Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 129 sõna

Haarstrich » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

Habilitationsschrift » ülikoolis loengupidamisõigust andev teadustöö

Hacker » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

Hadernpapier » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

Hagiographie » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

Hagiologie » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

Hagionym » pühaku nimi pseudonüümina

Halbband » mitmes köites teose osa, kui köide on jagatud veel kaheks

Halbband » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

Halbfranzband » poolnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

halbjährliche Veröffentlichung » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

Halbjahrschrift » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

Halbklammern » poolikud nurksulud

Halblederband » köide, mille selg ja kaante nurgad on nahast, kaaned on kaetud muu materjaliga

Halbmonatsschrift » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

Halbpetit » 4-punktine trükikiri

Handatlas » taskuformaadis atlas

Handbestand » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

Handbuch » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

Handeinband » raamatule käsitsi valmistatud köide

Handelmarke » tootja tähis tootel v pakendil

Handpapier » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

Handsatz » trükilao kokkupanemine käsitsi

Handschrift » originaalteavik, mis on kirjutatud käsitsi, masina- või arvutikirjas

MÄRKUS. Köidetud eksemplaride ja teiste üksuste (katkendite, rullraamatute, autograafide jne) kohta võib pidada eraldi arvestust.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Handschrift » käsitsi kirjutatud kiri

Handschrift » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

Handschriftenanalyse » käsikirjade uurimine

handschriftliche Notiz » käsitsi kirjutatud märkus

handschriftliches Buch » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

Handscriftenbestand

Hardcopy » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

Hardware » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

harter Einband » kõvade kaantega köide

Hartkopie » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

Häubchen » vanadel nahk- ja pärgamentköiteil raamatu selja üla- ja allotsa pikendav nahk- v pärgamentkant

Häufigkeitswörterbuch » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

Hauptaufnahme » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

Hauptbestand » raamatukogu keskne ja suurim kogu

Hauptbibliothek » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Hauptbibliothek » juhtiv raamatukogu ühe süsteemi (asutuse) raamatukogude seas

Haupteintragung » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

Hauptkatalog » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

Hauptmenü » programmi käituse algul kasutajale kuvatav menüü, millest tavaliselt hargnevad alammenüüd

Hauptplatine » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

Hauptredakteur » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

Hauptschriftleiter » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

Hauptspeicher » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

Haupttafel » liigitustabel, mis sisaldab süstemaatiliselt korrastatud loetelu liigitussüsteemi pealiikidest ja nende alljaotistest

Haupttext » teose tekst ilma eessõna, märkuste jm lisaosadeta

Haupttitelaufnahme » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

Hauptzettel » kataloogikaart teaviku põhikirje ja raamatukogulike märgetega

Hausbibliothek

Hauskorrektur » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

Hauszeitung » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

Heft » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

Heftausgabe » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

Heftnummer » andeis v vihikutena ilmunud teose andele antud järjenumber

heimatkundliche Bibliographie » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

heimatkundliche Kartei » kodukohakirjandust (raamatuid, artikleid jm) loetlev kartoteek

Heimatsliteratur » kohalikku piirkonda käsitlev kirjandus

Hektograph vervielfältigung » hektograafilisel menetlusel saadud väljaanne

Hektographie » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

Helf » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

herabgesetzter Preis » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

heraufladen » teisaldama välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile v oma süsteemist teise süsteemi

herausbringen » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

herausgeben » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

Herausgeber » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

Herausgeber » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

Hermeneutik » vanade tekstide, kunstiteoste jm tõlgendamise ja selgitamise õpetus

herunterladen » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

Heterogramm » kirjamärk kasutusest kadunud keelest

Hetzblatt » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

Hieronym » pühaks peetud nimi pseudonüümina

Hilfe » operatiivselt kuvatav abiteave, nt programmi kasutusjuhend

Hilfskartei » peamiselt raamatukogu sisetöö hõlbustamiseks loodud (pidevalt muutuv) abikartoteek, näit ilmuva kirjanduse, jooksva komplekteerimise, järelkomplekteerimise, teeninduspiirkonna asutuste ja ettevõtete jms kartoteek

Hilfskatalog » põhikataloogi kasutamist hõlbustav kartoteek, nt aineloend liigitustabeli juures

Hilfsregister » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

Hilfstafel » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

Himmelskarte » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

Hinterdeckel » raamatu lõpus olev kaas

hinteres Vorsatz » leht köite lõpus kaane ja raamatuploki vahel

Hintertreppenliteratur » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

Hinweis » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

Hinweisbank » andmebaas, mis sisaldab viiteid originaalinformatsioonile, s.t infot selle kohta, kust materjale leida

Hinweiszeichen » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

Hochdruck » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

Hochformat » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

Hochliteratur » asjatundjate, teadlaste ja koolisüsteemi poolt väärtuslikuks tunnistatud kirjandus; väärtkirjanduse hulka kuulub ka kirjandusklassika

Hochprägung » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

Hochschulbibliothek

Hochschulbibliothek » raamatukogu, mille põhifunktsioon on teenindada üliõpilasi, akadeemilist koosseisu ja spetsialiste ülikoolides ning teistes kõrgharidust andvates õppeasutustes

MÄRKUS. Kõrgkooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

hochstehende Zahl » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

Hochton » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt Mérimée (kaldkriips paremalt vasakule tähe peal)

höfischer Roman » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

Höhe des Buches » raamatu mõõde seljalt ülalt alla, määrab raamatu koha formaatpaigutuse puhul

Höhenkammliteratur » asjatundjate, teadlaste ja koolisüsteemi poolt väärtuslikuks tunnistatud kirjandus; väärtkirjanduse hulka kuulub ka kirjandusklassika

Höhle » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

Hohlrückeneinband » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

Höhlung » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

Holzband » puulaudadest kaantega köide

Holzdeckel » õhukesest lauast kaaned, eriti vanadel raamatutel, kaetud naha, lõuendi vm köitematerjaliga

Holzschnitt » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud piki puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

Holzstich » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud risti puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

Holztafeln » puulaudadest kaantega köide

Home Page » isiku v organisatsiooni veebilehtede süsteemi avaleht

Homogramme » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

Homographe » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

Homonyme » samakujulised eritähenduslikud sõnad, nt matt (vaibake) ja matt (läiketa)

Homonymenwörterbuch » homonüüme paaride v rühmadena loetlev sõnastik

Hörbuch » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

horizontale Aufstellung » teavikute paigutus riiuleil horisontaalasendis, nt suureformaadiliste raamatute puhul

Horizontalkartei » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

Horrorliteratur » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

Host » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

Host-Computer » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

Host-Name » hostile antud nimi (aadress), mis eristab teda teistest võrku ühendatud arvutitest

Hostrechner » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

Hülleneinband » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

Humoreske » naljatlev, humoristlik lühijutt, ka ajakirjandusžanr

hybride Bibliothek » raamatukogu, mis sisaldab nii digitaalseid kui ka füüsilisel kandjal teavikuid ning pakub nii kaug- kui kohapealseid teenuseid

hydrographische Karte » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

Hymne » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

Hypermedia » tehnoloogia teksti, piltide, heli, video, programmide jm seostamiseks assotsiatiivsete viidetega; hüperteksti põhimõtte laiendus

Hypertext » meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides

Hypertext-Link » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

Hypertextverknüpfung » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

Hypertextverweis » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

hypsometrische Karte » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018