurema mahu ja mitme numbriga tähistatud jadaväljaande üksus, nt number 6-8

mehrmahlige Bestellung

mehrsprachige Ausgabe » mitmes keeles tekstiga väljaanne

Melotypie » nootide trükkimine vastavaist trükimärkidest laotud trükivormiga

Memoiren » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

Menüleiste » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

Merkband » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

Merkbuch » brošüür, voldik v lehik, mis sisaldab vajaliku miinimumi andmeid millegi kohta

Messbuch » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

Metadatenwerk » Teos, mis on metaandmekanne või metaandmekogum.

[RDA]

Metalleinband » ohtrasti kaunistatud metallkaantega köide, käibel eriti XIV ja XV saj

Methodik der Bibliographie » bibliograafiameetodite (võtete) kogum

Methodiker » raamatukoguhoidjate täienduskoolituse ja/või raamatukoguhoidjate kutsetegevuse juhendamise alal töötav raamatukoguhoidja

methodische Literatur » kirjandus mingi aine õpetamise, teadusliku töö meetodite, mingi tootmisala v töö meetodite kohta

Methodologie der Bibliographie » õpetus, käsitlus bibliograafiameetoditest, bibliograafiatöö organiseerimisest jms

Metonomasie » nime muutmine (nt pseudonüümiks) tõlkimise teel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Holzmann = Xylander

Mezzotinto » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

Mezzotintostich » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

Mignon » 7-punktine trükikiri

Mikroabbildung » originaali vähendatud koopia mikrovormina

Mikrocomputer » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

Mikrofiche » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

Mikrofiche-Lesegerät » projektor mikrokaartide lugemiseks

Mikrofichebestand

Mikrofilm » mikrokujutist kandev film, mikrovormi liik; ka selleotstarbeline fotomaterjal

Mikrofilm-Lesegerät » projektor mikrofilmide lugemiseks

Mikrofilmbestand

Mikrofilmbibliographie » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

Mikrofilmen » mikrofilmide valmistamine

Mikrofilmsammlung

Mikrofilmung » mikrofilmide valmistamine

Mikroform » fotograafiline teavik, mis nõuab kasutamisel suurendamist

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab mikrofišše ja mikrofilme.

MÄRKUS 3. Slaide ja muid selletaolisi teavikuid loetakse auvisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Mikroform » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

Mikroformat » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

Mikrofotografie » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

Mikrographie » palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine

Mikrokarte » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

Mikrokatalog » kataloog mikrokandjal

Mikrokopie » originaali vähendatud koopia mikrovormina

Mikrokopiensammlung

Mikrokopieren » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

Mikroplanfilm » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

Mikroprozessor » protsessor, mille elemendid on vähendatud üheks v mitmeks integraallülituseks

Mikropublikation » mikrovormis väljaanne

Militärbibliothek » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

Militärkarte » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

Militärkartographie » kaitseväe poolt või sõjalisel otstarbel kaartide valmistamine, uurimine ja kasutamine

Mimeograph » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

Miniator » raamatute kirjutaja ja maalija keskajal

Miniatur » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

Miniaturbuch » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

minimieren » akent ikooniga asendama

Minuskel » väike täht vastandina suurtähele

mischen » andmekogumeid kokku liitma

Missale » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

Missale » 48-punktine trükikiri

Miszellaneen » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

Miszellen » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

mit Anmerkungen versehen » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

mit Anmerkungen versehene Ausgabe » kommentaaridega varustatud väljaanne

mit Seitenzahlen versehen » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

Mitarbeiter » koostöö tegija ajalehele, ajakirjale vm väljaandele

mitaufend » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

Mitautor » kollektiivteose üks autoreid

Mitredakteur » isik, kes koos teis(t)ega on kogumiku, ajakirja vm toimetajaks

Mitteilung » teadaanne, teatamine millestki

Mitteilungsblatt » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

Mittel » 14-punktine trükikiri

Mittelsteg » veerge eraldav tühi ruum

Miturheber » kollektiivteose üks autoreid

Mitverfasser » kollektiivteose üks autoreid

MO-Platte » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

mobile Aufstellung des Bestandes

Mode » seadme v programmi tööviis

Modeblatt » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

Modejournal » moode esitav raamat, milles oluline osa on piltidel ja joonistel

Modell- und Bastebogen » käsitöö- v naisteajakirjale lisatud lahtine poogen lõigete ja mustritega ajakirjas esitatu valmistamiseks

Modem » seade v programm, mis võimaldab edastada digitaalsignaale analoogtelefoniliinide kaudu

Modezeitschrift » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

Modul » tark- v riistvara suhteliselt sõltumatu koostisosa

Modus » seadme v programmi tööviis

Monatsschrift » üks kord kuus ilmuv ajakiri

Mönchseinband » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

Monodrama » ühe kõneleva tegelasega näidend

Monographie » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

Monographie » trükitud või muu väljaanne, mis on tervikuna ühes köites või mille terviku moodustab kindel arv köiteid

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 2.4.02]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

monographische Reihe » teatud arv ühise koondpealkirjaga seotud monograafiaid

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 3.20]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Monolog » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

Monotypesetzer » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

Monotypie » 1. graafikatehnika, mille puhul metall-, klaas-, vm plaadile kantakse õlivärvidega pilt, millest saadakse üksainus tõmmis
2. selles tehnikas graafikateos

Morgenblatt » hommikuti ilmuv ajaleht

Morphologie des Buches » raamatuteaduse osa, mis uurib raamatute füüsilist ehitust ja teksti paigutust

Mosaikeinband » nahkköide, mille kujunduses on kasutatud mosaiiki

Motto » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

MPC » personaalarvuti, mis sisaldab multimeediarakendusteks vajalikke komponente

Multimedia » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

Multimedia PC » personaalarvuti, mis sisaldab multimeediarakendusteks vajalikke komponente

Multimedia-Dokument » digitaalteavik, milles on kombineeritud eri infomeediumid interaktiivseks kasutamiseks (nt tekst, graafika, fotod, video, audio)

MÄRKUS. Multimeediumteavikuid arvestatakse vastavalt nende põhiolemusele või -eesmärgile nt andmebaasi, ejadaväljaande või digitaalteavikuna.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Mundartwörterbuch » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

mündliche Anfrage » suuliselt (isiklikult v telefoni teel) esitatud päring

mündliche Auskunft » suuliselt esitatud vastus päringule

Museumführer » muuseumi ja tema ekspositsiooni tutvustav teavik

Museumsobjekt » muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asi

MÄRKUS: kohandus "Muuseumiseadusest"

Musik-Medium » muusika-alane või muusikaline teavik, näiteks auvis, noot, muusikaraamat, -ajakiri

Musikalien » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

Musikalienbibliographie » noote loetlev bibliograafia

Musikaliendruck » nootide trükkimine vastavate trükimärkidega

Musikalienkatalog » noote loetlev kataloog

musikalische Tonaufnahme » muusikalise heli jäädvustus

Musikbibliothek

Musikdruck » igasugune noodikirjas teavik

Musikdruck » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

Musikdruck » teavik, mille põhisisu on esitatud noodikirjas

MÄRKUS. Nooditeavikud võivad olla noodilehtedel või köidetult.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Musikkassette » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

Musiksaal » muusikateavikuid (noote, auviseid, muusikakirjandust jm infot) vahendav erialasaal, sisaldab ka kuulamissaali

Musiksammlung » muusikaliste helisalvestiste ja/või nooditrükiste korrastatud kogu

Musikwerk » Teos, mis on realiseeritud noteeritud muusikana, esitatud muusikana või taktiilse noteeritud muusikana.

[RDA]

Mustererkennung » kuju, vormi v piirjoonte tuvastamine automaatsete vahenditega

Mythe » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

Mythos » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

Mythus » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018