Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 174 sõna

Gänsefüsschen » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

Ganzband » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

Ganzleinwandband » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

Garmond » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

Gateway » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

Gattungsbegriff » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

Gebetbuch » palvetekstidega raamat

Gebietskörperschaft » Kõik täidesaatvad, seadusandlikud ja kohtuasutused, kellel on võim mingis võimkonnas.

[RDA]

Gebietskörperschaft » Koht, mida valitsetakse seaduste, määruste, konstitutsiooni, kohtureeglite või muude õigusaktide alusel, mille on kehtestanud valitsev asutus.

[RDA]

Gebietsstufenkarte » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

gebilligte Ausgabe » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

Gebrauchsgraphik » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

gebrauchtes Buch » kasutatud raamat

gebührenfreie Dienstleistungen

gebundenes Buch » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

Gedankenstrich » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

Gedenkbibliothek » raamatukogus omaette koguna hoitav isikule, ühingule, asutusele kuulunud (raamatu)kogu

Gedenkbuch » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

Gedicht » salmiline lühike luuleteos

Gedichtband » ühte raamatusse koondatud luuletused

Gedichtsammlung » ühte raamatusse koondatud luuletused

gedruckte Ausgabe » trükitult avaldatu

gedruckter Katalog » trükitud kataloog, enamasti raamatuna

gedruckter Text » trükitud tekst erinevalt käsikirjalisest v suulisest tekstist

gedrucktes Wort » trükised, kirjasõna

Gefängnisbibliothek

geflügeltes Wort » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

gegenüberliegende Seiten » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

gegenüberstehende Seiten » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

gegenüberstehende Übersetzung » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

Geheimdruckerei » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

Geheimschrift » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

Geistiges Eigentum » üldmõiste, mis tähistab õigusi inimese loometegevuse tulemustele (kunsti- ja kirjandusteostele, kaubamärkidele, leiutistele jm)

gekoppelt » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

gekürzte Titelaufnahme » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

gekürzte Übersetzung » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

Geländemodell » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

Gelegenheitsdruck » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

Geleitwort » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

gelöschte Kopie » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

gemainsamer Verbrauch » asjade või teenuste kasutamise viis nende ühiseks tarbimiseks, jagamiseks, laenamiseks või rentimiseks, selle asemel, et neid omada. Jagada ja ühiselt kasutada võib infosüsteeme, andmekogusid, väljaandeid, asju, ruume, teenuseid, teadmisi, oskusteavet

gemalter Vorderschnitt » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

Gemeindebibliothek » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

Gemeindebücherei » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

gemeiner Buchstabe » väike täht vastandina suurtähele

gemeinfreies Werk » teos, millele ei laiene autoriõiguse kaitse (nt õigusaktid, kohtulahendid, päevauudised, rahvaloominguteosed) või mille kaitsetähtaeg on lõppenud (autori surmast on möödunud 70 aastat)

Gemeinfreiheit » kogum vaimse tegevuse tulemeid, mis on intellektuaalomandi õiguse kaitseta, sest kaitse kehtivus on lõppenud, kaitse on kaotatud või kaitset ei kohaldata. Avalikku omandisse kuuluvaid töid saab taasavaldada, muuta ja muul viisil kasutada eraldi luba küsimata ja litsentsitasu maksmata.

gemeinsame Datenbank » andmebaas, mida koostab ja kasutab mitu asutust (nt raamatukogu)

gemeinsamer Titel » Kehastuse pealkiri kehastusele, mis koosneb osadest või seisudest.

MÄRKUS. Üldpealkiri võib esineda koos jadasisese numbriga ja koos osa või seisu individuaalpealkirjaga.

[RDA]

gemeinsamer Verfasser » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

gemeinschaftliche Lernräume » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

Gemeinschaftlicher Akteur » Isikute rühm või organisatsioon, millel on kindel nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

MÄRKUS. Kollektiivid on asutus ja perekond.

[RDA]

Generalisieren » detailsuse astme vähendamine kaardil nii, et see oleks mõõtkava vähendamise korral loetav

Generalkarte » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

Generalregister » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

Generalstabkarte » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

Genre » kunstiloomingu sisust tingitud ja ajalooliselt kujunenud esitamis- v kujutamisvorm

Geodaten » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

Geodatenbank » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

Geodatensystem » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

Geografikum » Teatud kindel ruumiulatus.

[RDA]

geographische Karte » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

geographischer Katalog » kataloog, kus informatsioon on esitatud piirkondade, riikide, maakondade vm geograafilise tunnuse alusel

geographisches Informationssystem » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

geographisches Register » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

geographisches Verzeichnis » kohanimede loend koos asukohainfo (või ka geograafiliste koordinaatide-) ja selgitustega

geographisches Wörterbuch » kohanimede loend koos asukohainfo (või ka geograafiliste koordinaatide-) ja selgitustega

geologische Karte » teemakaart, mis kujutab maakoore geoloogilist ehitust

Geonym » kohanimest saadud pseudonüüm, nt Tallinlane

gerader Rücken » täisnurkse profiiliga köiteselg

Gerät » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

Geräte » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

Gerätetechnik » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

geringe Auflage » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

geripptes Papier » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

gerundeter Rücken » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

gesammelte Werke » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

Gesamtauflage » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

Gesamtaufnahme » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

Gesamtausgabe » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

Gesamtbibliographie » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

Gesamtkatalog » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

Gesamtregister » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

Gesamttitel » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

Gesamttitelseite » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

Gesang » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

Gesangbuch » vaimulike laulude kogumik

Geschäftsgang » raamatu töötlusprotsesside tsükkel (saabumisest lugejani) raamatukogus

Geschenkexemplar

Geschichte » keskmise pikkusega proosateos

Geschichte der Bibliographie » bibliograafia kui tegevusvaldkonna tekkimist, kujunemist, arengut jms uuriv teadusharu

Geschichte des Buches » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

Geschichtenbuch » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

Geschichtsatlas » ajalookaardistik, atlas ajalookaartidest

Geschichtsbibliothek

Geschichtskarte » teemakaart, mis kujutab mineviku olukorda (rahvaste asukohti, riikide piire jm) v ajaloosündmusi

geschöpftes Papier » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

geschwänzter Buchstabe » täht, millel on allpikend: g, j, p, q, y

geschweifte Klammern » kaartega sulud { }

Gesetzbuch » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

Gesperr » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

gesprenkelter Schnitt » raamatuploki täkitud lõige

gesprochenes Werk » Teos, mis on realiseeritud kõnena.

[RDA]

Gestell » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

Gesuch » soov informatsiooni saamiseks

getrennte Paginierung » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

getrennte Seitenzählung » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

Gewässerkarte » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

Gewebeband » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

Gewerbeliteratur » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

Gewerbezeitschrift » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

Gewerbliche Leihbibliothek » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

Gewerkschaftsbibliothek

gezielte Informationsverbreitung » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

Ghostwriter » inimene, kes kirjutab tellimustöö, mille autoriks on ametlikult teine inimene

Giessform » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

GIS-Datenbank » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

Glanzfolienkaschierung » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

Glanzschnitt » raamatuploki läikima poleeritud lõige

glatter Rücken » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

glatter Schnitt » raamatuploki sile lõige

Glättwerk » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

Gleichheitszeichen » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

Gleichnis » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

Globus » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

Glossar » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

Glossarium » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

Glosse » 1. tundmatu sõna v väljend; selle seletus v tõlge teksti ridade vahel, serval v all (eriti vanades tekstides)
2. ääremärkus, tõlgendav märkus

Glosse » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

Gnomensammlung » mõtteterade kogumine

Golddruck » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

goldener Schnitt » raamatuploki kullatud lõige

Goldprägung » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

Goldpressung » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

Goldschnitt » raamatuploki kullatud lõige

gotische Schrift » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

Grabschrift » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

Gradnetzentwurf » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

Graduale » missa kooriosasid sisaldav lauluraamat

Grafik » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

Grafikadapter » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

Grafikboard » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

Grafikkarte » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

Grafikplatine » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

grafische Benutzeroberfläche » kasutajaliides, mis põhineb osutusseadistel ning akendel, menüüdel, ikoonidel, nuppudel jt graafilistel elementidel

grafische Datenverarbeitung » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

Grammatik » keele grammatiline ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; sõnade ja lausete moodustamise reeglid ning vastav raamat

Graphem » täht, täheühend vm kirjamärk hääliku vm foneetilise nähtuse tähistamiseks

Graphonym » pseudonüüm mingi kujundliku märgina, nt + + + (kolm risti)

Gratisexemplar » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

graue Literatur » kindlale kasutajateringile määratud kirjandus, ei levitata raamatukaubanduse kaudu

Gravis » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

Greid » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

griechischer Bucheinband » köide, mida iseloomustab sissesaetud nöörmetega tasaselg ja raamatuplokiga tasa lõigatud kaaned

Grifflochrefister » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

Griffregister » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

großes Buchformat » mõõtmetelt tavaraamatust suurem trükis, mis ei mahu riiulisse

Großkreis » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

Grossbuchstabe » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

Grossfolio » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

Grosspapierausgabe » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

Grossrechner » ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid tema vahendite ühiskasutuseks

Grundbestand » raamatukogu keskne ja suurim kogu

Grundkarte » kogu olemasolevat andmestikku sisaldav (digitaalne) kaart, millest on võimalik valida toimetamiseks või esitamiseks vajalikku osa

Grundkatalog » lugejatele mõeldud tähestikuline märksõna- v liigikataloog, mille täienduseks võivad olla erikataloogid

grundlegendes Referat » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

Grundplatine » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

Grundriss » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

Grundriss » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

Grundstrich » tähe tugev ülalt-alla joon

Gruppe » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

Gruppenarbeitsraum » rühmatööks sisustatud ruum

Gruppenaufnahme » mitme teaviku ühine kirje

Gruppenaufstellung » teavikute paigutamine rühmiti

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018