Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 218 sõna

laden » andmeid v programmi kasutuskohta teisaldama, nt disketilt arvutisse v magnetlindilt andmebaasi

Lage » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

Lage » trükise mahu arvestusühik

Laminator » kiletamisaparaat, mille abil kaetakse paberilehed õhukese läbipaistva kilega

LAN » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

landeskundliche Bibliographie » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

landeskundliches bibliographisches Verzeichnis » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

ländische Bibliothek » maal asuv raamatukogu

Landkarte » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

landwirtschafliche Bibliothek

Länge » trükitähe põhiosast üles- v allapoole ulatuv osa, nt d, g, k, p jt puhul

langer Buchstabe » pikendiga trükitäht, nt b, d, f, g, h, j jt

Längeseite » raamatu leht (tavaliselt kleebis), mille laius on suurem kui kõrgus

Langformat » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

Langspielplatte » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

Längstitel » seljatiitel kas ülalt alla v alt üles

Laptop » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

Laser Platte » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

Laser-Platte » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

Laserdrucker » printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserkiirega nähtamatu kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse paberile ja kinnistatakse

laufende Bibliographie » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

laufende Erwerbung » raamatukogu pidev täiendamine

laufende Nummer » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

laufender Meter » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

Laufzettel » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

Layout » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

Lebensbeschreibung » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

Lebensgeschichte » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

Lederband » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

Ledereinband » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

Lederimitation » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

Lederin » tehisnahk, köitematerjalina kasutatav erilise nitrokihiga kaetud puuvillriie

Leerblatt » trükita leht raamatus

leere Seite » trükita lehekülg raamatus

leere Spalte » trükkimata veerg veergudega trükises

leeres Blatt » trükita leht raamatus

Leerkarte » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

Leerseite » trükita lehekülg raamatus

Legendar » legendiraamat, kogumik legende pühakuist

Legendarium » legendiraamat, kogumik legende pühakuist

Legende » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

Legende » rahvajutt kellegi elust v mingist sündmusest

Lehrbuch » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

Lehrbuch zum Selbstunterricht » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

Lehrbuchsammlung

lehrende Bibliothekar » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

Lehrgang » süstemaatiline ülevaade mingi ala kohta; lühiajalised õpingud mingil alal ettevalmistuseks v täienduskoolituseks

Lehrstuhlbibliothek

Leihbibliothek » kojulaenutusega raamatukogu

Leihbücherei » kojulaenutusega raamatukogu

Leihe » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

leihen » raamatukogu teavikut ajutiseks kasutamiseks saama

Leihfrist » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

Leihverkehrsbestellung

Leineneinband » lõuendist selja- ja kaanekattega köide

Leinenpapier » linakiududest valmistatud paber

Leinwandpapier » linakiududest valmistatud paber

Leiste » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

Leitartikel » ajalehe- v ajakirjaartikkel, mis väljendab toimetuse arvamust

Leitartikel » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

Leitbuchstaben » täht teatmeteose lehekülje ülaserval tähestiku järgi otsimise hõlbustamiseks

Leitfaden » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

Leitkarte » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

Leitkarte » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

Leitkopf » vahekaardi kõrgem osa, mille abil saab kaartkataloogis v kartoteegis teavet esile tõsta

Leitsatz » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

Leitseite » isiku v organisatsiooni veebilehtede süsteemi avaleht

Leitzeichen » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

Lektion » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

Lektor » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

Lektüre » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

Lektüreforschung » uuring, millega selgitatakse lugemise sisu (kirjanduse valik) v nõudlust raamatute järele (eelistused ja soovid)

Leporello » lõõtsana kokkuvolditav trükis

Leporellobuch » lõõtsana kokkuvolditav trükis

Lernallmende » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

Lernwörterbuch » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

Lesbarkeit » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

Lese-Kopiergerät » mikrovormiluger, millega on võimalik valmistada mikrokujutisest suurendatud paberkoopia

Leseanalyse » lugeja loetud kirjanduse vaatlus ja jaotamine liikide, žanride, lugemisotstarbe jm järgi järelduste tegemiseks lugemishuvide kohta

Leseantrieb » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

Leseart » lugemise meetod, mis sõltub teksti laadist, lugemise eesmärgist, lugeja ettevalmistusest jm

Leseband » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

Lesebuch » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

Lesedrama » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

Lesegerät » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

Lesegeschwindigkeit » näitaja, mis iseloomustab, kui kiiresti suudetakse lugeda: mitu sõna v tähte mingis ajavahemikus

Lesegesellschaft

Lesegewohnheit » harjumus järjekindlalt lugeda raamatuid, ajakirjandust jm trükiseid

Lesehülle » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

Lesehund » registreeritud teraapiakoer, keda kasutatakse laste lugemis- ja suhtlemisoskuse parandamise programmis

Lesehygien » lugemisel tervise huvides silmaspeetavad reeglid ja tingimused (valgustus, vaikus jne)

Leseinteresse » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

Lesekultur » kõik lugemistegevusega seotu ja selle taset iseloomustav alates lugemaõppimisest (ja -õpetamisest) kuni raamatute oskusliku kasutamiseni

Lesekundigkeit » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

Lesen » kirjutatud v trükitud teksti nägemismeele kaudu mõtestamine teksti sisu tajumiseks ja vastuvõtuks

lesen » võtma andmeid mäluseadmest v andmekandjalt

Leseplan » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

Lesepsychologie » psühholoogia haru, mis uurib lugemise kui vaimse tegevuse psühholoogilist külge

Leser » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

Leseradressat » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

Leseranmeldung

Leserausweis » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

Leserbefragung » lugejauuringu meetod: lugejaarvamuste ja muude andmete kindlakstegemine ankeet- vm küsitluse teel

Leserberater » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

Lesercode » lugejat tähistav kood lugejapiletil

Leserdatei » lugejakaartidest koosnev kartoteek

Lesereinstellung » lugejate suhtumine teosesse, sõltub isikuti teksti iseloomust ja lugemisele seatud ülesandest

Leserermächtigung » raamatukogukasutaja suutlikkuse kujundamine ja arendamine

Leserforschung » uuring, millega selgitatakse lugemise sisu (kirjanduse valik) v nõudlust raamatute järele (eelistused ja soovid)

Lesergruppe » mingi ühendava tunnusega (sotsiaalne kuuluvus, vanus, tegevusala jne) lugejaskonna osa

Leserhandbuch » raamatukogu kasutamiseks praktilist teavet andev trükis

Leserinteresse » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

Leserkarte » lugejaandmetega kaart lugejakartoteegis laenutuste vormistamiseks

Leserkatalog » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

Leserlichkeit » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

Lesermeldeamt » lugejate registreerimise koht raamatukogus

Lesernummer » lugejat identifitseeriv (ka lugejapileti ja lugejakaardi) number

Leserplatz

Leserpsychlogie » psühholoogia haru, mis uurib inimese psüühilist käitumist raamatute lugemisel

Leserregister » raamatukogu lugejate andmeid sisaldav kartoteek või andmebaas

Leserschaft » raamatukogu kasutajad

Leserschulung » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

Leserstatistik » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

Lesertypologie » lugejate klassifitseerimine nende omaduste järgi

Leserumfrage » lugejauuringu meetod: lugejaarvamuste ja muude andmete kindlakstegemine ankeet- vm küsitluse teel

Leserwunsch

Lesesaal » lugemiseks jm vaimseks tööks mõeldud, tavaliselt avariiulitega ruum raamatukogus

Lesesaalausleihe » teavik, mis on väljastatud enamasti hoidlast, kasutamiseks raamatukogu ruumides

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Lesestift » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

Lesestoff » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

Lesetagebuch » päevik ülestähenduste tegemiseks loetud raamatute kohta

Lesetechnik » meetodid ja võtted raamatute teksti kiireks ja heaks vastuvõtuks (omandamiseks)

Lesezeichen » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

Lesezimmer » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

Letter » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

Leuchtstift » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

Lexicographie » sõnaraamatute koostamise teooria ja praktika

Lexicon » 1. sõnaraamat, harilikult seletussõnaraamat
2. üldine, erialane v bibliograafiline teatmeteos, milles artiklid on järjestatud tähestikuliselt

Lexikon » raamatukujuline sõnastik

Libelle » väike raamat; laimav v satiiriline kirjutis; kaebekiri, laimukiri

Libretto » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

Lichtbild » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

Lichtdruck » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

Lichtknopf » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

Lichtstift » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

Liebhaberausgabe » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

Liebhabereinband » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

Lieblingsbuch » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

Lied » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

Liederbuch » trükitud v käsitsi kirjutatud laulutekstide ja nootide kogumik

Lieferant » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

liefern » raamatukogusid teavikutega varustama

Lieferung » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

Lieferungsausgabe » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

Lieferungswerk » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

Ligatur » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

Liliputbuch » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

limitierte Auflage » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

Linearmassstab » sirgjoonena esitatud mõõtkava, mille jaotistele on märgitud neile looduses vastavad pikkused

linke Seite » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

Linoleumschnitt » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

Linoschnitt » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

Linotype » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

Lipogramm » teos (luuletus, jutuke), milles kõik sõnad algavad sama tähega

literarische Redaktion » teose kompositsiooni, stiili ja keele redigeerimine vastandina tehnilisele toimetamisele

literarische Zeitschrift » ilukirjandusele ja kirjandusteadusele pühendatud ajakiri

literarische Zeitung » peamiselt kirjandusele ja kirjanduselule pühendatud ajaleht

Literatur » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

Literatur für Bibliothekswesen

Literaturangabe » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

Literaturangaben in Fussnoten » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

Literaturbeilage » ajakirja kirjandusliku sisuga kaasanne

Literaturbericht » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

Literaturdatenbank » elektrooniliselt talletatud formaalsete ja sisuliste tunnuste alusel korrastatud bibliograafia- ja (ka) kataloogiandmete süsteem

Literaturgeschichte » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

Literaturhinweis » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

Literaturkritik » kirjanduse, eeskätt uudisteoste analüüsimine, tõlgendamine ja hindamine tavaliselt artiklite ja retsensioonidena

Literaturnachweis » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

Literaturpropaganda » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

Literaturrecherche » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

Literaturübersicht » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

Literaturverwaltungsprogramm » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

Literaturverzeichnis » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

Literaturverzeichnis zu einem Aufsatz » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

Lithographie » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

Lizenzausgabe » litsentsi alusel avaldatud väljaanne

lizenzierte Datenbank » litsentsilepingu alusel kasutatav andmebaas

local- » omane failidele, andmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on vahetu juurdepääs

Lochkarte » kaart informatsiooni salvestamiseks mulgustamise või sälkamise teel

Logbuch » kindlavormiline laevapäevik

logisch » füüsilisest teostusest v asukohast sõltumatu, nt loogiline ketas, loogiline kirje

logische Einheit » Ainetu kehastuse osa.

MÄRKUS.Sealhulgas digitaalne fail.

[RDA]

logischer Operator » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

Logogramme » täht, märk, sümbol, mis tähistab sõna, nt t° = temperatuur

Logotyp » trükitüüp, millel on terve sõna v silp

Lokal- » omane failidele, andmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on vahetu juurdepääs

lokale Datenbank » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

lokale Platte » kasutaja arvutis asuv kõvaketas

lokales Netz » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

lokales Netzwerk » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

Lokalsignatur » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

looses Blatt » raamatule lisatud eraldi leht: tabel, skeem, maakaart vm

löschen » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

Löschvermerk » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

Loseblatt » raamatusse kuuluv lahtine leht

Loseblattausgabe » lehtedel avaldatud köitmata trükis

Loseblattbuch » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

Loseblattkatalog » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

Loxodrom » kindla asimuudiga teekonnajoon maakera pinnal

Lubok » lühikese, sageli värsivormis tekstiga puulõiketehnikas pilt vene rahvakunstis

Luftbild » õhust pildistatud maapinna foto

Luftbildkarte » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

Luftnavigationskarte » topograafilist ja spetsiaalset lendamiseks vajalikku infot sisaldav erikaart õhus navigeerimiseks

Lumpenpapier » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

Lustspiel » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

Luxusausgabe » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

Luxuseinband » kaunilt kujundatud köide

Luxusexemplar » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018