Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 168 sõna

Icon » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

Icone » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

Iconographie » maastike, isikute, sündmuste vms kunstiliste kujutiste (maal, skulptuur, foto vm) loetlemine, kirjeldamine, uurimine; vastav bibliograafia, nimestik, loetelu

ideographisches Wörterbuch » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

idiomatisches Wörterbuch » mingi keele püsiühendeid jm omapärasusi seletav ja/või tõlkiv sõnaraamat

Idiotikon » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

ikonisieren » akent ikooniga asendama

IKT » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

illegale Kopie » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

illegale Schrift » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

Illuminator » vanade käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistaja

Illuminierung » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

Illustration » teksti selgitav v kaunistav pilt, joonis, foto vm

Illustrator » raamatu vm teksti juurde illustratsioone valmistanud kunstnik, illustreerija

illustrieren » teksti illustratsioonidega varustama

Illustrierte » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

illustrierte Ausgabe » illustratsioonidega väljaanne

illustrierte Kartei » (piltidega) illustreeritud kaartidest koosnev kartoteek

illustriertes Titelblatt » kunstilise kujundusega tiitelleht

illustriertes Vorsatz » illustratsioonidega vm kunstilise kujundusega eesleht

imitiertes Leder » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

immaterielles Kulturerbe » kogukonna või rühma teadmised, oskused, kombed ja tavad, mida antakse põlvest põlve edasi ja mis on sellele kogukonnale või rühmale omased ja olulised ka tulevikus

immerwährender Kalender » kalender, mis oma seadistusega v tabelite kaudu võimaldab leida suvalisele kuupäevale vastava nädalapäeva

importieren » andmete võtmine teisest süsteemist v rakendusest

Impressum » trükise iseloomustus perioodikaväljaande kaanel nimelühendi, aasta, numbri ja leheküljenumbritega

Impressum » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

Imprimatur » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

Index » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

Index-Karte » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

indexieren » 1. raamatut, andmebaasi vms registritega varustama 2. liigitustabelite järgi liigiindeksit määrama ja seda teavikule või bibliokirjesse märkima 3. teavikute sisu ja vormi kokkuvõtlikult mingis indekseerimiskeeles väljendama (liigitama ja/või märksõnastama)

indexieren

indexieren » andmebaasi registrit koostama

Indexierungssprache » teaviku sisu või vormi iseloomustamiseks loodud tehiskeel, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

indikatives Referat » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

Indikator » mingit sündmust v olekut näitav vahend v andmeelement; MARC-vormingus muutpikkusega välja algul paiknev andmeelement, mis interpreteerib v täiendab välja andmeid

indirekt » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

individuelle Entleihung » laenutus üksikisikule

individueller Entleiher » üksikisik, kes laenab raamatukogust teavikuid

Industrie für Informationsinhalte » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

Infobahn » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

Informatik » teadus, mis hõlmab meetodite ja tehniliste lahenduste loomist informatsiooni töötlemiseks; varasemal ajal ka infoteadus

Informatiker » infotööga tegeleja

Informatiker

Information » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

Informationpraktiken » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

Informations- und Dokumentationswissenschaft » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

Informations- und Kommunikationstechnologie » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

Informations-Retrieval-System » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

Informations-Rückgewinnungsystem » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

Informationsanalyse » andmete ja infovoo ning -ressursside süsteemne uurimine eri aspektide ja osade vaheliste seoste ja ilmnevate seaduspärasuste kindlakstegemiseks

Informationsaustausch » info edastamine ja vastuvõtt

Informationsbearbeitung » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

Informationsbeaufträger » infotööga tegeleja

Informationsbedarf » väljendatud vajadus informatsiooni järele

Informationsbedarf » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

Informationsbedürfnis » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

Informationsbenutzer » infokeskuse pakutava infrastruktuuri, teenuste või ainestiku kasutaja

Informationsbibliographie » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

Informationsblatt » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

Informationsdienst » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

Informationsdienstleistung » kasutaja infovajaduse rahuldamiseks toimuva tegevuse, infoteeninduse tulemus

Informationseinheit » informatsiooni hulga mõõtühik, nt bitt

Informationsethik » info loomise ja vahendamise eetilisi aspekte käsitlev eetika haru

Informationsexplosion » algselt trükiste, tänapäeval kõigi teavikute arvu ülikiire kasv

Informationsfluss » informatsiooni liikumine algpunktist lõpp-punkti

Informationsflut » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

Informationsfreiheit » igaühe õigus ilma takistusteta vastu võtta, töödelda ning edastada üldiseks kasutuseks mõeldud informatsiooni. Väljendub avaliku teabe ligipääsetavuses, tsensuuri puudumises, sõna- ja väljendusvabaduses, piirangutes jälitustegevusele ning eraelu puutumatuse kaitses.

Informationsgehalt

Informationsgeräusch » päringule sisuliselt mittevastav info e ballast, mis tekib infoülekülluse tõttu; otsinguprotsessi käigus saadud mitterelevantsed andmed

Informationsgesellschaft » informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond

Informationsgewinnungstrategie » otsivõtmete kasutamise ja otsingu teostamise plaan

Informationsgewinnungsystem » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

Informationsindustrie » elektrooniliste andmete ja teadustehniliste toodete valmistamine, müük, vahendus ja neid puudutavad teenused

Informationsinfrastruktur » inimesed, protsessid, menetlused, vahendid, rajatised ja tehnoloogiad, mis toetavad informatsiooni loomist, kogumist, töötlemist, kasutamist, edastamist, säilitamist ja hävitamist

Informationsinhalt

Informationskanal » vahend informatsiooni edastamiseks

Informationskarteikarte » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

Informationskompetenz » teadmised ja oskused, kuidas infovajadust tunnetada, informatsiooni tulemuslikult otsida, kriitiliselt hinnata ja valida ning eetiliselt ja õiguslikult kasutada

Informationskultur » organisatsiooni infojuhtimise ja -kasutamisega seotud väärtuste, hoiakute, normide ja käitumisviiside kogum. Mõistet kasutatakse ka üksikindiviidi ja ühiskonna tasandil

Informationsmüdigkeit » informatsiooni sisust või selle mahust tulenev ebaadekvaatset reaktsiooni ja valeotsuseid põhjustav psüühiline seisund

Informationsnetz » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

Informationspolitik » riiklik tegutsemine informatsioonile juurdepääsu võimaldamiseks teatud piirkonnas või riigis

Informationspraxis » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

Informationsquelle » koht teavikus vm, kust saadakse infot kirje koostamiseks: tiitelleht, kaas, plaadi etikett, ümbris vm

Informationsquelle » ühiskonnas sihipäraseks kasutamiseks loodud dokumentides jäädvustatud informatsioon; laiemalt hõlmab ka indiviidide teadmisi, kogemusi ja professionaalseid oskusi

Informationsquelle » allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, andmebaas, spetsialist vm)

Informationsrecherchesprache » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

Informationsrecherchesystem » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

Informationsressource » Enesevälist infot sisaldav aineline või ainetu objekt.

[RDA]

Informationssicherheit » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

Informationsspezialist » infotööga tegeleja

Informationsspezialist » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

Informationsstelle » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

Informationsstelle » Infoabi pakkuv väike infokeskus, nt turismiinfo punkt, äriinfo punkt. Tegemist võib olla ka infootsingut võimaldava seadmega.

Informationsstrategie » tegevuskava ühiskonna või organisatsiooni informatiseerimiseks

Informationssuche » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

Informationssuchzyklus » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

Informationssystem » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

Informationstätigkeit » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamise valdkond

Informationstechnologie » informatsiooni automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja menetlused

Informationstheorie » informatsiooni kvantitatiivsete omadustega tegelev teadusharu

Informationsträger » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

Informationsüberflutung » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

Informationsüberwachung » eelnevalt määratud infoallikates avaldatud info regulaarne väljaselgitamine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

Informationsverarbeitung » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

Informationsverarbeitungssystem » ühest või mitmest andmetöötlussüsteemist jt seadmetest, nt büroo- ja sideseadmetest koosnev süsteem, mis sooritab infotöötlust

Informationsverarbeitungssystem » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

Informationsvermittlung » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

Informationsveröffentlichung » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

Informationsversorgung » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

Informationswert » väärtus, mis on seotud dokumentides leiduva informatsiooniga ja selle kasutamisega uurimisallikana

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

Informationswissenschaft » sotsiaalteadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja kasutamist, selgitades välja gruppide ja indiviidide infopädevuse, infovajaduse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu tegureid ja seaduspärasusi sotsiaal-kultuurilises kontekstis. Hõlmab ka raamatukoguteaduse, raamatuteaduse, bibliograafia-, dokumendi- ja arhiiviteaduse

Informationswissenschaftler

Informationszeitalter » 1980ndatega alanud aeg, mida iseloomustab info- ja sidetehnoloogia kiire areng ning informatsiooni tähtsuse kasv ühiskonnas

Informationszentrum » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

informatives Referat » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

Informatizierung » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

informierende Bibliographie » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

Inhalt » Info, mis sisaldub kehastusena teostatud väljenduses.

[RDA]

inhaltliche Erschliessung » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

Inhaltserschließung » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse märksõnad ja/või liigiindeksid

Inhaltsfahne » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

Inhaltsindustrie » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

Inhaltsverzeichnis » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

Initial » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

Initiale » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

Inkunabel » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

Inkunabelkunde » raamatuteaduse osa, mis uurib inkunaableid ja XV saj trükikunsti

Innenspeicher » keskseadmesse kuuluv mäluseade, millele protsessoril on vahetu juurdepääs

Innentitel » tiitel, mis on raamatus tagapool tiitellehte, nt tiitel osale raamatust

inoffizielle Ausgabe » mitteametlikus korras avaldatud seadus vm dokument

Input » omane sisestusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

Inschriftenkunde » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

Inserat » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

installieren » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

Instruktion » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

integrierendes Werk » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena.

[RDA]

Interessenprofil » infonõudluse suundumus

Interessenvertretung der Bibliotheken » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

Interessenvertretung für Bibliotheken » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

Interimseinband » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

Interlinear-Übersetzung » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

internationale Bibliographie » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

internationale standardisierte bibliographische Beschreibung für Musikdrucke » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

Internationale Standardnummer für Musikalien » noodiväljaandele antud 13kohaline number, mis aitab väljaannet identifitseerida ja kergendab selle tellimist ning levitamist

internationaler Leihverkehr

internationales Standardbuchnummer » Rahvusvaheline raamatu standardnumber; kümnekohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISBN. ISBN identifitseerib ainuliselt teose ühe trüki, mille on välja andnud üks teatud kirjastaja. ISBNi annab rahvuslik ISBNi agentuur ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil
EVS-ISO 2108. (ISBD)

interne Datenbank » organisatsioonis kohapeal leiduvatest andmetest koostatud, enamasti sisetööks kasutatav andmebaas

interne Veröffentlichung » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

Internet » ülemaailmne võrgustik, mis kasutab andmeedastuseks ühtset protokollistikku

Internet der Dinge » interneti kaudu ühendtud asjade (objektide) võrk, kus esemed vahetavad üksteise ja inimesega infot ja täidavad teatud ülesannet; esemed võivad olla näiteks nutitelefonid, köögitehnika, autod, meditsiiniseadmed, hooned jms

Internet-Adresse » Internetis kehtiva protokolliga määratletud aadress, mis identifitseerib ühe arvuti

Internetzugang » paik, kus kõigil soovijatel on pääs arvuti juurde ning õigus kasutada Interneti-teenuseid (veeb, elektronpost)

Interoperabilität » funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita v andmeid teisaldada nii, et kasutaja ei pea tundma nende üksuste eriomadusi

Interpunktion » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

Interpunktion » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

Interpunktionszeichen » lausete, lauseosade, sõnade v sõnaosade vahel kirjas mõtteselguse huvides kasutatavad märgid: punkt, koma, mõttekriips jt

Interview » ajakirjandusžanr, milles käsitletakse teemat küsimuste ja vastuste vormis

Intranet » firma- või asutusesisene kohtvõrk, kus kasutatakse Internetiga ühilduvaid protokolle ja programme

inventarisieren » teavikuid inventariraamatus (arvutifailis) registreerima nende varaliseks arvestamiseks ja inventarinumbri omistamiseks

Inventarnummer » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

Inversion » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

Investitionsausgaben » kulud, mille tulemus on põhivara omandamine või lisandumine

MÄRKUS. Hõlmab kulusid ehituskruntidele, uutele ehitistele ja juurdeehitistele, sisustusele ja uute ning laiendatud ehitiste seadmetele, arvutisüsteemide riist- ja tarkvarale jne. Sisaldab ka ostu-müügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

IP-Adresse » Internetis kehtiva protokolliga määratletud aadress, mis identifitseerib ühe arvuti

Ironym » iroonilise tähendusega pseudonüüm

ISSN-Titel » jadaväljaandele koos ISSN-iga omistatud täis- v lühipealkiri

Itinerar » teos andmetega teatava teekonna jaoks

Itinerarium » teos andmetega teatava teekonna jaoks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018