Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 280 sõna

Kakographie » 1. vigane õigekiri
2. halb käekiri

Kalander » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

Kalendarium » kuude, nädalate ja päevade järgi seatud nädalapäevade loetelu tabelina, kalendri tähtsaim osa

Kalender

Kalender » raamatukujuline kalender

Kalenderblock » kalender omaette lehe v leheküljega iga päeva jaoks

Kalenderzeichen » kalendris kasutatavad tingmärgid, millega märgitakse nädalapäevi, kuufaase jt astronoomilisi nähtusi, pühi jne

Kaliko » raamatuköitmisel kasutatav tugevasti apreteeritud puuvillriie

Kalikoeinband » köide, mille kaante ja selja katteks on kalingur

Kaltnadelradierung » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

Kaltnadelstrich » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

Kammheftung » mehhaaniline köide, mille puhul plastikust selja küljes olevad kumerad harud kinnituvad lehtedes ja kaantes olevatesse piludesse

Kanon » 36-punktine trükikiri; suur kaanon on 40 punkti, väike kaanon 32 punkti

kanonischer Text » mingi teose üldtunnustatud, normiks kujunenud v kuulutatud tekst

Kante » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

kantiger Rücken » täisnurkse profiiliga köiteselg

Kapital » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

Kapitalband » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

Kapitel » teose suurem, omaette terviku moodustav jaotis

Kapitelleiste » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

Kaptal » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

Kaptalband » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

Kardinalitätsbeschränkung » Kahe olemi vaheliste seoste arvu piirmäär.

[RDA]

Karikatur » humoristlik v satiiriline joonistus

Karte » ruumis ja ajas lokaliseeritud konkreetsete või abstraktsete nähtuste kokkuleppeline vähendatud kujutis

MÄRKUS 1. Termini kaart kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab nt kahe- ja kolmemõõtmelisi maakaarte, gloobuseid, plaane, topograafilisi mudeleid ja aerokujutisi, puutekaarte. Ei hõlma atlasi ega teisi köidetud, mikrovormis, audiovisuaalseid ja elektroonilisi kaarditeavikuid.

EE MÄRKUS. Eestis arvestatakse kaarditeavikuna ka atlasi.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Karte » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

Karte » Maa või muu taevakeha pinna üldistatud, leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis

Kartei » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

Karteikasten; Katalogkasten; Katalogschubfach » kast kataloogikaartide (kartoteegi) jaoks, kataloogikapi osa

Kartenabteilung » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

Kartenausgabe » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

Kartenbestand » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

Kartenbibliographie » maakaarte loetlev bibliograafia

Kartenkatalog » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

Kartenkunde » teadus maa-, mere- jm kaartidest ning nende koostamisest

Kartennetz » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

Kartenprojektion » maaellipsoidi- või sferoidipinna kujutamise viis tasapinnal

Kartensammlung » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

Kartenskizze » kartograafias: lihtsustatud joonis, mis kirjeldab objektide asukohta üksteise suhtes, näiteks metrooskeem, turismiskeem

Kartenübersicht » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

Kartenzeichen » kaardil kasutatavad tingmärgid, mis tähistavad kujutatavaid objekte

kartografischer Inhalt » Sisu, mis kujutab maakera või selle osa, taevakehasid või väljamõeldud kohta mis tahes mõõtkavas.

[RDA]

kartografisches Werk » Teos, mis on realiseeritud kartograafilise andmekogumina, kartograafilise pildina, kartograafilise liikuva pildina, kartograafilise taktiilse pildina, kartograafilise taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kartograafilise kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

Kartogramm » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

Kartographie » teadus maa-, mere- jm kaartidest ning nende koostamisest

kartographisches Dokument » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

Karton » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

kartonierter Einband » kartongi köidetud raamat, millel kaaned on lõigatud tasa raamatuplokiga

Kartothek » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

Kartusche » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

Kasette » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

Kassette » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

Kassettenbuch » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

Katalekt » osaliselt säilinud antiik- v keskaja tekst

Katalog » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

Katalog der Kunstliteratur » raamatukogus leiduvate kunstiteavikute loetelu

Katalogführer » katalooge tutvustav ja nende kasutamist hõlbustav trükis vm abivahend

Kataloggestaltung » kataloogi sisuline ja vormiline kujundus: välisvormistus ja sisevormistus

katalogisieren » kataloogi jaoks kirjeid koostama ning katalooge koostama ja hooldama

Katalogisierung » kirjete koostamine kataloogi jaoks ning kataloogide koostamine ja hooldamine

Katalogisierung in Publikation » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

Katalogisierungsregeln » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

Katalogkarte » kartongsedel, millele kantakse kirje ja mis liidetakse kaartkataloogi v kartoteeki. Kataloogikaart on üldjuhul rahvusvaheliselt standardsete mõõtmetega 12,5x7,5 cm

Katalogkonsultant » nõustaja, kes abistab ja juhendab lugejaid kataloogi kasutamisel

Katalogrecherche » otsing kataloogis

Katalogstruktur » kataloogi ülesehitus, struktuur

Katalogsystem » ühe v mitme raamatukogu kataloogid, mis koordineeritult peegeldavad raamatukogu(de) koostist

Katalogzettel » kartongsedel, millele kantakse kirje ja mis liidetakse kaartkataloogi v kartoteeki. Kataloogikaart on üldjuhul rahvusvaheliselt standardsete mõõtmetega 12,5x7,5 cm

Katasterkarte » maaomandite piire näitav kaart

Katechismus » lühike kristliku usuõpetuse käsiraamat (küsimuste-vastuste vormis)

Kaution

Kegel » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

Kegelstärke » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

Kehrseite » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

Kennbegriffsfeld » võtmena kasutatav andmebaasiväli

Kennwort » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

Kerbholz » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

Kerbkalender » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

Kerblochkarte » kaart, mille informatsiooni kodeeritakse kaardi serval olevate mulkude sälkamise teel (pika või lühikese sälguga)

Kerbstock » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

Kern des Bibliotheksbestandes » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

Kernsammlung » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

Kettenbibliothek » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

Kettenbuch » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

Keyboard » klahvidega sisendseade

Kinderabteilung » lapsi teenindav osakond raamatukogus

Kinderausgabe » teose lastele kohandatud väljaanne, nt Eno Raua "Kalevipoeg"

Kinderbibliographie » lastele kasutamiseks mõeldud bibliograafia

Kinderbibliothek

Kinderbuch » lastele kirjutatud raamat

Kinderdienst » lastele suunatud raamatukoguteenindus

Kinderliteratur » lastele kirjutatud ilukirjandus, ka lastepärases vormis populaarteaduslikud raamatud

Kinderzeitschrift » lastele määratud ajakiri

Kirchenbibliothek

Kirchenbuch » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

Klammern » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

Klangdaten » kõne, muusika jms esitus kujul, mis võimaldab seda säilitada, töödelda ja edastada arvuti abil

Klappe » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

Klappenband » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

Klappentext » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

Klartext » krüpteerimata tekst v andmed

Klasse » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

Klassennummer » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

Klassennummer » ainult numbreist koosnev liigiindeks

Klassifikationstafel » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

klassifizieren » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

Klassik » aegumatu väärtusega tähtteosed maailma või mingi rahva kirjanduses, teaduses, kunstis vm

Klassiker » üldtunnustatud kirjanik, kunstnik, teadlane vm suurkuju, kelle looming on jääva väärtusega

Klavierauszug » sümfoonia, ooperi vm teose koondnoodistus klaverile

Klebebindung » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

Kleinbuchstabe » väike täht vastandina suurtähele

Kleingrafik » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

Kleinschrift » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

Kleister » raamatute köitmisel kasutatud jahust valmistatud liim

Kleisterpapier » pintsli abil kliistri ja värviga käsitsi kujundatud kattepaber raamatule

Klemmband » klamberseadisega ühendatud lehed hõlpsasti lahtivõetava köitena

klicken » osutusseadise, nt hiire nuppu vajutama ja vabastama osutiga näidatava ala v objekti valimiseks

Klientel » raamatukogu kasutajad

Klischee » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

Klostereinband » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

Klub der Bücherfreunde » sama huvialaga inimesi — bibliofiile, eksliibrisekogujaid jt ühendav klubi

Kniff » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

Knüller » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

Kodex » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

Kodex » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

Kodicologie » koodeksikujulisi käsikiriraamatuid uuriv teadus

kognitive Karte » kujuteldav või reaalne ruumisuhete mentaalne mudel, mis sisaldab kolme elementi: paigad, ruumilised seosed paikade vahel ja liikumisplaanid

Kohlepapier » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

Kohlzeichnung » pehme puusöega tehtud joonistus

Kollationsvermerk » trükiteose mahtu näitavad andmed: lehekülgede, lehtede või veergude arv, illustratsioonid, lisalehed, formaat

Kolon » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

Kolon-Klassifikation » S. R. Ranganathani loodud raamatukogu liigitussüsteem, milles indeksite kombineerimiseks kasutatakse koolonit. Peamiselt kasutusel Indias.

Kolonel » 7-punktine trükikiri

Kolonnentitel » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

Kolonnenziffer » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

Kolophon » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

Kolorieren » jooniste, kaartide jm käsitsi värvimine, tavaline XVIII ja XIX saj trükistes

Kolporteur » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

Kolumne » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

Kolumnenlinie » veerge eraldav tühi ruum

Kolumnentitel » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

Kolumnenziffer » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

kombinierte Aufstellung » kogu paigutamine kaht v enamat paigutusviisi koos kasutades

Komma » kirjavahemärk , ; kasutuses ka kirjemärgina

Kommando » süsteemile v protsessile antav korraldus kasutajalt v programmilt

Kommandosprache » keel operatsioonisüsteemile v rakendusprogrammile käskude andmiseks

Kommentar » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

Kommentator » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

kommentieren » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

kommentierte Ausgabe » kommentaaridega varustatud väljaanne

kommentierte Bibliographie » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

kommentierter Katalog » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

Kommentierung » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

Kommissionbuchhandel » raamatute müük komisjonitasu eest müükiandja (komitendi) ülesandel

Kommunikationsartefakt » artefakt, mille peamiseks funktsiooniks on informatsiooni jäädvustamine ja vahendamine, nt trükis, dokument, pilt, film, auvis

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

Kommunikationstechnik » andmeid kandvate signaalide edastuse ja vastuvõtu meetodid ja menetlused
Märkus: selles tähenduses ei soovitata kasutada terminit 'kommunikatsioonitehnoloogia'

Kommunique » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

Komödie » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

Kompaktaufstellung » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

Kompaktkassette » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

Kompaktmagazinierung » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

Kompaktspeicherung » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

Kompatibilität » seadmete v programmide võime töötada koos v asendada üksteist

Kompendium » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

Kompilateur » kompilatsiooni koostaja, isik, kes tegeleb kompileerimisega

Kompilation » teiste autorite töödest kokkukirjutatud, ilma iseseisva loominguta koostatud teos

Kompress » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

kompresser Satz » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

komputerisierte Katalogisierung » kataloogimine arvuti abil

Konfiguration » infotöötlussüsteemi riist- ja tarkvara organiseerimise ja ühendamise viis

Kongressakte » konverentsi, kongressi, sümpoosioni jne ettekannete, teeside vm sisumaterjali kogumik

königliche Bibliothek » rahvusraamatukogu nimetus mitmes kuningriigis, nt Hollandis, Rootsis, Taanis

Konjektur » oletuslik parandus tekstis, lähtudes lünklikult säilinud v vigase teksti kontekstist

konservieren » teavikuid kaitsma loomuliku vananemise ja lagunemise eest, nende säilivuse parandamine spetsiaalsete vahendite v meetoditega

Konspekt » raamatu, loengu vm kokkuvõte

konsultieren » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

Kontaktdruck » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormiga vahetul kokkupuutumisel (kõrg-, lame-, sügavtrükk)

kontaktfreie Ausleihe » laenutusviis, mille puhul kasutaja ei puutu raamatukoguhoidjaga kokku, näit laenutus selveraamatukapi, laenutusautomaadi, tellitud raamatute riiuli vms abil

kontaktloser Druck » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile elektromagnetilisel teel

Kontrollzettel » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

konventionelle Kartenzeichen » kaardil kasutatavad tingmärgid, mis tähistavad kujutatavaid objekte

konvertieren » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

Konvolut » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

Konzept » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

kooperative Erwerbung

kooperative Katalogisierung » kirjete koostamine ühise kataloogi jaoks eri raamatukogudes

Kopf » raamatuploki lõigatud ülaserv

Kopf der Haupteintragung » kaartkataloogis põhikirje pealdis; e-kataloogis pealdis, mis kuvatakse tavaliselt kirje alguses

Kopf der Titelaufnahme » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

Kopfleiste » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

Kopfschnitt » raamatuploki lõigatud ülaserv

Kopfsteg » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

Kopftitel » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

Kopfvignette » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

Kopie » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

Kopierdienst » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

kopieren » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

Kopierer

Kopiergerät

Kopierkarte » maksevahend koopiate valmistamiseks kaardiga töötava koopiamasinaga

Kopist » kopeerija, ümberkirjutaja, eriti keskaja kloostris käsikirjade kopeerija

Koran » muhameedlaste pühakiri, sisaldab islamiusu alused, koosneb 114 suurast

Körnerschnitt » raamatuploki täkitud lõige

Körperschaft » Organisatsioon või isikute või organisatsioonide rühm, millel on identifitseeriv nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

[RDA]

Körperschaftenregister » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

Körperschaftpseudonym » pseudonüüm, mis kuulub koos töötavate (töötanud) autorite rühmale

Korporationenregister » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

Korporationsbenutzer » asutus, organisatsioon vm juriidiline isik, kes laenab raamatukogust teavikuid

korporativer Verfasser » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav oma töid avaldav asutus v organisatsioon, mida saab nime järgi identifitseerida

Korpus » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

Korrektor » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

Korrektur » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

Korrekturabzug » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

Korrekturbogen » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

Korrekturfahne » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

Korrekturlesen » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

Korrekturzeichen » tingmärgid vigade parandamiseks

kostenlose Dienstleistungen

Krankenhausbibliothek

Kreativwerkstatt » tööruum koos seadmetega, mida raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks

Kreidepapier » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

Kreidezeichnung » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

Kreisbibliothek

Kreuzkatalog » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

Kreuzregister » kombineeritud register, nt nimesid ja märksõnu ühises tähestikjärjestuses esitav register

Kreuzverweisung » kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna v rubriiki

Kriminalroman » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

Kritik » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

Kritiker » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

Kritiker

kritische Bibliographie » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

kritischer Katalog » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

kritisieren » vaatlema ja analüüsima, arvustavalt hindama ning selle põhjal retsensiooni kirjutama

Kryptogramm » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

Kryptographie » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

Kryptonym » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

Kulturerbe » kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmisväärseks ja antakse edasi järelpõlvedele

kumulative Bibliographie » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

kumulierende Bibliographie » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

kumulierendes bibliographisches Verzeichnis » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

kumulierendes Register » register, mida täiendatakse vahepeal lisandunud andmetega

kumulierendes Register » mitme eri registri ühendamisel saadud register

kundengesteuerte Erwerbung » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

Kundengesteuerte Erwerbung » raamatukogu hangib vaid need teavikud, mida lugeja konkreetselt tahab

Kunstausgabe » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

Kunstbibliothek » raamatukogu, mis sisaldab kunstiteavikuid ja kunstialaseid väljaandeid.

Kunstbuch » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

Kunstdruck » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

Kunstdruckpapier » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

Kunstdrucksammlung

Kunstleder » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

Künstlerbuch » raamatukujuline kunstiteos, mille puhul kunstnik on nii raamatu idee autor kui ka teostaja

künstlerischer Redakteur » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

künstliche Intelligenz » tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond, mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste ülesannete täitmiseks, mida üldiselt seostatakse intellektiga, nt arutlemine ja õppimine

künstliche Intelligenz » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

künstliche Realität » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

künstliche Sprache » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

künstlicher Titel » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

Kunstsammlung » originaaltaieste kogu

Kupferstich » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

Kupferstich in Tuschmanier » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

Kupfertitel » gravüürina kujundatud tiitelleht

Kupfertitelbild » gravüüris frontispiss

Kursive » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

Kursivschrift » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

Kursor » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

Kursus » süstemaatiline ülevaade mingi ala kohta; lühiajalised õpingud mingil alal ettevalmistuseks v täienduskoolituseks

Kurvendrucker » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

Kurvenschreiber » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

Kurzausgebe » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

kurze Ausgabe » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

kurzfristige Broschüre » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

Kurzgeschichte » lühike proosateos, novellist vabama ülesehitusega

Kurzreferat » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

Kurzschrift » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

Kurztitel » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

Kurztitelaufnahme » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

Kurzwort » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

Kustos » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

kyrillische Schrift » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018